Ankara Üniversitesi 6 sözleşmeli personel alacak

Ankara Üniversitesi 6 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 12 temmuz 2024

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 28 Haziran 2024 01:00, Son Güncelleme : 28 Haziran 2024 02:26
Ankara Üniversitesi 6 sözleşmeli personel alacak

Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ ÇÖZÜMLEYİCİ ALIM İLANI

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığında istihdam edilmek üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar" da yer alan Ek 2. maddesinin (c) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak sıralanmak kaydıyla, alım yapılacak her bir unvan için boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonlarından Çözümleyici unvanına 10 (on) katına kadar aday arasından yapılacak sözlü sınav başarı sırasına göre yerleştirme yapılacaktır.

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.

I-GENEL ŞARTLAR

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2. 2022-KPSS (B) grubu lisans KPSSP3 puan türü sınavına girmiş olmak.

3. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

4. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

5. Son başvuru tarihi itibarıyla YDS/e-YDS'den asgari (D) düzeyinde puan almış olmak (Yabancı dil sınav sonuç belgelerinin eşdeğerlikleri ve geçerlilik süresi ile ilgili ÖSYM'nin 06.04.2021 tarihli "Uluslararası Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri Dokümanı" esas alınacaktır.) ya da dil yeterliği bakımından bunlara denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak veya yurtiçi/yurtdışında İngilizce dilinde öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olmak (Bu şekilde başvuranların puanlama kriterleri ve ücret kriterlerinin değerlendirilmesinde İngilizce dil düzeyi "D" olarak kabul edilecektir) veya YDS dışındaki İngilizce dil sınavlarında YDS (D) düzeyine eşdeğer Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Yönetim Kurulu tarafından belirlenen puanları almış olmak,

6. En az 1 yıl Bilgi İşlem Merkezlerinde programcı olarak çalışmış olmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; Çözümleyici, Sistem Programcısı ve Programcı olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4/B maddesi ile 399 sayılı KHK'ya tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi özel kesimde geçtiği belgelenen hizmet süreleri esas alınır.)

7. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak,

8. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir,

9. Başvuracak adayların; Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler" hüküm gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenler hakkında işlem yürütülmeyecektir.

II-BAŞVURU İŞLEMLERİ

Başvuruda bulunacaklar bu ilanın Resmi Gazete'de yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde;

1. Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığının (https://pbs.ankara.edu.tr/basvuru) web sayfasından 28/06/2024-12/07/2024 tarihleri arasında saat 23:59:59'a kadar sadece online başvuru yapılacaktır.

2. Başvuru belgelerini sisteme eksik yükleyen adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.

3. Adayların şahsen veya posta yoluyla yapacakları başvurular kabul edilmeyecektir.

III-SİSTEME YÜKLENMESİ GEREKEN BELGELER

1. Özgeçmiş (Fotoğraflı/Detaylı),

2. Yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belge (Üzerinde doğrulama kodu bulunan),

3. En az 1 yıl Bilgi İşlem Merkezlerinde programcı olarak çalıştığına dair belge (var ise Çözümleyici olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4/B maddesi ile 399 sayılı KHK'ya tabi sözleşmeli statüdeki hizmetlerin (SGK dökümü ve çalıştığı kurum/kuruluşlardan alınacak kaşe ve ıslak imzalı onaylanmış hizmet belgesi/görev belgesi) taranarak (PDF formatında) sisteme yüklenmesi gerekmektedir.),

4. Güncel programlama dillerinden en az 2 (iki) tanesini bildiğini gösterir belge veya belgeler (Transkript belgesi de kabul edilecektir.),

5. Belirtilen bölümler dışındaki bölümlerden veya yurtdışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapamayan adayların başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için e-Devlet başvurusu sırasında "Diğer Belgeleriniz" aşaması altında bulunan "Denklik Gösterir Belge" alanına ilgili dokümanı yüklemeleri gerekmektedir.

