Memurlar.Net
Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://ilan.memurlar.net/ilan/74281/
Yazdırılma Tarihi : 21 Haziran 2024 Cuma 09:43

Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım ilanı

Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 53 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 17 ocak 2024

Haber Tarihi : 31 Aralık 2023 05:45
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım ilanı

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

(PROFESÖR, DOÇENT, DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ)

Üniversitemizin akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Akdeniz Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Kriterlerinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartlan sağlayanlardan öğretim üyesi alınacaktır. Adayların istenilen belgelerle birlikte 17.01.2024 tarihi mesai bitimine kadar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsenmüracaat etmeleri gerekmektedir.

Öğretim üyesi kadrolarına başvurularda 2547 sayılı Kanun'un Ek 38. maddesine göre uygunluğu değerlendirilecektir. Doçent kadrosuna Profesörler, Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Profesör ve kadro unvanı Doçent olanlar müracaat edemez. İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal edebilir. İlanla ilgili detaylara Üniversitemizin http://personel.akdeniz.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

-Başvuru dilekçesi (http://personel.akdeniz.edu.tr/ adresindeki "Formlar" sekmesinde bulunan başvuru formu) (1 adet),

-Özgeçmiş (2 adet),

-Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet fotoğraf,

-Nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı fotokopisi (2 adet),

-Lisans, yüksek lisans ve doktora belgelerinin onaylı sureti (2 adet),

-Yurt dışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığım gösterir belge (2 adet),

-Profesör ve Doçent kadro başvurulan için doçentlik belgesinin onaylı sureti (2 adet),

-Yabancı dil sonuç belgesi (Eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilmiş olmalı) (2 adet),

-Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış olanlar dahil) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi (2 adet),

-Akademik Yükseltme ve Atama Kriterleri Değerlendirme Tablosu (2 adet) (https://www.akdeniz.edu.tr/tr/duyuru/akdeniz_universitesi_akademik_yukseltme_ve_atama_kriterleri-5402 internet adresinden ulaşılabilir),

-Bilimsel çalışma ve yayınlara ait bilgi ve belgeleri içeren fiziksel olarak hazırlanacak eser yayın dosyası (1 adet) (Yukarıda 2'şer nüshası istenilen belgelerin 1 'er nüshası bu dosya içerisinde bulunmalıdır),

-Adayların; lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik ve yabancı dil belgelerinin onaylı sureti, özgeçmiş, Akademik Yükseltme ve Atama Kriterleri Değerlendirme Tablosu ve ekinde beyan edilen bilimsel çalışma ve yayınlara ait bilgi ve belgeleri içeren (başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği) PDF formatında hazırlanmış olan Profesör kadro başvurulan için 6 (altı), Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadro başvuruları için 4 (dört) adet taşınabilir belleği

Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

(ÖĞRETİM GÖREVLİSİ VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ)

Üniversitemizin aşağıda yazılı birimlerine, 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri, "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ve "Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadrolarına Atananların Lisansüstü Eğitimleri ile Diğer Hususlara İlişkin Usül ve Esaslar"ın ilgili hükümleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR:

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak gerekmektedir.

2- ALES'ten cn az 70 puan almış olmak gerekir.

3- Fakülteler, Yüksckokul/Konscrvatuvar vc Rektörlük bünyesindeki öğretim görevlisi ilan başvurularında adayın tercihine göre lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türü ya da ilan edilen bölüm/ana bilim dalı/program hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türü dikkate alınacaktır. Araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda, ilan edilen bölüm/anabilim dalı/program hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türü kullanılacaktır.

4- Özel yetenekle öğrenci alan programlar ile yabancı dil puanı ile öğrenci alan programlardan mezun olanlar, öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularda herhangi bir ALES puan türünü kullanabileceklerdir.

5- Meslek Yüksekokulu bünyesindeki öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı ilan başvurularında adayın tercihine göre, ilanda belirtilen ALES puan türünü ya da lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türünü kullanabilecektir.

6- Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme vc nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

7- Meslek yüksekokulu haricindeki kadrolarda Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından cn az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir.

8- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliğine Üniversitemiz Senatosu karar verir.

ÖZEL ŞARTLAR;

1- Araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.

2- Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda cn az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyia alanında cn az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

3- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

MUAFİYET:

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14. maddesinde yer alan hükümler uygulanacaktır.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1- Başvuru dilekçesi (http://personel.akdeniz.edu.tr/ adresindeki "Formlar" sekmesinde bulunan başvuru formu eksiksiz doldurulmalıdır.)

