Memurlar.Net
Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://ilan.memurlar.net/ilan/61325/
Yazdırılma Tarihi : 21 Mayıs 2024 Salı 07:37

Ticaret Bakanlığı 60 müfettiş yardımcısı alacak- Güncellendi

Ticaret Bakanlığı, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 60 müfettiş yardımcısı alacak. Başvurular 4 ila 13 ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak.

Haber Tarihi : 24 Eylül 2021 01:24
Ticaret Bakanlığı 60 müfettiş yardımcısı alacak- Güncellendi

Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığından: DÜZELTME İLANI

24.09.2021 tarihli ve 31608 sayılı Resmi Gazete'de aslına uygun olarak yayımlanan yayımlanan Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Ticaret Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı ilanının "3.5. Sınav yeri, tarihleri ve/veya diğer hususlarda değişiklik olması halinde durum, Bakanlık internet adresinde ilan edilir. Bu ilan tebligat hükmündedir." maddesi uyarınca;

"1.4. Giriş Sınavlarının yazılı aşamasının yapıldığı tarihlerde otuz beş yaşını doldurmamış olması" maddesi;

"1.4. Giriş Sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olması (01.01.1986 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.)" şeklinde,

"2.1. Giriş Sınavları için başvurular, 04-13 Ekim 2021 tarihleri arasında Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecek olup ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile süresi içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz." maddesi;

"2.1. Giriş Sınavları için başvurular, 04-16 Ekim 2021 tarihleri arasında Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecek olup ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile süresi içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz." şeklinde değiştirilmiştir.

ilanen tebliğ olunur. 9463/1-1

Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığından:

TİCARET MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI

Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında istihdam edilmek üzere Genel İdare Hizmetleri sınıfından 8 inci ve 9 uncu dereceli "Ticaret Müfettiş Yardımcısı" kadrosuna Gümrük Grup Başkanlığı için en fazla 30, Dış Ticaret Grup Başkanlığı için en fazla 15 ve İç Ticaret Grup Başkanlığı için en fazla 15 Ticaret Müfettiş Yardımcısı alımı amacıyla Giriş Sınavları yapılacaktır.

1. SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI:

Ticaret Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına başvuracak adayların;

1.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki genel şartları taşıması,

1.2. En az dört yıllık yükseköğrenim veren hukuk, iktisat, siyasal bilgiler, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleriyle bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi ya da yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olması,

1.3. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 ve 2021 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarının (KPSS A Grubu) birinden KPSS P-48 puan türünden 80 (seksen) ve üzerinde puan almış olmak kaydıyla;

Gümrük Grup Başkanlığı için en yüksek puanlı 600 kişi,

Dış Ticaret Grup Başkanlığı için en yüksek puanlı 300 kişi,

İç Ticaret Grup Başkanlığı için en yüksek puanlı 300 kişi,

içerisinde yer alması (Son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da sınava kabul edilir),

1.4. Giriş Sınavlarının yazılı aşamasının yapıldığı tarihlerde otuz beş yaşını doldurmamış olması,

1.5. Sağlık durumunun, Türkiye'nin her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim ve yolculuk şartlarında seyahat etmeye elverişli olması ve müfettişlik görevini yapmasına engel olabilecek hastalığı veya özrü bulunmaması,

1.6. Süresi içinde başvurmuş olması, gerekmektedir.

2. SINAV BAŞVURUSU:

2.1. Giriş Sınavları için başvurular, 04-13 Ekim 2021 tarihleri arasında Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecek olup ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile süresi içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.

2.2. Giriş Sınavına başvuranlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir ve haklarında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

3. SINAV ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ:

3.1. Giriş Sınavları önce klasik usulde yazılı, ardından sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak Ankara'da yapılacaktır.

3.2. Yapılacak Giriş Sınavının yazılı bölümü;

Gümrük Grup Başkanlığı için 06-07 Kasım 2021,

Dış Ticaret Grup Başkanlığı için 13-14 Kasım 2021,

iç Ticaret Grup Başkanlığı için 20-21 Kasım 2021,

tarihlerinde, sabah ve öğleden sonra olmak üzere dört ayrı oturumda Ankara Atatürk Lisesi, Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 11 Sıhhiye-Çankaya/ANKARA adresinde gerçekleştirilecektir.

3.3. Giriş Sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adayların isimleri, sınav saati ve sınava ilişkin diğer hususlar Ticaret Bakanlığı (www.ticaret.gov.tr) internet sayfasında yazılı sınav tarihinden en geç 15 gün önce ilan edilecek olup sınava katılmaya hak kazanan adaylara başvuru sistemine kayıtlı e-posta adreslerinden bilgilendirme yapılacaktır. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

3.4. Adaylar için ayrıca sınav giriş belgesi düzenlenmeyecek olup adaylar sınava geçerli bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) göstermek suretiyle katılabileceklerdir.

