2005-1 Öğretmen Atama Kılavuzu

2005-1 atama döneminde eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfından 2005 yılı için atama izni alınan ilk atama, açıktan ve açıktan ilk atama (emekli dönüşü hariç) biçimiyle toplam 10.000 kadroya öğretmen ataması yapılacaktır. Açıktan ve açıktan ilk atamaya ilişkin alanlar ile kontenjanları yapılacak başvurulara göre toplam kadronun %2?si olan 200 kadro esas alınarak Personel Genel Müdürlüğünce belirlenecektir. Kılavuzun internet sayfasına uyumlu hali için başlığa tıklayın.

İlan Giriş : 26 Ocak 2005 10:23, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
2005-1 Öğretmen Atama Kılavuzu

1. İLGİLİ MEVZUAT
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu.
b) 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu.
c) 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkındaki Kanun.
d) 2005 Malî Yılı Bütçe Kanunu.
e) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik.
f) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği.
g) Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik.
h) Talim ve Terbiye Kurulunun 12.07.2004 tarih ve 119 sayılı Kararı.

2. ATAMA YAPILACAK ALANLAR, KONTENJANLAR İLE BAŞVURUYA ESAS OLACAK TABAN PUANLAR
2005-1 atama döneminde eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfından 2005 yılı için atama izni alınan ilk atama, açıktan ve açıktan ilk atama (emekli dönüşü hariç) biçimiyle toplam 10.000 kadroya öğretmen ataması yapılacaktır.

Açıktan ve açıktan ilk atamaya ilişkin alanlar ile kontenjanları yapılacak başvurulara göre toplam kadronun %2?si olan 200 kadro esas alınarak Personel Genel Müdürlüğünce belirlenecektir.

İlk atamaya ilişkin alanlar ile başvuruya esas olacak taban puanlar Ek-1, illerin kontenjanları Ek-2 Çizelge?de belirtilmiştir.

3. ATAMA ŞARTLARI VE BAŞVURULAR
3.1. ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR

a) Atanacağı alan için, Talim ve Terbiye Kurulunun 12.07.2004 tarih ve 119 sayılı Kararı?nda alanlar itibarıyla belirlenen yüksek öğretim programlarından lisans düzeyinde mezun olmak, yurtdışı yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olanlar açısından atanacağı alana denkliği Yükseköğretim Kurulunca belirlenmiş olmak,

b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu?nun 48?inci maddesinde yer alan şartları taşımak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma şartı aranmaz),

c) Öğretmenlik görevine aday olarak ilk defa atanacaklar bakımından, 31.12.2005 tarihi itibarıyla 40 yaşından gün almamış olmak (01.01.1967 tarihi ve sonrasında doğanlar),

d) ?Orta Öğretim Alan Öğretmenliklerine Fen Fakülteleri, Edebiyat Fakülteleri, Fen- Edebiyat Fakülteleri ile Karar eki çizelgede yer verilen diğer yüksek öğretim programlarından mezun olanlardan başvuracaklar için;

? ?Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans?,

? Millî Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu işbirliği ile açılan ?Pedagojik Formasyon?,

? İngilizce Öğretmenlik Sertifikası (İngilizce Öğretmenliği alanında geçerli),

? Sınıf Öğretmenliği Sertifika,
programlarından herhangi birini başarı ile tamamlamış olmak.

? Ancak; Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon eğitimi olmayanların, Talim ve Terbiye Kurulunun 119 sayılı Kararı?nın 7 ve 8?inci maddelerinde belirtilen nitelikleri taşıyan potansiyel adaylarla ihtiyacın karşılanamadığı atama dönemleri ile sınırlı olmak ve belirtilen nitelikleri taşıyan adayların atamalarından sonra gelmek şartıyla; Talim ve Terbiye Kurulunun 119 sayılı Karar eki Çizelge?de yer verilen yüksek öğretim programlarından mezun olup Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon programını tamamlamayanların, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSSP10)?nda 75 ve daha yukarı puan aldıkları takdirde, pedagojik yönden eksiklikleri daha sonra tamamlatılmak üzere alan öğretmenliklerine başvuracağı alanın minimum taban puanı da esas alınarak başvuruları kabul edilecektir.

Bu şekilde öğretmenliğe atananların Pedagojik Formasyon eğitimleri adaylık dönemi içinde gerçekleştirilecek, Pedagojik Formasyonunu alanlar eğitim kurumlarında göreve başlatılacaktır.

Bu şartlar aşağıda belirtilenlerde aranmaz.
? Eğitim fakültesi mezunları,
? Öğretmenlikte adaylığı kaldırıldıktan sonra görevinden ayrılmış olup, yeniden öğretmen olarak atanmak üzere başvuruda bulunanlar,
? Özel öğretim kurumlarında (dershaneler hariç) öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olanlar,
e) Askerlik yükümlüsü olup;
? Henüz askerliğini yapmamış olanların atamanın yapıldığı tarihi takip eden celp dönemine kadar memuriyete atanmasında askerliği bakımından herhangi bir sakınca olmadığını,
? Askerlik görevi nedeniyle silah altında bulunanların 31.12.2005 tarihine kadar terhis olacaklarını,
? Askerlik görevini yaptıklarını veya muaf olduklarını,
belgelendirmek,

f) Sağlık durumunun; Türkiye?nin her bölgesinde ve iklim şartlarında öğretmen olarak görev yapmasına engel olmadığını, göreve başlayacağı tarih itibarıyla son 6 ay içinde alınmış Sağlık Kurulu Raporu ile belgelendirmek,

g) Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren tür ve derecede ceza almamış olmak,

h) İlk atamada ilgili mevzuatı uyarınca öğretmenlik için öngörülen 2003 Kamu Personel Seçme Sınavı-Öğretmenlik ?KPSS-Öğretmenlik? ile 2004 Kamu Personel Seçme Sınavı?ndan (KPSS) birisine girmiş, ?KPSSP10? puan türüne göre Bakanlıkça alanlar bazında belirlenecek taban puan ve üstünde puan almış olmak (Her iki sınava katılan adaylar yüksek puan aldıkları sınav sonucuna göre başvurmalıdırlar),

i) Kamu kurum ve kuruluşlarında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında devlet memurluğu kadrolarında adaylıkları kaldırıldıktan sonra bu görevinden ayrılmış ve 97?nci maddede belirtilen süreyi son başvuru tarihi itibarıyla tamamlamış olmak,

j) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu?nun 56?ncı maddesine göre adaylık devresi içinde görevine son verilenler (sağlık durumu hariç) görevinden ayrıldığı tarihten itibaren bu atama dönemine ait son başvuru tarihine kadar en az 3 yılını tamamlamış olmak,
şartları aranır.

