Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 30 sözleşmeli personel alacak

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 30 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 6 haziran 2024

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 22 Mayıs 2024 01:20, Son Güncelleme : 22 Mayıs 2024 14:08
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 30 sözleşmeli personel alacak

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL (4/B) ALIM İLANI (2024/1)

Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere; 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın Ek 2'nci maddesinin (b) fıkrasına göre 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyon ve niteliklerde sözleşmeli personel alınacaktır.

İlk Başvuru (İlan) Tarihi

Son Başvuru Tarihi

Başvuru Yeri

Başvuru Şekli

: 22/05/2024

: 05/06/2024

: İsparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü Genel Evrak Birimi

: https://ik.isparta.edu.tr Çevrimiçi On Başvuru Yapılıp. Başvuru Formu ve Ekleri Şahsen Teslim Edilecektir.

ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR:

1 - Başvuracak adayların yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak.

2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

3- Adayların, 18 Eylül 2022, 09 Ekim 2022 ve 06 Kasım 2022 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavlarına (2022-KPSS Lisans, 2022-Önlisans, 2022-Ortaöğretim) girmiş ve bu sınavlardan ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekir. Yerleştirme işlemlerinde ortaöğretim mezunları KPSSP94, önlisans mezunlan KPSSP93 ve lisans mezunları KPSSP3 puanı kullanılacaktır.

4- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'miti 4/B maddesine eklenen "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri halinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe knrıııııların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler/' şartını sağlıyor olmak.Anılan Kanun kapsamında sözleşmeli personel olarak çalışanlardan ilgili mevzuat gereğince usule uygun olarak sözleşmesini feshedip 1 (bir) yıllık süre şartına tabi tutulmadan istihdam edilebilecek olanlar bu durumu belgelendirmek koşulu ile ilana başvuru yapabileceklerdir Bu belgeleri sisteme yüklemek ve başvuru evrakları ile teslim etmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa bile yapılan atamaları iptal edilecektir.

5- "7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu" ile "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik" uyarınca yaptırılacak "güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması" ya da "arşiv araştırması" sonucu olumlu olmak.

6- Kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.

7- Adayların görevlerini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak.

8- Erkek adayların askerlikle ilişkisi bulunmamak.(Askerliği yapmış, muaf veya tecil ettirmiş olmak.)

9- Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyona başvuru yapanların tespiti halinde tüm başvurular geçersiz sayılacaktır.

10-e-Devletten alman karekod içeren belgenin/belgelerin ilanımızın yayımlandığı tarih ile son başvuru tarihi arasında tanzim edilmiş güncel halinin alınmış olması gerekmektedir. Belgelerin doğrulaması yapılamaması halinde belgeler geçersiz sayılacaktır, değerlendirmeye alınmayacaktır.

(*) DİĞER TEKNİK HİZMET PERSONELİ GÖREV TANIMI:

Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonlan çalışmaya engel herhangi bir durumu olmamak.

1-Basın: Fotoğraf-Haber-Video

-Üniversitede yapılan tüm bilimsel, kültürel, sportif etkinliklerin belgelenmesi ve arşivlenmesi amacıyla görsel kayıtların ve fotoğraf çekimlerinin yapılması.

-Dergi, broşür, kitapçık vb. materyaller için görsel malzeme temin edilmesi.

-Üniversite web sayfası (haberler-duyurular- etkinlikler-popup ve banner) görsellerinin ve malzemelerinin hazırlanıp servis edilmesi.

-Üniversite yetkili organlarının izni alınarak diğer kuramlara ve basma video kayıt ve fotoğraf servisi yapılması.

-Talep edilen video ve fotoğraf çekimleri ile ses kayıtlarının elektronik saklama ve erişim formatlarma dönüştürülerek kaydedilmesi ve arşivlenmesi.

-Görsel kayıtların kronolojik esaslara göre ve onaylı erişime olanaklı şekilde arşivlenmesi, saklanması ve korumasının sağlanması.

-Üniversitemizi tanıtım ve kullanım amaçlı her türlü basılı materyallerin ve eserlerin grafik tasarımının yapılması veya yaptırılması.

-Üniversitemiz Rektörlüğü ve Rektörlük onayıyla birimler tarafından talep edilen afiş, davetiye ve benzeri ürünlerin tasarlanması ve üretilmesi.

-Üniversitede düzenlenen her türlü tören, toplantı, kutlama ve anma etkinliklerinde ihtiyaç duyulan görsel, belge ve plaketlerin tasarımının yapılması ve gerekli onaylar alındıktan sonra basımının yapılması/temin edilmesi.

-Hazırlanan görsellerin Üniversite Web sayfasındaki Duyurular ve Etkinlikler menüsünde yer almasının sağlanması,

-ISUBÜLTEN gazetesi ve dergisinin mizanpajının yapılması.

-Üretilen eserlerin basımının sağlanması için ilgili hizmeti satın alan birim ile hizmeti sağlayacak yüklenicilerin iletişimin sağlanması.

-Derlenen haberlerin dizgisinin ve denetiminin yapılması.

-Üniversitemiz internet sayfası haberler bölümünde yayınlamak üzere haber derlenmesi ve internet sayfasında yer alan haberler bölümünün güncellenmesi.

-Yerel ve Ulusal basın kuruluşlarında Üniversitemize ilişkin yer alan haberlerin takibi ve arşivlenmesi.

-Üniversitemizi tanıtmak amacıyla hazırlanan dokümanların metin yazımı, dizgisi ve redaksiyonun yapılması.

-Yerel ve ulusal basın kuruluşları ile iletişim ve koordinasyonun sağlanması.

-Basın duyuruları ve bültenlerinin yazılması ve e-posta yoluyla dağıtımının yapılması.