3.5. Sınav yeri, tarihleri ve/veya diğer hususlarda değişiklik olması halinde durum, Bakanlık internet adresinde ilan edilir. Bu ilan tebligat hükmündedir.

4. SINAV ŞEKLİ VE SINAV KONULARI:

4.1. Her bir Grup Başkanlığı için yapılacak yazılı sınavlar aşağıda belirtilen konularda yapılır:

Maliye ve Ekonomi: Maliye Teorisi ve Maliye Politikası, Vergi Teorisi ve Türk Vergi Sisteminin Genel Esasları, Kamu Gelirleri ve Giderleri, Bütçe ve Kamu Borçları, Mikroekonomi, Makroekonomi, Para-Banka Teorileri, Uluslararası Ekonomi,

Kamu Hukuku: Anayasa Hukuku (Genel Esaslar), idare Hukuku (Genel Esaslar ve idari Yargı), Ceza Hukuku, Ceza Muhakemesi Hukuku (Genel Esaslar),

Özel Hukuk: Ticaret Hukuku (Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku hariç), Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hukuku hariç),

Muhasebe: Genel Muhasebe, Şirketler Muhasebesi, Mali Tablolar Analizi, Temel Maliyet Muhasebesi.

Yazılı sınavda yukarıdaki konu başlıklarında yer alan hususlarla ilgili sınava girecek adayların değerlendirme, yorumlama ve çözüm yolları sunma kabiliyetlerini ölçmeye yönelik sorulara da yer verilebilecektir.

5. DEĞERLENDİRME:

5.1. Yazılı sınavda başarılı olabilmek için, her sınav grubundan 100 tam puan üzerinden en az 50 puan alınması ve tüm sınav gruplarının ortalama notunun en az 70 puan olması gereklidir.

5.2. Yazılı sınavda başarılı olan adaylardan en yüksek puan alan adaydan başlanarak kadro sayısının 4 katı kadar aday, yeri ve tarihi daha sonra belirtilecek sözlü sınava çağrılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sözlü sınava çağrılır.

5.3. Yazılı sınav sonuçları Bakanlık internet adresinde yayımlanmak suretiyle duyurulacak ve sözlü sınava katılmaya hak kazananlara, sözlü sınavın yeri, günü ve saatine ilişkin bilgileri içeren tebligat yapılacaktır. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

5.4. Sözlü sınavdan önce adaylardan, sağlık durumu açısından her türlü iklim ve yolculuk şartlarında görev yapmasına ve seyahat etmesine engel bir halinin olmadığına, adli sicil kaydına ve erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı ile nüfus cüzdanı sureti ve fotoğraf istenir. Aksi takdirde adaylar sözlü sınava alınmayacaklardır.

5.5. Sözlü sınavda adaylar;

a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden ayrı ayrı puan vermek suretiyle değerlendirilir. Adaylar, sınav kurulu tarafından (a) bendi için 50 puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu başkan ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanın ortalama notunun en az 70 olması gereklidir.

5.6. Giriş sınavı puanı, yazılı ve sözlü puanların ortalamasından oluşur.

5.7. Adaylar, giriş sınavı puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle sıralamaya konulur. Adayların giriş sınavı puanlarının aynı olması halinde sırasıyla yazılı sınav puanı ve Kamu Personeli Seçme Sınavı puanı yüksek olana öncelik tanınır.

5.8. Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından fazla ise en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilanda belirtilen kadro sayısı kadar aday asil ve söz konusu kadronun en fazla yarısı kadar yedek aday belirlenir.

5.9. Giriş sınavından 70 ve üzerinde puan almış olmak, atama yapılacak kadro sayısının dışında kalan adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

6. SINAV SONUÇLARININ İLANI VE ATAMA:

6.1. Giriş Sınavını kazananların isimleri Bakanlık internet sayfasında ilan edilecektir. Giriş Sınavını asil kazanan adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır. Ayrıca adaylar sınav sonuçlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

6.2. Sınavı kazanan adaylardan, ataması yapıldığı halde Kurum tarafından verilen süre içerisinde göreve başlamayan veya başlamayacağını yazılı olarak beyan edenlerin yerine, yedek listede yer alan adaylardan başarı sırasına göre atama yapılabilir.

6.3. Başkanlık, başarılı aday sayısı ilan edilen kontenjandan az olduğu takdirde sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda Ticaret Müfettiş Yardımcısı alma hakkına sahiptir.

BİLGİ TEMİNİ:

Sınavla ilgili her türlü bilgi Bakanlık internet sayfasından ya da aşağıda yer alan adres ve telefon numaraları aracılığıyla Bakanlıktan temin edilebilir.

T.C. Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

Adres: Dumlupınar Bulvarı No: 151 Eskişehir Yolu 9. Km. Çankaya / ANKARA

Tel: 0312 449 2430-2436

E-posta: [email protected]

İlan olunur. 8795/1-1


Kaynak : Resmi Gazete