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname?ye tâbi olarak çalışanlardan;
? 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu?na göre memuriyette adaylığı kaldırılanların açıktan ilk atama,
? 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu?na göre öğretmenlikte adaylığı kaldırılanların açıktan atama,
? Bunların dışındakilerin ise KPSS sonuçlarına göre ilk atama,
biçimiyle başvurmaları gerekmektedir.

Ayrıca öğretmen ihtiyacının 12.07.2004 tarih ve 119 sayılı Karar eki çizelgede kaynak gösterilen yüksek öğretim programlarından mezun olanlarla karşılanmaması hâlinde;

a) Rehber Öğretmenliğe; Eğitim Bilimleri Fakültesi ile eğitim fakültelerinin eğitim bilimleri bölümlerinin Eğitim Programları ve Öğretimi, Eğitim Yöneticiliği ve Deneticiliği, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Eğitim Yönetimi, Teftişi ve Planlaması, Halk Eğitimi (Bu bölümlerden mezun olanlar Rehber Öğretmenliğe atanmaları hâlinde alanında hizmet içi eğitime tâbi tutulacaklardır) ile Eğitimde Psikolojik Hizmetler bölüm/anabilim dallarında lisans düzeyinde mezun olanlar,

b)İngilizce Öğretmenliğine,
? Aşağıda belirtilen sıralama esas alınarak İngilizce Öğretmenliği Sertifikası Programını tamamlamış olmaları şartıyla;
- Yabancı dille öğretim yapan yüksek öğretim kurumlarının ek çizelgede yer verilen lisans düzeyinde İngilizce öğretim yapan bölümlerinden mezun olanlar (mezun olduğu yüksek öğretim programı olarak başvuru formundan 45414 kodlu program seçilecektir),

- Ek çizelgede herhangi bir alan öğretmenliğine kaynak olarak gösterilen programlarından mezun olup ?Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS)?nda (B) ve daha yukarı düzeyde puan alanlar (Mezun olduğu yüksek öğretim programı olarak başvuru formundan 45417 kodlu program seçilecektir. Almanca ve Fransızca öğretmenliğine kaynak olan bölümlerden mezun olup bu şartı taşıyanlar dahil.),

? Almanca ve Fransızca öğretmenliğine kaynak olan bölümlerden mezun olup, öğrenimleri süresince 40 kredi İngilizce eğitimi aldığını belgelendirenler (mezun olduğu yüksek öğretim programı olarak başvuru formundan 82900 kodlu program seçilecektir),

c)Bilgisayar Öğretmenliğine; Elektronik Öğretmenliği ile Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği Programlarından mezun olanlar,

d)İş Eğitimi (İş ve Teknik Eğitimi) Öğretmenliğine;
- Seramik Öğretmenliği,
- Nakış Öğretmenliği,
- Geleneksel Türk El Sanatları Öğretmenliği,
- Çiçek, Örgü, Dokuma Öğretmenliği,
- Dekoratif Ürünler Öğretmenliği,
programlarından mezun olanlar,

e)İş Eğitimi (Ev Ekonomisi) Öğretmenliğine; Karar eki Çizelge?de İş Eğitimi (Ev Ekonomisi) alanına kaynak olarak gösterilen programlardan mezun olanların atanmalarından sonra Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans/ Pedagojik Formasyon Programını tamamlamış olmaları şartıyla Ev Ekonomisi Yüksek Okulu ve Ev Ekonomisi Bölümü mezunları,

f) İlköğretim alan öğretmenliklerine; alanla ilgili orta öğretim alan öğretmenliği programı mezunları,
puan üstünlüğüne göre atanabileceklerdir.

3.2. ATAMA BİÇİMLERİ
1. İlk Atama: Millî Eğitim Bakanlığının eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfındaki öğretmen kadrolarına ilk defa aday öğretmen olarak (özel öğretim kurumlarında öğretmenlikte adaylığı kaldırılanlar dahil) atanmayı,

2. Açıktan (Yeniden) İlk Atama: Millî Eğitim Bakanlığı veya diğer kamu kurumlarının eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki kadrolarında çalışmış olup, adaylıklarının kaldırılmasından sonra bu görevlerinden ayrılanların aday öğretmen olarak atanmalarını,

3. Açıktan (Yeniden) Atama: Millî Eğitim Bakanlığı veya diğer kamu kurumlarının eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı içindeki öğretmen kadrolarında çalışmış olup, adaylıklarının kaldırılmasından sonra bu görevlerinden çeşitli nedenlerle ayrılmış olanların öğretmen olarak yeniden atanmalarını,
ifade etmektedir.

