Memurlar.Net
Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://ilan.memurlar.net/ilan/1798/
Yazdırılma Tarihi : 21 Haziran 2024 Cuma 09:45

Türkiye İhracatçılar Meclisi Memur Alım İlanı

Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliği ile İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri?ne, bilgisayar programcısı, bilgisayar işletmeni, idari memur ve hizmetli kadrolarına atanmak üzere, sözlü sınavla toplam 4 (dört) adet bilgisayar programcısı, 4 (dört) adet bilgisayar işletmeni, 15 (on beş) adet idari memur ile 7 (yedi) adet hizmetli alınacaktır. Başvuruların istenilen belgeler ile birlikte; başvuru yapılan Genel Sekreterlik adresine en geç 20/06/2005 tarihine kadar şahsen yapılması gerekmektedir.

Haber Tarihi : 07 Haziran 2005 00:01
Türkiye İhracatçılar Meclisi Memur Alım İlanı

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ GENEL SEKRETERLİĞİ VE İHRACATÇI BİRLİKLERİ BİLGİSAYAR PROGRAMCISI, BİLGİSAYAR İŞLETMENİ, İDARİ MEMUR VE HİZMETLİ YARIŞMA SINAVI DUYURUSU

1- Aşağıda yer alan tabloda gösterildiği şekilde, Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliği ile İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri?ne, bilgisayar programcısı, bilgisayar işletmeni, idari memur ve hizmetli kadrolarına atanmak üzere, sözlü sınavla toplam 4 (dört) adet bilgisayar programcısı, 4 (dört) adet bilgisayar işletmeni, 15 (on beş) adet idari memur ile 7 (yedi) adet hizmetli alınacaktır.

2- Sınava Katılma Şartları

Sınava girecek adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Askerlikle ilişkisi bulunmamak,

c) 18 yaşını bitirmiş olmak,

d) Bilgisayar Programcısı için 4 yıllık eğitim veren üniversitelerin ve fakültelerin bilgisayar mühendisliği bölümünden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte ve yüksekokullardan mezun olmak ya da sınav tarihi itibariyle mezun olabilecek durumda olmak, iyi derecede İngilizce bilmek, konusunda en az 3 yıl tecrübe sahibi olmak; Bilgisayar İşletmeni ve İdari Memur için en az 2 yıllık yüksekokuldan ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı yüksekokullardan mezun olmak ya da sınav tarihi itibariyle mezun olabilecek durumda olmak; hizmetli için en az lise mezunu olmak ya da sınav tarihi itibariyle mezun olabilecek durumda olmak,

e) Şoför olarak görevlendirilecek hizmetli için 5 yıldır B sınıfı Sürücü Belgesine sahip olmak ve halihazırda aktif olarak araç kullanabiliyor olmak; Bilgisayar İşletmeni için Milli Eğitim Bakanlığı?ndan veya bu Bakanlıktan onaylı kurslardan veya yükseköğrenim kurumlarından alınan Bilgisayar İşletmeni Sertifikası veya Bilgisayar Programcısı Sertifikası veya Bilgisayar Analist Programcı Sertifikasına sahip olmak (bilgisayar programcılığı ile elektrik ve elektronik bölümlerinden mezun olanlar için bu şart aranmaz),

f) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

g) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

h) Görevini devamlı yapmasına engel her hangi bir özürü bulunmamak,

i) İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerinden daha önce işine cezaen son verilmek suretiyle çıkarılmış olmamak,

j) 01.01.2005 tarihi itibariyle bilgisayar programcısı ve bilgisayar işletmeni için 35 yaşını (01.01.1970 ve daha sonra doğanlar); idari memur ve hizmetli için 30 yaşını (01.01.1975 ve daha sonra doğanlar) doldurmamış olmak,

k) -Bilgisayar Programcısı için 15-16 Kasım 2003 veya 10-11 Temmuz 2004 tarihlerinde ÖSYM tarafından yapılan A grubu kadrolar için Kamu Personel Seçme veya Kamu Personeli Seçme sınavlarında KPSSP3 puan türünden en az 70 ve üstü puan almış olmak ve bu sınavlarda İngilizce Yabancı Dil Testinden en az 42 ve üstü doğru yapmak,

-İdari Memur ve Bilgisayar İşletmeni için müracaat eden lisans mezunları için 15-16 Kasım 2003 veya 10-11 Temmuz 2004 tarihlerinde ÖSYM tarafından yapılan A grubu kadrolar için Kamu Personel Seçme veya Kamu Personeli Seçme sınavlarında KPSSP3 puan türünden en az 70 ve üstü puan almış olmak, 2 yıllık yüksekokul mezunları için 10-11 Temmuz 2004 tarihlerinde ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personel Seçme sınavında KPSSP93 puan türünden en az 70 ve üstü puan almış olmak,

