Memurlar.Net
Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://ilan.memurlar.net/ilan/1059/
Yazdırılma Tarihi : 21 Haziran 2024 Cuma 09:46

İthalatçi Birlikleri Eleman Alım İlanları

Haber Tarihi : 17 Haziran 2004 00:00
İthalatçi Birlikleri Eleman Alım İlanları
İTHALATÇI BİRLİKLERİ

RAPORTÖR YARDIMCILIĞI YARIŞMA SINAVI DUYURUSU

1- Merkezleri İstanbul?da bulunan İthalatçı Birlikleri?nde Raportör Yardımcılığı kadrolarına atanmak üzere sınavla toplam 6 (altı) adet Raportör Yardımcısı alınacaktır.

2- Sınava Katılma Şartları

Sınava girecek adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Askerlikle ilişkisi bulunmamak,

c) 18 yaşını bitirmiş olmak,

d) En az dört yıllık eğitim veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme ve mühendislik fakülteleri ile diğer dört yıllık eğitim veren üniversite ve fakültelerin uluslararası ticaret, matematik, istatistik bölümlerinden veya yüksekokullarından ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun ya da sınav tarihi itibariyle mezun olabilecek durumda olmak,

e) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

f) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

g) Görevini devamlı yapmasına engel her hangi bir özürü bulunmamak,

h) İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerinden daha önce işine cezaen son verilmek suretiyle çıkarılmış olmamak,

i) 01.01.2004 tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1974 ve daha sonra doğanlar),

j) 6-7 Temmuz 2002 veya 15-16 Kasım 2003 tarihlerinde ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personel Seçme veya A Grubu Kadrolar İçin Kamu Personel Seçme Sınavlarında İngilizce Yabancı Dil Testinden en az 42 ve üstü doğru yapmak,

k) 6-7 Temmuz 2002 veya 15-16 Kasım 2003 tarihlerinde ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personel Seçme veya A Grubu Kadrolar İçin Kamu Personel Seçme Sınavlarında aşağıda belirtilen puan türlerinden en az biri olmak üzere;

· 2002 KPSSP 28 veya 2003 KPSSP 98 puan türünde 80 ve üstü,

· 2002 KPSSP 29 veya 2003 KPSSP 99 puan türünde 80 ve üstü,

· 2002 KPSSP 20 veya 2003 KPSSP 97 puan türünde 80 ve üstü puan almak.

3- Başvurular istenilen KPSS puan türüne göre ayrı ayrı en yüksek puandan başlamak üzere puan sırasına konulacak olup, başvuru sayısı yeterli ise, her puan türü için ihtiyaç duyulan kadro sayısının en fazla 3 (üç) katı kadar aday yapılacak olan sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır. Ancak son sıradaki adayla aynı puanı almış adaylar da sözlü sınava katılabilecektir.

4- İstenilen Belgeler

1. Başvuru dilekçesi, [Mezun olunan üniversite ve bölüm ile adayın tüm iletişim bilgilerini (adres, tel, e-posta vb.) içermesi gerekmektedir.],

2. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya Noterden onaylı sureti veya sınav tarihi itibariyle mezun olunabileceğine dair ilgili yükseköğrenim kurumundan alınan yazının aslı,

3. 4,5 x 6 cm ebadında son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,

4. 2 nci maddenin (i) ve (j) bendinde belirtilen sınavlardan istenilen asgari puanların alındığına dair belge/belgeler,

Sınavı kazanan adaylardan ayrıca aşağıdaki belgeler istenecektir.

