Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Uzman ve Destek Personel Alım İlanı

22/12/2009 16:31:00
Yazdır

T. C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI
UZMAN VE DESTEK PERSONELİ ALIM İLANI

TR81 Düzey 2 Bölgesinde (Bartın, Karabük, Zonguldak) kurulmuş olan Batı Karadeniz Kalkınma Ajansına (BAKKA) 25.02.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; ülkemizin ve bölgenin kalkınması ve gelişmesine hizmet etmek isteyen, dinamik, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, kendine güvenen, iletişime açık, pozitif düşünen, üretken, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen ve seyahat engeli olmayan, 19 Uzman Personel ve 5 Destek Personeli alımı yapılacaktır.
Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın merkezi Zonguldak İli olup, Ajans'ın faaliyet alanını Bartın, Karabük ve Zonguldak illeri oluşturmaktadır. Bu nedenle, sınavda başarılı olanlar, bu illerden, Ajans'ın uygun göreceği herhangi birinde çalışacaktır.

SON BAŞVURU TARİHİ VE SAATİ : 07 Ocak 2010/17:00

SÖZLÜ SINAVA KATILACAKLARIN İLANI : 09 Ocak 2010

SINAV TARİHİ : 11 -15 Ocak 2010

BAŞVURU YERİ : Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Geçici İrtibat Bürosu,
Zonguldak Valiliği İl Planlama Müdürlüğü /ZONGULDAK

ADAYLAR İÇİN ARANAN ŞARTLAR

1- Genel Şartlar:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

d) Erkek adaylar için tercihen askerlik görevini yapmış, en az 1 (bir) yıl erteletmiş ya da askerlikten muaf olduğunu belgelemek.

2. Uzman Personel İçin Sınava Giriş Şartları:

2.1. KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) Puanı ile Başvuracak Adaylar:

a) Hukuk, iktisat, maliye, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, istatistik, çalışma ekonomisi ve endüstriyel ilişkiler, matematik, sosyoloji, mimarlık, şehir ve bölge plânlama ile mühendislik dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

b) Son beş yıl içerisinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) İngilizce dilinden en az 70 puan almış veya geçerlilik süresi dolmamış YÖK tarafından buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak,

c) KPSS puanı ile başvuracak adaylar için, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 28-29 Haziran 2008 veya 27-28 Haziran 2009 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından mezun oldukları öğrenim dalları itibariyle aşağıdaki tabloda gösterilen ilgili puan türlerinden en az 80 puan almış olmak.

2.2. KPSS'ye Girme Şartı Aranmaksızın İş Tecrübesi ile Başvuracak Adaylar:

a) Son beş yıl içerisinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) İngilizce dilinden en az 70 puan almış veya geçerlilik süresi dolmamış YÖK tarafından buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak,

b) Hukuk, iktisat, maliye, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, istatistik, çalışma ekonomisi ve endüstriyel ilişkiler, matematik, sosyoloji, mimarlık, şehir ve bölge plânlama ile mühendislik dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

c) Başvuru tarihi itibarıyla 50 yaşını doldurmamış olmak şartıyla, kamu kesimi veya özel kesimde aşağıdaki konularda belgelendirilebilecek şekilde en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olmak;

> Planlama, Programlama,

>? Proje Üretimi, Tasarımı ve Yönetimi,

>? Strateji Geliştirme, Strateji Yönetimi,

> İzleme ve Değerlendirme, >? Tanıtım, Danışmanlık,

>? Şehircilik ve Çevre,

> Araştırma-Geliştirme,

>? Bilgi ve İletişim Teknolojileri,

> Finansman,

>? İnsan Kaynakları Yönetimi, >? Uluslararası Ticaret.

2.3. Uzman Personel İçin Tercih Nedenleri:

Aşağıda sayılan alanların birinde veya bir kaçında bilgi ve deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek tercih sebebi olacaktır:

a) Hibe veya Mali Destek Yönetimi,

b) Proje Döngüsü Yönetimi (PDY),

c) Avrupa Birliği Destek Mekanizmaları ve Uygulamaları,

d) Fizibilite Çalışmaları, Proje Hazırlama, Satın Alma Usulleri, İzleme Değerlendirme, Raporlama, Kayıt Tutma, İhale Dosyalarının Hazırlanması ve İzleme Bilgi Sistemlerinin Kullanılması,

e) Yatırım süreçleri, yatırımcıların kamu kurum ve kuruluşlarındaki izin ve ruhsat işlemleri gibi idari iş ve işlemler ile ilgili yasal uygulamalar,

