İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri İdari Memur Alım İlanı

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce sözlü sınav ve mülakat ile 9-5?inci dereceli kadrolara 100 idare memurluğu öğrencisi alınacaktır. Başvurular 01.01.2010 - 08.01.2010 tarihleri arasında yapılacaktır.

İlan Giriş : 23 Aralık 2009 11:01, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri İdari Memur Alım İlanı

T.C.ADALET BAKANLIĞI

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü

1) Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce sözlü sınav ve mülakat ile 9-5?inci dereceli kadrolara 100 idare memurluğu öğrencisi alınacaktır.

2) Başvurular 01.01.2010 - 08.01.2010 tarihleri arasında PTT merkezlerinden alınan şifre veya e-imza ile www.adalet.gov.tr veya www.cte.adalet.gov.tr internet adreslerine girilerek (Sınav adı: İdare Memurluğu ? Sınavı açan birim: Personel Merkez Bürosu / Sınav No:811) yapılacaktır.

3) İnternet yoluyla başvuru gerçekleştiremeyen adaylar Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü internet sayfasından (www.cte.adalet.gov.tr) temin edecekleri başvuru formunu eksiksiz şekilde doldurarak; merkezi sınav sonuç belgesi, öğrenim belgesinin fotokopisi ve nüfus cüzdanı fotokopisi ile Dr. Besim Ömer Caddesi No:61 Keçiören/ANKARA adresinde bulunan Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Ankara Eğitim Merkezi Müdürlüğüne veya ağır ceza Cumhuriyet Başsavcılıklarına bağlı bilgi işlem şube müdürlükleri, şeflikleri ve bürolarına bizzat başvuruda bulunabileceklerdir.

4) Başvuru işlemleri internet ortamında yapılacağından posta yoluyla yapılan müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.

5) Sözlü sınav ve mülakata, kurumun ihtiyacına göre 2008 KPSS LİSANS sınavına katılıp KPSSP3 puan türünden 70 ve daha yukarı puan alan öğrenci adaylarından en yüksek puandan başlamak üzere Bakanlıkça belirlenen kadro sayısının 5 katı (500) idare memurluğu öğrenci adayı çağrılacaktır.

6) Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği ile Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 29?uncu maddesi gereğince adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:

A) İdare memurluğu öğrenci adayı olabilmek için aranacak genel şartlar:

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Türk Ceza Kanununun 53?üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

c) Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,

d) Merkezî sınavın yapıldığı 28.06.2008 tarihi itibariyle on sekiz yaşını doldurmuş, otuz yaşını bitirmemiş olmak,

e) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,

f) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engellerin bulunmadığını, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce bölge hastaneleri olarak belirlenmiş Sağlık Bakanlığı?na bağlı tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek, (Bu rapor sınavı kazanan adaylar için kayıt sırasında istenecektir.)

g) Merkezî sınavda en az 70 puan almış olmak.

B) İdare memurluğu öğrenci adayı olabilmek için aranacak özel şart: Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadî ve idarî bilimler, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinden veya bunlara denkliği kabul edilen yabancı fakültelerden mezun olmak.

7) Sözlü sınav ve mülakat 18.01.2010 Pazartesi günü saat 09:00?da, Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Ankara Eğitim Merkezi Müdürlüğünde başlayacaktır. Sözlü sınav ve mülakata girecek adayların isimleri ve mülakata girecekleri tarih Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü internet sitesinde (www.cte.adalet.gov.tr) ilân edilecektir.

8) Sözlü sınav ve mülakata çağırılan adaylar sınava gelirken; resimli bir kimlik belgesi, mezun oldukları okulun diploma ya da çıkış belgesi, merkezi sınav sonuç belgesi ile askerlik durumunu gösterir belgeyi (erkek adaylar için) yanlarında hazır bulunduracaklardır.

9) Sözlü sınav ve mülakat, Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 4?üncü maddesi gereğince oluşturulan sınav kurulu tarafından yapılacaktır.

A) Sözlü sınav;

a) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi 40,

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 20,

c) Genel kültür 40, puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken; genel hukuk, infaz mevzuatı ve ceza infaz kurumu idaresine ilişkin konuların bir veya birkaçından soru sorulacaktır.