1. Nüfus Cüzdanının aslı veya Noterden onaylı sureti,

2. Tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alınacak Sağlık Kurulu Raporu,

3. Erkek adaylar için, askerlik görevini yaptığını veya tecil durumunu gösterir belgelerin aslı veya onaylı sureti,

4. 4,5X6 ebadında 4 adet fotoğraf,

5. Kendi el yazısıyla yazılmış kısa özgeçmişi,

6. Cumhuriyet Savcılığından alınan sabıka kaydı belgesi.

5- Başvuru Adresi

Başvurular 4 üncü maddede belirtilen sınavdan önce istenilen belgeler ile birlikte; ?İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği, Çobançeşme Mevkii Sanayi Caddesi Dış Ticaret Kompleksi B Blok PK. 34180 Yenibosna Bahçelievler-İSTANBUL? adresine en geç 25 Haziran 2004 tarihi saat 17:00?ye kadar ulaşacak şekilde şahsen veya posta ile yapılacaktır. Bu tarihten sonraki başvurular ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, belge ve bilgileri eksik olan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır.

6- Sözlü Sınav

Sözlü sınav 30 Haziran 2004 Çarşamba günü saat 10.00?da İstanbul?da İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği?nde yapılacaktır. Sınava kabul edilecek adayların listesi, 28 Haziran 2004 tarihinden itibaren www.itkib.org.tr internet adresinden ve İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği binası girişine asılacak ilan ile duyurulacaktır. Ayrıca Tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü sınav, adayların, hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıkları ile uluslarası ticaret, genel ekonomi, genel kültür, güncel olaylar ve İngilizce yabancı dil bilgilerinin ölçüleceği bir mülakat niteliğinde olacaktır. Sözlü sınavda değerlendirme; genel kültür ve güncel olay bilgisi 10, uluslararası ticaret ve genel ekonomi 20, İngilizce yabancı dil bilgisi 70 puan olmak üzere 100 tam puan üzerinden yapılır. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için her bir üyeden 100 puan üzerinden en az 60 puan almak kaydıyla ortalama en az 70 puan almak gerekmektedir.

7- Nihai Değerlendirme

Sözlü sınav sonucunda tespit edilen notların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle adayların sınav nihai başarı dereceleri tespit edilerek ilk 6 (altı) sırayı alan adaylar sınavı kazanmış olacaklardır.

Sınav sonuçları, www.itkib.org.tr internet adresinden ve İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği binası girişine asılacak ilan ile duyurulacak, ayrıca Tebligat yapılmayacaktır.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, sınavı kazansalar dahi atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

8- Görevlendirme

Sınavı kazanan adaylar atanmalarını müteakip, Ankara?da T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı?nda (İthalat Genel Müdürlüğü) 6 (altı) aya kadar geçici süreyle eğitime tabi tutulabilecektir.

9- Kimlik Belgesi

Adaylar, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, evlilik cüzdanı) bulunduracaklardır.

Saygıyla duyurulur.


İTHALATÇI BİRLİKLERİ

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ, İDARİ PERSONEL VE HİZMETLİ YARIŞMA SINAVI DUYURUSU

1- Merkezleri İstanbul?da olan İthalatçı Birlikleri?nde bilgisayar işletmeni, idari personel ve hizmetli kadrolarına atanmak üzere, sözlü sınavla toplam 2 (iki) bilgisayar işletmeni, 7 (yedi) idari personel ile 2 (iki) hizmetli alınacaktır.

2- Sınava Katılma Şartları

Sınava girecek adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Askerlikle ilişkisi bulunmamak,

c) 18 yaşını bitirmiş olmak,

d) Bilgisayar İşletmeni ve idari personel için en az 2 yıllık yüksekokul mezunu olmak; hizmetli için en az lise mezunu olmak,

e) Hizmetli için 5 yıldır B sınıfı Sürücü Belgesine, Bilgisayar İşletmeni için Milli Eğitim Bakanlığı?ndan veya bu Bakanlıktan onaylı kurslardan veya yükseköğrenim kurumlarından alınan Bilgisayar İşletmeni Sertifikası, Bilgisayar Programcısı Sertifikası, Bilgisayar Analist Programcı Sertifikasına sahibi olmak (bilgisayar programcılığı ile elektrik ve elektronik bölümlerinden mezun olanlar için bu şart aranmaz),

f) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

g) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

h) Görevini devamlı yapmasına engel her hangi bir özürü bulunmamak,

i) İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerinden daha önce işine cezaen son verilmek suretiyle çıkarılmış olmamak,

j) 01.01.2004 tarihi itibariyle bilgisayar işletmeni için 35 yaşını; idari personel ve hizmetli için 30 yaşını doldurmamış olmak,

k) 6-7 Temmuz 2002 tarihinde ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında lisans mezunları için KPSSP3, 2 yıllık yüksekokul mezunları için KPSSP93, lise mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 70 ve üstü puan almış olmak.