3.3. ÖĞRETMENLİK İÇİN KİMLER BAŞVURAMAZ
a) 3.1. maddesinde belirtilen şartlardan herhangi birini taşımayanlar,
b) Öğrenimleri, Talim ve Terbiye Kurulunun 12.07.2004 tarih ve 119 sayılı Kararı?nda alanlar itibarıyla belirlenen yüksek öğretim programlarına uymayanlar,
c) Devlet memurluğundan çekilen veya çekilmiş sayılanlardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu?nun değişik 97?nci maddesinde belirtilen bekleme sürelerini son başvuru tarihine (09.02.2005) kadar tamamlamamış olanlar,
d) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan (SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur, Bankalar dahil vb.) emekli olanlar,
e) Daha önce öğretmenlik görevine atandığı hâlde görevine başlamayanlardan atandıkları tarihten bu atama döneminin son başvuru tarihine (09.02.2005) kadar aradan bir (1) yıl geçmemiş olanlar,
f) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu?nun 56 ve 57?nci maddeleri gereğince; adaylık süresi içinde görevine son verilenlerden son başvuru tarihine (09.02.2005) kadar 3 yıllık bekleme süresini tamamlamamış olanlar,
g) Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılanlar,
h) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu?nun 98/b maddesi gereğince, memuriyeti sona erenler,
öğretmenlik için başvuramayacaklardır.

Ancak; (f, g, h) fıkralarına göre memurluğu sona erenlerden daha sonra kanunların öngördüğü şartları yerine getiren veya bu şartları yeniden kazananlar, bu durumlarını belgelendirdiklerinde başvurabileceklerdir.

3.4. BEDENSEL ENGELİ OLANLARIN ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURULARI

Öğretmen olarak atanacaklarda aranacak şartları taşımaları kaydıyla yetkili sağlık kurumlarınca düzenlenecek sağlık kurulu raporlarında bedensel engeli yazılı olanlar da başvurabileceklerdir.

Ancak, atanmaları hâlinde göreve başlatılıp başlatılmayacakları, raporlarında belirtilen bedensel engelinin öğretmen olarak görev yapmalarına uygun olup olmadığı yönünde Bakanlıkta oluşturulacak uzman komisyonca yapılacak değerlendirme sonunda belirlenecektir.

3.5. BİRDEN FAZLA ALANA KAYNAK OLAN YÜKSEK ÖĞRETİM PROGRAMI MEZUNLARININ BAŞVURULARI
Ek-1 çizelgede yer alan atama yapılacak alanlardan, birden fazlasına kaynak olan yüksek öğretim programlarından mezun olanlar, bu alan öğretmenliklerinden sadece birisi için başvurabileceklerdir.

3.6. 2004 ATAMA DÖNEMLERİNDE YAPILAN ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI
2004 atama dönemlerinde herhangi bir alan öğretmenliği için başvuruda bulunanlardan, ataması yapılmamış olanların başvurularının geçerlilik süresi, bu atama döneminde sona ermiştir. Bu durumda bulunanların belirtilen şartları taşımaları hâlinde yeniden başvurmaları gerekmektedir.

3.7. BAŞVURULARDA İSTENECEK BELGELER
1. İLK ATAMA BİÇİMİYLE YAPILACAK BAŞVURULAR

Adayların;
a) Başvuruya esas öğrenim belgesinin (diploma/geçici mezuniyet belgesi, yurtdışı yükseköğretim kurumu mezunları için diploma/mezuniyet belgesi, en son alınan denklik belgesinin),

b) Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans veya Pedagojik Formasyon Belgesinin,

c) Felsefe Öğretmenliğine başvuracaklar için; Felsefe Bölümü mezunlarının en az 16 kredi Sosyoloji, 16 kredi Psikoloji dersini aldığını, Sosyoloji Bölümü mezunlarının da en az 16 kredi Felsefe, 16 kredi Psikoloji, 8 kredi Mantık dersini aldığını gösteren belgesinin,

d) Alanları dışında İngilizce, Bilgisayar, İş Eğitimi (İş ve Teknik Eğitimi ile Ev Ekonomisi) öğretmenliklerine Talim ve Terbiye Kurulunun 12.07.2004 tarih ve 119 sayılı Kararı kapsamında ikinci öncelikli olarak atanacaklar için durumuna uygun belgesinin (mezuniyet belgesi, sertifika, sınav sonuç belgesi vb.),

e) Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesinin,

f) Askerlik durumunu gösterir belgesinin,

g) Vekâlet yoluyla başvuru yapanlardan noterden alınacak vekâletnamenin,
asılları veya onaylı örnekleri istenecektir.

Elektronik başvuru formunu dolduran adaylar; yukarıda belirtilen belgelerle birlikte en yakın başvuru bürolarından (81 il millî eğitim müdürlüğü ile Ankara?nın tüm ilçe millî eğitim müdürlükleri ve İstanbul?un Kartal, Kadıköy, Şişli, Bakırköy, Küçükçekmece ilçe millî eğitim müdürlükleri ?ilk atama?, Eminönü İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü ?ilk atama ile açıktan ve açıktan ilk atama?) birine giderek başvurularını resmî hâle getireceklerdir. Bu bürolar dışında onaylatılan elektronik başvuru formları dikkate alınmayacaktır.

2. AÇIKTAN VE AÇIKTAN İLK ATAMA BİÇİMİYLE YAPILACAK BAŞVURULAR
Adayların;
a) Başvuru tarihi itibarıyla, son 6 ay içinde en son çalıştıkları kurumdan alacakları hizmet belgesinin (memuriyetten çekilme, çekilmiş sayılma vb. açıkça belirtilen),
b) Görevine son verilenlerden; görevine son verilmesine esas olan disiplin suçu, mahkeme kararı vb. belgelerin,
c) Başvuruya esas öğrenim belgesinin (diploma / geçici mezuniyet belgesi, yurtdışı yükseköğretim kurumu mezunları için diploma/mezuniyet belgesi, en son alınan denklik belgesinin),
d) Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans veya Pedagojik Formasyon Belgesinin,
e) Daha önce herhangi bir alan öğretmeni olarak çalışmaktayken çeşitli nedenlerle görevlerinden ayrılanlardan yeniden öğretmenliğe atanmak isteyenler ayrıldıkları alanlarına atanacaklarından, atanacağı esas alanı belirlemek için en son Bakanlık atama kararnamesinin,
f) Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesinin, aslı veya onaylı örneği istenecektir.

