Memurlar.Net
Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://ilan.memurlar.net/ilan/69038/
Yazdırılma Tarihi : 14 Nisan 2024 Pazar 11:28

Strateji ve Bütçe Başkanlığı 55 uzman yardımcısı alacak

Strateji ve Bütçe Başkanlığı 55 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 13 aralık 2022

Haber Tarihi : 29 Kasım 2022 01:08
Strateji ve Bütçe Başkanlığı 55 uzman yardımcısı alacak

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından:

STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞINA SINAVLA STRATEJİ VE BÜTÇE UZMAN YARDIMCISI ALINACAKTIR

Strateji ve Bütçe Başkanlığına Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcısı alımı için giriş sınavı yapılacaktır. Genel idare Hizmetleri sınıfının 8 ve 9 uncu derecelerine atanacak toplam 55 adet kadro için alınacak Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcılarının bölüm ve kontenjanları aşağıda belirtilmiştir.

1) Sınava Katılma Şartları:

Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcılığı Sınavına katılabilmek için adayların;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen Devlet memuru olma şartlarını haiz olması,

b) En az 4 yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kuramlarının; İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Uluslararası ilişkiler, Hukuk, Maliye, Sosyoloji, inşaat Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği bölümlerinden veya yurtiçindeki veya yurtdışındaki yükseköğretim kuramlarının YÖK tarafından bu bölümlere denk kabul edilen bölümlerinden mezun olması (Adayların, söz konusu bölümlere denk sayılan bölümlerden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik belgelerini PDF formatında tarayarak müracaatları sırasında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.),

c) Giriş sınavının yazılı kısmının yapılacağı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş (35) yaşını doldurmamış olması (01/01/1988 ve daha sonra doğmuş olmak),

ç) İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça, Rusça dillerinden en az biri için sınav tarihinden önceki beş yıl içinde yapılmış Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az yetmiş (70) puan almış olması veya dil yeterliği bakımından buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavda buna denk veya üstü puan almış olması gerekmektedir (Yükseköğretim Kuramları Yabancı Dil Sınavı (YÖK-DİL) puanı, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) puanı yerine kullanılmamakta olup YÖK-DİL puanı ile başvuran adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.).

d) T.C. Yüksek Öğretim Kurulu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 01, 07, 08 Ağustos 2021 veya 18, 24, 25 Eylül 2022 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarına katılmış olup bölümler itibarıyla aşağıda belirtilen puan türlerinden;

yapılacak olan yazılı sınava girmeye hak kazanacaktır. Ancak son sıradaki adayla aynı puanı almış adaylar da yazılı sınava katılmaya hak kazanacaktır. Sınava katılmaya hak kazandığı tespit edilen adayların listesi 22/12/2022 tarihinden itibaren www.sbb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Adaylar bu tarihten itibaren üç iş günü içerisinde Strateji ve Bütçe Başkanlığı Genel Evrak Birimine verecekleri bir dilekçe ile Başkanlığa yazılı olarak itiraz edebilirler.

2) İstenen Belgeler:

Sınava gireceklerin www.sbb.gov.tr internet adresindeki Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcılığı Sınav Başvurusu bağlantısından talep edilen bilgileri elektronik ortamda girmesi ve a) Diploma veya geçici mezuniyet belgesini (Adayların, söz konusu bölümlere denk sayılan bölümlerden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik belgelerini PDF formatında tarayarak müracaatları sırasında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.),

b) KPSS sonuç belgesini,

c) YDS/e-YDS'den veya buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir dil sınavından alınan sonuç belgesini (Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖK-DİL) puanı, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) puanı yerine kullanılmamakta olup YÖK-DİL puanı ile başvuran adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.),

ç) Kendi el yazısı ile yazılmış özgeçmişini (Düz yazı şeklinde yazılacaktır.),

d) 1 adet yeni çekilmiş 4,5x6 cm ebadında vesikalık fotoğrafını,

e) Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası yazılı kimlik kartı / nüfus cüzdanı fotokopisini (ön ve arka yüzü aynı sayfada olacak şekilde) tarayarak sisteme yüklemeleri ve 29/11/2022 tarihinden itibaren 13/12/2022 günü mesai bitimine (saat 18:00) kadar başvurularını yapmaları gerekmektedir.