-Hizmetli için müracaat eden lisans mezunları için 15-16 Kasım 2003 veya 10-11 Temmuz 2004 tarihlerinde ÖSYM tarafından yapılan A grubu kadrolar için Kamu Personel Seçme veya Kamu Personeli Seçme sınavlarında KPSSP3 puan türünden en az 70 ve üstü puan almış olmak, 2 yıllık yüksekokul mezunları için 10-11 Temmuz 2004 tarihlerinde ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personel Seçme sınavında KPSSP93 puan türünden en az 70 ve üstü puan almış olmak; lise mezunları için 10-11 Temmuz 2004 tarihlerinde ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personel Seçme sınavında KPSSP94 puan türünden en az 70 ve üstü puan almış olmak,

 

  TİM (İstanbul) İİB (İstanbul) İMMİB (İstanbul) AİB (Antalya) AKİB (Mersin) OAİB (Ankara) GAİB (Gaziantep) UİB (Bursa) DETKİB (Denizli) DAİB (Erzurum)
İDARİ MEMUR 1 1 3 1 2 2 1 3 1 -
BİLGİSAYAR PROGRAMCISI - - 1 - - 3 - - - -
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ - - 1 1 1 - - - - 1
HİZMETLİ 1(Şoför) - - - 3 - 2 - 1 (Şoför) -

3- Başvurular her kadro için istenilen KPSS puan türüne göre ayrı ayrı en yüksek puandan başlamak üzere puan sırasına konulacak olup, başvuru sayısı yeterli ise, her kadro için ihtiyaç duyulan kadro sayısının en fazla 4 (dört) katı kadar (her puan türü için ayrı ayrı olmak üzere) aday yapılacak olan sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır. Ancak son sıradaki adayla aynı puanı almış adaylar da sözlü sınava katılabilecektir.

4- İstenilen Belgeler

1. Başvuru dilekçesi, [Mezun olunan yüksekokul ve bölüm ile lise ve adayın tüm iletişim bilgilerini (adres, tel, e-posta vb.) içermesi gerekmektedir.],

2. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya Noterden onaylı sureti,

3. 4,5 x 6 cm ebadında son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,

4. 2 nci maddenin (k) bendinde belirtilen sınavdan istenilen asgari puanın alındığına dair belge.

Sınavı kazanan adaylardan ayrıca aşağıdaki belgeler istenecektir.

1. Nüfus Cüzdanının aslı veya Noterden onaylı sureti,

2. Tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alınacak Sağlık Kurulu Raporu,

3. Erkek adaylar için, askerlik görevini yaptığını veya tecil durumunu gösterir belgelerin aslı veya onaylı sureti,

4. 4,5X6 ebadında 4 adet fotoğraf,

5. Kendi el yazısıyla yazılmış kısa özgeçmişi,

6. Cumhuriyet Savcılığından alınan sabıka kaydı belgesi.

5- Başvuru Adresi

Başvurular 4 üncü maddede belirtilen, sınavdan önce istenilen belgeler ile birlikte; başvuru yapılan Genel Sekreterlik adresine en geç 20/06/2005 tarihi saat 17.00?ye kadar ulaşacak şekilde şahsen yapılacaktır. Bu tarihten sonraki başvurular dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, belge ve bilgileri eksik olan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır. Adaylar ancak 1(bir) Genel Sekreterlikte sadece 1 (bir) kadroda görev almak için başvuruda bulunabilecekler; birden fazla Genel Sekreterliğe ya da aynı Genel Sekreterlikte birden fazla kadroya başvuru yapan adayların hiçbir başvurusu işleme konulmayacak, sehven işleme konulsa ve sınavı kazansalar dahi sınavları sonradan iptal edilecektir.

6- Sözlü Sınav

Sınava kabul edilecek adayların listesi, sınav tarihi ve yeri 24/06/2005 tarihinden itibaren ilgili Genel Sekreterliğin internet adresinden ve başvuru yapılan İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği binası girişine asılacak ilan ile duyurulacaktır. Ayrıca Tebligat yapılmayacaktır.

-Bilgisayar programcısı için yapılacak sözlü sınav, adayların hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıkları ile mesleki bilgi (temel bilgisayar sistem yazılımı ve donanımları ile uygulama geliştirme, veri tabanı yönetimi, ağ teknolojileri ve bilgi güvenliği konuları), genel kültür ve yeteneklerinin ölçüleceği bir mülakat niteliğinde olacaktır. Sözlü sınav gerektiğinde uygulamalı olarak da yapılabilecektir. Sözlü sınavda değerlendirme; bölümler itibariyle mesleki bilgi 70, genel kültür ve yetenek ölçme 30 puan olmak üzere 100 tam puan üzerinden yapılır. Bu sınavda başarılı sayılabilmek için her bir üyeden 100 puan üzerinden en az 60 puan almak kaydıyla ortalama en az 70 puan almak gerekmektedir.

- Bilgisayar işletmeni için yapılacak sözlü sınav, adayların hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıkları ile mesleki bilgi, genel kültür ve yeteneklerinin ölçüleceği bir mülakat niteliğinde olacaktır. Sözlü sınav gerektiğinde uygulamalı olarak da yapılabilecektir. Sözlü sınavda değerlendirme; bölümler itibariyle mesleki bilgi 70, genel kültür ve yetenek ölçme 30 puan olmak üzere 100 tam puan üzerinden yapılır. Bu sınavda başarılı sayılabilmek için her bir üyeden 100 puan üzerinden en az 60 puan almak kaydıyla ortalama en az 70 puan almak gerekmektedir.

