Memurlar.Net
Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://ilan.memurlar.net/ilan/74891/
Yazdırılma Tarihi : 21 Haziran 2024 Cuma 11:53

Dicle Kalkınma Ajansı 2 uzman personel alacak

Dicle Kalkınma Ajansı 2 uzman personel alacak. Son başvuru tarihi 15 nisan 2024

Haber Tarihi : 05 Mart 2024 00:10
Dicle Kalkınma Ajansı 2 uzman personel alacak

Dicle Kalkınma Ajansından:

PERSONEL ALIM İLANI

Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) 4 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; Mardin, Batman. Siirt ve Şımak illerinde çalıştırılmak üzere; bölge ve ülkesinin kalkınmasına hizmet etmeye gönüllü, iletişime açık ve kendine güvenen, başarma azmine sahip, çevresindeki olaylara duyarlı, öğrenmeye ve kendisini yetiştirmeye açık, sorumluluk alabilen, yenilikçi, çözüm odaklı, analitik ve stratejik düşünme becerisine sahip, değişen çalışma şartlarına uyum sağlayabilen, insan ilişkileri, kendini ifade yeteneği ve iletişim becerileri güçlü, organizasyon ve yönetim becerisine sahip 2 (iki) Uzman Personel alımı yapacaktır.

Başarılı adaylar Mardin ilinde göreve başlatılacaktır. Adaylar başvuruda bulunmuş olmakla birlikte ihtiyaç halinde Ajansın sorumluluk sahasında bulunan Batman, Siirt ve Şımak illerinin herhangi birinde görevlendirilebileceklerini kabul ederler.

II. ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

Adayların aşağıda belirtilen genel şartlar ile birlikte başvuruda bulunacakları pozisyonlara ilişkin özel şartları da taşımaları gerekmektedir.

1. Adaylarda Aranan Genel Şartlar

a) Türk vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c) Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma. Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

ç) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,

d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, Türkiye'nin her yerinde görev yapmaya, her türlü iklim ve yolculuk koşullarına elverişli olduğunu sağlık kurulu raporu ile belgelemek (Sağlık Kurulu Raporu, istihdam edilecek adaylardan istenir),

e) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

f) Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnameler ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak veya olağanüstü hal döneminde alman tedbirler nedeniyle görevlerine son verilmemiş olmak, g) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

2. Uzman Personel İçin Sınava Giriş Şartları (2 Personel)

Uzman olarak görev almak isteyen adaylar, KPSS puanı şartları ile belirlenen pozisyonlardan durumlarına uygun olan birine başvurabileceklerdir. Uzman pozisyonuna başvuranlar için Tablo 3'te yer alan kriterler doğrultusunda Genel Sekreterlikçe oluşturulan başvuru değerlendirme komisyonunca değerlendirme yapılacak ve puan sıralamasına göre istihdam edilecek personel sayısının 5 katı oranında cn yüksek puanlı adaylar sözlü yarışma sınavına çağırılacaktır. Son sıradaki adayla eşit puandaki diğer adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaktır.

3. Uzman Personel Adayları için Aranan Özel Şartlar

a) Tablo - l'de belirtilen bölümlerden ya da bu bölümlere eşdeğer olduğu Yüksek Öğretim Kurulunca (YÖK) en son tarihli kararı itibariyle kabul edilen bölümlerden veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlanndan lisans düzeyinde mezun olmak,

b) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan son başvuru tarihi itibarıyla geçerliliği bulunan KPSS sınavından mezun oldukları öğrenim dallarına göre Tablo-l'de belirtilen ilgili puan türlerinden en az 80 (seksen) puan almış olmak,

e) YDS veya e-YDS İngilizce dilinden son başvuru tarihi itibarıyla son 5 (beş) yıl içerisinde en az 7(1 (yetmiş) puan almış veya buna denk kabul edilen geçerlilik süresi dolmamış uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak. (Denklikte ÖSYM'nin dil eşdeğerliğine ilişkin resmi denklik çizelgesi temel alınmaktadır. Bakınız: https://deiklik.yok. gov.tr/yaband-dil-esdegerlikien)

4. Uzman Personel İçin Tercih Nedenleri

Aşağıdaki niteliklerden bir veya birkaçım haiz olmak ve bunu belgelemek Sınav Kurulu tarafından yapılacak değerlendirmelerde dikkate alınacaktır (Adayların bu konuda sahip oldukları belgeleri başvuruyla birlikte sunması gerekmektedir.)

