Maliye Bakanlığı Milli Emlak Kontrolörlüğü Giriş Sınavı İlanı

İlan Giriş : 16 Şubat 2004 15:02, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
Maliye Bakanlığı Milli Emlak Kontrolörlüğü Giriş Sınavı İlanı
T.C.
MALYE BAKANLII
STAJYER MLL EMLAK KONTROLRL
GR SINAVINA KATILACAKLAR N DUYURU

Maliye Bakanl Milli Emlak Genel Mdrlnce 10 adet Stajyer Milli Emlak Kontrolrl kadrosuna atama yaplmak zere 10-11 Nisan 2004 tarihlerinde Ankara'da Giri Snav yaplacaktr.
Snava Katlma artlar
Stajyer Milli Emlak Kontrolrl Giri Snavna katlabilmek iin;
a) Yksekretim Kurulu renci Seme ve Yerletirme Merkezi (SYM) tarafndan A Grubu Kadrolar iin 15-16 Kasm 2003 tarihinde yaplan Kamu Personel Seme Snavnda (2003 KPSS-A GRUBU) Puan No: KPSSP:107 blmnden 85 (seksenbe) ve daha st puann zerinde olmak kaydyla bavuruda bulunanlardan en yksek puanl 200 kii ierisinde bulunmak(Eit puan alm olmalar nedeniyle 200'nc sradaki aday saysnn birden fazla olmas halinde, bu adaylarn tm snava arlacaktr.),
b) 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen genel artlar haiz olmak,
c) Sresi iinde bavurmu ve bavuru belgesi ile birlikte istenen dier belge ve bilgileri Bakanla vermi bulunmak,
d) Kontrolrln gerektirdii karakter ve niteliklere sahip olmak (Bu husus Bakanlka Kontrolrlere yaptrlacak aratrma ve soruturma ile saptanr.),
e) Giri snavnn yapld tarih itibaryla otuz (30) yan doldurmam bulunmak,
f) Daha nce Stajyer Milli Emlak Kontrolrl snavna katlmam veya en fazla bir kez katlm olmak,
g) niversitelerin en az 4 yllk lisans renimi veren Siyasal Bilgiler, Hukuk, ktisat, letme ve ktisadi ve dari Bilimler Fakltelerini veya bunlara denklii yetkili makamlarca kabul edilen yurtii veya yurtdndaki renim kurumlarndan birini bitirmi olmak,
artlar aranr.
Snav Bavurusu
Snava girmek isteyenlerin Talep Formunu eksiksiz olarak doldurup, istenilen belgelerle birlikte 12.03.2004 gn mesai bitimine kadar "Maliye Bakanl Milli Emlak Kontrolrleri Kurulu Bakanl Gazi Mustafa Kemal Bulvar No:6/1 Kzlay/ ANKARA" adresine ahsen veya en ge son bavuru tarihinde Bakanlmza ulaacak ekilde posta araclyla bavurmalar gerekmektedir. Posta yoluyla yaplacak bavurularda postadaki gecikmeler dikkate alnmayacaktr.
Bavuru Srasnda stenecek Belgeler
a) Talep Formu (Sz konusu belge, yukarda belirtilen Bakanlmz adresinden, stanbul ve zmir Grup Bakanlklarndan, l Defterdarlk Milli Emlak Mdrlklerinden veya internet zerinden www.milliemlak.gov.tr adresinden temin edilebilecektir.)
b) KPSS Sonu Belgesi asl veya noter onayl rnei.
c) Yksek renim diplomas veya bitirme belgesinin asl veya onayl rnei (Yabanc okullar iin denklik belgesi aranacaktr),
d) Nfus czdannn asl veya onayl rnei,
e) Erkeklerde askerlik grevini yaptn veya snav tarihinde erteletmi olduunu gsteren belgenin asl veya onayl rnei,
f) 4,5 x 6 ebadnda 4 adet vesikalk fotoraf,
g) Cumhuriyet Savclndan alnacak adli sicil belgesi( Bu belge yazl snavdan sonra, szl snavdan nce de verilebilir),
h) Salam ve her trl iklim ve yolculuk artlarna dayankl olduuna dair btn klinik muayene sonularn gsterir resmi hastanelerden alnacak salk kurulu raporu ( Rapor yazl snavdan sonra, szl snavdan nce de verilebilir).

Snav ekli ve Yeri ile Snava Giri Belgesi
Aranan nitelikleri haiz adaylar yazl ve szl olmak zere iki snava tabi tutulacaklardr. Yazl snavda baarl olamayanlar szl snava arlmazlar.
Snava girebileceklere Milli Emlak Kontrolrleri Kurulu Bakanlnca, snav tarihi ve yerini belirten fotorafl "Snava Giri Belgesi" verilir. Snava Giri Belgeleri, adaylarn haberleme adreslerine posta ile gnderilecektir. Snava girecek adaylar, bu belge ile birlikte kimlik tespitinde kullanlmak zere, ayrca nfus czdan veya src belgesi gibi fotorafl ve onayl zel kimlik belgesi bulunduracaklardr. Snava katlamayacak mracaat sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktr.
Meslek giri snavnn yazl blm 10-11 Nisan 2004 tarihlerinde Ankara'da yaplacaktr. Yazl snav kazananlarn szl snavlar ise Ankara'da ar belgesinde belirtilen adreste yaplacaktr.

Snav Konular
Giri Snav, yazl ve szl olmak zere aada belirtilen konu gruplarndan yaplr.
a) MALYE
1- Genel Maliye Teorisi,
2- Maliye Politikas,
3- Vergi Hukuku,
4- Bte,
5- Kamu Maliyesi.

b) KTSAT
1- Genel ktisat Teorisi,
2- Para, Banka , Kredi ve Konjonktr,
3- Milli Gelir, stihdam, D Ticaret,
4- Uluslararas ktisadi likiler ve Teekkller.
c) HUKUK
1- Anayasa Hukuku,
2- Medeni Hukuk ( Aile Hukuku hari),
3- Borlar Hukuku,
4- dare Hukuku (Genel Esaslar ve dari Yarg),
5- Ceza Hukuku (Genel Esaslar),
6- Ticaret Hukuku (Genel Esaslar, Kymetli Evrak ve irketler Hukuku).
d) MUHASEBE
1- Genel Muhasebe


Meslek Giri Snav Sonularnn Deerlendirilmesi ve Duyurulmas
Giri Snavnda tam not, yazl snav gruplarnda ayr ayr, szl snavda tek olmak zere 100'dr. Yazl snavda baarl olmak iin snav gruplarnn her birinden alnan notlarn 50'den, not ortalamasnn da 65'ten aa olmamas gerekir.
Yazl snav sonular tutanaa balanr ve snav kazananlar, adreslerine yaplacak tebligatla szl snava arlrlar.
Szl snav baarm olmak iin bu snavda alnan notun 65'ten aa olmamas gerekir.
Meslek Giri Snav notu, yazl snav notlar ortalamas ile szl snav notu toplamnn ikiye blnmesi sonucu bulunur.
Snav sonular Snav Kurulu tarafndan tutanakla tespit edilir ve baar srasna gre liste halinde uygun yerlere aslr. Ayrca, snav kazananlara yazl olarak bildirilir.
Snav kazananlarn says, alnmak istenenden fazla olursa ortalama notu yksek olanlar derece srasyla seilir ve dierleri iin snav sonucu, kazanlm hak tekil etmez.
lan olunur.