Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Sözleşmeli Personel Alım İlanı

İlan Giriş : 08 Nisan 2004 00:00, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Aşağıdaki ilana ilişkin görüş alış verişi için Forum bölümü KPSS kategorilerini kullanabilirsiniz. Devlet Planlama Teşkilatı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığından:

SINAVLA SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR

GENEL BİLGİLER

1. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Avrupa Birliği tarafından uygulanan eğitim ve gençlik programlarının ülkemizde yürütülmesinden sorumludur.

2. Merkezde istihdam edilmek üzere, Merkezin ihtiyacına bağlı olarak en çok; 1 denetçi, 15 uzman, 5 büro görevlisi (Uzman veya büro görevlilerinden birisi, muhasebeci olarak görevlendirilecektir) ve 2 sekreterin alımı için giriş sınavı yapılacaktır. Merkez Başkanlığında kadro usulü ile istihdam sözkonusu olmayıp tüm merkez personeli, 540 sayılı Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 2 nci maddesi ve Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı İnsan Kaynakları Yönetmeliği hükümlerine göre sözleşmeli statü ile çalıştırılmaktadır.

GİRİŞ SINAVI

A. Sınava Katılma Şartları

1) Sekreter ve büro görevlileri dışındaki müracaatlar için; en az dört yıllık yüksek öğretim kurumlarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

2) Sekreter ve büro görevlileri dışındaki müracaatlar için; İngilizce veya Fransızca dilinde Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (KPDS)'ndan en az "B" düzeyinde puan almış olmak veya İngilizce veya Fransızca dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen başka bir belgeye sahip olmak [ÜDS?den 80, IELTS?den 6.5, TOEFL?dan 213 (yeni sistem) veya 550 (eski sistem), BEPT?den C ve DELF?den (Fransızca)B-2],

3) En az 3 yıllık iş tecrübesine sahip olduğunu, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan almış olduğu resmi belgeyle tevsik etmek (Denetçilik ve muhasebecilik için müracaat edeceklerin denetim elemanı veya muhasebecilik alanında en az 3 yıl çalıştıklarına ilişkin belgeyi ayrıca ibraz etmeleri gereklidir),

4) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu?nun 48. maddesindeki genel şartları haiz olmak,

5) Erkek adaylar için, askerliğini yapmış veya en az bir yıl tecil ettirmiş olmak,

6) a) Uzman ve denetçilik pozisyonları için başvuracakların 2002 veya 2003 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı?nın (KPSS) "KPSS-P3" puan türünden asgari 70 (yetmiş) puan almış olmak (1999 yılında yapılan DMS sınavından başarılı olanlar da müracaat edebileceklerdir),

b) Büro görevlisi ve sekreterlik pozisyonları için başvuracakların 2002 veya 2003 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı?nın (KPSS) "KPSS-P3" puan türünden asgari 60 puan almış olmak (1999 yılında yapılan DMS sınavından başarılı olanlar da müracaat edebileceklerdir),

7) Bu ilanın yayımından önce Merkez Başkanlığına yapılmış olan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

B. Sınav Konuları, Sınav Yeri ve Tarihi:

Giriş Sınavı, Giriş Sınav Kurulu tarafından gerçekleştirilecek olup, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşacaktır. Yazılı sınava; müracaat edenler arasından, en yüksek puana sahip olandan başlamak üzere yapılacak sıralama sonucunda; Denetçi pozisyonu için 20, Uzman pozisyonu için 290, Muhasebeci için (Uzman kategorisinde) 10, Büro Görevlisi pozisyonu için 90, Muhasebeci için (Büro Görevlisi kategorisinde) 10 ve Sekreter pozisyonu için 40 kişi alınacaktır. Bu şekilde yapılacak sıralama sonucunda, en son sıradaki aday ile aynı puan alan adaylar da yazılı sınava katılacaklardır.