Yukarıda belirtilen atama biçimleri kapsamında başvuru yapacak adaylar, başvuru bürolarının bulunduğu 81 il millî eğitim müdürlüğünden birine (İstanbul?da Eminönü İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü) başvurabileceklerdir.

3.8. BAŞVURU YERLERİ VE TARİHİ
Başvurular;
a) İlk atama biçimiyle yapılacak başvurular; herhangi bir bilgisayardan veya il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince belirlenecek eğitim kurumlarından internet yoluyla http://personel.meb.gov.tr adresindeki ?2005-1 İlk Atama Elektronik Başvuru Formu?,

b) Açıktan ve açıktan ilk atama biçimiyle yapılacak başvurular ise; il millî eğitim müdürlüklerinde kurulacak olan açıktan atama ve inceleme masasındaki görevlilerce http://personel.meb.gov.tr adresindeki ?2005-1 Açıktan ve Açıktan İlk Atama Elektronik Başvuru Formu?,

doldurularak 26 Ocak-09 Şubat 2005 tarihleri arasında yapılacaktır.

Başvurular; 81 il millî eğitim müdürlüğü ile Ankara?nın tüm ilçe millî eğitim müdürlükleri ve İstanbul?un Kartal, Kadıköy, Şişli, Bakırköy, Küçükçekmece ilçe millî eğitim müdürlüklerinde ?ilk atama?, Eminönü İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünde ?ilk atama ile açıktan ve açıktan ilk atama? başvuru bürolarından birine götürülerek resmî hâle getirilecektir.

Vekâlet Yoluyla Başvuru

Son başvuru tarihine kadar hastalıkları, yurt dışında olmaları veya muvazzaf askerlikleri sebebiyle şahsen başvuru yapamayacak olanlar gerekli şartları taşımaları kaydıyla vekâlet yoluyla başvuruda bulunabileceklerdir.

Bu kapsamda yapılacak başvurular da, internet ortamındaki yönteme göre vekâlet verdikleri kişiler (noterden alınacak) aracılığıyla yapılacaktır. Elektronik başvuru formu ve ekleri vekâlet verdikleri kişi tarafından 81 il millî eğitim müdürlüğü ile Ankara?nın tüm ilçe millî eğitim müdürlükleri ve İstanbul?un Kartal, Kadıköy, Şişli, Bakırköy, Küçükçekmece ilçe millî eğitim müdürlüklerinde ?ilk atama?, Eminönü İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünde ?ilk atama ile açıktan ve açıktan ilk atama? başvuru bürolarından birine götürülerek onaylattırılacaktır. Vekâlet belgesiyle başvuranların (vekillerin) kimlik bilgilerinin doğruluğu başvuru bürolarında görevli yetkililerce kontrol edilecektir.

Başvuru ve onay süresi; 26 Ocak 2005 Çarşamba günü başlayacak, Cumartesi ve Pazar günleri dahil 09 Şubat 2005 Çarşamba günü çalışma saati bitimine kadar devam edecektir.

3.9. BAŞVURULARIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR
a) http://personel.meb.gov.tr, adresinde yer alan elektronik başvuru formları dışında bir belgeyle veya posta biçimiyle başvuru yapanların,
b) Birden fazla başvuru biçimiyle başvuru yapanların,
c) İstenilen bilgileri tam olarak veya uygun biçimde yazıp, işaretlemeyenlerin,
d) Asılsız ve yanlış bilgi verenlerin,
e) Elektronik başvuru formundaki mezun olunan yüksek öğretim programı ile mezuniyet belgesindeki programı uyuşmayanların,
f) Elektronik başvuru formunun çıktısını imzalamamış ve onaylatmamış olanların,
g) Başvurusunu, süresi (26 Ocak-09 Şubat 2005) içinde yapmayanların,
h) Elektronik başvuru formunda; atanmak istediği il ve/veya tercih dışı il isteğine ilişkin tercih bölümünü işaretlemeyenlerin,
i) Lisans öğrenimlerinin son sınıfı dışında daha önceki sınıfındayken girdikleri 2003-KPSS-Öğretmenlik sınav sonucuna (KPSSP10) göre başvuru yapmak isteyenlerin,
j) Talim ve Terbiye Kurulunun 12.07.2004 tarih ve 119 sayılı Kararı?nda belirtilen şartları taşımayanların,
başvuruları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış ise iptal edilecektir.

UYARI: Elektronik Başvuru Formuna bilgilerin gerçeğe uygun olarak yazılması ve işaretlenmesinden adaylar, vekâlet verenler/alanlar sorumludur. Bilgilerdeki eksik ve yanlışlardan doğacak sonuçlarla ilgili itirazlar dikkate alınmayacaktır.

4. ATAMA İŞLEMLERİ
4.1. ATAMA YÖNTEMİ VE ÖLÇÜTLER

Açıktan ve açıktan ilk atama biçimiyle yapılacak atamalarda;
1. Öğretmenlikte geçen süre (Özel öğretim kurumlarında geçirilen süreler hariç),
2. Hizmet süresi (memuriyette),
öncelik sırası esas alınacaktır. Eşitliğin bozulmaması durumunda ?göreve ilk başlama tarihi? esas alınarak alanlara göre ayrılan kontenjan miktarı kadar atama bilgisayar ortamında yapılacaktır. Memurlar.net

İlk atama biçimiyle yapılacak atamalarda;
İlk atama biçimiyle atanacak adaylar; başvurduğu alana ayrılan kontenjan dikkate alınarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak suretiyle puan üstünlüğüne göre belirlenecektir. Adayların atanmalarında KPSS?den aldıkları puanların eşit olması durumunda Eğitim Bilimleri Testindeki puan üstünlükleri esas alınacaktır.

