Memurlar.Net
Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://ilan.memurlar.net/ilan/45338/
Yazdırılma Tarihi : 22 Mayıs 2024 Çarşamba 04:47

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı.

Haber Tarihi : 30 Mart 2019 03:12
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun 48'inci maddesi, 2547 sayılı Kanununun ilgili maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği hükümleri ile Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. İlanla ilgili tüm bilgiler Üniversitemizin www.osmanive.edu.tr internet adresinde yer almaktadır.

Genel Açıklamalar

> Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete 'de yayın tarihi itibariyle 15 (on beş) gündür. Belirtilen koşullan taşımayan, eksik belge ile yapılacak başvurular, süresi içinde yapılmayan ve posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

> Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23., 24. ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşullan sağlamış olmalan gerekir.

> Yabancı ülkelerden alınan diplomalann Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanması gerekmektedir.

> Herhangi bir kamu kuruntunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

> 2547 Sayılı Kanun'un Ek 38. maddesi uyarınca belirlenen %20'lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

PROFESÖR kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların; Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçeleri. Özgeçmiş, 2 (iki) Adet Fotoğraf, Nüfus Cüzdanı Sureti, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora vc Doçentlik Belgeleri (Aslı veya Noter Onaylı), Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (2 Nüsha), Yayın Listesi (yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak belirtilmiş) ile 6 (altı) takım halinde hazırlayacakları bilimsel çalışma ve yayın dosyalarını ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

DOÇENT kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların; Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçeleri, özgeçmiş, 2 (iki) Adet Fotoğraf, Nüfus Cüzdanı Sureti, Yabancı Dil Sonuç Belgesi, Lisans. Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgeleri (Aslı veya Noter Onaylı), Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (2 Nüsha), Yayın Listesi ile 4 (dört) takım halinde hazırlayacakları bilimsel çalışma ve yayın dosyalarını ekley erek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ kadrolarına başvuracak adayların; Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçeleri. Özgeçmiş. 2 (iki) Adet Fotoğraf, Nüfus Cüzdanı Sureti, Yabancı Dil Sonuç Belgesi, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgeleri (Aslı veya Noter Onaylı), Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (2 Nüsha), Yayın Listesi ile 4 (dört) takım halinde hazırlayacakları bilimsel çalışma ve yayın dosyalarını ekleyerek Üniversitemizin ilgili Fakülte Dekanlıkları ile Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

Kadro Birimi

Bölümü

ABD/Program

Kadro

Unvanı

Kd

Der.

Adet

Açıklamalar

İlahiyat Fakültesi

İslam Tarihi ve Sanatları

İslam Tarihi

Prof. Dr.

1

1

İslam Tarihi Alanında Doçentliği almış olmak ve son dönem Osmanlı Tarihi alanında çalışmaları olmak.

Temel İslam Kilimleri

Kelam vc İslam

Mezhepleri

Tarihi

Dr. Öğr. Üyesi

5

1

Kelam vc İslam Mezhepleri Tarihi alanında doktora yapmış olmak ve

Osmanlı döneminde mezheplerle ilgili çalışına yapmış olmak.

Tefsir

Dr. Öğr. Üyesi

5

1

Tefsir alanında doktora yapmış olmak. Tefsirde İsrailiyyat konusunda çalışma yapmış olmak.

Kadro Birimi

Bölümü

ABD/Program

Kadro

Enva m

Kd

Der.

Adet

Açıklamalar

Mühendislik

Fakültesi

Elektrik*

Elektronik

Mühendisliği

Elektronik

Doçent

3

1

Elcktrik-Elcktronik Mühendisliği alanında Doçentlik unvanına sahip olmak vc bivomedikal veri madenciliği alanında çalışma yapmış olmak.

Bilgisayar

Mühendisliği

Bilgisayar

Bilimleri

Dr. Öğr. Üyesi

5

1

Bilgisayar Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak ve karmaşık ağ analizi ile makine öğrenmesi konularında çalışma yapmış olınak.

Bilgisayar

Donanımı

Dr. Öğr. Üyesi

s

1

Bilgisayar Mühendisliği veya Elektrik» Elektronik Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak vc akım modlu devrelerin tasarımı üzerine çalışma yapmış olmak.

Bilgisayar

Yazılımı

Dr. Öğr. Üyesi

5

1

Bilgisayar Mühendisliği veya Havacılık vc Uzay Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak. Mesaj Geçirme Arayüzü (MPI) ile paralel hesaplama konusunda çalışma yapmış olmak.

İnşaat

Mühendisliği

Hidrolik

Dr. Öğr. Üyesi

5

1

İnşaat Mühendisliği lisans mezunu olmak. Hidrolik alanında doktora yapmış olmak. Yer altı, yer üstü sulan ve bunların etkileşimi konusunda çalışma yapmış olmak.

İnşaat

Mühendisliği

Ulaşım

Dr. Öğr. Üyesi

s

1

İnşaat Mühendisliği lisans mezunu olmak. Ulaşım alanında doktora yapmış olmak. Kara, hava ve / veya demir yolu ulaşımı inşaatı vc trafiği konulannda çalışma yapmış olmak.