B) Mülâkat;

a) İlgilinin davranışı ve genel fiziki durumu 50,

b) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 50, puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. Öğrenci adayının sözlü sınavda ve mülâkatta başarılı sayılabilmesi için her birinden 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekmektedir.

10) Nihai başarı listesi, adayların merkezi sınav, sözlü sınav ve mülakatta aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre belirlenerek sınavın bitimini takip eden üç gün içerisinde www.cte.adalet.gov.tr adresinde ilân edilecektir.

11) Sınavı kazanan adayların, öğrenciliğe kabulde istenecek belgelerle birlikte, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Ankara Eğitim Merkezi Müdürlüğü Dr. Besim Ömer Caddesi No:61 Keçiören/ANKARA adresine bizzat başvurmaları gerekmektedir. Sınavı kazananlardan aşağıdaki belgeler istenecektir;

a) Mal bildirim beyannamesi,

b) Güvenlik Soruşturma ve Arşiv Araştırması Formu (Genel Müdürlük internet adresinden temin edilecek bu formun 4 adet hazırlanması, daktilo veya bilgisayar ile doldurulması, yer alacak ifadelerde kısaltma yapılmaması, fotoğraf yapıştırılarak imzalanması),

c) Nüfus cüzdanı sureti (Genel Müdürlük internet adresinden temin edilecek bu formun 4 adet hazırlanması, daktilo veya bilgisayar ile doldurulması, yer alacak ifadelerde kısaltma yapılmaması, muhtarlık ya da Nüfus Müdürlüklerine onaylatılması),

d) Erkek öğrenci adayları için askerlik durum belgesi,

e) Sağlık kurulu raporu,

f) Öğrenim belgesinin noter onaylı sureti,

g) İki adet vesikalık fotoğraf. Süresinde başvurmayanlar, istenilen belgeleri süresinde ibraz etmeyenler ve öğrenciliğe başvuru şartlarını taşımadıkları sonradan tespit edilenlerin yerine nihaî başarı listesindeki sıralamaya göre eğitimin başladığı tarihe kadar öğrenci adayı alınacaktır. Eğitimin başladığı tarihten itibaren mazeretlerine bakılmaksızın öğrenci adayı alımı yapılmayacaktır.

12) Eğitime başladıkları tarihte, sağlık raporu ve güvenlik soruşturması işlemleri tamamlanmamış olanlar için geçici kayıt yapılacaktır. Sağlık raporunun tamamlanması ve güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanmasından sonra da kesin kayıt yapılacaktır. Sağlık raporunun ibraz edilememesi veya güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanması halinde adayların öğrencilikle ilişikleri kesilecek ve yerlerine öğrenci adayı alınmayacaktır.

13) Özel Hükümler;

a) Hizmet öncesi eğitim alan öğrencilere, eğitim süresince (3000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda (ilan tarihi itibariyle 167,76-TL) aylık harçlık ödenecektir.

b) Hizmet öncesi eğitimin süresi eğitim kurulu tarafından belirlenen 9 aylık süredir.

c) Eğitim görenler, eğitim süresi içinde kendilerine öğretilen konularda yazılı, sözlü ve/veya uygulamalı sınava alınacaktır. Hizmet öncesi eğitimi başarı ile tamamlayan idare memurluğu öğrencilerinin idare memurluğuna atamaları yapılacaktır.

d) Başarısız olan öğrenci adaylarının eğitim merkezi ile ilişiği kesilecektir. Başarısızlıkları veya sağlık durumları dışındaki nedenlerle öğrenciliği sona erdirilen veya isteği ile öğrencilikten ayrılanlardan, kendileri için yapılmış bulunan bütün giderler iki katı fazlasıyla birlikte geri alınır.

e) Hizmet öncesi eğitim görerek ataması yapılanlar iki yıl süre ile mecburî hizmetle yükümlü olacaklardır. Mecburi hizmet süresini tamamlamadan görevinden ayrılanlardan kendileri için yapılmış olan bütün giderler yasal faiziyle birlikte geri alınır.