4.2. ATAMALARDA İL TERCİHİ VE TERCİH DIŞI ATAMA
Öğretmen olarak atanma isteği ile başvuruda bulunanlar, elektronik başvuru formlarına, atama yapılacak alanlara göre kontenjan ayrılan iller (Ek-2) arasından sadece bir (1) il tercihinde ve Bakanlıkça başka bir il emrine atanma isteğinde de bulunabileceklerdir. Atamalar, tercih edilen il için alanlara göre ayrılan kontenjan ölçüsünde olmak üzere, ilk atamada sınav puanı, diğer atamalarda öğretmenlikte geçen süre ve hizmet süresi üstünlüğü esas alınarak bilgisayar ortamında yapılacaktır.

Tercih ettikleri il emrine atanamayanlar; bu il dışında alanlarına göre öğretmen ihtiyacı olan (tercih dışında) başka bir il emrine atanmayı istediğini elektronik başvuru formlarında belirttiklerinde atamaları; kontenjan ölçüsünde, bilgisayar ortamında yapılacaktır. Adayların, tercih ettikleri il emrine yerleştirilememeleri, tercih dışında başka bir il emrine atanmayı da istememeleri durumunda atama işlemi gerçekleşmeyecektir.

4.3. ATAMALARIN DUYURULMASI, TEBLİGAT VE GÖREVE BAŞLAMA
Öğretmen atamalarıyla ilgili sonuçlar, atamaların yapıldığı gün http://personel.meb.gov.tr adresinden duyurulacaktır.

Atamaları yapılanların, Bakanlıkça düzenlenen atama kararnameleri internet yoluyla en kısa sürede atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine gönderilecek, il millî eğitim müdürlüklerince; atananların görev yerlerini belirlenerek, 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre adreslerine tebligatta bulunulacaktır. İl millî eğitim müdürlükleri tebligat yapılan adaylardan istenecek belgeleri eksiksiz teslim alıp, tebliğ tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde görevlerine başlamalarını sağlayacaklardır.

Başvuru formlarında cep telefonu numaraları ve e-posta adresi bulunanlara, teknik donanımı yeterli olan il millî eğitim müdürlüklerince öğretmenlerin atandıkları eğitim kurumları bildirilebilecek, göreve başlamak için gerekli belgelerini hazırlayan adaylar tebligatı beklemeden göreve başlatılabilecektir.

UYARI: İlk atama biçimiyle atamaları yapılan adayların, 4.4?üncü maddede belirtilen gerekli belgelerle birlikte, atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine başvurduklarında tebliğ/tebellüğ işlemlerinden sonra bekletilmeden göreve başlamaları sağlanacaktır.

Ataması yapılanlardan;
a) Belgelendirilebilir zorlayıcı bir nedenle tebligat tarihinden itibaren 15 gün içinde göreve başlayamayanlar, bu süre içinde özür durumlarına ilişkin belgelerini atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine bir dilekçe ekinde göndermekle yükümlüdürler. 15 gün içinde veya belgelendirilebilir zorlayıcı bir nedenle en geç 2 ay içinde görevlerine başlamayanlar bu sürenin bitiminde valiliklerce Bakanlığa bildirilecek ve atamaları 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu?nun 62 ve 63?üncü maddelerine göre iptal edilecektir. Bu süreden sonra belgelendirilen özür durumları işleme alınmayacaktır.

b) Sağlık kurulu raporlarında bedensel engeli olduğu belirtilenlerin bu raporlarının karar kısmında ?Öğretmen Olur? ibaresi olanlar ile olmayanların göreve başlatılıp başlatılmayacakları; raporlarıyla birlikte ilgili valiliklerin teklifi ile Bakanlıkta oluşturulacak uzman komisyonca yapılacak değerlendirme sonunda belirlenecektir.

Bunlardan öğretmenlik yapması uygun görülmeyenlerin atamaları iptal edilecektir.

4.4. ATANANLARDAN (GÖREVE BAŞLAYACAKLARDAN) İSTENECEK BELGELER

Ataması yapılanlar; atama takviminde belirtilen süreler içinde veya 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebligat tarihini izleyen 15 gün içinde aşağıdaki belgeleri, atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine bir dilekçe ekinde teslim edeceklerdir. Göreve başlamak için istenecek belgeler şunlardır:

a) Nüfus cüzdanının resmî onaylı örneği (l adet).
b) Son altı ay içinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf (bilgisayar veya kopya biçimiyle çoğaltma kabul edilmez),
c) Atamaya esas öğrenim belgelerinden; diploma veya geçici mezuniyet belgesi, yurtdışı yükseköğretim kurumu mezunları için en son alınan denklik belgesinin aslına uygun onaylı örneği.
d) Atanacakları alana göre; Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Belgesi veya Öğretmenlik Meslek Bilgisi Sertifikası (Sınıf Öğretmenliği Sertifikası, Pedagojik Formasyon, 1993-1994 öğretim yılı ve daha öncesinden mezun olanların aldıkları 18 veya üstü kredilik Pedagojik Formasyon Belgesi).
e) Felsefe Öğretmenliğine başvuracaklar için; Felsefe Bölümü mezunlarının en az 16 kredi Sosyoloji, 16 kredi Psikoloji dersini aldığını, Sosyoloji Bölümü mezunlarının a en az 16 kredi Felsefe, 16 kredi Psikoloji, 8 kredi Mantık dersini aldığını gösteren belge.
f) Son altı (6) ay içinde alınmış sabıka sorgulama belgesi.
g) İlk defa atanacaklardan; atamaya esas olan 2003 KPSS-Öğretmenlik veya 2004- KPSS sonuç belgesinin aslı,
h) Askerlik durumunu gösteren belge.
? Henüz askerliğini yapmamış olanların atamanın yapıldığı tarihi takip eden celp dönemine kadar memuriyete atanmasında askerliği bakımından herhangi bir sakınca olmadığını,
? Askerlik görevi nedeniyle silah altında bulunanların 31.12.2005 tarihine kadar terhis olacaklarını,
? Askerlik görevini yapmış olanlar ile muaf olanların bu durumlarını gösteren belge.
i) Sağlık Kurulu Raporu, resmî sağlık kurumundan göreve başlayacağı tarih itibarıyla son altı (6) ay içinde alınmış olan, her bölge ve iklim şartlarında çalışabileceğine ilişkin ?Öğretmen Olur? kayıtlı (Bedensel engeli bulunanların sağlık kurulu raporlarında ayrıca tür ve derecesi belirtilecektir).
j) Mal bildirimi belgesi (İl millî eğitim müdürlüklerinden sağlanacaktır).
k) Hizmet belgesi, açıktan ve açıktan ilk atama biçimiyle başvuracaklardan göreve başlama tarihi itibarıyla son altı (6) ay içinde alınmış olması kaydıyla (memuriyetten çekilme ve çekilmiş sayılma, görevine son verme, hüküm giyme, mahkeme kararı veya disiplin suçu vb. açıkça belirtilecektir).