IV-SINAV TARİHİ VE YERİ

-Sözlü sınav 30/07/2024 tarihinde saat 10:00'da Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Beşevler 10. Yıl Yerleşkesi/Ankara adresinde yapılacaktır.

V-SINAVIN ŞEKLİ VE SINAV KONULARI

SINAVIN ŞEKLİ:

-Sınav sözlü olarak mesleki bilgiyi ölçer nitelikte gerçekleştirilecektir.

SINAV KONULARI:

-Aranan Nitelikler bölümündeki konular.

VI-DEĞERLENDİRME

-Sözlü sınavda adaylara, sınav komisyonu başkan ve üyelerinin her biri tarafından ayrı ayrı 100 üzerinden puan verilir. Bu puanların aritmetik ortalaması sözlü sınav notunu teşkil eder. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için, sınav komisyonunun verdiği puan ortalamasının en az 70 olması gerekmektedir. Sınavı kazanan adayların gerekli şartları taşımadığının anlaşılması, atanmaktan vazgeçmesi veya atandığı halde göreve başlamaması halinde atama yapılmak üzere asıl aday sayısının 5 katı kadar yedek belirlenecektir.

VII-SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ

-Sınav sonuçları sınav komisyonunca Üniversitemiz http://personeldb.ankara.edu.tr adresinde ilan edilerek duyurulacaktır.

VIII-DİĞER HUSUSLAR

-Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere T.C. Kimlik Kartı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgesini yanlarında bulunduracaklardır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

IX-İLETİŞİM BİLGİLERİ:

-Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı, Sözleşmeli Personel Şubesi

Tel: 0 (312) 212 60 41 Dahili: 2039 veya 2059

Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI

I. SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanelerinde istihdam edilmek üzere;

Çalıştırılacak Pozisyonun Ünvanı ve Sayısı: "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik"in 8. maddesi uyarınca Sözleşmeli Bilişim Personeli pozisyonunda istihdam edilmek ve tam zamanlı çalıştırılmak üzere sözlü sınavla toplam 3 (Üç) personel alınacaktır.

KPSS Puanının Türü ve Geçerlilik Yılı: ÖSYM tarafından 2022-2023 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak değerlendirilir) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı sıfır olarak değerlendirilir) toplamı esas alınarak, genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranlar arasından yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlamak üzere sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday giriş sınavına alınacaktır. (Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sınava kabul edilir.)

Adaylar, ilan edilen pozisyonların her ikisi için de başvuruda bulunabileceklerdir. Sınava alınacak adayların listesi http://personeldb.ankara.edu.tr adresinde ilan edilecektir.

II. BAŞVURU İŞLEMLERİ

Başvuruda bulunacaklar bu ilanın Resmi Gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde;

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığının (https://pbs.ankara.edu.tr/basvuru) web sayfasından 28/06/2024-12/07/2024 tarihleri arasında saat 23:59:59'a kadar sadece online başvuru yapılacaktır.

Adayların şahsen veya posta yoluyla yapacakları başvurular kabul edilmeyecektir.

III. SINAV TARİHİ VE YERİ

Sözlü sınav 30/07/2024 tarihinde saat 10:00'da Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Beşevler 10. Yıl Yerleşkesi/Ankara adresinde yapılacaktır.

IV. SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

A-GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER):

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

d) Sistem Yöneticisi ve Sistem Uzmanı (B) kadrosuna başvuracak adayların Maliye Bakanlığı'nın vizesi doğrultusunda Genel Şartlar (Nitelikler) başlığının (b) maddesinde belirtilen bölümlerden mezun olması gerekmektedir.

e) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda, son başvuru tarihi itibariyle ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki deneyime sahip olmak (Mesleki deneyimin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır).

f) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

g) Hizmetin gerektirdiği nitelikler ile muhakeme, temsil, yeni teknolojileri takip etme, öğrenme ve araştırma, hızlı öğrenme ve kendini geliştirme, analitik düşünebilme, takım çalışmasına yatkın olma ve iletişim becerisi yüksek olma, yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilme ve belgelemeye (dokümantasyon) önem vererek belgeleme yeteneklerine sahip olmak.