Makine

Mühendisliği

Konstrüksiyon vc İmalat

Dr. Öğr. Üyesi

5

1

Makine Mühendisliği veya Metaluıji ve Malzeme Mühendisliği aııabilim dalında doktora yapmış olmak. Toz metalürjisi yöntemleri ile teknik seramiklerin üretimi konularında çalışma yapmtş olmak.

Makine

Mühendisliği

Makine Teorisi vc Dinamiği

Dr. Öğr. Üyesi

s

1

Makine Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak. Kompozitlerin dinamik darbe yüklemeleri vc onanmları konularında çalışına yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Türk Halk Edebiyatı

Prof. Dr.

1

1

Türk Halk Bilimi alanında Doçentlik unvanına sahip olmak. Aşıklık Geleneği, Dede Korkut Hikayeleri ve Halk

İnançtan konulannda çalışmalan olmak.

Eski Türk Dili

Dr. Öğr. Üyesi

5

1

Eski Türk Dili alanında Doktora yapmış olmak. Divan Edebiyatı ve Türk Dili konularında çalışma yapmış olmak.

Yeni Türk Dili

Dr. Öğr. Üyesi

s

1

Yeni Türk Dili anabilim dalında Doktora yapmış olmak. Anadolu Ağızlan,

Osmanlı Dönemi metinleri vc Dede

Korkut Hikayelerinin dil özellikleri üzerine çalışına yapmış olınak.

Yeni Türk Dili

Dr. Öğr. Üyesi

5

1

Yeni Türk Dili alanında Doktora yapmış olmak. Eski Anadolu Türkçesi metinleri ve unlum değişmeleri konulannda çalışma yapmış olmak.

Kadro Birimi

Bölümü

ABD/Hrogram

Kadro

Unvanı

Kd

Der.

Adet

Açıklamalar

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset

Bilimi ve

Kamu

Yönetimi

Kentleşme ve Çevre Sorun lan

Prof. Dr.

1

1

Sosyoloji bilim alanında Doçentlik unvanına sahip olmak. Akıllı kentler ve yenilenebilir enerji konularında çalışma yapmış olmak.

Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar

Fakültesi

İç Mimarlık ve Çevre Tasanmı

İç Mimarlık ve Çevre Tasanmı

Dr. Öğr. Üyesi

5

1

Orman Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak. Bitki genetiği-ıslahı üzerine orman ağaç türleri üzerine çalışma yapmış olmak.

Kadirli Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Bilgi ve

Belge

Yönetimi

Bilgi ve Belge Yönetimi

Dr. Öğr. Üyesi

5

1

Bilgi ve Belge Yönetimi veya Türkiye Cumhuriyeti Tarihi alanında doktora yapmış olmak. İngiliz, ve Osmanlı arşivleri ile ilgili çalışma yapmış olmak.

Kadirli

Uygulamalı

Bilimler

Yüksekokulu

Gıda

Teknolojisi

Gıda

Teknolojisi

Doçent

3

1

Ziraat Temel Alanında doçentlik unvanına sahip olmak ve biyoteknoloji konusunda çalışma yapmış olmak.

Gastronomi

ve Mutfak

Sanatları

Gastronomi ve Mutfak

Sanatları

Doçent

3

1

Gastronomi ve Mutlak Sanatları

Alanında Doçentlik unvanına sahip olmak vc yiyecek-içecek hizmetleri alanında çalışma yapmış olmak.

Organik

Tarım

İşletmeciliği

Organik Tanın İşletmeciliği

Doçent

3

1

Zootekni Alanında Doçentlik unvanına sahip olmak ve hayvan besleme ve yem teknolojisinde yemlerin sindirilehilirliği konulu çalışma yapmış olmak.

Sağlık

Yüksekokulu

Ebelik

Ebelik

Dr. Öğr. Üyesi

5

1

Ebelik Alanında Doktora yapmış olmak. Doğum öncesi veya sonrası dönemle ilgili çalışma yapmış olmak.

Sağlık

Yüksekokulu

Ebelik

Ebelik

Dr. Öğr. Üyesi

S

1

Kadın Sağlığı vc Hastalıkları Hemşireliği Alanında Doktora Yapmış olmak ve Doğum sonrası dönemle ilgili çalışma yapmış olmak.

Bahçe MYO

Dış Ticaret

Dış Ticaret

Dr. Öğr. Üyesi

5

1

İktisat Anabilim dalında doktora yapmış olmak. Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları, Sanay ileşme ve Çevre Sorunları alanında çalışma yapmış olmak.

Osmaniye MYO

Yönetim ve Organizasyon

İşletme

Yönetimi

Dr. Öğr. Üyesi

5

1

İşletme Anabilim dalında doktora yapmış olmak. Çatışma Yönetimi Yaklaşımları, Kariyer Tatmini ve İşten Ayrılma konuları üzerinde çalışma yapmış olmak.


Kaynak : Resmi gazete