Memurlar.Net
Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://ilan.memurlar.net/ilan/1361/
Yazdırılma Tarihi : 21 Mayıs 2024 Salı 07:21

Denizcilik Müsteşarlığı Gemi Sörvey Kurulu Uzmanı Giriş Sınavı Duyurusu

Haber Tarihi : 28 Ekim 2004 09:48
Denizcilik Müsteşarlığı Gemi Sörvey Kurulu Uzmanı Giriş Sınavı Duyurusu

GEMİ SÖRVEY KURULU UZMANLIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Kurumumuz taşra teşkilatında açık bulunan, teknik hizmetler sınıfından 80 adet 5 inci dereceli Gemi Sörvey Kurulu Uzmanı kadrolarına sınav ile Gemi Sörvey Kurulu Uzmanı alınacaktır.

1 ? Sınava Katılabilme Şartları

A) Devlet Memurları Kanunu?nun 48 inci maddesindeki yazılı nitelikleri taşımak.

B) ÖSYM tarafından 15-16 Kasım 2003 ve 10-11 Temmuz 2004 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)?ından KPSS puan türlerinden en az birinden 50 ve üzeri puan almış olmak. Ancak, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında (657 Sayılı Kanunun 4/A maddesi hariç) müracaat tarihinde çalışmakta olanlardan KPSS girme şartı aranmaz.

C) 1/1/1960 tarihi ve sonrası doğmuş olmak.

D) Denizcilikle ilgili konularda lisans düzeyinde eğitim veren yüksek öğrenim kurumları ile bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarının Güverte, Gemi Makinaları İşletme Mühendisliği ve Gemi İnşa Mühendisliği bölümleri mezunu olmak.

E) Sağlık durumunun; Türkiye?nin tüm yöre, iklim ve yolculuk şartlarında görevini devamlı yapmasına engel olacak, akıl hastalığı, renk körlüğü veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastanenin sağlık kurulu raporuyla tevsik olunmak (Gemi Sörvey Kurulu Uzmanlığı için alınacak adı geçen rapor sınavı kazanan adaylardan atanma esnasında istenecektir).

F) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 A bendi esasınca daha önce herhangi bir kamu kurumunda aday veya asil memur olarak çalışmamış olmak.

2 ? Başvuru Şekli ve Yeri

Sınava katılabilmek için isteklilerin, gerçeğe uygun olarak doldurulmuş İş Talep Formu ve başvuru sırasında istenen belgelerle birlikte ilanı müteakip 5 Kasım 2004 Cuma saat 18.00?a kadar T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Başvuru Kabul ve Değerlendirme Komisyonuna (GMK Bulvarı No:128 Maltepe-ANKARA) şahsen veya son başvuru tarihine kadar posta yolu ile yapabilirler. Her ne sebeple olursa olsun gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

3 ? Başvuru Sırasında İstenecek Belgeler

A) İş Talep Formu (Denizcilik Müsteşarlığının yukarıda belirtilen adresi veya internet üzerinden www.denizcilik.gov.tr adresinden temin edilebilir.)

B) KPSS sınavı sonuç belgesi aslı veya noter onaylı örneği (Kesin sonuç aşamasında aslı istenir).

C) Nüfus cüzdanının sureti veya onaylı örneği (T.C. kimlik nosu ile birlikte).

D) Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği.

E) 4,5x6 boyutunda 3 adet son 6 ay içerisinde çekilmiş, adayı kolaylıkla tanıtabilecek nitelikte vesikalık fotoğraf (Fotokopi kabul edilmez).

F) Savcılıktan alınacak adli sicil belgesi.

G) Yabancı okul mezunları için denklik belgesi.

H) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi.

I) Kendi el yazısı ve tükenmez kalem ile yazılmış kısa özgeçmişleri.

İ) Bir adet yarım kapaklı dosya, İki adet mektup zarfı ve on adet şeffaf cep dosya.

J) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışanların görev belgesi.