3- Başvurular her kadro için istenilen KPSS puan türüne göre ayrı ayrı en yüksek puandan başlamak üzere puan sırasına konulacak olup (bu sıralama bilgisayar işletmeni ve idari personel için yapılacak başvurularda KPSSP3 ve KPSSP93 puanı için ayrı ayrı yapılacaktır), başvuru sayısı yeterli ise, her kadro için ihtiyaç duyulan kadro sayısının en fazla 3 (üç) katı kadar aday yapılacak olan sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır. Ancak son sıradaki adayla aynı puanı almış adaylar da sözlü sınava katılabilecektir.

4- İstenilen Belgeler

1. Başvuru dilekçesi, [Mezun olunan yüksekokul ve bölüm ile lise ve adayın tüm iletişim bilgilerini (adres, tel, e-posta vb.) içermesi gerekmektedir.],

2. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya Noterden onaylı sureti,

3. 4,5 x 6 cm ebadında son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,

4. 2 nci maddenin (j) bendinde belirtilen sınavdan istenilen asgari puanın alındığına dair belge.

Sınavı kazanan adaylardan ayrıca aşağıdaki belgeler istenecektir.

5. Nüfus Cüzdanının aslı veya Noterden onaylı sureti,

6. Tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alınacak Sağlık Kurulu Raporu,

7. Erkek adaylar için, askerlik görevini yaptığını veya tecil durumunu gösterir belgelerin aslı veya onaylı sureti,

8. 4,5X6 ebadında 4 adet fotoğraf,

9. Kendi el yazısıyla yazılmış kısa özgeçmişi,

10. Cumhuriyet Savcılığından alınan sabıka kaydı belgesi.

5- Başvuru Adresi

Başvurular 4 üncü maddede belirtilen sınavdan önce istenilen belgeler ile birlikte; ?İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği, Çobançeşme Mevkii Sanayi Caddesi Dış Ticaret Kompleksi B Blok PK. 34180 Yenibosna Bahçelievler-İSTANBUL? adresine en geç 24 Haziran 2004 tarihi saat 17:00?ye kadar ulaşacak şekilde şahsen veya posta ile yapılacaktır. Bu tarihten sonraki başvurular ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, belge ve bilgileri eksik olan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır.

6- Sözlü Sınav

Sözlü sınav 28 Haziran 2004 Pazartesi günü saat 10.00?da İstanbul?da İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği?nde yapılacaktır. Sınava kabul edilecek adayların listesi 25 Haziran 2004 tarihinden itibaren www.itkib.org.tr internet adresinden ve İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği binası girişine asılacak ilan ile duyurulacaktır. Ayrıca Tebligat yapılmayacaktır.

- Bilgisayar işletmeni için yapılacak sözlü sınav, adayların hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıkları ile mesleki bilgi, genel kültür ve yeteneklerinin ölçüleceği bir mülakat niteliğinde olacaktır. Sözlü sınav gerektiğinde uygulamalı olarak da yapılabilecektir. Sözlü sınavda değerlendirme; bölümler itibariyle mesleki bilgi 70, genel kültür ve yetenek ölçme 30 puan olmak üzere 100 tam puan üzerinden yapılır. Bu sınavda başarılı sayılabilmek için her bir üyeden 100 puan üzerinden en az 60 puan almak kaydıyla ortalama en az 70 puan almak gerekmektedir.

