Memurlar.Net
Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://ilan.memurlar.net/ilan/61988/
Yazdırılma Tarihi : 28 Eylül 2023 Perşembe 21:49

Artvin Çoruh Üniversitesi sözleşmeli 25 personel alacak

Artvin Çoruh Üniversitesi sözleşmeli 25 personel alacak. Son başvuru tarihi 10 kasım 2021

Haber Tarihi : 01 Kasım 2021 03:25
Artvin Çoruh Üniversitesi sözleşmeli 25 personel alacak

Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğünden:

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz Merkez teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Ek 2. maddesinin (b) fıkrası" uyarınca giderleri özel bütçe gelirinden karşılanmak üzere, Üniversitemiz Rektörlüğünde çalıştırılmak için sözleşmeli personel alınacaktır.

BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ

Başvurular, dijital ortamda 01.11.2021- 10.11.2021 tarihleri arasında e-devlet üzerinden Artvin Çoruh Üniversitesi - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden alınacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece bir unvan için başvuru yapabilecektir. Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvuruları geçerli sayılmayacaktır.

Eksik, yanlış veya hatalı beyanda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek ve bu kişilere Üniversitemiz tarafından bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

BAŞVURU ŞARTLARI

1)657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen Genel Şartları taşımak.

2) Herhangi bir sosyal güvenlik kuruntundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak.

3) Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak.

4) "657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel pozisyonunda görev yapmakta iken, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez." hükmü uyarınca başvuru şartını taşımak.

5) Yapacağı görev ile ilgili herhangi bir sağlık sorununun bulunmadığına dair yeni tarihli Sağlık Kurulu Raporu bulunmak (Asıl olarak yerleşen adaylardan istenecektir.)

6) Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonları çalışmaya herhangi bir engeli bulunmamak.

7) Yapılacak güvenlik tahkikatının olumlu sonuçlanması.

B)Özel Şartlar:

Büro Personeli pozisyonuna başvurabilmek için (1 kişi);

1) Maliye, Muhasebe ve Denetim veya Muhasebe ve Finans Yönetimi lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak.

2) MEB'den onaylı Bilgisayar İşletmenliği Sertifikasına sahip olmak.

Teknisyen (Elektrik) pozisyonuna başvurabilmek için (1 kişi);

1) Elektrik veya Elektrik Teknolojisi ön lisans programlannın herhangi birinden mezun olmak.

2) Alanında en az 2 yıl iş tecrübesine sahip olduğunu SGK hizmet dökümü ve hizmetin geçtiği özel iş yerinden alınacak ıslak imzalı ve kaşeli belge ile belgelendirmek.

Teknisyen (Bilgisayar) pozisyonuna başvurabilmek için (1 kişi);

1) Bilgisayar Teknolojisi, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri ön lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak.

2) Alanında en az 2 yıl iş tecrübesine sahip olduğunu SGK hizmet dökümü ve hizmetin geçtiği özel iş yerinden alınacak ıslak imzalı ve kaşeli belge ile belgelendirmek.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi Silahsız (8 Erkek/3 Kadın) pozisyonuna başvurabilmek için;

1) Özel Güvenlik ve Koruma ön lisans programı veya herhangi bir ön lisans programı mezunu olup geçerli özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak. (Asıl listeye giren adayların atama için bu belgeyi ibraz edecekleri zaman belgenin geçerlilik süresinin dolmasına en az 3 ay kalmış olması gerekir.)

2) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10. Maddesinde belirtilen şartları taşımak.

3) Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak gece ve gündüz 8 veya 12 saatlik vardiyalı sistemde Üniversitenin tüm yerleşkelerinde, dış mekanlarda çalışmaya engel hiçbir sağlık sorununun bulunmadığına dair yeni tarihli Sağlık Kurulu Raporu bulunmak.

4) Boy uzunluğu erkekler için 1.70 cm, bayanlar için 1.60 cm'den kısa olmamak. Boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasındaki fark 20'den fazla veya az olmamak. (Sağlık kuruluşlarından alınacak boy-kilo durumunu gösterir belge istenecektir)

Destek Personeli (Temizlik) pozisyonuna başvurabilmek için (3 kişi);

1) Herhangi bir ön lisans mezunu olmak.

2) Temizlik hizmetleri görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığını belgelendirmek.

