Merkezi Finans ve İhale Birimi destek personeli alım ilanı

İlan Giriş : 08 Eylül 2009 03:41, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
Merkezi Finans ve İhale Birimi destek personeli alım ilanı
T.C. BAŞBAKANLIK
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ

GİRİŞ SINAVI İLANI (DESTEK PERSONELİ)

"5671 sayılı Merkezi Finans ve İhale Biriminin İstihdam ve Bütçe Esasları Hakkında Kanun" ile 20.10.2007 tarihli 26676 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Merkezi Finans ve İhale Birimi Personel Yönetmeliği" hükümleri uyarınca, Destek Personeli-Sekreter (4 adet) pozisyonu için 21.10.2009 tarihinde Giriş Sınavı yapılacaktır.

GİRİŞ SINAVINA KATILMA KOŞULLARI
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
b) Sınav tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (askerliğini yapmış olanlar için bu sınıra askerlikte geçen süre eklenir),
c) "Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı", "Büro Yönetimi ve Sekreterlik" önlisans programları veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksek okullardan mezun olmak,
d) T.C. Yüksek Öğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından önlisans mezunları için 21 Eylül 2008 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) en az 80 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (16) kişi içerisinde bulunmak (son sıradaki adaya eşit puan alanlar da sınava kabul edilecektir),
e) 2007 Kasım, 2008 Mayıs, 2008 Kasım veya 2009 Mayıs dönemi Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavlarından (KPDS) herhangi birinden en az 70 puan almış olmak.

ÖZEL KOŞULLAR
a) Görevin gerektirdiği İngilizce konuşma ve yazma becerisine sahip olmak,
b) Microsoft ofis programlarını (özellikle Word, Excel, Outlook) ileri derecede kullanıyor olmak,
c) Yöneticilerin program, toplantı ve seyahatlerine ilişkin organizasyon yapacak, kurumsal iletişim sağlayacak, bilgisayar becerilerini kullanarak her türlü raporlama yapacak nitelikleri haiz olmak,
d) Yönetici Asistanı veya Sekreter pozisyonunda en az 2 yıl iş tecrübesi tercih sebebidir.

GİRİŞ SINAVI ESASLARI

Giriş sınavı; sadece sözlü sınav olmak üzere tek aşamalı olarak yapılacaktır. Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarına göre başvuran adaylardan, en yüksek puana sahip olandan başlanarak 16 aday (son sıradaki adaya eşit puan alanlar dahil olmak üzere) sözlü sınava çağrılacaktır. Başvurusu kabul edilip giriş sınavına çağrılacak adayların listesi Birimin internet sitesinde (http://www.cfcu.gov.tr) ve Birim İlan Panosunda ilan edilecektir.

Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar, Komisyon marifetiyle sözlü sınava tabi tutulacaktır. Sözlü sınavda, adayların Birim hizmetlerinin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıkları da göz önüne alınarak, Komisyon üyelerince her adaya ayrı ayrı not verilecektir. Bu notların aritmetik ortalaması sözlü sınav sonucunu gösterir ve bir tutanakla tespit edilir. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için her bir üyeden yüz tam puan üzerinden en az altmış puan almak kaydı ile ortalamanın en az yetmiş puan olması gerekir. Sözlü sınavda destek personeli adaylarının; mesleki bilgisi, yabancı dili kullanma becerisi, genel kültür düzeyi, muhakeme, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti değerlendirilecektir.

Sınavda başarılı olanların sayısı 4 kişiden fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak 4 aday belirlenir. Başarılı olan adayların listesi, Birim Başkanı tarafından Ulusal Yetkilendirme Görevlisinin onayına sunulur. Ulusal Yetkilendirme Görevlisi tarafından ismi onaylanan adaylar Birimde istihdam edilmeye hak kazanmış sayılırlar. Sadece giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak, Birimde istihdam için kazanılmış hak teşkil etmez.

Yapılacak sınav sonucunda yukarıda belirtilen sayıda başarılı aday bulunmadığı takdirde, sadece başarılı olan adaylar istihdam edilebilir.

Giriş sınavını kazanan adayların listesi sözlü sınavı takip eden on beş iş günü içinde, Birimin ilan panosunda ve internet sitesinde ilan edilecektir.

Birimde istihdam edilmeye hak kazanan adaylar, bu durumun kendilerine bildirilmesini takip eden on beş iş günü içerisinde, göreve başlatılacaktır. Göreve başlamayan adaylar bu hakkından feragat etmiş sayılır.

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

Birimimizin internet adresinden (http://www.cfcu.gov.tr) temin edilecek İş Talep Formu ve aşağıda sayılan belgeler, şahsen, elden veya posta yoluyla Birimimizin aşağıda bulunan adresine, en geç 02.10.2009 tarihine kadar ulaştırılmak suretiyle başvuru yapılabilecektir.

Adres: Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkanlığı
Eskişehir Yolu 4. km 2.Cd. (Halkbank Kampüsü) No: 63 C-Blok 06580 Söğütözü/Ankara

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Adayların, Birimimizin internet adresinden (http://www.cfcu.gov.tr) temin ederek dolduracakları "İş Talep Formu" ile birlikte aşağıdaki belgelerin asıllarını veya tasdikli örneklerini (belgeler aslı ile beraber ibraz edilmesi durumunda Birimimizce de tasdiklenebilecektir) ibraz etmeleri gerekmektedir:
a) Kamu Personeli Seçme Sınavı Sonuç Belgesi,
b) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı Sonuç Belgesi,
c) Yüksek öğrenim diploması veya çıkış belgesi,
d) Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf.
Giriş sınavını kazanan adaylar, göreve başlamadan önce aşağıdaki belgeleri de Birime vermek zorundadırlar:
a) Erkek adaylar için, askerlikle ilişkisi olmadığına dair beyan,
b) Sabıka kaydının bulunmadığına dair beyan.