f) Kalkınma Kuramları, Bölgesel ve Yerel Kalkınma,

g) Kent Sosyolojisi ve Sosyal Kalkınma,

h) Kırsal Kalkınma, Tarım Politikaları ve Tarım Ekonomisi,

i) Bölgesel Yatırım Olanakları ve Bölgesel Program Tanıtımı,

j) Kentsel Altyapı ve Çevre Altyapısı, Atık ve Arıtma Sistemleri Uygulamaları,

k) Hibe ve Proje Yönetimi konularında denetim ve usulsüzlük incelemelerinde deneyim sahibi olmak,

l) 5449 sayılı Kanunda uzmanlar için belirtilmiş eğitim dallarından birinde lisansüstü eğitim belgesine sahip olmak,

m) Hukuk Fakültesi mezunları için Avukatlık Ruhsatnamesine sahip olmak, n) İkinci yabancı dil bilmek ve bunu belgelemek,

0) Sürücü ehliyetine sahip olmak ve aktif olarak araç kullanabilmek. 3. Uzman Personel İçin Başvuruda İstenen Belgeler:

a) İş Talep Formu (Ek-1),

b) Öğrenim Diploması ya da Mezuniyet Belgesinin aslı veya Noter tasdikli sureti ya da aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopisi,

c) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) sonuç belgesinin ya da buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil belgesinin aslı veya Noter tasdikli sureti ya da aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopisi,

d) 4,5 x 6 ebadında 3 (üç) adet vesikalık fotoğraf,

e) Sabıkasının bulunmadığına dair Cumhuriyet Savcılığından son 3 ay içerisinde alınmış belgenin aslı,

f) Nüfus Cüzdanı Sureti veya aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopisi,

g) Detaylı özgeçmiş,

h) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış, erteletmiş ya da askerlikten muaf olduğunu gösteren belgenin aslı veya Noter tasdikli sureti ya da aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopisi,

1) KPSS puanıyla başvuracak adaylar için, 28-29 Haziran 2008 veya 27-28 Haziran 2009 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında yukarıda belirtilen alanlarda ilgili puan türlerinden 80 ve üzeri puan aldıklarını gösterir belgenin aslı veya Noter tasdikli sureti ya da aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopisi,

j) KPSS'ye girme şartı aranmaksızın iş tecrübesi ile başvuracak adaylar için ise iş tecrübelerini gösterir belgenin aslı veya Noter tasdikli sureti (kamu kurumlarından alınacak belge ya da kayıtlı olunan sosyal güvenlik kurumundan çalışma süresini gösterir belge getirilmesi zorunludur),

k) Yukarıda belirtilen tercih sebeplerini taşındığını gösterir belgelerin asılları veya Noter tasdikli suretleri ya da aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopisi.

4. Destek Personel İçin Sınava Giriş Şartları:

4.1. Yönetici Asistanı / Halkla İlişkiler Görevlisi 1 (bir) Kişi:

İlk defa atanacaklar için; Maliye, İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Hukuk, Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler, Uluslararası İlişkiler, Halkla İlişkiler, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngilizce

Mütercim-Tercümanlık ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumunca kabul edilmiş yurt içi veya dışındaki 4 yıllık yükseköğretim kurumlarının birinden lisans düzeyinde mezun olmak,

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 28-29 Haziran 2008 veya 27-28 Haziran 2009 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS 6 veya KPSS 7 puan türlerinin birisinden en az 70 puan almış olmak.

KPSS şartı aranmaksızın iş deneyimiyle başvuracak adaylar için; Maliye, İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Hukuk, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Halkla İlişkiler, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngilizce Mütercim-Tercümanlık ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumunca kabul edilmiş yurt içi veya dışındaki 4 yıllık yükseköğretim kurumlarının birinden lisans düzeyinde mezun olmak,

Herhangi bir kamu veya özel sektör kuruluşunda yukarıda sayılan alanlarda en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olmak.

Ayrıca, her iki durumda da adayların belgeleyecekleri dil yeterliliklerine (KPDS'den 70 ya da buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil belgesine) sahip olması, MS Office programlarını kullanması, yönetici asistanlığı, halkla ilişkiler alanında tecrübe sahibi olması veya Bölgesel Kalkınma Programlarında görev almış olması tercih sebebi sayılacaktır.

4.2. Finansman, Bütçe ve Muhasebe Görevlileri 2 (iki) Kişi:

İlk defa atanacaklar için; 4 yıllık fakülte veya yüksekokulların Maliye, İktisat, İşletme veya Muhasebe bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumunca kabul edilmiş yurt içi veya dışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden lisans düzeyinde mezun olmak,

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 28-29 Haziran 2008 veya 27-28 Haziran 2009 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS 3, KPSS 26 veya KPSS 50 puan türlerinin birisinden en az 70 puan almış olmak.

