Memurlar.Net
Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://ilan.memurlar.net/ilan/67057/
Yazdırılma Tarihi : 09 Haziran 2023 Cuma 20:05

İstanbul Kalkınma 2 Uzman Personel Alacak

İstanbul Kalkınma 2 Uzman Personel Alacak. Son başvuru tarihi 29 ağustos 2022

Haber Tarihi : 25 Temmuz 2022 00:42
İstanbul Kalkınma 2 Uzman Personel Alacak

İstanbul Kalkınma Ajansından:

PERSONEL ALIM İLANI

1. Özet Bilgiler

İstanbul Kalkınma Ajansı'na "4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 200 üncü maddesi" ve "Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği" hükümleri uyarınca; İstanbul'u bir marka şehir haline dönüştürme ve sürdürülebilir kalkınmada öncü olma hedefine hizmet etmek isteyen, dinamik çalışabilen, yaratıcı ve analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, kendiliğinden iş yapabilme becerisine sahip, kendine güvenen, iletişime açık, pozitif düşünen, üretken, değişen çalışma koşullarına kolay uyum sağlayabilen ve seyahat engeli olmayan 2 (iki) "Uzman" ve 1 (bir) "Destek Personeli" alımı yapılacaktır.

2. Başvuru ve İşe Alınmada Aranan Şartlar İle Genel Hususlar

2.1. Genel Şartlar

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

d) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

f) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

2.2. Uzman Personel Adayları İçin Özel Şartlar

2.2.1. Uzman Personel Adayları İçin Asgari Şartlar

a) Üniversitelerin aşağıdaki tabloda belirtilen bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans veya doktora düzeyinde mezun olmak,

2.3. Destek Personeli Adayları için Sınava Giriş Şartları

Ajansımızda çalıştırılmak üzere (Yönetici Asistanı) 1 Destek Personeli istihdam edilecek olup; adaylarda aranan nitelikler aşağıda belirtilmiştir.

2.3.1. Destek Personeli Adayları için Asgari Şartlar

a) Lisans düzeyinde ya da bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilmiş yurt içi veya dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olmak,

2.3.1.1. KPSS Puanı ile Başvuru Yapacak Destek Personeli Adayları

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2020 veya 2021 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak.

2.3.I.2. KPSS Puanı Aranmaksızın iş Tecrübesi ile Başvuracak Destek Personeli Adayları

Başvuru tarihi itibarıyla 50 (elli) yaşını doldurmamış olmak şartıyla, başvuruda bulunduğu pozisyonla ilgili alanlarda kamu kesimi veya özel kesimde en az beş yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olmak.

2.3.2. Destek Personeli (Yönetici asistanı) Adayları için Tercih Nedenleri

Aşağıda belirtilen konularda bilgi ve tecrübe sahibi olmak ya da bu konularda kendini geliştirmeye istekli olmak,

a) Yönetici asistanlığı tecrübesine sahip olma,

b) Türkçe dil bilgisine sahip olma,

c) Düzgün diksiyona ve iletişim becerisine sahip olma,

d) Planlama ve zaman yönetimi konularında bilgi ve beceri sahibi olma,

e) Ofis programlarını kullanma becerisine sahip olma,

f) Protokol, resmi yazışma ve nezaket kuralları hakkında bilgi sahibi olma,

* 5 yıl ve üzerindeki deneyim süresi dikkate alınır. (5 yıl için sınav ilanında belirlenen KPSS alt limiti puanı ve ilave her bir yıl için 100 puana tamamlayacak şekilde 2 puan verilir)

** Başvurulan pozisyon için ilanda tercih nedeni olarak belirtilen bilgi, deneyim ve/veya sertifikayı belgelendirmek gerekir. Bu tercih sebebine dair birden fazla belgeye sahip olmak bu alanın adayın toplam puanlamasındaki ağırlığını değiştirmez.

