Memurlar.Net
Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://ilan.memurlar.net/ilan/1638/
Yazdırılma Tarihi : 20 Haziran 2024 Perşembe 11:25

İnfaz Koruma Memuru, Aşçı, Kaloriferci Alım İlanı

Adalet Bakanlığı taşra kadrolarında münhal bulunan 964 infaz ve koruma memurluğu, 21 aşçı ve 20 kaloriferci olmak üzere toplam 1005 kadroya, adalet komisyonlarınca yapılacak sözlü sınav ve mülâkat sonucuna göre açıktan atama yapılacaktır.Başvurular 21 Mart 2005 Pazartesi günü başlayıp, 1 Nisan 2005 Cuma günü mesai saati bitiminde sona erecektir.

Haber Tarihi : 07 Mart 2005 17:23
İnfaz Koruma Memuru, Aşçı, Kaloriferci Alım İlanı

İLÂN

1. Adalet Bakanlığı taşra kadrolarında münhal bulunan ve aşağıda yeri, sınıfı ve derecesi belirtilen 964 infaz ve koruma memurluğu, 21 aşçı ve 20 kaloriferci olmak üzere toplam 1005 kadroya, adalet komisyonlarınca yapılacak sözlü sınav ve mülâkat sonucuna göre açıktan atama yapılacaktır.

2. Adalet komisyonlarınca yapılacak sözlü sınav ve mülâkata,

Başvurularda 10-11 Temmuz 2004 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)?nda, lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan almış olma şartı aranacaktır.

I. Genel Şartlar:

a. Türk vatandaşı olmak,

b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilâs, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık,resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma,Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

II.Özel Şartlar:

A- İnfaz ve Koruma Memuru Kadrolarına Atanabilmek İçin;

a. En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

b. Erkek adaylar için, 1111 sayılı Askerlik Kanununun 10 uncu maddesinin (9) nolu bendi kapsamına girenler hariç olmak üzere, onay tarihinde askerlik hizmetini fiilen tamamlamış olmak,

c. Yazılı sınav tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş 30 yaşını bitirmemiş olmak,

d. Erkeklerde 170 cm., kadınlarda 160 cm.?den kısa boylu olmamak,

e. Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,

f. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce bölge hastaneleri olarak belirlenen Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

g. Kilosu, boyunun cm. olarak son iki rakamından 13?den fazla, 17?den az olmamak,

B- Kaloriferci ve Aşçı Kadrolarına Atanabilmek İçin;

a. En az ilköğretim okulu (ortaokul) mezunu olmak,

b. Halk eğitim müdürlüklerinin veya diğer resmi kurum veya kuruluşların düzenlediği kurslardan mezun olmak veya ilgili branşta sertifika sahibi olmak,

c. Erkek adaylar için, 1111 sayılı Askerlik Kanununun 10 uncu maddesinin (9) nolu bendi kapsamına girenler hariç olmak üzere, onay tarihinde askerlik hizmetini fiilen tamamlamış olmak,

d. Yazılı sınav tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş 35 yaşını bitirmemiş olmak,

e. Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,

f. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce bölge hastaneleri olarak belirlenen Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

3. Başvuru yeri ve şekli:

Başvuruların ilgili adalet komisyonu başkanlıklarına veya buralara gönderilmek üzere mahallî Cumhuriyet Başsavcılıklarına yapılması gerekmekte olup, mahallî Cumhuriyet Başsavcılıklarına yapılan başvurulara ilişkin evrak, masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle aynı gün acele posta servisi (APS) ile ilgili adalet komisyonu başkanlığına gönderilecektir.Aşçı ve kaloriferci kadroları için yapılan başvurular sınavı yapacak komisyonlara gönderilecektir. Usulüne uygun olarak başvuru süresi içinde mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarına başvuran ve APS masrafını da ödeme suretiyle evrakını teslim eden aday adaylarının başvuruları kabul edilecektir.

Adayların yalnızca bir adalet komisyonunun yapacağı sözlü sınav ile mülâkata katılmaları mümkün olup, birden fazla komisyona başvurulması durumunda başvurular geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi atamaları yapılmayacaktır.

4. Başvuru tarihi: Başvurular 21 Mart 2005 Pazartesi günü başlayıp, 1 Nisan 2005 Cuma günü mesai saati bitiminde sona erecektir.

5. Sınav yeri: İnfaz ve koruma memurları için ilgili adalet komisyonları, aşçı ve kaloriferci kadroları için ise hangi cezaevini istediklerini tercih etmek suretiyle başvurdukları Ankara, Erzurum ve İzmir Adlî Yargı Adalet Komisyonlarıdır.

6. İnfaz ve koruma memurları için boy ve kilo şartı ile Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 5 ve 6 ncı maddesinin 5 inci bendinde belirtilen diğer şartları taşımayanlar sözlü sınav ile mülâkata alınmayacaktır.Yine aşçı ve kaloriferci için aynı yönetmeliğin 5 ve 6 ncı maddesinin 9 ve 18 inci bentlerinde belirtilen diğer şartları taşımayanlar sözlü sınav ile mülâkata alınmayacaktır.

7. Sınav tarihi ve saati: İnfaz ve koruma memurları için boy ve kilo ölçümü ile tüm unvanlardaki adaylar için sözlü sınav ve mülâkat 18 Nisan 2004 tarihinde başlamak suretiyle yapılacaktır. Belirlenen tarihte herhangi bir nedenle sınava katılmayanların mazeretleri kabul edilmeyecektir.

8. Başvuru için gerekli belgeler:

a. Başvuru yerinde verilecek EK- 1 başvuru formu,

b. Nüfus cüzdan fotokopisi,

c. Öğrenim durumlarını gösterir belgenin aslı veya komisyon başkanlığı, ilgili öğretim kurumu yada noterden onaylı örneği,

d. Diploma yabancı ülkelerden alınmış ise aslı veya noterden onaylı örneğiyle birlikte denkliğinin kabul edildiğine dair yetkili kurumca verilecek onaylı belge,

e. Adlî sicil kaydı,

f. Son üç ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,

g. KPSS sınav sonuç belgesi,

verilmesi gerekir.

h- Aşçı ve kaloriferci kadrolarına başvuranlar için Halk Eğitim Müdürlüklerinin veya diğer Resmi Kurum ve Kuruluşların düzenlediği kurslardan mezun olduğuna dair belge veya ilgili branşta sahip olduğu sertifikanın aslı veya komisyon başkanlığı, ilgili öğretim kurumu yada noterden tasdikli örneği,

9. Açıktan atama suretiyle atama yapılacak münhal bulunan 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 üncü derece infaz ve koruma memurluğu, kadrolarının Adalet Komisyonu bazındaki yerler ile aşçı ve kaloriferci kadrolarının tahsis edildiği cezaevleri ve bu cezaevlerini tercih eden adayların müracaat edecekleri Adli Yargı Adalet komisyonları aşağıda gösterilmiştir.

İlan için tıklayın.