5. İL/İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNCE YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER
5.1. İl/ilçe millî eğitim müdürlükleri; Kılavuzun çıktısını alarak, herkesin görebileceği uygun bir yerde başvuru süresince asılı bulunduracaklardır. İl/ilçe millî eğitim müdürlükleri uygun gördükleri eğitim kurumları müdürlüklerince duyurunun yapılmasını sağlayacaklardır. Adayların başvurularla ilgili bilgi isteklerinin zamanında ve doğru olarak karşılanması, soru ve sorunlarının çözülmesi yönünde gerekli önlemleri (danışma komisyonu vb.) alacaklardır.

Adaylar kendi imkânları ile internet bağlantısı olan herhangi bir ortamdan başvurabilecekleri gibi, il/ilçe millî eğitim müdürlükleri de, adayların internet ortamında bilgi girişi yapabilmeleri amacıyla internet bağlantısı olan eğitim kurumlarını kullanıma açacaklardır. Bu hizmetler için hiçbir gerekçeyle ücret alınmayacaktır.

5.2. 81 il millî eğitim müdürlüğü ile Ankara?nın tüm ilçe, İstanbul?un Kartal, Kadıköy, Şişli, Bakırköy, Küçükçekmece ilçe millî eğitim müdürlüklerinde, öğretmen adaylarının başvurularının kabul edilmesi için, başvuru tarihi öncesinde;
a) İl millî eğitim müdürlüklerinde; millî eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürünün sorumluluğunda,
b) İlçe millî eğitim müdürlüklerinde; ilçe millî eğitim müdürü veya şube müdürünün sorumluluğunda,
yeterli sayıda personel (eğitim kurumu yöneticisi de dahil) görevlendirilerek Başvuru Bürosu (I-İlk Atama Başvuru ve İnceleme Masası, II-Açıktan ve Açıktan İlk Atama Başvuru ve İnceleme Masası, III-Başvuru Onay Masası) oluşturulacaktır.

Sistemdeki yığılmaları önleyecek teknik donanım ve personel durumu bakımından gerekli tedbirler başvurular başlamadan önce alınacaktır.

I- İlk Atama Başvuru ve İnceleme Masasında Yapılacak İşlemler
? Elektronik başvuru formunun onaylı örneğini almaya gelen adayların;
-Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesinin,
-Başvuruya esas öğrenim belgelerinden; diploma/geçici mezuniyet belgesi, yurtdışı yükseköğretim kurumu mezunları için diploma/mezuniyet belgesi, en son alınan denklik belgesinin,
-Pedagojik Formasyon Belgesi/Sertifikasının,
aslı veya onaylı örneğine bakılarak mezun olduğu programın öğretmenliğe atanması için uygun olup olmadığı (Talim ve Terbiye Kurulunun 119 sayılı Kararı?na göre) kontrol edilecektir.

? Adayların gerekli şartları taşıyıp taşımadığı ve elektronik başvuru formlarını doğru ve eksiksiz olarak doldurup doldurmadıklarına, http://personel.meb.gov.tr adresinden bakılarak herhangi bir yanlışlık veya eksikliği olmadığı belirlenenler başvuru onay masasına yönlendirilecektir. Şartları taşımayanların başvuruları inceleme masalarında kabul edilmeyecek bu yönde oluşacak tereddütlerin giderilmesinde; il millî eğitim müdürlüklerinde özlük/atamadan sorumlu şube müdürü ile şeflerden oluşan bir komisyon kurulacaktır. Bu komisyon gerektiğinde Bakanlıkta oluşturulacak Danışma Komisyonuyla iletişim (Ek-4) kuracaktır.

? Elektronik başvuru formu onaylatılırken ilk atama başvuru ve inceleme masası görevlilerince adaylardan başvuru sırasında istenen belgelerin asılları ile fotokopileri alınıp kontrol edildikten sonra asılları adaylara geri verilecektir.

? Hatalı başvuru yaptığı belirlenenler uyarılacak ve doğru bilgi girişi yapması sağlanacaktır. Hatalı başvuruyu kabul eden görevliler hakkında yasal işlem yapılacaktır.

II- Açıktan ve Açıktan İlk Atama Başvuru ve İnceleme Masasında Yapılacak İşlemler
Öncelikle başvuran adayların atama biçimi Kılavuzun 3.2. maddesinde belirtilen açıklamalar doğrultusunda işaretlenecek, adaylar atama biçimleriyle ilgili bilgilendirilecektir.

? Açıktan ve açıktan ilk atama biçimiyle atanacakların başvuruları için il millî eğitim müdürlüklerinde oluşturulan başvuru ve inceleme masasında, elektronik başvuru formunu doldurmaya gelen adayların;
Başvuru tarihi itibarıyla; son 6 ay içinde alınmış hizmet belgesinin (memuriyetten çekilme ve çekilmiş sayılma, görevine son verilme, hüküm giyme, mahkeme kararı veya disiplin suçu vb. açıkça belirtilecektir),
Mezuniyetine ilişkin diploma/geçici mezuniyet belgesi, yurtdışı yükseköğretim kurumu mezunları için diploma/mezuniyet belgesi, en son alınan denklik belgesinin,
Pedagojik Formasyon Belgesi/Sertifikasının,
En son Bakanlık atama kararnamesinin (atanacağı esas alanı belirlemek için),
Nüfus cüzdanı, sürücü belgesinin,
aslı veya onaylı örneğindeki bilgiler esas alınacaktır.