Aşağıda sayılan alanlarda fiilen çalışmış ve bunu belgelendirebiliyor olmak:

. Kalkınma kuramları, bölgesel ve yerel kalkınma, kent sosyolojisi ve sosyal kalkınma, kırsa! kalkınma,

. Bölgesel ekonometrik ve mekansal analizler i sosyal, iktisadi ve sektörel analizler i kümelenme, rekabetçilik, girdi-çıktı ve etki analizleri / fizibilite çalışmaları,

. Avrupa Birliği destek mekanizmaları, program i proje hazırlama ve yürütme, izleme ve değerlendirme, izleme bilgi sistemleri,

. Bölgesel yatırım olanakları ve bölgesel program tanıtımı, teşvik politikaları ve teşvik uygulamaları,

. Yatırım süreçleri, kamu kurum ve kuruluşlarındaki izin ve ruhsat işlemleri ve yasal uygulamalar,

. İthalat, ihracat ve gümrük işlemleri,

. Enerji politikaları ve yenilenebilir enerji kaynaklan (jeotermal, rüzgar, güneş ve hidroelektrik enerjisi),

. Bütçe, çalışma programı, harcama programı, muhasebe, fınans, mali analiz ve bankacılık,

» Kamu muhasebesi, tek düzen muhasebe sistemi, vergi, iş kanunu ve SGK mevzuatı,

. Satın alma usulleri, şartname ve ihale dosyalan,

. SPSS, Minitab vb. istatistiksel paket programlan,

. Veri tabam tasarımı ve yönetimi / yazılım geliştirme / ağ güvenliği kurulumu ve yönetimi / veri yedekleme ve kurtarma / web programlama ve tasarımı,

. İngilizce dışında ikinci yabancı dil belgesine sahip olmak,

. Tablo-1 'de belirtilen öğrenim dallarından veya bunlarla ilgili alanlarda yüksek lisans veya doktora derecesine sahip olmak.

III. BAŞVURU TARİHİ, BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

Başvurular, 25 Mart 2024 tarihinden başlayarak son başvuru zamanı olan 15 Nisan 2024 tarihinde saat 23.59'a kadar https://iscalimkariyerkapisi.cbiko.gov.tradresinde bulunan Dicle Kalkınma Ajansı sınav başvuru bağlantısından yapılacaktır.

Başvurular, "Başvuru Formu" eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak sureliyle elektronik ortamda yapılacaktır. Adayların, yukarıda beli ililen sınav giriş şartlarını ve tercih nedenlerini kanıtiayıcı bilgi ve belgeleri elektronik ortamda başvuru formunun ilgili bölümlerine eklemeleri zorunludur.

Sadece elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olup ilanda belirtilen şartlara ııvgtın olmayan başvurular ile elden, e-posta veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Sınava başvuran adaylar değerlendirme sonuçlarına, sonuçların ilanından itibaren 5 iş günü içerisinde itiraz edebilirler. Yapılan itirazlar. Genel Sekreter tarafından belirlenecek üç kişilik bir komisyon tarafından en geç 5 iş günü içerisinde sonuçlandırılır. Ayrıca başvuru değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra ve sınav tarihinden 3 gün öncesine kadar başvurusunu geri çekmek isteyen adayların bulunması halinde, sınava davet edilecek aday listesi, puan bakımından sıradaki diğer başvurular dikkate alınarak güncellenir ve tekrar duyurulur.

ÖNEMLİ: Son müracaat tarih ve saatinden sonra yapılan başvurular, eksik bilgi ve belgeyle yapılan başvurular ve ilgisiz başvurular kesinlikle geçersiz sayılacaktır. Her aday, yalnızca bir pozisyon için başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyon için yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır (Belirlenen pozisyonlardan yalnızca birine başvurulabilir, aksi takdirde her iki başvuru da kabul edilmeyecektir).

UYARI:İş başvurusunda bulunan adaylar, bu ilanda belirtilen şartları kabul etmiş sayılırlar. Başvuru Formunda belirtilen bilgilerin ve teslim edilen belgelerin doğru ve gerçek olduğu başvuru sahibi tarafından kabul ve beyan edilmektedir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu, sahte belge sunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri haklı nedenle feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve bunlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulur.

IV. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Ajansa yapılan başvuruların sıralaması, KPSS puanı, YDS puanı ve ilanda belirtilen diğer tercih alanları bakımından Tablo-3'te yer alan değerlendirme kriterleri doğrultusunda Genel Sekreterlikçe yapılır. Puan sıralaması listesinden, alım yapılacak öğrenim dallarının her biri için belirlenen pozisyon sayısının beş katı aday çağrılacak şekilde, yarışma sınavına katılabilecekler belirlenir ve Ajansın internet sitesinde ilan edilir. Değerlendirme sonucu puanı son sıradaki aday ile eşit olan adaylar da yarışma sınavına davet edilir. Ancak, bu şekilde sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarım taşımadığı tespit edilenler yarışma sınavına alınmaz. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler.

* ikinci yabancı dile ilişkin sınav ilanında belirtilen asgari YDS veya eşdeğerliiiği bulunan sınav puanları dikkate alınır.

V. SÖZLÜ YARIŞMA SINAV YERİ VE TARİHİ:

Ajansa yapılan başvurular, Genel Sekreterlikçe değerlendirildikten sonra sözlü sınava katılacak adaylar, sınav talihi ve sınav yerine ilişkin bilgiler Dicle Kalkınma Ajansı internet sitesinde (http://www.dika.org.tr) ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü yarışma sınavına girmeye hak kazanan adaylar mülakat tarihinde nüfus cüzdanı veya sürücü kimlik belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle birlikte mülakatın yapılacağı yerde hazır bulunacaklardır.