4 ? Sınava Giriş Belgesi

Sınava giriş şartlarını taşıyan adayların listesi 6 Kasım 2004 Cumartesi günü Müsteşarlık ilan panosunda ve internet sitemizde ilan edilir. Bu adaylara ?Sınava Giriş Belgesi? verilir. Adaylar sınava giriş belgelerini 6 Kasım 2004 tarihinde bizzat Denizcilik Müsteşarlığına başvurmak sureti ile edinebilirler. Adaylardan sınava katılabilme şartlarını taşımayanlara sınava giriş belgesi düzenlenmez. Adaylar sınavda giriş belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya ehliyet (sürücü belgesi) bulundurmak zorundadırlar.

5 ? Sınav Konuları

A) Genel Kültür,

B) Deniz Hukuku,

C) Genel Denizcilik Konuları (Stabilite, Gemicilik ve Gemi İnşa ile COLREG, SOLAS, MARPOL gibi uluslararası denizcilik sözleşmeleri)

D) Bayrak ve Liman Devleti Denetim Uygulamaları ile ilgili prosedürler

E) Yabancı dil-İngilizce

6 ? Sınavlar ve Diğer Hususlar

Sınav yazılı ve mülakat olmak üzere iki aşamada yapılacaktır.

Yazılı Sınav : 7 Kasım 2004 Pazar günü saat 9.30?da Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Cebeci-ANKARA adresinde yapılacaktır (Adayların hangi salonda sınava girecekleri Fakülte dersliklerinde ilan edilecektir.) Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınav yerinde bulunmaları gerekmektedir.

Yazılı sınava girişte, adayların yanlarında sınava giriş belgesi, nüfus cüzdanı, sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi, yumuşak kurşun kalem ve silgi getirmeleri gerekmekte olup, yanlarında kesinlikle cep telefonu ve hesap makinası ve benzeri elektronik cihazlar bulundurmayacaklardır.

Yazılı sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınav sonucuna göre en yüksek puandan başlayarak yapılacak sıralama itibarı ile ilk 120 (yüzyirmi) aday yazılı sınavı kazanmış sayılacak, kazananların listesi ile sözlü sınavın yeri ve tarihi kurumumuzda ve internet sitemizde ilan edilecektir. Değerlendirme sonucunda sınav kurulunca sözlü sınava çağrılacak adaylar mülakata alınır. Sözlü sınavlar da 100 puan üzerinden değerlendirilir ve bu sınavlarda başarılı olmuş sayılmak için sınav komisyonu üyelerinin her birinin ayrı ayrı verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 puan olması şarttır. Kazananlar, yazılı puan ile sözlü puanlarının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle tespit edilir. Mülakat tarihinde mülakata katılmayan aday hakkını yitirecektir.

Sınavı kazanamayan adaylara yazılı bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Sınavı kazanan adaylar, puan sıralamasına göre; ilk 80 kişi asil, devam eden 20 kişi yedek liste olarak Müsteşarlık merkezinde ve internet sitesinde sınavın bitim tarihinden itibaren en geç 3 (Üç) gün içinde ilan edilecek ve ayrıca adayların adreslerine de postalanacaktır.

Sınav sonuçlarının ilanla ve adreslerine postalanacak kazandı belgesiyle duyurulmasından sonra, kazanan adaylar ilanda ve kazandı belgesinde atamaya esas olmak üzere kendilerinden istenen diğer belgeleri en geç 15 gün içerisinde Denizcilik Müsteşarlığı Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına teslim edeceklerdir. Bu süre zarfından evraklarını teslim etmeyen aday hakkını yitirecek ve yerine sıralı yedek adaylar aynı esaslarla çağrılacaktır.

Sınavı kazananlar Müsteşarlıkça belirlenecek bir tarihte Gemi Sörvey Kurulu Uzmanı adayı olarak atanacaklardır.

Eksik belge ve bilgilerle yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuruların değerlendirilmesi esnasında veya daha sonraki herhangi bir aşamada eksik, sahte veya aslına uymayan bir belge ile başvurduğu tespit edilen adayların her ne aşamada olursa olsun başvuruları iptal edilir. Aldatmaya yönelik fiilleri tespit edilenler ilgili adli mercilere sevk edilir.

Atamaya esas evraklarını teslim etmeyenler ile sahte evrak verdiği tespit edilenlerin atamaları iptal olunur.

Bu konuda daha önceki ilan üzerine yapılan başvurular geçerlidir.

İlan olunur.