TRT Genel Müdürlüğü personel alım ilanı

TRT, 28-29 Haziran 2008 tarihinde yapılan KPSS ye girmiş (halen personel kanunlarına tabi olarak çalışıp da söz konusu sınava katılanlar dahil) olanlardan, uygulamalı ve/veya mülakat sınavı yapılmak suretiyle 39 yardımcı prodüktör, 23 stajyer spiker, 18 stajyer muhabir, 17 stajyer montajcı, 37 kamera asistanı, 16 sesçi, 13 ışıkçı, 7 resim seçici ve 25 mühendis alacak.

İlan Giriş : 14 Eylül 2008 14:13, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
TRT Genel Müdürlüğü personel alım ilanı

TRT, Merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 28-29 Haziran 2008 tarihinde yapılan KPSS ye girmiş (halen personel kanunlarına tabi olarak çalışıp da söz konusu sınava katılanlar dahil) olanlardan, uygulamalı ve/veya mülakat sınavı yapılmak suretiyle 39 yardımcı prodüktör, 23 stajyer spiker, 18 stajyer muhabir, 17 stajyer montajcı, 37 kamera asistanı, 16 sesçi, 13 ışıkçı, 7 resim seçici ve 25 mühendis alacak

Başvurular 22 Eylül'de başlayıp 6 Ekim 2008 tarihinde sona erecektir. TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
GİRİŞ SINAVI İLANI
Kurumumuzun Merkez ve Taşra Teşkilatında istihdam edilmek üzere 28-29 Haziran 2008 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına katılmış (halen personel kanunlarına tabi olarak çalışıp da söz konusu sınava katılanlar dahil) olanlardan, uygulamalı ve/veya mülakat sınavı yapılmak suretiyle (39) adet yardımcı prodüktör, (23) adet stajyer spiker, (18) adet stajyer muhabir, (17) adet stajyer montajcı, (37) adet kamera asistanı, (16) adet sesçi, (13) adet ışıkçı, (7) adet resim seçici, (25) adet mühendis unvanlı kadroya personel alımı yapılacaktır.

ADAYLARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR:
1. Türk Vatandaşı olmak,
2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
4. Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
5. Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,
6. Görevini yapmaya mani akli ve bedeni hastalığı bulunmamak,
7. Yurdun her yerinde görev yapmayı kayıtsız ve şartsız kabul etmek,
8. 06 Ekim 2008 tarihi itibariyle 35 yaşından büyük olmamak (06 Ekim 1973 tarihi ile daha sonraki bir tarihte doğmuş olmak).

ÖZEL ŞARTLAR:
TRT'nin internet adresindeki www.trt.net.tr EK-1 Tablo'da belirtilen unvanlar için karşısında yazılı KPSS puanı ve tahsil şartı aranacaktır. Yabancı dil tercih sebebidir.

BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ:
Başvuru Süresi: 22/09/2008 tarihinde saat 09.00'da başlar, 06/10/2008 tarihinde saat 18.00'da sona erer.
Genel ve özel şartları taşıyan adaylar, başvurularını TRT'nin internet adresi www.trt.net.tr üzerinden gerçekleştirecektir. Şahsen veya diğer yollarla yapılan başvurular ile birden fazla yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuru süresinin sonunda, adayların KPSS puanı en yüksekten başlanarak sıralanacak olup, her bir kadro unvanı için tespit edilen ihtiyacın dört katı (spiker unvanlı kadro unvanı için yirmi katı) aday uygulamalı ve/veya mülakat sınavına çağrılacaktır. Sıralamada en sonda yer alan adayın puanı ile aynı puana sahip diğer adaylar olması halinde, bu puana sahip adayların tümü çağrılacaktır.