B- ÖZEL ŞARTLAR (NİTELİKLER):

Başvuru genel şartlarına ilave olarak başvurulacak pozisyonlar için aşağıdaki özel şartlar aranacaktır.

1- SİSTEM YÖNETİCİSİ: (1 Kişi- Tam zamanlı- Bilgi İşlem Daire Başkanlığında görevlendirilecektir- Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 4 katı kadar ücret tahsisli kadro için 3 katı ücret ödenecektir.)

a) En az 1.000 (bin) iç veya 5.000 (beş bin) dış kullanıcısı bulunan orta ve büyük ölçekli kurum ya da işletmelerde sistem yöneticisi, sistem mühendisi, sistem çözümleyici, sistem işletme sorumlusu, sistem işletmeni, sistem programcısı, sistem uzmanı veya sistem ve ağ uzmanı olarak en az 5 (beş) yıl çalışmış olduğunu belgelemek,

b) Microsoft Windows sunucularında (2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019, 2022) bakım, izleme, yapılandırma, sıkılaştırma, başarım artırma ve sorun çözümlemeleri konularında ileri seviye bilgi ve deneyim sahibi olmak,

c) Linux sunucu işletim sistemlerinin (RHEL, Debian, Suse) kurulum, yapılandırma, sıkılaştırma, izleme, başarım artırma ve sorun çözümlemeleri konularında hakkında ileri düzeyde bilgi ve deneyim sahibi olmak,

d) VMware sanallaştırma sistemlerinin kurulum, yapılandırma ve yönetim süreçlerinde bilgi ve deneyim sahibi olmak,

e) Microsoft Active Directory sıkılaştırma, GPO vb. konularda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

f) Sunucu donanımları ve yapılandırmaları (Bant dışı yönetim (OOBM), disk teknolojileri, Ethernet, hba, raid vb.) hakkında deneyim sahibi olmak,

g) Antivirüs, Antispam, e-posta güvenliği, e-posta ağ geçidi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

h) SIEM, SSL Şifreleme Sistemi, donanım güvenlik modülü (HSM) konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

i) Yük Dengeleme (Load Balancer) ve Web Uygulama Güvenlik Duvarı (WAF) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

j) Yüksek ölçekli disk sistemlerinin yapılandırılması, yönetilmesi, veri alanlarının tahsisi, storage sanallaştırma konularında bilgi ve deneyim sahip olmak, bunların mevcut sistemler ile ilişkilerini kurabilmek ve yönetebilmek,

k) Linux LVM, Windows Storage Spaces yapılarında mantıksal hacim alanları oluşturma, yapılandırma ve değişikliklerini yapabilme, disk genişletme ve daraltma işlemlerini uygulama konusunda tecrübe sahibi olmak,

l) Açık kaynak eposta sistemleri (postfix, dovecot, policyd, zimbra) ve eposta protokolleri (SPF, DKIM, DMARC) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

m) DNS, DHCP, Proxy, Radius servisleri hakkında kurulum, yapılandırma ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak,

n) Felaketten kurtarma merkezi sistemleri kurulum ve idamesinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

o) Fiziksel ve sanal sunucu cluster yapılandırma ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,

p) Replication ve yedekleme konularında (Veeam, Netbackup, Vsphere Replication) bilgi sahibi olmak,

q) Log yönetimi, logların anlamlandırılması ve Regex kullanımı konusunda bilgi sahibi olmak,

r) Depolama ağları (Storage Area Network- SAN) anahtar kurulum, yapılandırma, güncelleme ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

s) PostgreSQL, MySQL, Mariadb, MS SQL Server veri tabanı sistemleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

t) Bash, PHP, Python, Perl, Powershell betik dilleri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

u) Sunucu, ağ ve uygulama izleme ve yönetim sistemlerinde (Ansible, Zabbix, Cacti, Grafana, Vrops, Veeam One, Mrtg vb.) kurulum, yapılandırma, izleme, başarım artırma ve sorun giderme konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

v) Yoğun kullanıcı yükü altında çalışan uygulama sunucularının (IIS, Nginx, Apache) yapılandırılması, sıkılaştırılması ve yönetimi konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

w) LDAP protokolü ve LDAP tabanlı programlama konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

x) Tercihen ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) hakkında bilgi sahibi olmak.