Yazılı sınav, test şeklinde 25 Nisan 2004 Pazar günü Ankara?da Başkent Öğretmen Evinde yapılacaktır. Sınav, biri uzman ve denetçi kategorisi, diğeri büro görevlisi ve sekreter kategorisi olmak üzere iki kısımda gerçekleştirilecektir. Uzman ve denetçi kategorisinin sınavı sabah saat 9.30?da, büro görevlisi ve sekreter kategorisi sınavı öğleden sonra saat 14.00?te başlayacaktır. Yazılı sınavda adaylara genel kültür, genel yetenek, yazışma kuralları, halkla ilişkiler ve Merkez Başkanlığının görev alanıyla ilgili konularda sorular sorulacaktır. Yazılı sınava katılmaya hak kazandığı tespit edilen adayların listesi 21 Nisan 2004 gününden itibaren www.ua.gov.tr internet adresinden ve Devlet Planlama Teşkilatı binası girişine asılacak ilan ile duyurulacak, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport), yumuşak kurşun kalem ve silgi bulundurmaları gerekmektedir.

Sözlü sınava, yazılı sınavda 70 (yetmiş) ve üzeri puan alan adaylar arasından, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, yapılacak sıralama sonucunda her bir unvan için belirlenen kontenjanın dört katı kadar aday katılmaya hak kazanacaktır. Bu şekilde yapılacak sıralama sonucunda, en son sıradaki aday ile aynı puan alan adaylar da sözlü sınava katılacaklardır. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, sınav tarihi ve yeri, Merkez Başkanlığı tarafından www.ua.gov.tr internet adresinde ve Devlet Planlama Teşkilatı binası girişine asılacak ilan ile duyurulacaktır.

Sözlü sınavda başarı durumu; adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, davranış ve tepkilerinin görevlendirileceği pozisyona uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığı açısından değerlendirilerek sınav kurulunca tespit edilecektir.

Sözlü sınavda adayların başarısı, sınav kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması alınarak belirlenir. Başarı notu, 100 (yüz) puan üzerinden 70 (yetmiş)tir. Giriş sınavının nihai sonucu ise adayların yazılı ve sözlü sınavdan aldıkları notların aritmetik ortalaması alınarak belirlenecektir. Ancak sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday giriş sınavını başarmış kabul edilecektir. Giriş sınavında yetmişin üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecektir.

Giriş sınavını kazanan adayların isimleri Merkez Başkanlığının internet adresinde yayınlanacak, kazanan adaylara ayrıca kendilerine tebligat yapılacaktır.

SINAVLARA BAŞVURU ŞEKLİ VE GEREKLİ BELGELER:

1. Başvuru Şekli

Başvurular 8 Nisan 2004 günü başlayacak ve 16 Nisan 2004 günü mesai bitiminde (saat 18.00?de) sona erecektir. Adayların sınav için aşağıda belirtilen belgelerle, şahsen veya en geç son başvuru tarihinde Merkez Başkanlığına ulaşacak şekilde posta / kurye aracılığıyla başvurularını yapmaları gerekmektedir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Belge ve bilgileri eksik olan başvurular dikkate alınmayacaktır.

2. Gerekli Belgeler

a) Yükseköğrenim diploması ya da üniversite çıkış belgesinin (büro görevlisi ve sekreterler için en son mezun olunan okul diplomasının) noter onaylı bir örneği,

b) Yabancı okullardan mezun olanlar için YÖK?ten alınmış denklik belgesinin noter onaylı bir örneği,

c) Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuç belgesinin aslı veya noter onaylı bir örneği,

d) Nüfus hüviyet cüzdanının tasdikli bir örneği,

e) İki adet renkli fotoğraf (renkli fotokopiler kabul edilmeyecektir),

f) Uzman ve denetçilik için yabancı dil yeterlik belgesinin noter onaylı bir örneği,

g) Bir sosyal güvenlik kurumuna kayıtlı olarak üç yıl çalışmış olduğuna dair belgenin aslı veya noter tasdikli bir örneği,

h) Denetçi ve muhasebecilik için başvuracakların bu alanda en az 3 yıl çalıştıklarını gösterir belgenin aslı veya noter tasdikli bir örneği,

i) Özgeçmiş,

k) Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığından veya Merkez Başkanlığının internet adresinden temin edilerek doldurulacak başvuru formu.