KPSS şartı aranmaksızın iş deneyimiyle başvuracak adaylar için; 4 yıllık fakülte veya yüksekokulların Maliye, İktisat, İşletme veya Muhasebe bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumunca kabul edilmiş yurt içi veya dışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden lisans düzeyinde mezun olmak,

Herhangi bir kamu veya özel sektör kuruluşunda yukarıda sayılan alanlarda en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olmak.

Ayrıca her iki durumda da adayların belgeleyecekleri dil yeterliliklerine (KPDS'den 70 ya da buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil belgesine) sahip olması, MS Office programlarını kullanması, finansal raporlama, bütçeleme, bordro düzenleme, Kamu Muhasebe Sistemi (SAY 2000i) ve Bütçe Yönetim ve Enformasyon Sistemi (BYES) alanında tecrübe sahibi olması, SMMM belgesine sahip olması tercih sebebi sayılacaktır.

4.3. Bilgi İşlem Görevlisi 1 (bir) Kişi:

İlk defa atananlar için; 4 yıllık Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Enformatik Mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumunca kabul edilmiş yurt içi veya dışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden lisans düzeyinde mezun olmak,

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 28-29 Haziran 2008 veya 27-28 Haziran 2009 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS 3 puan türünden en az 70 puan almış olmak.

KPSS şartı aranmaksızın iş deneyimiyle başvuracak adaylar için; 4 yıllık Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Enformatik Mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumunca kabul edilmiş yurt içi veya dışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden lisans düzeyinde mezun olmak,

Herhangi bir kamu veya özel sektör kuruluşunda yukarıda sayılan alanlarda en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olmak.

Ayrıca her iki durumda da adayların belgeleyecekleri dil yeterliliklerine (KPDS'den 70 ya da buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil belgesi) sahip olması, masaüstü yazılımları, web programlama, veritabanı tasarımı - yönetimi süreçlerine hakim; Visual C, Windows 2000-2003 server sunucuları, domain yapısı - network topolojileri, Linux, Web sunucusu kurulum ve yönetimi, MySQL, MSSQL, IIS, Ofis programlama (XML), ASP, ASP.NET, Adobe Photoshop vb. tasarım araçları konularında genel bilgi ve yeterli iş tecrübesine sahip olması tercih sebebi olacaktır.

4.4. Büro Görevlisi 1 (bir) Kişi:

İlk defa atanacaklar için; 4 yıllık fakülte veya yüksekokulların Hukuk, Maliye, İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumunca kabul edilmiş yurt içi veya dışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden lisans düzeyinde mezun olmak,

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 28-29 Haziran 2008 veya 27-28 Haziran 2009 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS 3 puan türünden en az 70 puan almış olmak.

KPSS şartı aranmaksızın iş deneyimiyle başvuracak adaylar için; 4 yıllık fakülte veya yüksekokullardan ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumunca kabul edilmiş yurt içi veya dışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden lisans düzeyinde mezun olmak,

Herhangi bir kamu veya özel sektör kuruluşunda yukarıda sayılan alanlarda en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olmak.

Ayrıca, her iki durumda da adayların belgeleyecekleri dil yeterliliklerine (KPDS'den 70 ya da buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil belgesi) sahip olması, MS Office programlarını ileri düzeyde kullanması veya Bölgesel

Kalkınma Programında görev almış olması tercih sebebi sayılacaktır.

5. Destek Personeli İçin Başvuruda İstenecek Belgeler:

a) İş Talep Formu (EK-1),

b) Öğrenim Diploması ya da Mezuniyet Belgesinin aslı veya Noter tasdikli sureti ya da aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopisi,

c) 4,5 x 6 ebadında 3 (üç) adet vesikalık fotoğraf,

d) Sabıkasının bulunmadığına dair Cumhuriyet Savcılığından son 3 ay içerisinde alınmış belgenin aslı,

e) Nüfus Cüzdanı Sureti veya aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopisi,

f) KPSS puanıyla başvuracak adaylar için, 28-29 Haziran 2008 veya 27-28 Haziran 2009 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında yukarıda belirtilen alanlarda ilgili puan türlerinden gerekli puanı aldıklarını gösterir belgenin aslı veya

Noter tasdikli sureti ya da aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopisi,

g) Detaylı özgeçmişi,

h) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya erteletmiş ya da askerlikten muaf olduğunu gösteren belgenin aslı veya Noter tasdikli sureti ya da aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopisi,

i) Yukarıda belirtilen tercih sebeplerini taşındığını gösterir belgelerin asılları veya Noter tasdikli suretleri ya da aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopisi,

j) İş tecrübesi ile başvuranların kamu kurumlarından veya ilgili Sosyal Güvenlik Kurumunda alacakları ispatlayıcı belgenin aslı veya Noter tasdikli sureti.