2- Özgeçmiş (Kurum içi müracaatlarda; YÖK Formatında AVESİS özgeçmiş çıktısı)

3- Nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı fotokopisi

4- Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 (iki) adet fotoğraf

5- ALES sonuç belgesi

6- Yabancı Dil Sınavı sonuç belgesi (İlanda yabancı dil puanı istenen birimler için)

7- Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Diplomalarının (yurt dışından alınmış ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin kabul edildiğini gösteren belge) aslı veya onaylı örneği (e-devlet kapısından alınacak karekodlu mezuniyet belgesi de kabul edilecektir)

8- Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Transkript belgesinin aslı veya onaylı örneği

9- Araştırma görevlisi kadroları için tezli yüksek lisans veya doktora öğrenci belgesi aslı veya onaylı örneği

10- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğuna dair askerlik belgesi

11- Alanında Onaylı İş Tecrübe Belgesi (İslak imzalı veya elektronik imzalı olmalıdır.)

12- Onaylı Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için ıslak imzalı veya elektronik imzalı belge.)

AÇIKLAMALAR:

1- Başvurular ilanda belirtilen kadro birimine şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir. Posta yoluyla yapılacak başvuruların son başvuru tarihi mesai bitimine kadar başvuru yapılacak ilgili birimin Dekanlığına/Müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

2- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen aday/adaylarm sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Başvuran aday/adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması durumunda atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

3- e-Devlet Kapısından alınacak karekodlu belgeler hariç, başvuruda istenilen belgelerin Resmi Kurumlarca '"Aslı Gibidir" yapılması veya Noter Onaylı olması gereklidir. Onaysız belgeler geçersiz kabul edilir.

4- Araştırma Görevlisi kadrosu ilanına başvuracak aday/adaylarm ilan takviminde belirtilen sonuç açıklama tarihine kadar ilan özel şartlarını taşımaları, atama işlemi gerçekleştirilirken de lisansüstü öğrencilik durumunun devam etmesi gerekmektedir.

5- Araştırma Görevlisi kadrolarına atamalar 2547 sayılı Kanun'un 50/d maddesi kapsamında yapılacaktır.

6- Lisansüstü eğitim öğrencilik azami süresi dolan ve ilgili Yönetmelikler gereğince azami süreleri yeniden başlayanlar ile azami sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişkileri kesilen araştırma görevlileri ilan edilen araştırma görevlisi kadrolarına müracaat edemezler.

7- Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü İtibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak gerekir.

8- Sınavın kazanılması durumunda, atanmaya hak kazanan aday/adayların belgelerinin asıllarının, resmi kurum onaylı olanlarının (aslı gibidir) veya noter onaylı örneklerinin teslim edilmesi zorunludur.

9- İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal edebilir.

10- İlanımıza http://personel.akdeniz.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

11- Üniversitemiz sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

(PROFESÖR)

Üniversitemizin akademik birimlerine. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu. 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu. Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği. Akdeniz Üniversitesi .Akademik Yükseltme ve Atama Kriterlerinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan öğretim üyesi alınacaktır. Adayların istenilen belgelerle birlikte 17.01.2024 tarihi mesai bitimine kadar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal edebilir. İlanla ilgili detaylara Üniversitemizin http: personel.akdeniz.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

ÖĞRETİM İTESİ KADROLARINA BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

-Başvuru dilekçesi (http: personel.akdeniz.edu.tr adresindeki "Formlar" sekmesinde bulunan başvuru formu) (1 adet),

-Özgeçmiş (2 adet).

-Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet fotoğraf.

-Nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı fotokopisi (2 adet),

-Lisans, yüksek lisans, doktora ve Doçentlik belgelerinin onaylı sureti (2 adet),

-Yurt dışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belge (2 adet),

-Yabancı dil sonuç belgesi (Eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilmiş olmalı) (2 adet),

-Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayalmiş olanlar dahil) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi (2 adet).

-Akademik Yükseltme ve .Atama Kriterleri Değerlendirme Tablosu (2 adet)

(https://www.akdeniz.edu.tr tr duyuru akden iz üniversitesi akademik yükseltme ve atama kriterleri-5402 internet adresinden ulaşılabilir).

-Bilimsel çalışma ve yayınlara ait bilgi ve belgeleri içeren fiziksel olarak hazırlanacak eser yaym dosyası (1 adet) (Yukarıda 2*şcr nüshası istenilen belgelerin 1 'er nüshası bu dosya içerisinde bulunmalıdır).

-Adayların; lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik ve yabancı dil belgelerinin onaylı sureti, özgeçmiş. .Akademik Yükseltme ve Atama Kriterleri Değerlendirme Tablosu ve ekinde beyan edilen bilimsel çalışma ve yayınlara ait bilgi ve belgeleri içeren (başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği) PDF formatında hazırlanmış 6 (altı) adet taşınabilir belleği.

Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.


Kaynak : Resmi Gazete