5. Yarışma Sınavı Yeri ve Tarihi

Yarışma sınavı İstanbul Kalkınma Ajansı - Asmalı Mescit Mah. İstiklal Caddesi No: 142, Odakule Kat: 6-7-8 Beyoğlu 34430 İstanbul adresinde yapılacaktır. Sınav tarihleri yarışma sınavına katılabilecek adayların ilanıyla birlikte Ajansın internet sitesinden duyurulacaktır.

Yarışma sınavına girmeye hak kazanan adaylar mülakat tarihinde yanlarında fotoğraflı kimlik belgesi hazır bulundurmaları gerekmektedir.

Yarışma sınavına katılanlardan İstanbul dışından gelen tüm adaylara yazılı beyan vermek ve belgelendirmek (bilet, e-bilet, yakıt fişi, taksi fişi, fatura, fiş vb.) koşuluyla; gidiş-geliş yol bedeli ve konaklama bedeli olarak toplamda azami 1.700 TL ödeme yapılacaktır.

6. Yarışma Sınavı Şekli

Yarışma sınavı sözlü olarak yapılacaktır. Sınav Kurulu üyeleri sözlü sınavda; adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı not verecektir.

7. Yarışma Sınavı Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve İlanı

Sınav Kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav başarı notu 100 (yüz) puan üzerinden en az 70 (yetmiş)'tir. Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen her bir branştaki boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, her bir branştaki boş pozisyon sayısı kadar aday yarışma sınavını kazanmış kabul edilir. Yarışma sınavında 70 (yetmiş)'in üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

Sınav kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan durumlarda asıl adayların göreve başlamaması veya göreve başladıktan sonra söz konusu pozisyonun altı ay içinde herhangi bir nedenle boşalması halinde, yedek adaylar sırasına göre istihdam edilebilir. Bunlar hakkında bu Yönetmeliğin ilgili hükümleri aynen uygulanır.

Belli bir öğrenim dalının ilan edilen sayısı kadar adayın başarılı olamaması nedeniyle boş kalan pozisyonlar, sınav kurulunun uygun görüşü ile başka bölümden sınava katılıp başarılı olmuş adayların sınavdaki başarı sırasına göre görevlendirilmesi suretiyle doldurulabilir. Ayrıca, uzman personel olarak istihdam edilmesi planlanan personel sayısı 2 ve destek personeli sayısı 1'dir. Sınav kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda personel alma hakkına sahiptir.

Sınav sonuçları Ajans'ın internet sayfasında (www.istka.org.tr) ilan edilecek ve göreve başlama çağrısı ile birlikte kazanan adaylara yazılı olarak bildirilecektir.

Başvuru ve sınavda hile yaptığı, sahte belge ibraz ettiği veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu ya da Ajans'ta çalışmak için gerekli nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri derhal feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

8. Personelin Çalışma Koşulları

Başarılı olan adaylar ile iş mevzuatı hükümlerine göre iki ayı deneme süresi olmak üzere, Genel Sekreter'in önerisi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile belirsiz süreli iş akdi yapılacaktır.

Ajanstaki pozisyonlarda görevlendirilmesi işlemlerinin yapılabilmesi için, ilgililerin göreve başlama çağrısının kendilerine tebliğ edildiği günü müteakip 15 gün içerisinde Genel Sekreterliğe müracaat etmeleri gerekir.

Yapılan tebligata rağmen, Ajans tarafından kabul edilebilir ve belgeyle ispatı mümkün bir makul sebep olmaksızın 15 gün içerisinde müracaat etmeyenler ile tebligat adreslerinde bulunmamaları nedeniyle kendilerine tebligat yapılamadığı için bu süre içinde müracaat edememiş olanların görevlendirilmesi yapılmaz. Belgeyle ispatı mümkün bir makul sebep nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aşamaz.