2- SİSTEM UZMANI (A): (1 Kişi- Tam zamanlı- Bilgi İşlem Daire Başkanlığında görevlendirilecektir- Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı kadar ücret tahsisli kadro için 2 katı ücret ödenecektir.)

a)En az 1.000 (bin) iç veya 2.000 (iki bin) dış kullanıcısı bulunan orta ve büyük ölçekli kurum ya da işletmelerde sistem yöneticisi, sistem mühendisi, sistem çözümleyici, sistem işletme sorumlusu, sistem işletmeni, sistem programcısı, sistem uzmanı veya sistem ve ağ uzmanı unvanlarında en az 3 (üç) yıl çalıştığını belgelemek,

b) Microsoft Windows sunucularında (2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019, 2022) bakım, izleme, yapılandırma, sıkılaştırma, başarım artırma ve sorun çözümlemeleri konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

c) Linux sunucu işletim sistemlerinin (RHEL, Debian) kurulum, yapılandırma, sıkılaştırma, izleme, başarım artırma ve sorun çözümlemeleri konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

d) Sunucu donanımları ve yapılandırmaları (Bant dışı yönetim (OOBM), disk teknolojileri, Ethernet, hba, raid vb.) hakkında deneyim sahibi olmak,

e) Sunucu sanallaştırma (VMware) hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

f) Depolama (Storage) ve depolama ağı (SAN) yönetimi, yedekleme ve replikasyon (Tercihen Veeam Backup ve/veya NetBackup) ve NAS sistemleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

g) Web ve uygulama sunucusu yazılımları (IIS, Apache) performans ve izleme konularında bilgi sahibi olmak,

h) DNS, DHCP, Proxy, Radius servisleri hakkında kurulum, yapılandırma ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak,

i) Sunucu, ağ ve uygulama izleme ve yönetim sistemlerinde (Ansible, Zabbix, Cacti, Grafana, Vrops, Veeam One, Mrtg vb.) kurulum, yapılandırma, izleme, başarım artırma ve sorun giderme konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

j) Linux LVM, Windows Storage Spaces yapılarında mantıksal hacim alanları oluşturma, yapılandırma ve değişikliklerini yapabilme, disk genişletme ve daraltma işlemlerini uygulama konusunda tecrübe sahibi olmak,

k) File Server, Samba servisleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

l) Log yönetimi konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

m) Tercihen ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) hakkında bilgi sahibi olmak.

3- SİSTEM UZMANI (B) : (1 Kişi- Tam zamanlı- Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanelerinde görevlendirilecektir- Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 4 katı kadar ücret tahsisli kadro için 3 katı ücret ödenecektir.)

a)En az 1.000 (bin) iç veya 5.000 (beş bin) dış kullanıcısı bulunan orta ve büyük ölçekli kurum ya da işletmelerde sistem yöneticisi, sistem mühendisi, sistem çözümleyici, sistem işletme sorumlusu, sistem işletmeni, sistem programcısı, sistem uzmanı veya sistem ve ağ uzmanı unvanlarında en az 5 (beş) yıl çalıştığını belgelemek,

b) Microsoft Windows sunucularında (2012 R2, 2016, 2019 veya 2022) bakım, izleme, yapılandırma, sıkılaştırma, başarım artırma ve sorun çözümlemeleri konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

