Memurlar.Net
Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://ilan.memurlar.net/ilan/7736/
Yazdırılma Tarihi : 28 Eylül 2023 Perşembe 19:41

Türkiye Kalkınma Bankası uzman yardımcılığı sınav ilanı

Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.?ne sınavla 19 Uzman Yardımcısı alınması öngörülmektedir. 28 - 29 Haziran 2008 veya 27-28 Haziran 2009 tarihinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)?nın KPSSP40, KPSSP51, KPSSP53, KPSSP55, KPSSP61 ya da KPSSP76 puan türlerinin herhangi birinden en az 75 puan alanlar başvurabilecektir.

Haber Tarihi : 03 Ekim 2009 09:54
Türkiye Kalkınma Bankası uzman yardımcılığı sınav ilanı

Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketinden :

UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI

Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.?ne sınavla 19 Uzman Yardımcısı alınması öngörülmektedir.

Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olup, yazılı sınav 31 Ekim 2009 tarihinde Ankara?da yapılacaktır.

A) Sınava başvuracak adayların genel koşulları taşımalarının yanı sıra;

1 - Lisans düzeyinde eğitim veren siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinin bölümleri ile bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca onaylanan yabancı fakülte ve yüksek öğretim kurumlarından birini bitirmiş olması,

2 - Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 28 - 29 Haziran 2008 veya 27-28 Haziran 2009 tarihinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)?nın KPSSP40, KPSSP51, KPSSP53, KPSSP55, KPSSP61 ya da KPSSP76 puan türlerinin herhangi birinden en az 75 puan almış olması ve başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 380 aday içerisinde bulunması (Sınava katılmaya hak kazanan en son aday ile eşit puan alan adaylar da sınava çağrılacaktır)

3 - ÖSYM tarafından 28 - 29 Haziran 2008 veya 27-28 Haziran 2009 tarihinde yapılan KPSS?nın yabancı dil test sınavından (İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinin birinden) en az 30 doğru cevap sayısına sahip olması veya son iki yıl içerisinde gerçekleştirilen; Kamu Personeli Dil Sınavı (KPDS)?ndan 50 puan, İngilizce için TOEFL?dan (CBT) 153, (PBT) 477 ve üzeri puan almış olması,

4 - 31 Ekim 2009 tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olması,

5 - Banka tarafından daha önce açılmış Uzman Yardımcılığı sınavına bir defadan fazla girmemiş olması,

6 - Askerliğini yapmış ya da askerlikle ilişiğinin bulunmaması,

7 - Sağlık durumlarının yurdun her yerinde görev yapmaya, her türlü iklim ve yolculuk koşullarına elverişli olması,

Gerekmektedir.

B) Başvuru esnasında istenecek belgeler:

Sınava girmek isteyen adaylar 05-15 Ekim 2009 tarihleri arasında http://kalkinma.anadolu.edu.tr internet sitesi üzerinden başvuruda bulunacaklardır. Başvuru koşullarına uygun olduğu belirlenen adaylar, anılan internet sitesinden temin edecekleri Aday Başvuru Formuna aşağıda belirtilen belgeleri ekleyeceklerdir.

1 - Nüfus cüzdanının aslı veya onaylı örneği,

2 - Yüksek öğrenim diplomasının ya da mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği,

3 - Son altı ay içerisinde çekilmiş 4,5x6 cm ebadında 2 adet vesikalık fotoğraf,

4 - KPSS Sonuç Belgesinin aslı veya onaylı örneği, (Geçerli KPSS Puanı ve KPSS Yabancı Dil doğru cevap sayısı farklı yıllara ait olan adaylar her iki KPSS Sonuç Belgesini de ibraz edeceklerdir.)

Adaylar, Aday Başvuru Formunu ve yukarıdaki belgeleri 19 Ekim 2009 tarihi saat 17.30?a kadar Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. İzmir Caddesi No: 35 Kızılay/ANKARA adresi İnsan Kaynakları Müdürlüğüne elden ya da posta yolu ile ulaştıracaklardır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Postayla yapılan müracaatlarda, istenilen belgelerin asılları ya da noter onaylı örneklerinin gönderilmesi zorunlu olup, şahsen müracaatlarda belgenin aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopileri Banka tarafından tasdik edilebilecektir.

Başvuru evrakları eksik olan adaylar ile evraklarında silinti, kazıntı ve tahrifat olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

C) Yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylara, 26-30 Ekim 2009 tarihleri arasında http://kalkinma.anadolu.edu.tr internet sitesi üzerinden Sınav Giriş Belgesi verilecektir. Sınav Giriş Belgesi olmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Adaylar sınavda, Sınav Giriş Belgesi ile birlikte resimli nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport belgelerinden birini ibraz etmek zorundadırlar.

D) Sınav konuları:

- Muhasebe

- Genel Muhasebe

- Bankalar Muhasebesi

- Ticari Hesap

- Hukuk

- Anayasa Hukuku

- İdare Hukuku (Genel Esaslar) ve İdari Yargı

- Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemeleri Usulü (Genel Esaslar)

- Medeni Hukuk (Aile Hukuku hariç)

- Borçlar Hukuku (Genel Esaslar)

- Ticaret Hukukunun Genel Esasları (Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku Hariç)

- Mali Analiz

- Mikro İktisat

- İşletme İktisadı

- Finansal Matematik

Sınav esnasında hesap makinesi v.b. hiçbir donanım kullanılmayacaktır.

E) Değerlendirme:

Yazılı sınavda 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak kaydıyla en yüksek puan alandan başlamak üzere alınması öngörülen 19 asil aday ile 10 yedek aday sayısı toplamının bir katına kadar fazla aday sözlü sınava katılmaya hak kazanır (Sözlü sınava katılmaya hak kazanan en son aday ile eşit puan alan diğer adaylarda sözlü sınava çağrılacaktır). Sözlü sınav aşaması da 100 tam puan üzerinden değerlendirilir ve başarılı sayılabilmek için en az 70 puan alınması gerekir. Yabancı dil düzeyi sözlü sınavda dikkate alınır.

F) Yazılı sınavı kazanan adaylar, adaylarda aranan diğer şartlar ile istenecek diğer belgeler, sözlü sınav ve sınavı kazanan adayların atanması hakkında detaylı bilgiler Kurum web sayfasından (www.kalkinma.com.tr) veya İzmir Caddesi No: 35 Kızılay/ANKARA adresinden temin edilebilecektir.