- İdari Personel için yapılacak sözlü sınav, adayların hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıkları ile genel kültür ve yetenek ölçme; Atatürk İlkeleri ve Türk İnkılap Tarihi, temel yurttaşlık bilgisi, Türkiye coğrafyası, Türkçe ve matematik konularından bilgilerinin ölçüldüğü bir mülakat niteliğinde olacaktır. Sözlü sınavda değerlendirme; bölümler itibariyle genel kültür ve yetenek ölçme 30, Atatürk İlkeleri ve Türk İnkılap Tarihi, temel yurttaşlık bilgisi, Türkiye coğrafyası 30, Türkçe ve matematik 40 puan olmak üzere 100 tam puan üzerinden yapılır. Bu sınavda başarılı sayılabilmek için her bir üyeden 100 puan üzerinden en az 60 puan almak kaydıyla ortalama en az 70 puan almak gerekmektedir.

- Hizmetli için yapılacak sözlü sınav, adayların gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıkları ile Atatürk İlkeleri ve Türk İnkılap Tarihi, temel yurttaşlık bilgisi, Türkiye coğrafyası, Türkçe, matematik, genel kültür ve güncel olaylarla ilgili bilgilerinin ölçüldüğü bir mülakat niteliğinde olacak; gerektiğinde uygulamalı olarak da yapılabilecektir. Sözlü sınavda değerlendirme; bölümler itibariyle genel kültür ve güncel olay bilgisi 30, Atatürk İlkeleri ve Türk İnkılap Tarihi, temel yurttaşlık bilgisi, Türkiye coğrafyası 30, Türkçe ve matematik 40 puan olmak üzere 100 tam puan üzerinden yapılır. Bu sınavda başarılı sayılabilmek için her bir üyeden 100 puan üzerinden en az 60 puan almak kaydıyla ortalama en az 70 puan almak gerekmektedir.

7- Nihai değerlendirme

Sözlü sınav sonucunda tespit edilen notların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle adayların sınav nihai başarı dereceleri her bir kadro için ayrı ayrı yapılarak bilgisayar işletmeni için ilk 2 (iki), idari personel için ilk 7 (yedi), hizmetli için ilk 2 (iki) sırayı alan adaylar sınavı kazanmış olacaklardır.

Sınav sonuçları, www.itkib.org.tr internet adresinden ve İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği binası girişine asılacak ilan ile duyurulacak, ayrıca Tebligat yapılmayacaktır.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, sınavı kazansalar dahi atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

8- Kimlik Belgesi

Adaylar, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, evlilik cüzdanı) bulunduracaklardır.

Saygıyla duyurulur.


İTHALATÇI BİRLİKLERİNE

BİLGİ-İŞLEM ŞUBE MÜDÜRÜ VE BİLİŞİM UZMANI ALINACAKTIR

1- Merkezleri İstanbul?da bulunan İthalatçı Birlikleri?nde Bilgi-İşlem Şube Müdürü ve Bilişim Uzmanı kadrolarına atanmak üzere, sözlü sınavla toplam 1 (bir) adet Bilgi-İşlem Şube Müdürü, 4 (dört) adet Bilişim Uzmanı alınacaktır.

2- Sınava Katılma Şartları

Sınava girecek adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Askerlikle ilişkisi bulunmamak,

c) 18 yaşını bitirmiş olmak,

d) Yurt içinde veya yurt dışındaki üniversitelerin en az 4 yıl eğitim veren, fakülte veya yüksekokullarının matematik, istatistik, fizik ve bilgisayar programcılığı bölümleri ile bilgisayar, elektrik, elektronik mühendisliği veya diğer mühendislik bölümlerinden mezun olmak,

e) İyi derecede İngilizce bilmek,

f) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

g) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

h) Görevini devamlı yapmasına engel her hangi bir özürü bulunmamak,

i) İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerinden daha önce işine cezaen son verilmek suretiyle çıkarılmış olmamak,

j) 25.06.2004 tarihi itibariyle Bilgi-İşlem Şube Müdürü için 40 yaşını, Bilişim Uzmanı için 35 yaşını doldurmamış olmak,

k) Bilgi İşlem Şube Müdürü için konusunda en az 6 yıl, Bilişim Uzmanı için konusunda en az 3 yıl tecrübe sahibi olmak ve bunu belgelerle tevsik etmek.

