Memurlar.Net
Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://ilan.memurlar.net/ilan/1657/
Yazdırılma Tarihi : 21 Haziran 2024 Cuma 10:07

Adalet Bakanlığı Zabıt Katibi Alım İlanı

Adalet Bakanlığı taşra kadrolarında boş bulunan 2360 adet zabıt kâtibi kadrosuna, adalet komisyonlarınca yapılacak sözlü sınav ve mülâkat sonucuna göre açıktan atama yapılacaktır. Başvurular 11 Nisan 2005 Pazartesi günü başlayıp, 29 Nisan 2005 Cuma günü mesai saati bitiminde sona erecektir. Ayrıntılar için başlığa tıklayın.

Haber Tarihi : 22 Mart 2005 12:19
Adalet Bakanlığı Zabıt Katibi Alım İlanı

Taşra'daki Adalet Komisyonları Başvuru Bekliyor

Adalet Bakanlığı, 2360 adet zabıt katibi kadrosuna sınavla atama yapmasına ilişkin ilan aşagıda yer almaktadır. İlana göre, adayların ilan edilen 155 yerden sadece bir il veya ilçedeki adalet komisyonuna başvuru hakkı bulunmaktadır. Ancak, adayların sıklıkla Ankara ve İstanbul'daki Adalet Komisyonlarını tercih etmesi nedeniyle diğer il ve ilçelerdeki kadroların boş kaldığı bilgisi bugün bazı adalet komisyonu başkanlarınca sitemize iletilmiş ve taşraya başvuru beklenildiği ifade edilmiştir. Ayrıntılar için tıklayın.


1-Adalet Bakanlığı taşra kadrolarında münhal bulunan ve aşağıda görev yeri ve genel idare hizmetleri sınıfında belirtilen 2360 adet zabıt kâtibi kadrosuna adalet komisyonlarınca yapılacak sözlü sınav ve mülâkat sonucuna göre açıktan atama yapılacaktır.

2-Adalet komisyonlarınca yapılacak sözlü sınav ve mülâkata,

10-11 Temmuz 2004 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (2004-KPSS)?nda lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden, 70 ve daha yukarı puan alanlar başvurabilecek olup, başvuruda bulunacakların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.

I)Genel Şartlar:

a-Türk vatandaşı olmak,

b-İlk defa Devlet memurluğuna atanacaklar için yazılı sınav tarihinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve yazılı sınav tarihi (11 Temmuz 2004) itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak,

c-Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, (Memurlar.net'in notu: askerliği tecilli olanlar da başvurabilir)

d-Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilâs, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref veya haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

e-Zabıt kâtipliği görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak (Sağlık kurulu raporunda açıkça belirtilecektir.),

f-Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

II)Özel Şartlar:

a-Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet meslek lisesi veya diğer lise ve dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak (bu sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlar ile örgün eğitim yoluyla en az 80 saat bilgisayar dersi veya 150 saat daktilografi dersini başarıyla tamamladığını belgeleyenlerden daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

b-Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup Millî Eğitim Bakanlığı onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonuncu verilen daktilo veya bilgisayar sertifikasına sahip olmak.

c-Meslek liselerinde okutulan daktilografi ders kitabından seçilip yazılı olarak verilen bir metinden daktilo veya bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız en az doksan kelime yazmak. (Bu şartın varlığı ilgili adalet komisyonlarınca yapılacak uygulama ile tespit edilecek olup, üç dakikada yanlışsız olarak vuruş hesabı yapılmadan en az doksan kelime yazamayan adaylar sözlü sınav ve mülâkata alınmayacaklardır.)

d-Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

3-Başvuru yeri ve şekli:

Başvuruların, ilgili adalet komisyonu başkanlıklarına veya buralara gönderilmek üzere mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarına yapılması gerekmekte olup, mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarına yapılan başvurulara ilişkin evrak, masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle aynı gün acele posta servisi (APS) ile ilgili adalet komisyonu başkanlığına gönderilecektir. Posta ile veya diğer iletişim araçlarıyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adayların yalnızca bir adalet komisyonunun yapacağı sözlü sınav ve mülâkata katılmaları mümkün olup, birden fazla komisyona başvurulması durumunda başvurular geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi atamaları yapılmayacaktır.

4-Başvuru tarihi: Başvurular 11 Nisan 2005 Pazartesi günü başlayıp, 29 Nisan 2005 Cuma günü mesai saati bitiminde sona erecektir.

5-Sınav yeri: İlgili adalet komisyonlarıdır.

6-Sınav tarihi ve saati: 14 Mayıs 2005 Cumartesi günü, adayların daktilo veya bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız olarak vuruş hesabı yapılmadan en az doksan kelime yazıp yazmadıklarının tespiti için uygulama yapılacak ve uygulama bitiminden sonra sözlü sınav ve mülâkat yapılacaktır. Belirlenen tarihte herhangi bir nedenle sınava katılmayanların mazeretleri kabul edilmeyecektir.

7-Başvuru için gerekli belgeler:

a) Başvuru yerlerinde verilecek Ek-1 Başvuru Formu,

b) Nüfus cüzdan fotokopisi,

c) Öğrenim belgesi,

d) KPSS-2004 sınav sonuç belgesi,

e) Son üç ay içinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf,

f) En az 80 saat bilgisayar veya 150 saat daktilografi dersini başarıyla tamamladığını gösteren sertifika veya belge,

g) Başvurunun yapılacağı ilgili adalet komisyonlarından temin edilecek ve Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinin 12 nci maddesine uygun olarak doldurulan bir adet arşiv araştırması formu,

8-Açıktan atama suretiyle atama yapılacak 7, 8, 9, 10, 11, 12 derecelerde münhal bulunan zabıt kâtipliği kadrolarının adalet komisyonu bazındaki yerleri ve sayıları aşağıda gösterilmiştir.

İlandan haberdar eden yavuz kullanıcı adlı ziyaretçimize teşekkür ediyoruz.

Komisyon bazındaki yerler ve sayılar için tıklayınız.