Muş Alparslan Üniversitesi 42 sözleşmeli personel alacak- Güncellendi

Muş Alparslan Üniversitesi 42 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 16 nisan 2024

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 02 Nisan 2024 00:50, Son Güncelleme : 04 Nisan 2024 00:40
Muş Alparslan Üniversitesi 42 sözleşmeli personel alacak- Güncellendi

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın Ek 2'nci maddesinin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim için 2022 yılı KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın toplam 42 (kırk iki) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR GENEL ŞARTLAR

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 53'üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl

hastalığı bulunmamak.

3) 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

4) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.

5) Görevini devamlı yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak.

6) Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan öğrenim düzeyinden mezun olmak, başvurunun son günü itibariyle aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.

7) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

8) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. Maddesinin (B) fıkrasının "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri halinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun nitelikleri taşımak.

9) Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuracak adayların son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmaları gerekmektedir. (Özel Güvenlik Sertifikası kabul edilmeyecektir.)

10) İlanda aranılan yaş ve cinsiyet şartını taşıyor olmak.

BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ

1) Başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden "Muş Alparslan Üniversitesi - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya "Kariyer Kapısı" https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden 02/04/2024 -17/04/2024 tarihleri arasında alınacaktır.

2) Şahsen başvuru alınmayacak olup posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

3) Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyona müracaat eden adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

4) Adayların KPSS puanı, mezuniyet, adli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgiler e-Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edileceğinden adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir. Asıl olarak kazanan adayların ibraz edecekleri belgeler Üniversitemiz web sayfasında duyurulacaktır.

5) Mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyen adaylar başvuru güncel bilgilerini manuel olarak giriş yapıp, onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini pdf formatında e-Devlet üzerinden yükleyeceklerdir.

6) Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini Kariyer Kapısına yapılan başvurusu sırasında Ek Dosya (Diğer Belgeleriniz) alanına ilgili dokümanı yüklemeleri gerekmektedir.

7) Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinde "İşleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir..." ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu nedenle adaylar, başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmelidirler.

8) Başvuru işleminin süresi içinde hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır. Yüklenen belgelerdeki yanlışlıklar ile eksik belgelerden adaylar sorumludur.

9) Adayların verdikleri beyanlar ile sundukları başvuru belgelerinin sorumluluğu kendilerine aittir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

1) Üniversitemiz tarafından süresi içinde yapılan başvurular, belgelerin eksik olup olmadığı ve adayların belirlenen şartları taşıyıp taşımadıkları bakımından incelenecek olup ilanda belirtilen başvuru şartlarını taşıyan adayların başvuruları kabul edilecektir.

2) Başvurusu kabul edilenlerden, YAZILI VE/VEYA SÖZLÜ SINAV YAPILMAKSIZIN 2022 KPSS (B) grubunun ilgili puan türünde en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere yapılacak sıralama esas alınmak suretiyle ilan edilen unvanların pozisyon adedi kadar asıl ve 10 (on) katı kadar yedek aday belirlenecektir.

3) Belirlenen asıl ve yedek adaylara ait isim listesi ile asıl adayların işe başlamaları için gerekli belgeler, bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, Muş Alparslan Üniversitesi resmi internet sayfasında http://www.alparslan.edu.tr son başvuru tarihini takip eden bir (1) ay içerisinde yayımlanacak olup sonuç ilanları tebliğ mahiyetinde olacağından adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

4) Asıl olarak kazanan adaylardan süresi içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak başvurmayan, feragat eden veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Son adayların puanının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi önce olan adaya öncelik tanınacaktır. Ayrıca, adaylar sonuçlara ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı üzerinden ulaşabilecektir.

5) Sözleşme imzalama ve göreve başlama için duyurular Muş Alparslan Üniversitesi resmi internet sayfasında http://www.alparslan.edu.tr yayımlanacak olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

6) KPSS'de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.

7) Başvuru ve sözleşme imzalama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya şartları taşımadığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz, sözleşme yapılmış olsa dahi feshedilir.

8) Süreç sonunda ilan edilen pozisyonlarda çalışmaya hak kazanan adaylar ile hizmet sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir (1) ay içerisinde feshedilecektir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedecek olup gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem başlatılacaktır.

9) İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

10) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 6'ncı maddesi gereği "İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi..." hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilecektir.

11) Adaylar başvuru sonuçlarına ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı üzerinden ulaşabileceklerdir.

İLETİŞİM: Muş Alparslan Üniversitesi Güzeltepe Külliyesi Personel Daire Başkanlığı, Diyarbakır Yolu 7. km, 49250 Merkez/MUŞ

Tel: 0436 249 49 49

DİĞER HUSUSLAR:

1) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca sözleşmeli personelin başka bir kuruma naklen tayini mümkün değildir.

2) Müracaat dokümanlarının incelenmesi işlemlerine bağlı olarak ilan sonuç tarihi ertelenebilecektir.

3117/1-1