3- İstenilen Belgeler

1. Başvuru dilekçesi, [Mezun olunan üniversite ve bölüm ile adayın tüm iletişim bilgilerini (adres, tel, e-posta vb.) içermesi gerekmektedir.],

2. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya Noterden onaylı sureti,

3. 4,5 x 6 cm ebadında son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,

Sınavı kazanan adaylardan ayrıca aşağıdaki belgeler istenecektir.

4. Nüfus Cüzdanının aslı veya Noterden onaylı sureti,

5. Tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alınacak Sağlık Kurulu Raporu,

6. Erkek adaylar için, askerlik görevini yaptığını veya tecil durumunu gösterir belgelerin aslı veya onaylı sureti,

7. 4,5X6 ebadında 4 adet fotoğraf,

8. Kendi el yazısıyla yazılmış kısa özgeçmişi,

9. Cumhuriyet Savcılığından alınan sabıka kaydı belgesi.

4- İlave Şartlar

Sınavı kazanan Bilişim Uzmanları; Network Uzmanı, Database Yöneticisi ve Yazılım Uzmanı olarak çalışacak olup, bu itibarla, Bilişim Uzmanı Adayları ile Bilgi-İşlem Şube Müdürü Adayının aşağıdaki konularda bilgi ve tecrübe sahibi olması gerekmektedir.

Network Uzmanı

- Windows Server işletim sistemi,
- Active Directory kurulumu ve yönetimi,
- MS Exchange 2000 kurulumu ve yönetimi,
- TCP/IP protokolü,
- Aktif network cihazları yönetimi (switch, router gibi),
- Uzak alan ağları (WAN) kurulumu ve yönetimi,
- Firewall sistemleri yönetimi,
- MCSE sertifikası sahibi olma (tercih sebebidir).
- Database Yöneticisi
- Oracle veritabanı yönetimi,
- Linux işletim sistemi,
- Linux işletim sistemi üzerinde Oracle veritabanı kurulumu ve yönetimi,
- Oracle SQL, PL/SQL scripting,
- Oracle veritabanında performans çalışması,
- Oracle veritabanı problemlerini çözme,
- Oracle veritabanını yedekleme ve yedeklerden geri dönme,
- Oracle veritabanından raporlama ve analiz yapabilme.

Yazılım Uzmanı

- Orta ve tercihen büyük çaplı J2EE mimarisinin kullanıldığı projelerde çalışmış olma,
- J2EE mimarisi ve JSP, servlet, EJB,

- Çok katmanlı mimarilerde javaScript, HTML ve XML teknolojileriyle Web uygulaması geliştirilmesi,

- SQL,
- Oracle veritabanı için uygulama geliştirme ve/veya uygulama,
- MVC tasarım kalıpları ile, en az bir projede struts vb. alt yapı kullanmış olma,
- Nesne yönetimi teknolojileri ve UML modelleme konusunda proje deneyimi.

5- Başvuru Adresi

Başvurular 3 üncü maddede belirtilen, sınavdan önce istenilen belgeler ile birlikte; ?T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı-İthalat Genel Müdürlüğü-10.Kat, İnönü Bulvarı No:36-06510 Balgat/ANKARA? adresine en geç 25 Haziran 2004 tarihi saat 17:00?ye kadar ulaşacak şekilde şahsen veya posta ile yapılacaktır. Bu tarihten sonraki başvurular ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, belge ve bilgileri eksik olan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, sınavı kazansalar dahi atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

6- Sözlü Sınav

Sözlü sınav yeri, tarihi ve saati adaylara bilahare bildirilecektir. Posta yoluyla Tebligat yapılmayacaktır.

Sınav, adayların, hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıkları ile muhakeme, kavrayış, ifade yetenekleri ve davranış ile tepkilerinin ölçüleceği bir nitelikte olacaktır. Adayların bilgileri gerektiğinde uygulamalı da ölçülebilecektir.

7- Kimlik Belgesi

Adaylar, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, evlilik cüzdanı) bulunduracaklardır.

Saygıyla duyurulur.