Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri 17 personel alacak

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri 17 personel alacak. Başvurular 25 Ekim'de sona erecek.

İlan Giriş : 22 Eylül 2021 17:12, Son Güncelleme : 23 Eylül 2021 10:12
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri 17 personel alacak

1- Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'ne 15 (Onbeş) Uzman Yardımcısı, 1 (Bir) İdari Memur ve 1 (Bir) İdari Memur (Engelli) olmak üzere, aşağıda belirtilen kriterler çerçevesinde sözlü sınavla, toplam 17 (Onyedi) personel alınacaktır.

2- Sınava Katılma Şartları

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Askerlik görevini yapmış veya erteletmiş veya bu görevden muaf olmak,

18 yaşını bitirmiş olmak,

Uzman yardımcısı, İdari Memur ve İdari Memur (Engelli) kadrosu için dört yıllık eğitim veren üniversitelerin Tablo 1'de belirtilen bölümlerinden ya da bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı üniversitelerden mezun olmak,

01.01.2021 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak, (01.01.1986 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak) (Engelli adayların yarışma sınavına katılabilmeleri için yaş şartı aranmaz)

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahküm olmamak,

Uzman Yardımcısı ile İdari Memur için görevini devamlı yapmasına engel herhangi bir özrü bulunmamak, İdari Memur (Engelli) kontenjanına başvuran adaylar için en az %40 oranında engeli olduğuna ve çalışabilir durumda olduğuna ilişkin sağlık kurulu raporuna sahip olmak,

TİM ve Birliklerden veya daha önce çalıştıkları iş yerlerinden 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde belirtilen nedenlerle sözleşmesi feshedilmiş olmamak,

Uzman Yardımcısı kadrosu için; 06.09.2020 veya 01.08.2021 tarihlerinde lisans mezunları için yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından herhangi birinden Tablo 1'de belirtilen puan türünden asgari 70 puan almış olmak ve İngilizce'den 2019, 2020 veya 2021 yıllarına ait Yabancı Dil Sınavlarından (YDS/ e-YDS) en az 70 puan veya uluslararası kabul gören dil sınavlarından ÖSYM tarafından yayımlanan Yabancı Dil Eşdeğerlik Tablosuna göre 70 puana karşılık gelen asgari puanı almış olmak, (İkinci yabancı dil tercih sebebi olacaktır.)

İdari memur kadrosu için; 06.09.2020 veya 01.08.2021 tarihlerinde lisans mezunları için yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından herhangi birinden Tablo 1'de belirtilen puan türünden, asgari 70 puan almış olmak.

İdari Memur (Engelli) kadrosu için; 15.11.2020 tarihinde yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavından Tablo 1'de belirtilen puan türünden, asgari 70 puan almış olmak.

3- Yarışma sınavına katılmak üzere başvuran adaylar arasından, her bir unvan için, duyuruda belirtilen eleme sınavında, ilgili puan türünden aldıkları puana göre sıralamaya tabi tutularak, ilgili unvan için 10 adaydan az olmamak üzere belirtilen kontenjanın dört katı kadar aday sınava çağrılır. Sınava başvuranların sayısının 10'dan az olması halinde sınava başvuranların tamamı sınava çağrılır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da sınava çağrılır. TİM ve İhracatçı Birliklerinde deneme süresi içerisinde ilişiği kesilmiş adaylar sınava katılamaz.

4- Başvuruda İstenilen Belgeler*

Genel Sekreterliğimiz web sitesinden (gaib.org.tr) temin edilecek İş Talep Formu, için tıklayınız.

T.C. Kimlik numarası yazılı beyanı (T.C. Kimlik Kartı veya Nüfus Cüzdanı fotokopisi üzerine "doğruluğunu beyan ederim" ibaresinin yazılarak imzalanması gerekmektedir.)

Son altı ay içerisinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf,

Öğrenim Diploması veya mezuniyet belgesinin fotokopisi (Yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte)

KPSS/EKPSS Sonuç Belgesi,

Uzman Yardımcısı kadrosuna başvuran adaylar için Yabancı Dil Sınavından asgari puanı aldığını gösterir belge,

Güncel Özgeçmiş (CV)

Adli Sicil Belgesi

Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için)

İdari Memur (Engelli) kadrosuna başvuran adaylar için en az %40 oranında engeli olduğuna ve çalışabilir durumda olduğuna ilişkin sağlık kurulu raporu,
*Sınavı kazanan adaylardan söz konusu belge asılları bilahare istenecektir.

5- Başvuru Adresi ve Zamanı

Başvurular 4 üncü maddede belirtilen belgeler ile birlikte; Genel Sekreterliğimiz evrak kayıt birimine 25 Ekim 2021 Pazartesi günü saat 17.00'a kadar şahsen veya posta ile yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak olup, son başvuru tarihinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, belge ve bilgileri eksik olan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır. Aday evrak fotokopilerinin aslının aynı olduğunu taahhüt etmiş sayılır; aksinin tespiti halinde kazanmış olsa dahi sınava ilişkin tüm hakları iptal edilir.

6- Sözlü Sınav

Sınava kabul edilecek adayların listesi, sınav tarihi ve yeri Genel Sekreterliğimiz internet adresinden duyurulacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü sınav, adayların, genel kültür, iletişim ve analitik düşünme yeteneği, hal, tavır ve davranışlarındaki genel görünüm ile mesleki bilgi gibi hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıkları göz önüne alınacak ve yabancı dil bilgilerinin ölçüleceği bir mülakat niteliğinde olacaktır. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için her bir üyeden 100 puan üzerinden en az 50 puan almak kaydıyla ortalama en az 70 puan almak gerekmektedir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, sınavı kazansalar dahi atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

7- Kimlik Belgesi

Adaylar, sözlü sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, evlilik cüzdanı vb.) bulunduracaklardır.

Saygıyla duyurulur.