c) Linux sunucu işletim sistemlerinin (Canonical Ubuntu, Debian veya Red Hat Enterprise Linux) kurulum, yapılandırma, sıkılaştırma, izleme, başarım artırma ve sorun çözümlemeleri konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

d) Sunucu sanallaştırma (VMware vSphere, Xenserver, Microsoft hyper-v veya Proxmox-VE) hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak, Depolama (Storage) ve depolama ağı (SAN) yönetimi, yedekleme ve replikasyon (Tercihen Veeam Backup ve/veya NetBackup) ve NAS sistemleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

e)Web ve uygulama sunucusu yazılımları (IIS, Apache, Nginx veya litespeed) performans ve izleme konularında bilgi sahibi olmak,

f) Microsoft Active Directory sıkılaştırma, GPO vb. konularda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

g) Uç nokta güvenlik yazılımı (Endpoint Security), Yük Dengeleme (Load Balancer) ve Web Uygulama Güvenlik Duvarı (WAF) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

h) DNS, DHCP, Proxy, Radius servisleri hakkında kurulum, yapılandırma ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak,

i) Sunucu, ağ ve uygulama izleme ve yönetim sistemlerinde (Ansible, Zabbix, Cacti, Grafana, Vrops, Veeam One, Mrtg vb.) kurulum, yapılandırma, izleme, başarım artırma ve sorun giderme konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

j) Linux LVM, Windows Storage Spaces yapılarında mantıksal hacim alanları oluşturma, yapılandırma ve değişikliklerini yapabilme, disk genişletme ve daraltma işlemlerini uygulama konusunda tecrübe sahibi olmak,

k) Hiper-bütünleşik altyapı (Tercihen HPE Simplivity, Dell VxRail veya Sangfor hci) hakkında bilgi sahibi olmak,

l) Bash, PHP, Python, Perl, Powershell betik dilleriden en az biri hakkında bilgi veya deneyim sahibi olmak,

m) Sunucu donanımları ve yapılandırmaları (Disk teknolojileri, Ethernet, HBA, Raid vb.) hakkında deneyim sahibi olmak,

n) File Server, Samba servisleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

o) Tercihen Microsoft 365 Certified Administrator Expert, RHCSA (Red Hat Certified System Administrator) veya VCP (VMware Certified Professional) sertifikalarına sahip olmak

p) Tercihen ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) hakkında bilgi sahibi olmak.

V. SİSTEME YÜKLENMESİ GEREKEN BELGELER:

1- SİSTEM YÖNETİCİSİ:

1. Diploma / Mezuniyet belgesi veya Yabancı okul mezunları için denklik belgesi,

2. Transkript,

3 . Programlama Dillerini Bildiğini Gösterir Belge,

4. Yabancı Dil Puanı Sonuç Belgesi,

5. KPSS Sonuç Belgesi (2022-2023),

6. Fotoğraflı ve Detaylı Özgeçmiş (CV),

7. Sosyal Güvenlik Kurumu Tescil ve Hizmet Dökümü (Barkodlu olacak),

8. Çalışma Belgesi;

a) En az 1.000 (bin) iç veya 5.000 (beş bin) dış kullanıcısı bulunan orta ve büyük ölçekli kurum ya da işletmelerde sistem yöneticisi, sistem mühendisi, sistem çözümleyici, sistem işletme sorumlusu, sistem işletmeni, sistem programcısı, sistem uzmanı veya sistem ve ağ uzmanı olarak en az 5 (beş) yıl çalışmış olduğuna dair belge,

Adayların başvuruda bulundukları her bir pozisyon için istenilen belgeleri sisteme tek tek yüklemeleri gerekmektedir. Yüklenen belgelerdeki yanlışlıklar ile eksiklerden adaylar sorumlu olacaktır.

