Memurlar.Net
Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://ilan.memurlar.net/ilan/1629/
Yazdırılma Tarihi : 21 Haziran 2024 Cuma 10:19

TBMM 10 adet Stenograf Yardımcısı alım ilanı

Haber Tarihi : 26 Şubat 2005 09:16
TBMM 10 adet Stenograf Yardımcısı alım ilanı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Tutanak Müdürlüğünün Stenograf ihtiyacını karşılamak amacıyla Stenografi Kursu açılacaktır. Bu kursa, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel ve aşağıda yazılı özel şartları taşıyanlar arasından mülakatla (30) Stenografi Kursiyeri seçilecek ve kurs sonunda yapılacak sınavda başarılı olanlardan 10 münhal Stenograf Yardımcısı kadrolarına atanacaktır.

I. BAŞVURUDA BULUNACAKLARDA ARANILACAK ÖZEL ŞARTLAR :

a) Eğitim süresi en az dört yıl olan Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, Hukuk, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile Basın Yayın Yüksekokulları veya aynı süre eğitim veren ve bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu?nca kabul edilen yurtiçi ve yabancı üniversitelerin fakülte veya yüksek okullarından mezun olmak,

b) Başvuru tarihinde 29 yaşını bitirmemiş olmak,

c) Askerlik görevini yapmış olmak (erkek adaylar için),

d) Herhangi bir kuruma karşı mecburi hizmet ile yükümlü olmamak,

e) Stenograflık görevinin gerektirdiği görme ve işitme kusuru bulunmadığını tam teşekküllü devlet hastanesi sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek (kursa katılmayı hak kazananlardan istenilecek).

f) Dikkati çekecek derecede bedensel özürü bulunmamak,

g) Eğitim süresi dört yıl olan Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, Hukuk, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile Basın Yayın Yüksekokulları veya aynı süre eğitim veren ve bunlara denkliği Yükseköğretim kurulunca kabul edilen yurtiçi ve yabancı üniversitelerin fakülte ya da yüksekokulları mezunlarından;

2003 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS);

KPSSP 39, 40, 42, 43, 44, 45, 54, 57, 72, 77, 82, 89 ve 105 puan türlerinden,

2004 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS);

KPSSP 39, 42, 43, 44, 45, 54, 56, 64, 67, 77, 82, 89, 105, 109, 113, 118 ve 120 puan türlerinden,

Herhangi birinden 70 ve daha yukarı puan almak.

II. BAŞVURU :

Stenografi kursuna katılmak isteyenlerin, Türkiye Büyük Millet Meclisi Personel ve Özlük İşleri Müdürlüğünden alacakları "İş İstek Formu"nu usulüne uygun olarak doldurup, bu forma,

a) Nüfus Cüzdanının aslı veya onaylı örneğini,

b) Yükseköğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin aslı ya da noterden tasdikli örneğini,

c) Kendi el yazıları ile yazacakları özgeçmişlerini,

d) Son 6 ay içinde çekilmiş başı açık ve adayı kolaylıkla tanıtabilecek nitelikte 4,5 x 6 cm. ebadında iki adet fotoğrafını,

e) Askerlik terhis belgesini,

f) 2003 veya 2004 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuç belgesinin aslı veya noterden tasdikli örneğini,

ekleyerek, 7/3/2005 tarihinden itibaren, 18/3/2005 Cuma günü mesai saati sonuna kadar TBMM Personel ve Özlük İşleri Müdürlüğüne şahsen vermeleri gerekmektedir. Posta yolu ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Yapılacak değerlendirme sonucu, başvuran adaylardan 2003 ve 2004 yılı KPSS puanlarına göre en yüksek puan alandan başlayarak, ilk 90 kişi (alınacak kursiyer sayısının üç katı) ile 90 ıncı sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar mülakata çağırılacaktır. Mülakata alınacak adayların isim listesi, 4/4/2005 tarihinde TBMM Genel Sekreterliğince www.tbmm.gov.tr internet adresinden yayımlanacak ve TBMM Kampüsü içinde ilan edilecektir. Ayrıca, katılmaya hak kazananlara mülakat yeri ve tarihini belirten "Sınav Giriş Belgesi" gönderilecektir.

III. STENOGRAFİ KURSUNA İLİŞKİN BİLGİLER :

a) Kurs asgari bir yıl sürelidir.

b) Öğretim, resmi tatil günleri haricinde, hergün 2 saat olarak uygulanacaktır.

c) Stenografi kurs programı dört bölümden oluşur:

- Kaide öğretimi,

- Dakikada 120 hecelik hız eğitimi,

- Dakikada 160 hecelik hız eğitimi,

- Dakikada 200 hecelik hız eğitimi ve yetiştirme.

Birinci bölümde, stenografi usullerine göre yazma ve okuma, ikinci ve üçüncü bölümlerde, belirtilen düzeydeki hızda yazabilme çalışmaları yapılacaktır. Dördüncü bölümde, hız düzeyi 200 heceye yükseltilecek; ayrıca, on parmak usulüyle daktilo yazma eğitimi verilecektir.

d) Kurs programı sonunda yapılan sınavlarda başarısız olanlar ile yasal bir özrü olmaksızın toplam kurs süresinin 1/5?i kadar süre kursa devam etmeyenlerin kurs ile ilişkisi kesilecektir.

e) Öğrenimini, belirlenen kurs süresinden erken tamamlayanlar için bir defa özel sınav yapılabilecektir.

f) Kursiyerlere, kurs süresince herhangi bir ücret ödenmeyecektir. Öğrenim parasızdır.

IV. ÖZEL HÜKÜMLER :

a) Bu ilanda ve özel yönetmeliğinde belirlenen şartları taşımadıkları sonradan anlaşılanlar ile aday başvuru formlarını hatalı ve eksik dolduranlar mülakata kabul edilmeyecek, sınava girip başarılı olsalar dahi sınavları geçersiz sayılarak kursla ilişkileri kesilecektir.

b) Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.