Adalet Bakanlığı İnfaz Koruma Memuru Alım İlanı

Adalet Bakanlığı 1010 adet infaz koruma memuru, 14 adet teknisyen, 13 adet şoför ve 5 adet aşçı kadrosuna KPSS'ye girenler arasından atama yapacaktır. Başvurular 26 Mart tarihinde başlayı 6 Nisan tarihinde sona erecektir. Başvuruda bulunabilmek için KPSS'den en az 70 puan almış olmak gerekmektedir.

İlan Giriş : 18 Mart 2007 19:21, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
Adalet Bakanlığı İnfaz Koruma Memuru Alım İlanı

T.C.
ADALET BAKALIĞI
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü

Taşra Teşkilatına İnfaz ve Koruma Memuru Alım Sınav İlanı

1. Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin değişik 9, 14 ve 15 inci maddeleri gereğince taşra kadrolarında münhal bulunan ve aşağıda yeri belirtilen 1042 adet kadrodan 880 adedi erkek, 130 adedi bayan olmak üzere toplam 1010 adet infaz ve koruma memurluğu kadrolarına merkezi sınavda en az 70 puan alıp, başvuranlar arasından en yüksek puandan başlamak üzere kadro sayısının on katı kadar aday çağırılacaktır. Diğer kadrolardan 14 adedi teknisyen (elektrik, eloktronik ve bilgisayar), 13 adedi şoför ve 5 adedi aşçı olmak üzere toplam 32 adet kadrolara merkezi sınavda en az 70 puan alıp, başvuranlar arasından, en yüksek puandan başlamak üzere kadro sayısının 5 katı kadar aday çağırılarak adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonlarınca yapılacak sözlü sınav sonucuna göre açıktan atama yapılacaktır. Hukuk fakültesi veya adalet meslek yüksek okulu mezunlarından merkezi sınavda en az yetmiş puan alanlara, kadro sayısının on katı ve beş katı aday içerisinde öncelik verilecektir.

2. Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonlarınca yapılacak sözlü sınavda,

Başvurularda 10-11 Temmuz 2004 (KPSS 2004) ve 17 Eylül 2006 (KPSS/2) tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında, lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan almış olma şartı aranacaktır.

I. Genel Şartlar:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (A) bendinin (1), (5) ve (6) numaralı alt bentlerindeki şartları taşımak,

b) İlk defa Devlet memurluğuna atanacaklar için merkezi sınav tarihinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 40 ıncı maddesindeki yaş şartını taşımak ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 114 üncü maddesi kapsamı dışında kalan ve merkezi yerleştirme sonucu atanacak personel hariç olmak üzere merkezi sınav tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak,

c) En az ilköğretim (ortaokul) mezunu olmak,

d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak,

e) Hizmet göreceği sınıfla ilgili özel kanun veya diğer mevzuatta aranan şartları taşımak,

II.Özel Şartlar:

A- İnfaz ve Koruma Memuru Kadrolarına Atanabilmek İçin;

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

b) Erkek adaylar için, 1111 sayılı Askerlik Kanununun 10 uncu maddesinin (9) nolu bendi kapsamına girenler hariç olmak üzere, onay tarihinde askerlik hizmetini fiilen tamamlamış olmak,

c) Yazılı sınav tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş 30 yaşını bitirmemiş olmak,

d) Erkeklerde 170 cm., kadınlarda 160 cm.?den kısa boylu olmamak,

e)Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,

d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce bölge hastaneleri olarak belirlenen Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

e) Kilosu, boyunun cm. olarak son iki rakamından 13?den fazla, 17?den az olmamak,

B- Aşçı Kadrolarına Atanabilmek İçin;

a) En az ilköğretim okulu (ortaokul) mezunu olmak,

b) Halk eğitim müdürlüklerinin veya diğer resmî kurum veya kuruluşların düzenlediği kurslardan mezun olmak veya ilgili branşta sertifika sahibi olmak,

c) Erkek adaylar için, 1111 sayılı Askerlik Kanununun 10 uncu maddesinin (9) nolu bendi kapsamına girenler hariç olmak üzere, onay tarihinde askerlik hizmetini fiilen tamamlamış olmak,

d) Merkezi sınav tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş 35 yaşını bitirmemiş olmak,

e) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,

f) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce bölge hastaneleri olarak belirlenen Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