VI. SÖZLÜ YARIŞMA SINAVI VE SONUÇLARININ İLAM

Yapılacak değerlendirme sonucunda alınması planlanan personel sayısının 5 (beş) katı kadar aday yarışma sınavına çağrılabilecektir. Yarışma Sınavı, Ajansın Merkez Hizmet Binasının bulunduğu, Yenişehir Mah. Kızıltepe Cad. No:4 Artuklu/MARDİN adresinde yapılacak olup, sınav tarihi daha sonra Ajansın internet sayfasından duyurulacaktır. Ajans Genel Sekreterliği, son başvuru tarihinin süresini uzatmaya veya sözlü sınav tarihini değiştirmeye yetkilidir. Olabilecek bu tür değişiklikler, Ajansın www.dika.org.tr internet adresinden duyurulacaktır.

İlgili mevzuat kapsamında belirlenen sınav kurulu üyeleri; adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi konularda adayı sınamaya tabi tutacaktır. Sınav Kurulu bu hususları tespit etmek üzere uygun gördüğü bilgi ve belgeleri adaylardan ayrıca isteme yetkisindedir.

Sınav kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav başarı notu 100 (yüz) tam puan üzerinden 70 (yetmiş) tam puandır. Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday yarışma sınavını kazanmış kabul edilir. Yarışma sınavında 70 (yetmiş)'in üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

Sınav kurulu; uzman personel alımı için belli bir öğrenim dalı veya kadro bazında ilan edilen kadro sayısı kadar adayın başarılı olamaması veya sınava katılan olmaması nedeniyle boş kalan pozisyonlar

için, başka bir öğrenim dalı veya kadrodan sınava katılıp başarılı olmuş adaylar arasından sınavdaki başarı sırasına göre seçim yapabilir.

Sınav kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda personel alma ya da belirtilen alanda personel almama hakkına sahiptir.

Sınav kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, öğrenim dallan itibarıyla belirlenen her boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan durumlarda asıl adaylann göreve başlamaması veya göreve başladıktan sonra söz konusu pozisyonun altı ay içinde herhangi bir nedenle boşalması halinde, yedek adaylar sırasına göre istihdam edilir. Bir pozisyonda başarılı bulunan asıl adayın göreve başlamaması ve yedeğinin de olmaması veya yedeği olmasına rağmen yedeğinin de göreve başlamaması veya başlamasına rağmen ajanstan ayrılması halinde diğer pozisyonlar için belirlenen yedek adaylar başarı sırasına göre aynı süre içinde istihdam edilebilir. "Bunlar hakkında Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri aynen uygulanır.

Sınav sonuçları Dicle Kalkınma Ajansı internet sayfasında (http://www.dika.org.tr) ilan edilecek ve sınav sonucu, göreve başlama çağrısı ile birlikte kazanan adaylara yazılı olarak bildirilecektir.

VII. SÖZLEŞME SÜRECİ VE DENEME SÜRESİ

Yarışma sınavını kazananların. Ajanstaki pozisyonlarda görevlendirilmesi işlemlerinin yapılabilmesi için, ilgililerin göreve başlama çağrısının kendilerine tebliğ edildiği günü müteakip 15 gün içerisinde Genel Sekreterliğe müracaat etmeleri gerekir.

Yapılan tebligata rağmen. Ajans tarafından kabul edilebilir bir belgeyle, ispatı mümkün mücbir sebepler olmaksızın 15 gün içerisinde müracaat etmeyenler ile tebligat adreslerinde bulunmamaları yahut başka bir sebeple kendilerine tebligat yapılamamış olanların görevlendirilmesi yapılmaz. Belgeyle ispatı mümkün zorunlu sebepler nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aşamaz.

Yarışma sınavında hile yaptığı, sahte belge ibraz ettiği veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu ya da Ajansta çalışmak için gerekli nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların görevlendirme onaylan derhal iptal olunarak ve sözleşmeleri feshedilerek, kendileri hakkında gerekli yasal işlemler yapılır.

Yarışma sınavı sonucunda başarılı olan adaylar ile iki ayı deneme süresi olmak üzere. Genel Sekreterin önerisi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile belirsiz süreli iş akdi yapılır.

Deneme süresi sonunda Ajansta çalışması uygun bulunmayan personelin sözleşmesi. Yönetim Kurulunun karan ile bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedilir. Kişinin çalıştığı günlere ilişkin ücret ve diğer hakları saklıdır.

Ajansta görev yapacak uzman ve destek personele ilişkin ücretler ve diğer sosyal haklar ilgili mevzuatta belirtilen limitler dahilinde Dicle Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu tarafından belirlenecektir.

Sınavda başarılı bulunan tüm adaylar nihai işe davetleri yapılmadan önce arşiv araştırması ve güvenlik soruşturmasına tabi tutulur. Ajans Yönetim Kurulu tarafından; terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen adayın başvurusu hangi aşamada olursa olsun iptal edilir.

VIII. BİLGİ ALMA

Personel alımı ile ilgili detaylı bilgi için;

Tel: 0482 212 11 07 - Dahili : 120

E-posta: [email protected]

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

2177/1-1


Kaynak : Resmi Gazete