-Basın toplantılarının organizasyonu, basın mensuplarına rehberlik hizmeti verilmesi.

-Üniversitemiz Sosyal Medya hesaplarının takibi ve güncel tutulması.

-Rektörlük yerleşkesinde bulunan bilboardlar için duyuruların grafiklerinin hazırlanması ve astırılmasınm sağlanması.

2-Halkla İlişkiler:

-Üniversitenin her türlü halkla ilişkiler ve tanıtım faaliyetlerinin planlanması, yürütülmesi, tanıtım amaçlı etkinliklerin izlenmesi ve bunlara iştirak edilmesi.

-Üniversitemiz faaliyet ve etkinlikleri ile ilgili olarak bilgi toplanması ve güncel tutulması.

-Üniversitemize gelen ziyaretçi ve öğrenci gruplarına rehberlik hizmeti verilmesi.

-Rektörlük ve akademik birimler tarafından düzenlenecek resmi törenler ile konferans, panel, seminer, toplantı, sergi, kokteyl vb. etkinlikler için danışmanlık hizmeti verilmesi.

-Rektörlük etkinliklerinde program akışının yapılması.

-Protokol listelerinin ve adres/telefon arşivinin güncel tutulması.

-Düzenlenecek etkinliklere ilişkin üretilen basılı malzemelerin etiketleme ve dağıtım hizmetlerinin koordinasyonun sağlanması.

-Üniversite dışına bilgi/tanıtım malzemesi gönderilmesi.

-Üniversite ile ilgili kurum dışından gelen, her türlü üniversite tanıtımına ilişkin bilgi ve belge talebinin karşılanması.

-Üniversite üst yönetiminin talebi doğrultusunda, kurumsal bilgiler ve istatistik! verilerin derlenmesi.

-Kuruma ait e-posta adreslerinin takip edilmesi.

-Medya Merkezi ile iş birliği ve uyum içinde çalışmak.

-İş akışı ve verilen görevlerin düzenli ve aksatılmadan yürütülmesinin sağlanması.

-Rektör, Rektör Yardımcıları, Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcılarının vereceği diğer görevleri yapmak.

-Basın ve Halkla İlişkiler görev alanına giren konuların sağlıklı, düzenli ve verimli bir şekilde, ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlamak.

-Sorumluluğundaki hizmetlerin yürütülmesi için gerekli planları hazırlamak.

-Basın ve Halkla İlişkiler personelinin disiplin ve iş birliği içinde çalışmasını sağlamak, aralarında görev dağılımını yapmak ve denetlemek.

-Basın ve Halkla İlişkiler birimine iletilen konuların zamanında incelenip sonuca bağlanmasını ve gereken işlemlerin yapılmasını sağlamak.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:

1- Adaylar başvurularını, ilanda belirtilen başvuru başlangıç tarihinden itibaren başvuru bitiş tarihinin mesai bitimi olan 17:30'a kadar Üniversitemiz https://ikisparta.edu.tr web sayfasından çevrimiçi (online) şekilde e-devlet şifreleri ile giriş yaptıktan sonra Sözleşmeli Personel Alımı İlanıiçin ön başvuru işlemlerini başlatacaktır. Adaylar başvurmak istediği ilanı seçip istenilen belgeleri [(Mezuniyet belgesi, 2022 KPSS (B) sınav sonuç belgesi, tecrübe belgesi (Hizmet Belgesi, SGK Hizmet Dökümü Belgesi), sürücü belgesi, psikoteknik belgesi, özel güvenlik görevlisi kimlik kartı, boy/kilo gösterir sağlık raporu, sözleşme fesih belgesi, sertifika vb.] ilgili alanlara yükleyip "Başvuru Yap" butonuna tıkladığında çevrimiçi ön başvurularını tamamlamış olacaklardır. Ön başvuru sonrası oluşturulan bu başvuru takip numarası ile güncelleme yapılabilecek olup tüm sorumluluk adaylara aittir. (Yanlış/eksik belge yükleme, farklı mezuniyetle başvurma, yanlış ilana başvurma vb.)Adayların çevrimiçi ön başvuruyu tamamladıktan sonra sistem tarafından oluşturulan Başvuru Formu çıktı alınıp imzalandıktan sonra ekleriyle birlikte Üniversitemiz Rektörlüğü Genel Evrak Birimine başvuru süresi içerisinde (Başvuru tarihinin son günü mesai saati bitimine saat 17:30'a kadar) şahsen elden teslim etmeleri gerekmektedir. Çevrimiçi ön başvuru yapan ancak başvuru formunu elden teslim etmeyen veya postayla gönderen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

2- Gerçeğe aykırı belge yükleyen, verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

3- Üniversitemiz gerekli görmesi halinde ilanın herhangi bir aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkında sahiptir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

1- Başvuru sonrasında vazıh vevn sözlü sınav yapılmayacaktır.2022 KPSS (B) grubu sınavlarından (KPSSP94, KPSSP93 ve KPSSP3) puan sıralamasına, KPSS puanlarının eşit olması halinde diploma mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır. Atanmaya hak kazanan adaylar ile ilgili bilgiler (istenecek belgeler ve teslim tarihi, teslim edilme yeri ve diğer şartlar) başvuru süresinin bitimi tarihinden itibaren 7 (yedi) iş günü içerisinde https://ik.isparta.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yapılarak öğrenilebilecektir. Ayrıca asil ve yedek kazanan adayların listesi Üniversitemiz www.isparta.edu.tr web adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından adaşlara ayrıca yazılı ve/veva sözlü bir tebligat yapılmayacaktır,

2- İlan edilen kadro sayısının 3 (üç) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asil olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya adayın şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan sırasıyla atama yapılacaktır.

3- İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.