C- Teknisyen Kadrolarına Atanabilmek için;

a) Meslek liseleri veya teknik liselerin elektrik,elektronik ve bilgisayar bölümlerinden mezun olmak,

b) Erkek adaylar için, 1111 sayılı Askerlik Kanununun 10 uncu maddesinin (9) nolu bendi kapsamına girenler hariç olmak üzere, onay tarihinde askerlik hizmetini fiilen tamamlamış olmak,

c) Merkezi sınav tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş 35 yaşını bitirmemiş olmak,

d) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce bölge hastaneleri olarak belirlenen Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

D- Şoför Kadrolarına Atanabilmek için;

a) En az ilköğretim okulu (ortaokul) mezunu olmak,

b) Hizmetin özelliğine göre en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

c) Erkek adaylar için, 1111 sayılı Askerlik Kanununun 10 uncu maddesinin (9) nolu bendi kapsamına girenler hariç olmak üzere, onay tarihinde askerlik hizmetini fiilen tamamlamış olmak,

d) Merkezi sınav tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş 35 yaşını bitirmemiş olmak,

e) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,

f) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce bölge hastaneleri olarak belirlenen Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

3. Başvuru yeri ve şekli:

Başvuruların ilgili Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlıklarına veya buralara gönderilmek üzere mahallî Cumhuriyet Başsavcılıklarına yapılması gerekmekte olup, mahallî Cumhuriyet Başsavcılıklarına yapılan başvurulara ilişkin evrak, masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle aynı gün acele posta servisi (APS) ile ilgili Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına gönderilecektir. Usulüne uygun olarak başvuru süresi içinde mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarına başvuran ve APS masrafını da ödeme suretiyle evrakını teslim eden aday adaylarının başvuruları kabul edilecektir.

Adayların yalnızca bir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonunun yapacağı sözlü sınava katılmaları mümkün olup, birden fazla komisyona başvurulması durumunda başvurular geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi atamaları yapılmayacaktır.

4. Başvuru tarihi: Başvurular 26 Mart 2007 Pazartesi günü başlayıp, 06 Nisan 2007 Cuma mesai saati bitiminde sona erecektir.

5. Sınav yeri: İlgili Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonları,

6. Boy ve kilo şartı ile Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 5 ve 6 ncı maddesinin 5 inci bendinde belirtilen diğer şartları taşımayanlar sözlü sınava alınmayacaktır.Yine şoför, aşçı ve teknisyen için aynı yönetmeliğinin 5 ve 6 ncı maddesinin 8,9,11 ve 18 inci bentlerinde belirtilen diğer şartları taşımayanlar sözlü sınava alınmayacaktır

7. Sınav tarihi ve saati: İnfaz ve koruma memurları için boy ve kilo ölçümü ile diğer unvanlardaki adaylar için sözlü sınav 24 Nisan 2007 tarihinde başlamak suretiyle yapılacaktır. Belirlenen tarihte herhangi bir nedenle sınava katılmayanların mazeretleri kabul edilmeyecektir.

8. Başvuru için gerekli belgeler:

a) Başvuru yerinde verilecek EK- 1 başvuru formu,

b) Nüfus cüzdan fotokopisi,

c) Öğrenim durumlarını gösterir belgenin aslı veya komisyon başkanlığı, ilgili öğretim kurumu yada noterden onaylı örneği,

d) Diploma yabancı ülkelerden alınmış ise aslı veya noterden onaylı örneğiyle birlikte denkliğinin kabul edildiğine dair yetkili kurumca verilecek onaylı belge,

e) Adli Sicil kaydı, (arşiv kaydını gösterir şekilde),

f) Son üç ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,

g) KPSS sınav sonuç belgesi,

h) Aşçı kadrolarına başvuranlar için halk eğitim müdürlüklerinin veya diğer resmi kurum ve kuruluşların düzenlediği kurslardan mezun olduğuna dair belge veya ilgili branşta sahip olduğu sertifikanın aslı veya komisyon başkanlığı, ilgili öğretim kurumu yada noterden tasdikli örneği,

verilmesi gerekir.

9. Açıktan atama suretiyle atama yapılacak infaz ve koruma memurluğu kadrolarının Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu bazındaki yerler ile aşçı ve teknisyen kadrolarının tahsis edildiği cezaevleri ve bu cezaevlerini tercih eden adayların müracaat edecekleri Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonları aşağıda gösterilmiştir.

MÜNHAL KADROLAR VE SINAV YAPACAK KOMİSYONLARI GÖSTERİR LİSTE