Süleyman Demirel Üniversitesi 66 sözleşmeli personel alacak- Güncellendi

Süleyman Demirel Üniversitesi 66 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 19 nisan 2024

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 03 Nisan 2024 00:50, Son Güncelleme : 04 Nisan 2024 00:39
Süleyman Demirel Üniversitesi 66 sözleşmeli personel alacak- Güncellendi

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz Birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı Puanı (KPSS) (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 66 (altmış altı) sözleşmeli personel pozisyonuna yerleştirme yapılacaktır.

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.

A-GENEL ŞARTLAR:

1-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

3-Adayın başvurduğu pozisyon niteliğine göre 2022 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak.

4-Çeşitli Kanun Hükmünde Kararnameler ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.

5-Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

6-Tercih edilecek pozisyon için belirlenen özel şartları taşıyor olmak.

7-İlgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde, yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında, hafta sonlarında ve vardiyalı çalışmaya herhangi bir engeli olmamak.

8-Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler" hükmü gereğince başvuramazlar. Bu hükme aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.

B-BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:

1-Adaylar 03-19 Nisan 2024 tarihleri arasında e-Devlet Kapısı üzerinden "Süleyman Demirel Üniversitesi - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya "Kariyer Kapısı" https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden e-Devlet şifreleri ile giriş yaparak başvuruda bulunabilecek olup şahsen, posta veya diğer yollarla yapılan başvuralar kabul edilmeyecektir.

2-Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyona müracaat eden adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

3-Adayların KPSS puanı, mezuniyet, adli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgiler e-Devlet Kapısı üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edileceğinden adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir. Asıl olarak kazanan adayların ibraz edecekleri belgeler Üniversitemiz web sayfasında duyurulacaktır.

4-Mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyen adaylar başvuru güncel bilgilerini manuel olarak giriş yapıp, onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini pdf formatında e-Devlet Kapısı üzerinden yükleyeceklerdir.

5-Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinde "İşleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir..." ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu nedenle adaylar, başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmelidirler.

6-Başvuru işleminin süresi içinde hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır. Yüklenen belgelerdeki yanlışlıklar ile eksik belgelerden adaylar sorumludur.

7-Adayların verdikleri beyanlar ile sundukları başvuru belgelerinin sorumluluğu kendilerine aittir.

C-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

1-Üniversitemiz Sözleşmeli Personel Alım Komisyonu tarafından, ilanımıza yapılan başvurular, belgelerin eksik olup olmadığı ve adayların belirlenen şartları taşıyıp taşımadıkları bakımından incelenecek olup, ilanda belirtilen genel ve özel şartları taşıyan adayların başvuruları kabul edilecektir.

2- Başvurusu kabul edilenlerden, 2022 KPSS (B) grubunun ilgili puan türünde en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere yapılacak sıralama esas alınmak suretiyle ilan edilen sözleşmeli personel pozisyon adedi kadar asıl ve 2 (iki) katı kadar yedek aday belirlenecektir. KPSS puanlarının eşit olması halinde diploma mezuniyet notu (4'lük ve 5'lik not sisteminin 100'lük not sistemine çevrilmesinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen dönüşüm tablosu esas alınacaktır.) yüksek olan aday, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik verilecektir.

3-Adaylar başvuru sonuçlarını başvuru süresinin bitimi tarihinden itibaren 10 (on) iş günü sonrasındaki ilk iş günü içinde Kari yer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet adresi üzerinden öğrenebileceklerdir. Ayrıca atanmaya hak kazanan adayların hazırlayacağı belgeler, belgelerin teslim yeri, teslim zamanı Üniversitemizin web sayfasında duyurulacaktır. Aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenilen belgeleri süresi içerisinde ibraz etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

4-Sözleşmeli Personel Alımı ile ilgili tüm duyuruların Üniversitemizin web adresinden (https://w3.sdu.edu.tr/) takip edilmesi gerekmektedir. Üniversitemizin web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

5-Asıl olarak kazanan adaylardan süresi içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak başvurmayan, feragat eden veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

6-KPSS'de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.

7- Atanmaya hak kazanan adayların güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu gelmesi neticesinde hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içinde feshedilecektir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedecek olup gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem başlatılacaktır.

8- Başvuru ve sözleşme imzalama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya şartları taşımadığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz, sözleşme yapılmış olsa dahi işe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilecektir.

9- Üniversitemiz, ilanın herhangi bir aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Adres : Süleyman Demirel Üniversitesi Batı Yerleşkesi Rektörlük Binası Personel Daire Başkanlığı 32260 Merkez/ISPARTA

Elektronik İletişim Adresi : https://persdb.sdu.edu.tr/tr/iletisim

e-Posta : [email protected]

3144/1-1