Karabük Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora Prog. İlanı

03/01/2010 12:34:00
Yazdır

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN

Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsüne aşağıda isimleri yazılı Anabilim Dallarına 2009-2010 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Yüksek Lisans ve Doktora öğrencisi alınacaktır. Adayların istenen evraklarla birlikte 25-27 Ocak 2010 tarihleri arasında Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar işleme konulmayacaktır. İlgililere duyurulur.

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ANABİLİM DALI PUAN TÜRÜ YÜKSEK LİSANS KOŞULLAR DOKTORA KOŞULLAR
MAKİNA EĞİTİMİ
Tasarım ve Konstrüksiyon Eğitimi Sayısal 8 Teknik Eğitim Fakültelerinin ilgili alanlarından mezun olmak. 8 Enstitülerin ilgili alanlarından Yüksek Lisans mezunu olmak.
Otomotiv Eğitimi Sayısal 6
Tesisat Eğitimi Sayısal 6
Talaşlı Üretim Eğitimi Sayısal 6
Mekanik ve Makine Elemanları Eğitimi Sayısal 2
METAL EĞİTİMİ Sayısal 10 Fakültelerin ilgili alanlarından mezun olmak. 5 Enstitülerin ilgili alanlarından Yüksek Lisans mezunu olmak.
MOBİLYA VE DEKORASYON EĞİTİMİ Sayısal 5 Teknik Eğitim, Eğitim Fakültelerinin ilgili bölümlerinden ve Mimarlık Mühendislik Fakültelerinden mezun olmak. 5 Teknik Eğitim, Eğitim Fakültelerinin ilgili bölümlerinden ve Mimarlık Mühendislik alanlarından Yüksek Lisans mezunu olmak.
ELEKTRONİK VE BİLGİSAYAR EĞİTİMİ Sayısal 4 İlgili bölüm alanından mezun olmak - -
KİMYA Sayısal 5 Fen Edebiyat Fakültesi: Kimya Eğitim Fakültesi : Kimya Mühendislik Fakültesi : Kimya Bölümlerinden mezun olmak - -
MİMARLIK Sayısal 10 Fakültelerin Mimarlık Bölümlerinden mezun olmak - -
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ Sayısal 5 Bilgisayar Mühendisliği,Elektrik? Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi bölümlerinden mezun olmak, 5 Bilgisayar Mühendisliği,Elektrik? Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi bölümlerinden Yüksek Lisans mezunu olmak
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (UZAKTAN EĞİTİM) Sayısal 15 Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik?Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği,Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi, Matematik bölümlerinden mezun olmak, - -
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ Sayısal 15 Fen, Mühendislik veya Teknik Eğitim Fakültesi mezunu olmak. - -
METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ Sayısal 10 Mühendislik veya Teknik Eğitim Fakültesi mezunu olmak. - -

BAŞVURU KOŞULLARI

A- YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURU KOŞULLARI

a) Lisans Diplomasına sahip olmak,

b) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavından (ALES) başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puan almış olmak. ALES sonucu yerine bu sınava eşdeğerliği kabul edilen uluslararası düzeyde benzeri sınavlardan Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanlar düzeyinde sağlanan puanlar Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilebilir. Yurt dışından alınmış lisans diplomalarının denklikleri, Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış olmak. Ancak Güzel Sanatlar Fakültesi ve Konservatuara yapılacak başvurularda ALES?e girmiş olma koşulu aranmaz.

B- DOKTORA PROGRAMLARINA BAŞVURU KOŞULLARI

a) Lisans veya Yüksek Lisans Diplomasına, Hazırlık Sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri lisans diplomasına, Eczacılık ve Fen Fakültesi lisans veya yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuar dalında kazanılan uzmanlık belgesine sahip olmak,

b) Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen benzer sınavlardan bu puana eşdeğer bir puan almış olmak. Yabancı uyruklu öğrenciler için anadilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinin birinden ÜDS?den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen benzer sınavlardan bu puana eşdeğer bir puan almış olmak.

c) ALES?den başvurduğu programın puan türünde en az 60, lisans diplomasıyla başvuranlardan başvurduğu programın gerektirdiği puan türünde en az 70 standart puana sahip olmak. ALES sonucu yerine bu sınava eşdeğerliği kabul edilen uluslararası düzeyde benzeri sınavlardan Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanlar düzeyinde sağlanan puanlar Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilebilir. Ancak Güzel Sanatlar Fakültesi ve Konservatuara yapılacak başvurularda ALES?e girmiş olma koşulu aranmaz.