Ajans personelinin çalışma saatleri hafta içi 08:00-18:00 arası olup haftada toplam 45 saattir. Ancak, personel kendisine verilen işi mesai saatlerine bağlı kalmaksızın tamamlamakla mükelleftir. Çalışma yeri İstanbul İli olmakla birlikte, yurtiçi ve yurtdışında geçici görevlendirmeler yapılabilmektedir.

Kamu tüzel kişiliğini haiz olan Ajansımızda işe alımı gerçekleştirilecek olan personel

. Sosyal güvenlik açısından

5510 sayılı Kanunun 4-a statüsünde belirsiz süreli iş sözleşmesi akdedilerek istihdam edilecektir.

. Mali ve sosyal haklar açısından

Emsal olarak belirlenen Devlet memurunun ilgili mevzuatında kadrosuna bağlı olarak mali ve sosyal haklar kapsamında yapılması gereken ödemelerin tümünü kapsar.

Ayrıca 6772 sayılı Yasada öngörülen ilave tediye ödenmekte ve mevcut toplu iş sözleşmesinden yararlanan personele ilave mali ve sosyal haklar sağlanmaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

8498/1-1

g) Yabancı dil bilme

3. Başvuru Tarihi, Şekli ve Yeri

Başvurular, 15.08.2022 tarihi saat 08.00'dan başlayarak 29.08.2022 tarihi saat 18.00'a kadar https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ internet adresinde bulunan İstanbul Kalkınma Ajansı Sınav Başvuru bağlantısından yapılacaktır.

Başvurular, "Başvuru Formu" eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır. Adayların, yukarıda belirtilen sınav giriş şartlarını ve tercih nedenlerini kanıtlayıcı bilgi ve belgeleri elektronik ortamda başvuru formunun ilgili bölümlerine eklemeleri zorunludur.

Sadece elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olup, ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile elden, e-posta veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Her aday, yalnızca bir pozisyon için başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyon için yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Adayların işbu ilanın ilgili bölümlerinde belirtilen tercih nedenlerine ilişkin olarak sahip oldukları belgeleri de başvuruyla birlikte anılan tarih ve saate kadar başvurusuna eklemesi, tercih nedenlerinin sınav kurulu tarafından dikkate alınabilmesi için zorunludur.

Başvuruda Sunulacak Belgeler

Başvuruya eklenen bilgi ve belgelerin doğru ve gerçeğinin aynısı olduğunu, başvuru sahibi kabul ve beyan etmiş sayılır.

4. Başvuruların Değerlendirilmesi ve Yarışma Sınavına Çağrı

Ajansa yapılan başvurular uzman personel ve destek personeli adayları için Kalkınma Ajansı Personel Yönetmeliği ekinde yer alan ve aşağıda gösterilen değerlendirme kriterleri doğrultusunda Genel Sekreterlikçe değerlendirildikten sonra adayların puan sıralaması yapılır. Puan sıralaması listesinden, alım yapılacak öğrenim dalları itibariyle belirlenen pozisyon sayısının 5 (beş) katı aday çağrılacak şekilde, yarışma sınavına katılabilecekler belirlenir ve Ajansın ilan panosunda ve internet sitesinde ilan edilir. Değerlendirme sonucu puanı son sıradaki aday ile eşit olan adaylar da yarışma sınavına davet edilir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sınav başvurularına ilişkin olarak yapılan itirazlar, yarışma sınavına katılmaya hak kazanan adayların ilan tarihinden itibaren 5 (beş) gün içerisinde yapılır. Yönetim Kurulu başkanı tarafından itiraz tarihinden itibaren beş gün içinde belirlenecek üç kişilik bir komisyon tarafından en geç bir hafta içerisinde sonuçlandırılır. Bu süre, incelemenin zorunlu kılması halinde en fazla on beş güne kadar uzatılabilir.

Yarışma Sınavı Başvuruları İçin Değerlendirme Kriterleri


Kaynak : Resmi Gazete