Gelirler Genel Müdürlüğü Stajyer Gelirler Kontrolörlüğü Sınav İlan

Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü?nce Stajyer Gelirler Kontrolörlüğü kadrosuna atama yapılmak üzere 12-13 Haziran 2004 tarihlerinde Ankara?da Giriş Sınavı yapılacaktır. Sınava girmek isteyenlerin Başvuru Belgesini eksiksiz olarak doldurup, istenilen belgelerle birlikte 21 Mayıs 2004 günü mesai bitimine kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Sınava ilişkin ayrıntılar için tıklayınız.

İlan Giriş : 15 Nisan 2004 00:00, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
Gelirler Genel Müdürlüğü Stajyer Gelirler Kontrolörlüğü Sınav İlan

Aşağıdaki ilana ve diğer tüm KPSS-A ilanlarına ilişkin görüş alış verişi için Forum bölümü KPSS-A kategorisini kullanabilirsiniz.

MALİYE BAKANLIĞI GELİRLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GİRİŞ SINAVINA KATILACAKLAR İÇİN STAJYER GELİRLER KONTROLÖRLÜĞÜ SINAV DUYURUSU


Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü?nce Stajyer Gelirler Kontrolörlüğü kadrosuna atama yapılmak üzere 12-13 Haziran 2004 tarihlerinde Ankara?da Giriş Sınavı yapılacaktır.

Sınava Katılma Şartları
Stajyer Gelirler Kontrolörlüğü Giriş Sınavına katılabilmek için;

a) Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından A Grubu Kadrolar için 6-7 Temmuz 2002 ve 15-16 Kasım 2003 tarihinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (2002 KPSS ve 2003 KPSS-A GRUBU) Puan No: KPSSP 57. bölümünden yetmiş (70) ve daha üstü puanın üzerinde olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 250 kişi içerisinde bulunmak (Eşit puan almış olmaları nedeniyle 250?nci sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.)

b) 657 Sayılı Devler Memurları Kanununun 48?inci maddesinde belirtilen genel şartlara haiz olmak,

c) Süresi içinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile birlikte istenen diğer belge ve bilgileri Başkanlığa vermiş bulunmak,

d) Kontrolörlüğün gerektirdiği karakter ve niteliklere sahip olmak (Bu husus Başkanlıkça Kontrolörlere yaptırılacak araştırma ve soruşturma ile saptanır.),

e) 01.01.2004 tarihi itibariyle otuz (30) yaşını doldurmamış olmak,

f) Daha önce Stajyer Gelirler Kontrolörlüğü sınavına katılmamış veya en fazla bir kez katılmış olmak,

g) Üniversitelerin en az 4 yıllık lisans öğrenimi veren Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerini veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurtdışındaki öğrenim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

h) Sağlık durumu Türkiye?nin her yerinde görev yapmaya, her türlü iklim ve yolculuk koşullarına ve her türlü taşıt araçlarıyla yolculuk yapmaya elverişli olmak,
i) Askerliğini yapmış veya erteletmiş olmak,
şartları aranır.

Sınav Başvurusu
Sınava girmek isteyenlerin Başvuru Belgesini eksiksiz olarak doldurup, istenilen belgelerle birlikte 21 Mayıs 2004 günü mesai bitimine kadar ?Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Gelirler Kontrolörleri Başkanlığı Ek Bina Kat: 1 Dikmen/ANKARA? adresine şahsen veya en geç son Başvuru tarihinde Başkanlığımıza ulaşacak şekilde posta aracılığıyla başvurmaları gerekmektedir.Posta yoluyla yapılacak başvurularda postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.