(NOT: ALES standart puanı 55'den az olmamak koşuluyla başvurduğu Yüksek Lisans Programını Üniversitede veya başka bir Yükseköğretim Kurumunda tamamladıktan sonra bir yarıyıldan fazla ara vermemiş olmak şartıyla Doktora eğitimine başvuran adaylarda yeniden ALES?e girmiş olma şartı aranmaz. Bu adayların kabulünde, Yüksek Lisans Programına başvuru sırasındaki ALES standart puanları esas alınır.)

Yükseköğretim Kurumu?nca belirlenen ALES geçerlilik Tablosu

ALES sınavının yapıldığı tarih Geçerlilik süresi Geçerlilik bitiş tarihi

2007 Mayıs

2007 Kasım

2008 Mayıs

2008 Kasım

2009 Nisan

2009 Kasım

3 yıl

3 yıl

3 yıl

3 yıl

3 yıl

3 yıl

Haziran 2010 sonu

Aralık 2010 sonu

Haziran 2011 sonu

Aralık 2011 sonu

Haziran 2012 sonu

Aralık 2012 sonu

C- DEĞERLENDİRME VE ÖĞRENCİ KABULÜ

a) Lisansüstü Programlarına, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan (ALES) standart puanı ve, adayların başvurdukları bilim alanında yapılacak mülakat sonucu değerlendirilerek öğrenci alınır. Yüksek Lisans Programına başvuran adaylar değerlendirme öncesinde Yabancı Dil Sınavına alınırlar. ÜDS'den en az 55 (ellibeş) puan veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen benzer sınavlardan bu puana eşdeğer bir puan almış olduğuna Enstitü Yönetim Kurulunca karar verilenler bu sınavdan muaf tutulur. Adayların Yabancı Dil Sınavı ve Mülakatlarının değerlendirilmesi, Anabilim/Anasanat Dalı Kurulunun önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen en az üç, beş yada en çok yedi üyeden oluşan jürilerce yapılır. Yabancı Dil Sınavı; yabancı dilde yazılmış, adayın bilim alanı ile ilgili 200 kelimelik bir metnin Türkçe'ye 2 (iki) saat içinde, metnin anlamına sadık kalacak şekilde tercüme edilmesi suretiyle yapılır. Bu sınavda sözlük kullanılabilir. Yabancı Dil Sınavında başarı notu tam notun %60 (yüzde altmış)'ıdır. Yabancı Dil Sınavında başarısız olanlardan Yönetmeliğin 16?ıncı maddesinin (d) bendine göre yapılacak değerlendirmede başarılı bulunan ve programa kaydını yaptıran öğrenciler yabancı dillerini geliştirmek üzere 1 yıl izinli sayılırlar. Üniversite imkânları elverdiği takdirde, bu öğrencilere belirtilen süre içinde hazırlık eğitimi verilebilir. Öngörülen süre içinde Yabancı Dilden başarılı olamayanların kayıtları silinir.

b) Yüksek Lisans öğrenimine kabulde başarı notu; ALES standart puanının %70'i ve mülakat puanının %30'u alınarak hesaplanır. Mülakat, 100 tam not üzerinden değerlendirilerek adaya mülakat notu verilmesiyle yapılır. Mülakat notu, 60?ın altında olan adaylar başarısız kabul edilir. Yapılan değerlendirmede, 100 puan üzerinden en az 65 puan alanlar, başarı puanlarına göre sıralanarak kontenjan dahilinde Yüksek Lisans Programlarına kabul edilirler.