UYGULAMALI VE/VEYA MÜLAKAT SINAVINA KATILMAYA HAK KAZANANLARIN MÜRACAAT YERİ, SÜRESİ VE ŞEKLİ:
Uygulamalı ve/veya mülakat sınavına katılmaya hak kazanan adaylar, en geç 09/10/2008 tarihinden itibaren TRT'nin internet adresi www.trt.net.tr ve TRT Genel Müdürlüğü merkez hizmet binasında ilan edilecek olup, ilgililere ayrıca özel bir duyuru yapılmayacaktır. Uygulamalı ve/veya mülakat sınav tarihleri ileriki bir tarihte TRT'nin internet adresi www.trt.net.tr ve TRT Genel Müdürlüğü merkez hizmet binasında ilan edilecektir.
Uygulamalı ve/veya mülakat sınavına katılmaya hak kazanan adayların, GÖREV TALEP FORMU'ndaki açıklamalar başlığını dikkate alarak Görev Talep Formu'nu eksiksiz ve doğru olarak doldurup imzalamak suretiyle, aşağıdaki belgelerle birlikte, en geç sınavların yapılacağı tarihten bir gün önce saat 18.00'a kadar "TRT Sitesi, Turan Güneş Bulvarı, Or-an/ANKARA" adresine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır. Adaylar, Görev Talep Formu'nda yalnızca bir kadro unvanı tercih edecektir. Birden fazla tercih yapanların ve birden fazla Görev Talep Formu teslim edenlerin talepleri geçersiz sayılacaktır.
Belgeler:
1. Görev Talep Formu (TRT'nin internet adresinden www.trt.net.tr temin edilecektir),
2. En geç altı ay önce çekilmiş 4,5x6 cm. boyutlarında 2 fotoğraf,
3. Özgeçmiş,
4. Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu.
Mülakat ve/veya uygulamalı sınava katılmaya hak kazananlardan 30 YTL sınav ücreti alınacaktır. Herhangi bir nedenle sınava katılamayan adaya sınav ücreti iade edilmeyecektir. Ücretin yatırılabileceği banka ve hesap numaraları aşağıdadır.

Türkiye İş Bankası Hesap No'su Hesap Adı
TRT Bürosu 4275-94427 Sınav ücreti hesabı

Türkiye Vakıflar Bankası Hesap No'su Hesap Adı
TRT Bürosu 840-00158007292615749 Sınav ücreti hesabı

Sınava ilişkin değerlendirmeler 100 puan üzerinden yapılır. Her bir sınav şeklinden en az 70 puan almış olma şartı aranır.
Uygulamalı ve mülakat sınavı yapılan kadrolar için söz konusu sınavlarda alınan puanların ortalaması genel başarı sırasını belirler, en yüksek ortalamadan başlayarak atama yapılacak boş kadro sayısı kadar aday, giriş sınavını başarmış sayılır. Diğer adaylar için 70 ve üzeri puan almış olmak söz konusu kadroya atanmak için kazanılmış hak sayılmaz. Atama yapılacak boş kadro sayısının en fazla yarısı kadar yedek liste ilan edilir. Ataması yapılanlardan göreve başlamayanların yerine yedek adaylar arasından başarı sırasına göre atama yapılabilir. Yedek listenin hakları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren birinci yılın sonunda, bu sürenin bitiminden önce aynı kadro unvanına yönelik yeni bir sınav yapılması halinde bu sınavın ilan edildiği tarihte sona erer.
Sadece bir sınav şeklinin benimsenmesi halinde ise söz konusu sınavdan alınan puana göre en yüksekten başlanarak atama yapılacak boş kadro sayısı kadar aday giriş sınavını başarmış sayılır. Diğer adaylar için 70 ve üzeri puan almış olmak söz konusu kadroya atanmak için kazanılmış hak sayılmaz. Atama yapılacak boş kadro sayısının en fazla yarısı kadar yedek liste ilan edilir. Ataması yapılanlardan göreve başlamayanların yerine yedek adaylar arasından başarı sırasına göre atama yapılabilir. Yedek listenin hakları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren birinci yılın sonunda, bu sürenin bitiminden önce aynı kadro unvanına yönelik yeni bir sınav yapılması halinde bu sınavın ilan edildiği tarihte sona erer.
Uygulamalı ve/veya mülakat sınav sonucunda başarılı olanlar, TRT'nin internet adresinde www.trt.net.tr duyurulacak ve ilgililere de yazılı bildirim yapılarak işe başlamaları için gerekli belgeler istenecektir.
Giriş Sınavını kazanan adaylar, atamalarına esas olmak üzere talep edilecek belgeleri süresi içerisinde şahsen teslim edeceklerdir. Teslim etmeyen adayların atama işlemi yapılmayacaktır.
İlanen duyurulur.

EK-1 tablo 22/9/2008 tarihinde ilan edilecektir.