2- SİSTEM UZMANI (A):

1. Diploma / Mezuniyet belgesi veya Yabancı okul mezunları için denklik belgesi,

2. Transkript,

3. Programlama Dillerini Bildiğini Gösterir Belge,

4. Yabancı Dil Puanı Sonuç Belgesi,

5. KPSS Sonuç Belgesi (2022-2023),

6 . Fotoğraflı ve Detaylı Özgeçmiş (CV),

7. Sosyal Güvenlik Kurumu Tescil ve Hizmet Dökümü (Barkodlu olacak),

8. Çalışma Belgesi;

a) En az 1.000 (bin) iç veya 2.000 (iki bin) dış kullanıcısı bulunan orta ve büyük ölçekli kurum ya da işletmelerde sistem yöneticisi, sistem mühendisi, sistem çözümleyici, sistem işletme sorumlusu, sistem işletmeni, sistem programcısı, sistem uzmanı veya sistem ve ağ uzmanı unvanlarında en az 3 (üç) yıl çalıştığına dair belge,

Adayların başvuruda bulundukları her bir pozisyon için istenilen belgeleri sisteme tek tek yüklemeleri gerekmektedir. Yüklenen belgelerdeki yanlışlıklar ile eksiklerden adaylar sorumlu olacaktır.

3- SİSTEM UZMANI (B):

1. Diploma / Mezuniyet belgesi veya Yabancı okul mezunları için denklik belgesi,

2. Transkript,

3. Programlama Dillerini Bildiğini Gösterir Belge,

4. Yabancı Dil Puanı Sonuç Belgesi,

5. KPSS Sonuç Belgesi (2022-2023),

6. Fotoğraflı ve Detaylı Özgeçmiş (CV),

7. Sosyal Güvenlik Kurumu Tescil ve Hizmet Dökümü (Barkodlu olacak),

8. Çalışma Belgesi;

a. En az 1.000 (bin) iç veya 5.000 (beş bin) dış kullanıcısı bulunan orta ve büyük ölçekli kurum ya da işletmelerde sistem yöneticisi, sistem mühendisi, sistem çözümleyici, sistem işletme sorumlusu, sistem işletmeni, sistem programcısı, sistem uzmanı veya sistem ve ağ uzmanı unvanlarında en az 5 (beş) yıl çalıştığını belgelemek,

9.Sertifikalar; zorunlu olmamakla birlikte tercihen eklenmesi uygundur,

Microsoft 365 Certified Administrator Expert, RHCSA (Red Hat Certified System Administrator) veya VCP (VMware Certified Professional) sertifikalarına sahip olmak.

Adayların başvuruda bulundukları her bir pozisyon için istenilen belgeleri sisteme tek tek yüklemeleri gerekmektedir. Yüklenen belgelerdeki yanlışlıklar ile eksiklerden adaylar sorumlu olacaktır.

VI. SINAVIN ŞEKLİ VE SINAV KONULARI

SINAVIN ŞEKLİ:

Sınav sözlü olarak mesleki bilgiyi ölçer nitelikte gerçekleştirilecektir.

SINAV KONULARI:

Özel şartlar bölümündeki konular.

VII. DEĞERLENDİRME

Sözlü sınavda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak şarttır. Başarı sırasına göre en yüksek puan alan aday sınavı kazanmış kabul edilecektir. Sınavı kazanan adayların gerekli şartları taşımadığının anlaşılması, atanmaktan vazgeçmesi veya atandığı halde göreve başlamaması halinde atama yapılmak üzere asil aday sayısı kadar yedek belirlenecektir.

VIII. SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ

Sınav sonuçları sınav komisyonunca Üniversitemiz http://personeldb.ankara.edu.tr adresinde ilan edilerek duyurulacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

IX. ÜCRET

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının (37.125,05 TL) ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

X. DİĞER HUSUSLAR

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere T.C. Kimlik Kartı örneği veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgesini yanlarında bulunduracaklardır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

XI. İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı, Sözleşmeli Personel Şubesi

Tel: 0 (312) 212 60 40 Dahili: 2013 -2059 veya 2335

5371/2/1-1