6. Başvuru Tarihi, Şekli ve Yeri:

Adayların, sınava katılabilmek için yukarıda sayılan başvuru belgelerini 07 Ocak 2009 Perşembe günü saat 17.00'ye kadar BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI (BAKKA)'nın, Zonguldak Valiliği İl Planlama Müdürlüğü
ZONGULDAK adresindeki "Geçici İrtibat Bürosu"na (Tel: 0.372.253 46 54 / 1319) elden teslim etmeleri veya son başvuru tarih ve saatine kadar ulaşmak kaydıyla posta yolu ile göndermeleri gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

7. Sınava Giriş:
Ajans'a yapılan başvurular, Genel Sekreterlikçe dosya üzerinde değerlendirildikten sonra, yarışma sınavına katılabilecek adayların isimleri ile sınava ilişkin tarih ve yer bilgileri 09 Ocak 2010 tarihinden itibaren Ajansın web sitesi olan www.bakka.org.tr ile www.bartin.gov.tr, www.karabuk.gov.tr, www.zonguldak.gov.tr internet sayfalarında ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Yapılacak değerlendirme sonucunda alınması planlanan personel sayısının 4 (dört) katına kadar aday yarışma sınavına çağırılabilecektir.

Uzman personel bakımından;

KPSS ve Dil Yeterlilik Belgesi puanları, iş deneyimi, ilanın ilgili bölümlerinde yer alan tercih nedenleri, 25.02.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanunun ve 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinin istihdam önceliğine ilişkin hükümleri dikkate alınarak yapılacak sıralama sonucunda toplam 76 (yetmişaltı) aday sözlü sınava çağırılabilecektir.

Destek personeli bakımından;

KPSS puanları, iş deneyimi, ilanın ilgili bölümlerinde yer alan tercih nedenleri, 25.02.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ve 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinin istihdam önceliğine ilişkin hükümleri dikkate alınarak yapılacak sıralama sonucunda toplam 20 (yirmi) aday sözlü sınava çağırılabilecektir.

8. Sınav Yeri ve Tarihi:

Yarışma Sınavı, 11- 15 Ocak 2010 tarihleri arasında Zonguldak Valiliği, ZONGULDAK adresinde yapılacaktır. Yarışma Sınavına girmeye hak kazanan adaylar, internet sayfasında belirtilen tarih ve saatte nüfus cüzdanı veya sürücü kimlik belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle sınav yerinde hazır bulunacaklardır.

9. Yarışma Sınavının Yapılışı:

Yarışma sınavı "sözlü" olarak yapılacaktır. Sınav Kurulu üyeleri sözlü sınavda; adayın KPSS başarı durumu, adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı not verecektir. Sınav Kurulu bu hususları tespit etmek üzere uygun gördüğü bilgi ve belgeleri adaylardan isteyebilir.

Değerlendirmelerde adayın 25.02.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ve 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümlerine göre istihdam önceliği dikkate alınarak işlem tesis edilecektir.

10. Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve İlanı:

Sınav Kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav başarı notu 100 (yüz) puan üzerinden en az 70 (yetmiş)'tir. Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday yarışma sınavını kazanmış kabul edilir. Yarışma sınavında 70 (yetmiş)'in üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

Sınav Kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan durumlarda asil adaylardan göreve başlamayanların yerine, yedek adaylar sırasına göre istihdam edilir. Bunlar hakkında 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinin ilgili hükümleri aynen uygulanır.

Sınav Kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde, boş pozisyon sayısından daha az sayıda personel alma, yeterli niteliğe sahip adayın bulunamadığı durumlarda da personel istihdam etmeme hakkına sahiptir.

Kazanan adayların isim listesi, Genel Sekreterlikçe, Sınav Kurulu tarafından sonuçların kendisine intikal ettirildiği tarihten itibaren en geç üç gün içinde Ajansın web sitesi olan www.bakka.org.tr ile www.bartin.gov.tr, www.karabuk.gov.tr, www.zonguldak.gov.tr internet adreslerinde ilan edilir ve ayrıca sınav sonucu, göreve başlama çağrısı ile birlikte, kazanan adaylara yazılı olarak bildirilir.

Giriş Sınavında hile yaptığı, sahte belge ibraz ettiği veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu ya da Ajans'ta çalışmak için gerekli nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri derhal feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

EK-1 İŞ TALEP FORMU: Ajansın web sitesi olan www.bakka.org.tr ile www.dpt.gov.tr, www.bartin.gov.tr, www.karabuk.gov.tr, www.zonguldak.gov.tr internet adreslerinden temin edilebilir.

41 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Binali Yıldırım'ın, İBB adaylığından dolayı, TBMM Başkanlığından istifa etmesini nasıl buluyorsunuz?