- İdari Memur için yapılacak sözlü sınav, adayların, hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıkları ile genel kültür ve yetenek ölçme; Atatürk İlkeleri ve Türk İnkılap Tarihi, temel yurttaşlık bilgisi, Türkiye coğrafyası, Türkçe ve matematik konularından bilgilerinin ölçüldüğü bir mülakat niteliğinde olacaktır. Sözlü sınavda değerlendirme; bölümler itibariyle genel kültür ve yetenek ölçme 30, Atatürk İlkeleri ve Türk İnkılap Tarihi, temel yurttaşlık bilgisi, Türkiye coğrafyası 30, Türkçe ve matematik 40 puan olmak üzere 100 tam puan üzerinden yapılır. Bu sınavda başarılı sayılabilmek için her bir üyeden 100 puan üzerinden en az 60 puan almak kaydıyla ortalama en az 70 puan almak gerekmektedir.

- Hizmetli için yapılacak sözlü sınav, adayların gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıkları ile Atatürk İlkeleri ve Türk İnkılap Tarihi, temel yurttaşlık bilgisi, Türkiye coğrafyası, Türkçe, matematik, genel kültür ve güncel olaylarla ilgili bilgilerinin ölçüldüğü bir mülakat niteliğinde olacak; şoför olarak yapılacak görevlendirme için gerektiğinde uygulamalı olarak da yapılabilecektir. Sözlü sınavda değerlendirme; bölümler itibariyle genel kültür ve güncel olay bilgisi 30, Atatürk İlkeleri ve Türk İnkılap Tarihi, temel yurttaşlık bilgisi, Türkiye coğrafyası 30, Türkçe ve matematik 40 puan olmak üzere 100 tam puan üzerinden yapılır. Bu sınavda başarılı sayılabilmek için her bir üyeden 100 puan üzerinden en az 60 puan almak kaydıyla ortalama en az 70 puan almak gerekmektedir.

7- Nihai değerlendirme

Sözlü sınav sonucunda tespit edilen notların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle adayların sınav nihai başarı dereceleri tespit edilerek ilgili Genel Sekreterlik ve ilgili kadro için alınması öngörülen kadro sayısı kadar ilk sırayı alan adaylar sınavı kazanmış olacaklardır.

Sınav sonuçları, Genel Sekreterlik internet adresinden ve Genel Sekreterlik binası girişine asılacak ilan ile duyurulacak, ayrıca Tebligat yapılmayacaktır.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, sınavı kazansalar dahi atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

8- Kimlik Belgesi

Adaylar, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, evlilik cüzdanı) bulunduracaklardır

Saygıyla duyurulur.

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ GENEL SEKRETERLİĞİ İLE İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİKLERİNİN ADRES, TELEFON VE WEB SAYFASI ADRESLERİ

  ADRES TELEFON WEB SAYFASI ADRESİ
Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliği (TİM) Dış Ticaret Kompleksi Çobançeşme Mevkii, Sanayi Caddesi Yenibosna / Bahçelievler / İSTANBUL 0212 454 04 85 http://www.tim.org.tr
İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (İİB) Dış Ticaret Kompleksi Çobançeşme Mevkii, Sanayi Caddesi Yenibosna / Bahçelievler / İSTANBUL 0(212) 454 05 00 http://www.iib.org.tr
İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (İMMİB) Dış Ticaret Kompleksi Çobançeşme Mevkii, Sanayi Caddesi Yenibosna / Bahçelievler / İSTANBUL 0(212) 454 00 00 http://www.immib.org.tr
Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (AKİB) Uray Caddesi Turan İşhanı Kat 3-4 MERSİN 0(324) 237 68 00 (5 Hat) http://www.akib.org.tr
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (UİB) Organize Sanayi Böl. Kahverengi Cad.No: 8 Nilüfer-BURSA 0(224) 219 10 00 http://www.uib.org.tr
Antalya İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (AİB) Atatürk Caddesi Raşit Berberoğlu İşhanı Kat: 5-6 PK:137 07100 ANTALYA 0(242) 244 01 20 http://www.aib.org.tr
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (OAİB) Mahatma Gandi Caddesi No: 103 G.O.P. /ANKARA 0(312) 447 27 40 (5 Hat) http://www.oaib.gov.tr
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (GAİB) İnönü Caddesi Keleş Hoca Sokak No:1/1 Şahinbey - GAZİANTEP 0(342) 220 00 10 (4 Hat) http://www.gaib.org.tr
Doğu Anadolu İhracatçıları Birliği Genel Sekreterliği (DAİB) Cumhuriyet Cad.Eren İş Merkezi No: 88 Kat: 4-5 ERZURUM 0(442) 214 11 84 (5 hat) http://www.daib.org.tr
Denizli Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Genel Sekreterliği (DETKİB) Halk Caddesi Furkan İş Merkezi No: 28 Kat 3 P.K. 402 20100 DENİZLİ 0(258) 263 39 92 http://www.detkib.org.tr