Başvuru Sırasında İstenecek Belgeler
a) Başvuru Belgesi (Söz konusu belge, yukarıda belirtilen Başkanlığımız adresi ile Gelirler Kontrolörleri Ankara (Mithatpaşa Caddesi No: 15 ANKARA) ve Eğitim (Adakale Sokak No: 20 ANKARA) Grup Başkanlıklarından temin edilebilecektir. (Başvuru Belgesi ve Sınavla ilgili geniş bilgi www.gelkont.gov.tr. web. adresinden de temin edilebilir.)

b) KPSS Sonuç Belgesi aslı veya noter onaylı örneği,

c) Yüksek öğrenim diploması veya bitirme belgesinin aslı veya onaylı örneği (Yabancı okullar için denklik belgesi aranacaktır.),

d) Nüfus cüzdanının aslı veya onaylı örneği,

e) Erkeklerde askerlik görevini yaptığını veya sınav tarihinde erteletmiş olduğunu gösteren belgenin aslı veya onaylı örneği,

f) 4,5 x 6 ebadında 4 adet vesikalık fotoğraf.

Sınav Şekli ve Yeri ile Giriş Belgesi
Aranan niteliklere haiz adaylar yazılı ve sözlü olmak üzere iki sınava tabi tutulacaklardır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava çağrılmazlar.
Sınava girebileceklere Gelirler Kontrolörleri Başkanlığınca, sınav tarihi ve yerini belirten fotoğraflı ?Sınava Giriş Belgesi? verilir. Sınava Giriş Belgeleri, adayların haberleşme adreslerine posta ile gönderilecektir.Sınava girecek adaylar, bu belge ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere, ayrıca nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgesi bulunduracaklardır. Sınava katılamayacak müracaat sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.Meslek giriş sınavının yazılı bölümü 12-13 Haziran 2004 tarihlerinde Ankara?da yapılacaktır. Yazılı sınavı kazananların sözlü sınavları ise Ankara?da çağrı belgesinde belirtilen adreste yapılacaktır.

Sınav Konuları
Giriş sınavı , yazılı ve sözlü olmak üzere aşağıda belirtilen konu gruplarından yapılır.

a- EKONOMİ
1- Mikro Ekonomi
2- Makro Ekonomi
3- Uluslararası Ekonomi
4- Milli Gelir
5- Para, Banka ve Kredi
6- İşletme Ekonomisi

b- MALİYE
1- Maliye Teorisi
2- Maliye Politikası
3- Türk Vergi Sistemi ve Vergi Hukuku
4- Kamu Maliyesi
5- Bütçe

c- HUKUK
1- Anayasa Hukuku
2- İdare Hukuku (Genel Hükümler ve İdari Yargı)
3- Medeni Hukuk (Aile Hukuku hariç)
4- Borçlar Hukuku
5- Ticaret Hukuku (Genel Hükümler, Şirketler ve Kıymetli Evrak)
6- Ceza Hukuku (Genel Hükümler)

d- MUHASEBE
1- Genel Muhasebe
2- Şirketler Muhasebesi
3- Mali Tablolar Analizi ve Teknikleri

Meslek Giriş Sınavı Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Duyurulması

Giriş sınavında tam not, yazılı sınav gruplarında ayrı ayrı, sözlü sınavda tek olmak üzere 100 ?dür. Yazılı sınavda başarılı olmak için sınav gruplarının her birinden alınan notların 50?den, not ortalamasının da 65?den aşağı olmaması gerekir.

Yazılı sınav sonuçları tutanağa bağlanır ve sınavı kazananlar, adreslerine yapılacak tebligatla sözlü sınava çağrılırlar.

Sözlü sınavı başarmış olmak için bu sınavda alınan notun 65?den aşağı olmaması gerekir.

Meslek Giriş Sınavı notu, yazılı sınav notları ortalaması sözlü sınav notu toplamının ikiye bölünmesi sonucu bulunur.

Sınav sonuçları Sınav Kurulu tarafından tutanakla tespit edilir ve başarı sırasına göre liste halinde uygun yerlere asılır. Ayrıca, sınavı kazananlara yazılı olarak bildirilir.
Sınavı kazananların sayısı, alınmak istenenden fazla olursa ortalama notu yüksek olanlar derece sırasıyla seçilir ve diğerleri için sınav sonucu, kazanılmış hak teşkil etmez.