Destek Personeli (Temizlik) pozisyonuna başvurabilmek için (6 kişi);

1) Herhangi bir Ortaöğretim (lise ve dengi) okul mezunu olmak.

2) Temizlik hizmetleri görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığını belgelendirmek.

Destek Personeli (Temizlik/Bahçıvan) pozisyonuna başvurabilmek için (1 kişi);

1) Herhangi bir Ortaöğretim (lise ve dengi) okul mezunu olmak.

2) Bahçıvanlık veya süs bitkileri alanında sertifika sahibi olmak.

3) Bahçıvanlık veya süs bitkileri alanında en az 2 yıl iş tecrübesine sahip olduğunu SGK hizmet dökümü ve hizmetin geçtiği özel iş yerinden alınacak ıslak imzalı ve kaşeli belge ile belgelendirmek.

4) Temizlik hizmetleri görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığını belgelendirmek

(Alınacak personel Üniversitemiz Botanik Bahçesinin bakım ve temizlik işlerinde istihdam edilecektir.)

Destek Personeli (Temizlik/Seracı) pozisyonuna başvurabilmek için (1 kişi);

1) Herhangi bir Ortaöğretim (lise ve dengi) okul mezunu olmak.

2) Seracılık alanında sertifika sahibi olmak.

3) Seracılık alanında en az 2 yıl iş tecrübesine sahip olduğunu SGK hizmet dökümü ve hizmetin geçtiği özel iş yerinden alınacak ıslak imzalı ve kaşeli belge ile belgelendirmek.

4) Temizlik hizmetleri görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığını belgelendirmek

(Alınacak personel Üniversitemiz Botanik Bahçesinin bakım ve temizlik işlerinde istihdam edilecektir.)

BAŞVURU ESNASINDA SİSTEME YÜKLENECEK BELGELER:

1) Tecrübe istenen pozisyonlar için SGK dökümü veya hizmet belgesi (E-Devlet kapısından alınan belge kabul edilecektir.)

2) Herhangi bir kamu burumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmediğine dair adayın yazılı beyanı (Aday, bu hususa ilişkin beyanını belirtecektir.)

3) Büro personeli pozisyonu için MEB'den onaylı Bilgisayar İşletmenliği sertifikası veya Transkript belgesi.

4) Mesleki sertifika istenen pozisyonlar için sertifika.

5) Fotoğraflı özgeçmiş

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ

1) Atanmaya hak kazanan adaylara ilişkin asıl ve yedek aday listeleri, Üniversitemiz www.artvin.edu.tr web adresi üzerinden KPSS P3 KPSS P93 ve KPSS P94 puan sıralaması esas alınmak kaydı ile boş pozisyon sayısının 2 (iki) katı kadar yedek aday ilan edilecektir. Ayrıca, adaylar sınav sonuçlarına ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı Platformu üzerinden ulaşabilecektir.

2) Atanmaya hak kazanan adaylardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan başarı puanı dikkate alınarak sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

ATAMA İŞLEMLERİ

1) Yerleştirme sonucunda atanmaya hak kazanan adaylar, atamaya esas istenen belgelerle birlikte duyurulan süre içinde Artvin Çoruh Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

2) Adaylardan atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvuruda bulunmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmayacaktır.

3) Ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve başlamayan adaylar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılan adayların ataması iptal edilecek olup, bu adaylar için yerleştirme sonuçları kazanılmış hak sayılmayacaktır.

4) 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yapılacaktır.

DİĞER HUSUSLAR

1) İlan metninde belirtilmeyen durumlarla ilgili genel mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

2) Personele ödenecek ücret:

2

* Yukarıda belirtilen sözleşme ücretleri 01.07.2021-31.12.2021 tarihleri arasında hizmet yılı 5 yıldan az olanlara göre belirlenen sözleşme ücretleri olup bu tutara ek ödeme, aile yardımı ve çocuk yardımı dahil edildikten ve yasal kesintiler yapıldıktan sonra net ücret belirlenmektedir.

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

BİLGİ İÇİN:

Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı

Adres: Seyitler Yerleşkesi / ARTVİN

Tel: 0 466 215 10 00 (1081-1082-1088-1089) dahili hatlar

Faks: 0 466 215 10 74 E-posta: [email protected]

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

10402/1-1


Kaynak : Resmi Gazete