Memurlar.Net
Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://ilan.memurlar.net/ilan/75103/
Yazdırılma Tarihi : 22 Mayıs 2024 Çarşamba 03:54

Yalova Üniversitesi 109 sözleşmeli personel alacak- Güncellendi

Yalova Üniversitesi 109 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 8 nisan 2024

Haber Tarihi : 25 Mart 2024 01:00
Yalova Üniversitesi 109 sözleşmeli personel alacak- Güncellendi

Yalova Üniversitesi Rektörlüğünden:

DÜZELTME İLANI

Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin B fıkrasına göre Sözleşmeli Personel İstihdamı ile ilgili olarak 25 Mart 2024 tarihli ve 32500 sayılı Resmi Gazete'de aslına uygun olarak yayımlanan ilanda aşağıda belirtilen düzeltmeler yapılmıştır.

12. Başvuruda istenen sertifikalar ilanın son başvuru tarihine (17.04.2024) kadar alınmış olmalıdır.

Ek madde 13. Mezuniyet transkriptlerinde ilan şartlarında belirtilen sertifikalarla ilgili dersler alınmış ise sertifika yerine geçerli sayılacaktır.

Son Başvuru Tarihi : Son başvuru tarihi bayram tatiline denk geldiği için 17.04.2024 tarihine kadar uzatılmıştır.

3184/1-1

Yalova Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlerde çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"da yer alan Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2022 KPSS Ön Lisans, 2022/2023 KPSS Lisans puan sıralaması esas alınmak suretiyle 109 (yüz dokuz) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

ADAYLARDA ARANACAK GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak.

2. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

3. Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.

4. Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.

5. Belirlenen öğrenim düzeyinden mezun olmak, aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek,

6. Erkek adayların askerlik ile ilişiği bulunmamak. (Askerliğini tecil ettirmiş, yapmış veya askerlikten muaf olması gereklidir.)

7. Adayların KPSS puan türlerinden mezuniyetine uygun, başvuruda istenen puan ve üzeri almış olmak.

8. Ortaöğretim mezunları için KPSS P94, Ön lisans mezunları için KPSS P93, Lisans mezunları için KPSS P3 puan türleri değerlendirilecektir.

9. Deneyim şartı istenilenlerin çalışma süreleri ve belgelerinin asılları değerlendirilecektir.

10. İş tecrübeleri ilan şartlarında belirtilen mezuniyetler sonrası olması gerekmektedir.

11. Özel şartların ilan tarihinin ilk günü itibariyle sağlanıyor olması gerekmektedir.

12. Başvuruda istenen sertifikalar ilan tarihinden önce alınmış olmalıdır.

13. Tüm adayların görevini yapmasında zihinsel, fiziksel ve görevini devamlı yapmasına engel olmadığına dair sağlık raporu almak.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1. Eksiksiz doldurulmuş Başvuru Dilekçesi, (https://personel.yalova.edu.tr/tr/Page/Icerik/4-b-dilekce-formu adresinden temin edilecektir.)

2. Eksiksiz doldurulmuş Başvuru Formu, (https://personel.yalova.edu.tr/tr/Page/Icerik/4-b-basvuru-formu adresinden temin edilecektir.)

3. Son 2 (iki) yılda alınmış KPSS Sınav Sonuç Belgesi,

4. 1 (bir) adet Fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılacaktır.)

5. Adli Sicil Belgesi, (e-Devletten alınan kare kodlu ya da ıslak imzalı belgeler kabul edilir.)

6. İş deneyimi istenilen pozisyonlar için unvanına uygun SGK hizmet dökümüyle birlikte resmi veya özel kuruluşlardan alınmış iş deneyim belgesi (Islak imzalı olarak başvuru formuna eklenecektir. SGK Hizmet dökümünde e-Devletten alınan belgeler kabul edilecektir.)

7. Çalıştığı kurumdan ıslak imzalı belge alan kişiler çalıştıkları süreyi SGK Hizmet dökümü ile belgelendirmek zorundadır.

8. Sertifika istenilen pozisyonlar için ilgili belgenin aslı veya onaylı sureti,

9. Askerlik Durum Belgesi (e-Devletten alınan kare kodlu ya da ıslak imzalı belgeler kabul edilir.)

10. Nüfus Cüzdan Sureti, (e-Devletten alınan kare kodlu, ıslak imzalı belgeler veya nüfus cüzdanı fotokopisi kabul edilir.)

11. Diploma veya Mezuniyet Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu ya da ıslak imzalı belgeler kabul edilir.)

AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR

1. Adaylar başvurularını, ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı günden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Yalova Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı evrak kayıt bölümüne şahsen yapacaktır.

2. Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir, aynı ilan dönemi içinde birden fazla kadroya başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.

3. Başvurular şahsen yapılacak olup süresi içinde yapılmayan ya da eksik belgeli yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Posta ve diğer kanallardan yapılacak olan başvurular kabul edilmeyecektir. (Depremden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep , Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elazığ illerinde ikamet edenler posta yoluyla başvurabilir.)

4. İdare gerekli gördüğü takdirde İlanın her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir.

5. İlan süreci ile ilgili tüm duyurular www.yalova.edu.tr adreslerinden yapılacaktır.

6. Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

7. Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.

8. Daha önce kamu kurumlarında Sözleşmeli olarak çalışmış adaylar için, "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın Yeniden Hizmete Alınma başlıklı Ek 1 inci maddesinin (b) fıkrasına eklenen; "Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez." hükmüne aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.

9. Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamaları gerekmektedir.

10. İdare ihtiyaca bağlı olarak eğitim öğretimin verildiği ilçelere kurum içi görevlendirme yapma hakkına sahiptir.

YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın, genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan özel şartları taşıyan adaylar arasından Ortaöğretim mezunları için KPSS P94, Ön Lisans için KPSS P93 ve Lisans için KPSS P3 olmak üzere puan sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirme işlemi yapılacaktır.

2. Taban puanın üzerindeki tüm adaylar yedek sıralamaya dahil edilecek olup, yerleştirme en yüksek puandan başlanarak yapılacaktır.

3. Aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olan aynı olması halinde yaşı büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.

4. Asil olarak atanmaya hak kazanan adayların işe başlamak için gerekli evraklar ile başvuru yapmaması, feragat etmesi veya adayın şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylar sırasıyla çağrılacaktır.

5. KPSS de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmayacağı gibi iş deneyimi istenilen alanlarda dikkatle değerlendirilecektir. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

6. Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.

7. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacak olup atamaları yapılmış ise de atamaları iptal edilecektir. Bu kişilere kurumumuzca bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile tazmin edilecektir.

8. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

NOT 1-) Üniversitemiz zorunlu hallerde ilanda değişiklik yapma, ilan takviminde değişiklik yapma ve her aşamasında ilanı iptal etme hakkını saklı tutar, değişikliğe ilişkin duyurular Personel Daire Başkanlığı internet sayfasında ilan edilir, ayrıca tebligat yapılmaz.

2863/1-1


Kaynak : Resmi Gazete