Şahsen veya posta yoluyla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

3) Yazılı Sınav:

Yazılı sınav 15/01/2023 tarihinde saat 10:00'da Ankara'da yapılacaktır. Adayların sınava girecekleri adresler 06/01/2023 tarihinden itibaren www.sbb.gov.tr internet adresinden duyurulacak, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi (T.C. kimlik numarası yazılı kimlik kartı / nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir.

Yazılı sınav test şeklinde yapılacaktır. Adaylara kendi mesleki alanlarından 40 soru, Genel İktisat alanından da 10 soru olmak üzere toplam 50 sorudan oluşan bir test uygulanacaktır. Sorular adayların başvuru yaptıkları bölümlerin alan müfredatını ve Strateji ve Bütçe Başkanlığının görev alanını içeren konulardan oluşacaktır. Yazılı sınavda bölümler itibarıyla sorulacak soruların ağırlıkları; iktisat alanından sınava giren adaylar için %100 alan bilgisi, diğer alanlardan sınava giren adaylar için ise %80 alan bilgisi ve %20 genel iktisat şeklinde olacaktır.

Değerlendirme doğru cevaplar üzerinden yapılacaktır. Sonuçlar www.sbb.gov.tr internet adresinden duyurulacak, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Yazılı sınav sonuçlarına, açıklandığı tarihten itibaren beş gün içinde Strateji ve Bütçe Başkanlığı Genel Evrak Birimine verilecek bir dilekçe ile yazılı olarak itiraz edilebilir.

Yazılı sınav puanı 70 ve daha yüksek olan adaylardan en yüksek puandan başlamak üzere, belirlenen kontenjanların dört katı aday (en son sıradaki aday ile aynı puanı alan adaylar dahil) başarılı sayılarak sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır.

4) Sözlü Sınav:

Sözlü sınav tarihi ve yeri www.sbb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Sınav Komisyonu Başkan ve Üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır.

Sözlü sınav, adayların; sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel yetenek ve genel kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı yönlerinden değerlendirildiği bir sınav olacaktır.

Sözlü sınav sonuçlarına, açıklandığı tarihten itibaren beş gün içinde itiraz edilebilir. itiraz Strateji ve Bütçe Başkanlığı Genel Evrak Birimine verilecek bir dilekçe ile yazılı olarak yapılır.

5) Değerlendirme ve Atama:

Sınavın nihai başarı listesi, adayların yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınarak belirlenecektir. Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak üzere ilanda belirtilen uzman yardımcısı kadro sayısı kadar asıl adayın listesi ilan edilecektir. Yapılan sınavlarda başarılı olmak şartıyla, ilanda belirtilen uzman yardımcısı kadro sayısının yarısını geçmemek üzere, öğrenim dalları itibarıyla Sınav Komisyonu tarafından belirlenecek sayıda yedek adayların isimlerini kapsayan bir liste ilan edilecektir.

Ancak, belli bir öğrenim dalının ilan edilen sayısı kadar adayın başarılı olamaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar, Sınav Komisyonunun uygun görüşü ile başka bir öğrenim dalından sınava katılıp başarılı olmuş adayların sınavdaki başarı sırasına göre atanması suretiyle doldurulabilir.

Asıl listedeki adaylardan müracaat etmeyenler veya hukuki nedenlerle ataması yapılamayanlar olduğu takdirde, gerekli görülürse sınav sonucunun ilanından itibaren üç ay içinde bu kadrolara aynı öğrenim dalına ilişkin yedek listedeki adaylardan başarı puanı sırasına göre atama yapılabilir. Yedek listedeki adayların hakları, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.

Başkanlık, başarılı aday sayısı ilan edilen kontenjandan az olduğu takdirde sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda uzman yardımcısı alma hakkına sahiptir.

Kazanan adayların listesi www.sbb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek, ayrıca adayların adreslerine yazılı olarak da tebligat yapılacaktır. Kazanan adaylardan Başkanlıkça belirtilen tarihe kadar müracaat edenlerin atamaları yapılacaktır.

Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve ilgililer hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Sınav İrtibat Telefon Numaraları : 0 (312) 294 50 00/5209/5215/5240/5249

Başkanlık Internet Sayfası : www.sbb.gov.tr

Başkanlık Adresi : Necatibey Caddesi No: 110/A, 06100 Yücetepe/ANKARA

14625/1-1

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.


Kaynak : Resmi Gazete