? Adayların mezun olduğu yüksek öğretim programının öğretmenlik ataması için uygun olup olmadığı kontrol edilecektir.

? Atanmak için şartları uygun olan adayların bilgi girişleri görevli personelce?2005-1 Açıktan Atama Elektronik Başvuru Formu? doldurularak yapılacaktır.

? Açıktan ve açıktan ilk atama biçimiyle öğretmenliğe atanmak için başvuranların hizmet belgelerinde belirtilen hizmet süreleri öğretmenlikte (Üniversitelerde öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, uzman ve araştırma görevlisi (2547 sayılı Kanun?un 33/a maddesine göre) olarak görev yapanların bu süreleri öğretmenlikte geçmiş sayılacaktır.) ve memurlukta geçen süreler ayrı ayrı olarak (özel öğretim kurumlarında öğretmenlikte geçirilen süreler hariç olmak üzere) hesaplanarak başvuru formuna işlenecektir.

Başvurularla ilgili olarak Bakanlığımıza elektronik ortamda ulaştırılması istenen bilgi ve belgeler süratle aynı ortamda gönderilecektir. Bu amaçla tam donanımlı bilgisayar, yazıcı ve tarayıcı bulundurulacaktır.

III- Başvuru Onay Masasında Yapılacak İşlemler
? ?2005-1 İlk Atama Elektronik Başvuru Formu? ile ?2005-1 Açıktan Atama Elektronik Başvuru Formu? doldurulan adayların formundan iki (2) adet bilgisayar çıktısı alınacaktır.

? Belgeye dayalı gerekli kontrol yaptırılarak adaylara imzalattırılacak, ilgili bölümü il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanarak teslim alınacaktır. Çıktının onaylanmış bir örneği adaya verilecek, diğer örneği ise başvuruda istenen belgelerin birer örneği ile birlikte atandığı il millî eğitim müdürlüğündeki dosyasına konulmak üzere gönderilecektir.

Ayrıca; vekâlet belgesiyle başvuranların (vekillerin) kimlik bilgilerinin doğruluğu başvuru bürolarında görevli yetkililerce kontrol edilecektir.

6. BAŞVURU İPTALİ VE YENİ BAŞVURUNUN ALINMASI
Adaylar başvurularının onaylanmasından sonra (başvuru ve onay süresi içinde) ortaya çıkabilecek düzeltme (tercih değişikliği dışında) istekleri sebebiyle il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinde kurulan onay masasına başvuracaklardır. Adayların daha önce yapılan başvuruları onay masasındaki yetkililer tarafından, önceki onaylanan belgeleri geri alınarak iptal edilecek, yeniden başvuru yapmaları sağlanarak bilgileri kontrol edildikten sonra yeni yaptığı başvurusu onaylanacaktır.

7. DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
1. 2003 KPSS-Öğretmenlik ve 2004-KPSS dışında; diğer sınav belgeleri ile son sınıftan önceki sınıftayken sınava girilen sınav sonuç belgeleri dikkate alınmayacaktır.
2. Alanlara göre belirlenen taban puanların altında puanı olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.
3. İlk atamada adayların lisans mezuniyetine göre bitirmiş olduğu yüksek öğretim programı dikkate alınarak alanı belirlenecektir. Yüksek lisans, doktora mezuniyeti alan belirlemede dikkate alınmayacaktır.
4. İlk atama ve açıktan atama biçimiyle başvuranlarda, ön lisans üzerine alanı dışında yapılan lisans tamamlama (2+2 veya 3+1) atamaya esas alan olarak dikkate alınmayacaktır.
5. Açıktan atamalarda, öğretmenlikten ayrılmadan önceki en son atanmaya esas Bakanlık kararnamesinde belirtilen alanı dikkate alınacaktır.
6. Pedagojik formasyon denkliğine sayılan 1,5 yıl süreli ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans belgesinin, lisans mezuniyeti üzerine aynı alanda yapılmış olmasına dikkat edilecektir.
7. Öğretmenlik yapmaktayken bu görevlerinden ayrılan öğretmen lisesi, ilköğretmen okulu mezunları açıktan atama biçimiyle tekrar öğretmenliğe başvuramayacaklardır. 8. İki ve üç yıllık eğitim enstitüsü, eğitim yüksek okulu, eğitim ön lisans mezunu olup öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olanlardan, açıktan atama biçimiyle tekrar öğretmenliğe dönmek isteyenlerin başvurusu kabul edilecektir.
9. Pedagojik formasyon için alınan sertifikalar, lisans mezuniyetine göre alanlarına başvurabilmeleri için geçerli olacaktır.
10. MEB ve YÖK işbirliği ile açılan ve yükseköğretim kurumlarınca verilen pedagojik formasyon belgeleri dışında kalan pedagojik formasyon belgesi yerine geçmek üzere verilen belgeler kabul edilmeyecektir. Örneğin; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Yakın Doğu ve Akdeniz Üniversitesi mezunlarına verilen Pedagojik Formasyon belgesi vb.
11. Açıktan ve açıktan ilk atama biçimiyle başvuranların teslim edecekleri hizmet belgelerinde görevden ayrılma nedeni (memuriyetten çekilme ve çekilmiş sayılma, görevine son verilme, hüküm giyme, mahkeme kararı veya disiplin suçu vb.) açıkça belirtilecektir.
12. Yurt dışı yüksek öğretim programları mezunlarından Yükseköğretim Kurulu?nca Öğretmenlik Meslek Bilgisi alanında yapılan Seviye Tespit Sınavında başarılı olduğunu belgelendiremeyenlerin başvurusu kabul edilmeyecektir.
13. Devlet memurluğu veya öğretmenlikte adaylıkları kaldırılmadan ayrılanlardan başvuru yapacak olanlar için KPSS?ye girmiş olma şartı aranacaktır.
14. Adayların başvurusunda veya göreve başlatılmalarında tereddüt edilen sağlık kurulu raporu, sabıka kaydı (sabıkasına esas olan mahkeme kararı), diploma, mezuniyetbelgesi, mahkeme kararı veya sertifika vb. belgelerin birer örneği e-posta veya faks biçimiyle Bakanlığın ilgili atama dairelerine gönderilerek görüş istenecek ve sonucuna göre işlem yapılacaktır.
15. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu?nun 48/A-5 maddesinde sayılan suçlardan hükümlü olanlardan daha sonra mahkeme kararıyla adlî sicilinden bu cezası silinmiş veya ?memnu haklarının iadesi? konusunda karar alanların başvuruları, Bakanlıkça oluşturulacak komisyonca incelenecek, uygun olmayanların başvuruları iptal edilecektir.
16. 6245 sayılı Harcırah Kanunu?nun 31.07.2003 tarih ve 4969 sayılı Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun?un ilgili maddesi gereğince öğretmen olarak atama yapılanlara yolluk ödenmeyecektir.
17. Adaylar, başvuru formunu doldururken mezuniyetlerine ilişkin yüksek öğretim programının adını, kodunu bulamadıklarında il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine başvurarak oradaki görevlilerce, Kılavuz ekindeki Ek-4?te belirtilen telefon numaraları, e-posta adresleriyle iletişim kurarak yüksek öğretim programının adını, kodunu ekletebileceklerdir.
18. Adaylar, başvuru formunu doldurma sırasında veya daha sonra karşılaştıkları soru ve sorunlarla ilgili il/ilçe millî eğitim müdürlüklerindeki başvuru bürolarına gideceklerdir.
19. Eğitim fakülteleri dışındaki yüksek öğretim programlarından mezun olanlardan ?Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans?, Millî Eğitim Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu işbirliği ile açılan ?Pedagojik Formasyon? ve ?Sınıf Öğretmenliği? sertifika programlarından herhangi birini başarı ile tamamlayanların alanlarına başvuruları kabul edilecektir.
20. Adayların atanacakları alanlar için belirlenen kontenjan sınırlılığındaki atamalarda KPSS?den aldıkları puanların eşit olması durumunda Eğitim Bilimleri Testindeki puan üstünlükleri esas alınacaktır.
21. Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi ile Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi mezunu olup başvuru yapmak isteyen adaylardan denklik belgesi istenmeyecektir.
22. Öğretmenliğe başvuru yapan adayların puanları ÖSYM?den alınarak başvuru formuna yansıtıldığından başvuru sırasında 2003 KPSS-Öğretmenlik veya 2004 KPSSP10 sonuç belgesi istenmeyecektir.
23. İş Eğitimi (Ev Ekonomisi) Öğretmenliğine, Aile Ekonomisi ve Beslenme bölümü mezunları başvurabileceklerdir.
24. Açıktan ilk atama biçimiyle ilk defa öğretmenliğe atanacaklardan Pedagojik Formasyonu veya Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans belgesi bulunmayanların; 2003 veya 2004 KPSS?ye katılmış, 75 ve üzeri puan almış (en az 75 puan olmak üzere atanacağı alanın taban puanı ve üzeri) olmak şartı aranacaktır.
25. Özel öğretim okullarında (dershaneler hariç) yönetici veya öğretmen unvanlı, resmî kurumlarda sözleşmeli İngilizce Dil veya Bilgisayar Öğreticisi olarak çalışmakta olanlardan ataması gerçekleşenlerin göreve başlamaları istekleri doğrultusunda 2004-2005 ders yılı sonuna kadar ertelenecektir.

UYARI: Atamaya ilişkin işlemlerin zamanında, doğru, güvenilir ve düzenli yürütülmesinden birinci derecede il millî eğitim müdürlükleri sorumlu olacaktır. Herhangi bir aksaklığa meydan vermemek için gerekli koordinasyon yönetim kademeleri takip edilerek her aşamada yapılabilecektir.

Bu Kılavuz kapsamında oluşabilecek yeni durumlar karşısında yapılması gereken düzenlemelere Personel Genel Müdürlüğü yetkilidir. Gerektiğinde yapılabilecek değişiklikler http://personel.meb.gov.tr adresinden duyurulacaktır. Başvuru süresince il millî eğitim müdürlükleri ve adaylar internet adresinden bu değişiklikleri öğrenebileceklerdir.

2005-1 ATAMA DÖNEMİ TAKVİMİ/

Sıra No/ YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER TARİH

1 BAŞVURULARIN KABUL EDİLMESİ/ 26 Ocak-09 Şubat 2005
2 ATAMALARIN YAPILMASI, SONUÇLARIN BASIN VE İNTERNET YOLUYLA DUYURULMASI 14 Şubat 2005
3 ATAMA SONUÇ LİSTELERİNİN İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNE BİLGİSAYAR ORTAMINDA AKTARILMASI 15-16 Şubat 2005
4 ATAMA KARARNAMELERİNİN İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNE BİLGİSAYAR ORTAMINDA AKTARILMASI 15-18 Şubat 2005
5 VALİLİKLERCE; İL EMRİNE ATANANLARIN GÖREV YERLERİNİN BELİRLENMESİ, TEBLİGATLARIN YAPILMASI 15-21 Şubat 2005
6 ATAMASI YAPILAN ÖĞRETMENLERİN GÖREVLERİNE BAŞLAMALARI 21 Şubat 2005 Tarihinden İtibaren


Kontenjanlar için tıklayın.