c) Doktora Başarı Puanı, ALES puanının %70'i ve mülakat puanının %30'u alınarak hesaplanır. Mülakat, 100 tam not üzerinden değerlendirilerek adaya mülakat notu verilmesiyle yapılır. Mülakat notu, 70?in altında olan adaylar başarısız kabul edilir. Yapılan değerlendirmede 100 üzerinden en az 70, lisansa dayalı kabullerde en az 75 puan sağlayanlar başarı puanlarına göre sıralanarak kontenjan dahilinde Doktora Programlarına kabul edilir.

D- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

a) Yüksek Lisans Programına başvuranlar için Lisans, Doktora Programına başvuranlar için Lisans ve Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi (yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurullarından mezun olanların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınacak eşdeğerlik belgesi).

b) Yüksek Lisans Programına başvuranlar için Lisans, Doktora Programına başvuranlar için Lisans ve Yüksek Lisans Programlarında gördükleri derslerin not ve ortalamalarını gösteren belgeler veya onaylı suretleri (Transkript).

c) Nüfus Cüzdan Fotokopisi.

d) 2 adet vesikalık fotoğraf (yönetmeliğe uygun), 1 Adet Zarf ve 2 Adet Teahütlü Posta Pulu.

e) ALES sonuç belgesi aslı veya onaylı sureti.

f) ÜDS sonuç belgesi aslı veya onaylı sureti (Doktora öğrencileri için).

g) Erkek öğrenci adaylarının ilgili Askerlik Şubesinden alınacak "Yükseklisans/Doktora yapmak üzere bir Enstitüye kaydolmasında askerlik açısından bir sakınca bulunmamaktadır" ibaresini taşıyan bir belge. Askerlik görevini tamamlayan adaylardan ise durumlarını gösterir belge. Yabancı uyruklu adaylar bu bent hükümlerine tabi değildir.

h) Halen kamu personeli olarak çalışanların kurumlarından alacakları "Programa katılmalarında sakınca olmadığını belirten izin belgesi".

ı) Başvuru ücreti yatırıldığına dair dekont (Ziraat Bankası Karabük Şubesi 52637946-5003 nolu hesaba 75 TL).

i) İstenilen belgeler ile birlikte en geç 27 Ocak 2010 günü saat 17.00'a kadar sınava başvuru formunu doldurmak ve Sınav Giriş Belgesini almak üzere Enstitü Öğrenci İşleri bürosuna şahsen başvurmaları gerekmektedir.

E- YABANCI DİL SINAVI VE MÜLAKATLAR

Yabancı Dil ve Mülakatlar aşağıda belirtilen gün ve saatlerde; Sınav Giriş Belgelerinde belirtilecek yerlerde yapılacaktır.

Y.Dil SınavıSaatMülakatSaat

YÜKSEK LİSANS02.02.201010.0003.02.201010.00

DOKTORA--03.02.201013.00

NOT :

1- Değerlendirme sonucunda başarılı olan öğrenci sayısı 5'den daha az olan Anabilim/Anasanat Dallarında o ders yılı için Lisansüstü öğretimi açılmayabilir.

2- Yüksek Lisans veya Doktora adaylarından, lisans veya yüksek lisans derecelerini başvurdukları programdan farklı alanlardan almış olan adaylarla, bu derecelerini Karabük Üniversitesi dışında yükseköğretim kurumlarından almış olan adaylara 1 yıl Bilimsel Hazırlık Programı uygulanabilir.

3- Başvuru belgelerinden bir tanesinin eksik olması halinde müracaatlar kabul edilmeyecektir.

4- Daha fazla bilgi edinmek isteyenler Enstitü Sekreterliği'ne başvurabilir.

Fen Bilimleri Enstitü Sekreterliği Tel: (0-370) 433 83 84

8 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
İmamoğlu'nun, 'tüm verileri kopyalayın' talimatını doğru buluyor musunuz?