Memurlar.Net
Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://ilan.memurlar.net/ilan/1304/
Yazdırılma Tarihi : 21 Haziran 2024 Cuma 10:23

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alım ilanı

Haber Tarihi : 24 Eylül 2004 00:00
Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alım ilanı

SÖZLEŞMELİ ARŞİV PERSONELİ GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünde (Cumhuriyet Arşivi Daire Başkanlığı?nda "Ankara" ve Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı?nda "İstanbul") Sözleşmeli Arşiv Personeli olarak çalıştırılmak üzere, toplam 20 adet Sözleşmeli Arşiv Personeli Giriş Sınavı yapılacaktır.

1 ? GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI

1 - Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından; 15-16 Kasım 2003 ve 10-11 Temmuz 2004 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP:2 ve KPSSP:4 puan türünden 70 ve üzerinde puan almak kaydıyla; müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak toplam Sözleşmeli Arşiv Personeli sayısının 5 katı aday arasına girmek (sonuncu aday ile aynı puana sahip olanlar da giriş sınavına çağrılacaktır),

2 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel şartlara haiz olmak,

3 - Üniversitelerin en az 4 yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin Arşivcilik, İlahiyat, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Kütüphanecilik, Doğu Dilleri ve Edebiyatı bölümü veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından birisini bitirmiş olmak,

4 - Giriş Sınavının yapıldığı yılın ilk günü itibariyle otuz yaşını doldurmamış olmak,

5 - Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak, (Memurlar.NET'in notu: Askerliği tecilli olanlar da başvurabilir)

6 - Devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek daimi vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,

7 - Süresi içinde başvurmak ve Giriş Sınavı için istenen belgeleri Kuruma teslim etmiş bulunmak.

Belgelerin asılları ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünce tasdik edilebilecektir. Eksik belge ve bilgileri bulunan başvurular, başvuruları kabul edilip sınava girmeyenler ile şartları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

2 ? BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

Başvuru için aşağıda sayılan belgelerle 04/10/2004 tarihinden itibaren 15/10/2004 günü mesai bitimine (saat 18.00) kadar Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü İvedik Caddesi No: 59 Yenimahalle/ANKARA adresine şahsen, elden veya posta yolu ile başvurulması gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

a) http://www.basbakanlik.gov.tr ve http://www.devletarsivleri.gov.tr adreslerinden temin edilip açık ve eksiksiz doldurulacak İş Talep Formu,

b) 4,5x6 ebadında İki adet vesikalık fotoğraf,

c) KPSS Sonuç Belgesi.

3 ? SINAVA GİRİŞ

Giriş sınavına katılmaya hak kazandığı tespit edilen adayların listesi 28/10/2004 tarihinden itibaren http://www.basbakanlik.gov.tr ve http://www.devletarsivleri.gov.tr adreslerinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Bu adaylar, sözlü sınava katılabilmek için, yukarıdaki belgelere ilave olarak aşağıdaki belgeleri en geç 28/10/2004 - 05/11/2004 tarihleri arasında Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne teslim edecekler ve kendilerine Sınava Giriş Belgesi verilecektir. Sınava katılamayacak müracaat sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

1 - Yüksek öğrenim diplomasının veya çıkış belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği,

2 - Adayın kendi el yazısı ile yazılmış; anne ve babasının adları ile meslek ve işleri, ilk, orta ve yüksek öğrenimini yaptığı okullar, yüksek öğrenimden sonra ne gibi işler yaptığı ve kendi hakkında bilgi verebilecek iki kişinin isimleri ile iş ve ikametgah adreslerinin de belirtildiği öz geçmişi, (http://www.basbakanlik.gov.tr ve http://www.devletarsivleri.gov.tr adreslerinden temin edilebilecektir)

3 - Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği,

4 - Sabıkasının bulunmadığına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından son 3 ay içerisinde alınmış belgenin aslı,

5 - Nüfus Cüzdanının Tasdikli Sureti ve İkametgah Belgesi.

Giriş Sınavında başarılı olan adaylar, atama yapılmadan önce görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmadığına dair resmi sağlık raporunu da teslim edeceklerdir.

4 ? SINAV ŞEKLİ VE KONULARI

Giriş sınavı, adayların; Eski Türkçe (Osmanlıca) matbu ve el yazması metin okuma, transkripsiyon, belge özetleme ile Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünün faaliyet alanı ile ilgili olarak arşivcilik, tarih, genel kültür, muhakeme, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyetinin Sözleşmeli Arşiv personeline uygunluğunun değerlendirileceği mülakat sınavı yapılacaktır.

5 ? SINAV YERİ VE TARİHİ

Giriş Sınavı 08-09-10 Kasım 2004 tarihlerinde Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü İvedik Caddesi No: 59 Yenimahalle/Ankara adresinde yapılacaktır. (memurlar.net) Giriş Sınavına girmeye hak kazanan adaylar 08/11/2004 günü saat 09:30'da yukarıda belirtilen adreste giriş belgesi ve nüfus cüzdanı veya sürücü kimlik belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle hazır bulunacaklardır.

6 ? SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI

Giriş sınavında başarılı sayılabilmek için Sınav Komisyon üyelerinin her birinden yüz tam puan üzerinden en az altmış puan almak kaydı ile ortalamanın en az yetmiş puan olması gerekir.

Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen Sözleşmeli Arşiv Personeli sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak belirtilen sayı kadar aday, giriş sınavını başarmış kabul edilecektir. Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecektir. Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından daha az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilecektir.

Nihai başarı listesi http://www.basbakanlik.gov.tr ve http://www.devletarsivleri.gov.tr adresleri ve Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünde (Cumhuriyet Arşivi Daire Başkanlığı "Ankara" ile Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı "İstanbul") ilan edilecek olup, ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacaktır. Kazanan adaylar kendilerine bildirilen tarihe kadar müracaat etmeleri halinde atamaları yapılır. Başka bir kurumda çalışmakta iken sınavı kazanan adayların, bu görevlerinde olumsuz sicil ve mütalaa ile disiplin cezalarını değerlendirme hakkı saklıdır.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında, Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

İlanen duyurulur.