İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2 Sözleşmeli Personel Alacak

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2 Sözleşmeli Personel Alacak. Son başvuru tarihi 19 nisan 2024

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 14 Mart 2024 00:30, Son Güncelleme : 14 Mart 2024 08:51
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) PERSONEL ALIM İLANI

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, ilişkili Kurum ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 187 nci maddesinin ikinci fıkrasının (g) bendi ve 200 üncü maddesi ile 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 28 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükümlerine dayanılarak hazırlanan ve 29 Mayıs 2019 tarihli ve 30788 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, TR61 Bölgesinin (Antalya, Burdur ve İsparta illeri) kalkınmasına ve gelişmesine hizmet etmek ve katkıda bulunmak isteyen, yeniliğe ve gelişime açık, analitik düşünebilen, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen, hizmet ve kalkınma bilinciyle ve sorumluluğuyla hareket eden, seyahat engeli olmayan 2 Uzman Personel alımı gerçekleştirecektir. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansının merkezi İsparta ili olup, Ajansın faaliyet alanlarını Antalya, Burdur ve İsparta illeri oluşturmaktadır. Sınavda başarılı olanlar, Ajans Genel Sekreterliğinin uygun göreceği bu illerin birinde çalışmayı kabul edeceklerdir.

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.

1. İşe Alınmada Aranan Genel Şartlar

Uzman Personel pozisyonu için başvuran tüm adayların öncellikle aşağıda belirtilen genel şartlan sağlamaları gerekmektedir

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kinci suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak, ç) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,

d) Az tehlikeli işyerlerinde (bürolar, ofisler ve restoranlar) çalışanlar için gerekli işe giriş sağlık raporuna sahip olmak,

e) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağma gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak

2. Uzman Personel İçin Sınava Giriş Şartları

Ajansımız tarafından Tablo-2 ve Tablo-3'te belirtilen öğrenim dallarından mezun toplam 2 (iki) uzman personel istihdam edilecektir. Tablo-2'de belirtilen öğrenim dallarında, yalnızca KPSS puanı bulunanların başvurusu uygun kabul edilecek iken Tablo-3'te belirtilen öğrenim dallarından İse yalnızca iş tecrübesi şartını taşıyanların başvurusu uygun kabul edilecektir. Tablo-2'de belirtilen öğrenim dallarından yapılacak başvurularda iş tecrübesi ile yapılan başvurular, Tablo-3'te belirtilen öğrenim dallarından yapılacak başvurularda ise KPSS puanı ile yapılan başvurular uygun kabul edilmeyecektir.

2.1. Uzman Personel İçin Aranan Asgari Şartlar

a)En az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kuramlarının veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından Tablo 2 ve Tablo 3'te belirtilen bölümlerinden lisans düzeyinde mezun olmak,

b)Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2022 veya 2023 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından mezun oldukları öğrenim dalları itibariyle Tablo 2'de gösterilen ilgili puan türlerinden son başvuru tarihi itibarıyla geçerliliği bulunan en az 80 (seksen) puan almış olmak.

Ancak Tablo 3'te gösterilen öğrenim dallarından yapılacak başvurularda başvuru tarihi itibarıyla 50yaşını doldurmamış olmak kaydıyla kamu kesimi veya özel kesimde aşağıdaki konularda en az beş yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olanlar KPSS'ye girme şartı aranmaksızın doğrudan sözlü sınavla alınır, bu öğrenim dallarından yapılacak başvurularda KPSS puanı ile yapılan başvurular uygun kabul edilmeyecektir;

a) Planlama, programlama,

b) Proje üretimi, tasarımı ve yönetimi, c) Strateji geliştirme, strateji yönetimi,

ç) İzleme ve değerlendirme,

d) Araştırma-geliştirme,

e) Uluslararası ticaret.

c)Sınav son başvuru tarihinden önceki 5 (beş) yıl içinde İngilizce dilinden Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan asgari (C) düzeyine karşılık gelen puanın eşdeğerini sağlayan belgeye son başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak (Denklikte ÖSYM'nin dil eşdeğerliğine ilişkin resmi denklik çizelgesi temel alınmaktadır. Mevzuatı gereği ÜDS-YÖKDtL kabul edilmemektedir. Belge üzerinde geçerlilik veya tavsiye edilen süre var ise bu süreler dikkate alınır.)

3, Uzman Personel Adayları İçin Tercih Nedenleri:

Başvuruda bulunan uzman adaylarının, aşağıda belirtilen kriterlerden birini veya birkaçını sağlaması ve bunu belgelemeleri, tercih sebebi olacaktır:

a)Sınav ilanının asgari lisans mezuniyeti şartının belirlendiği kısmında sayılan öğrenim dalları veya bunlarla ilgili alanlarda yüksek lisans veya doktora derecesine sahip olmak ve bunu belgelendirmek,

b)tngilizce dışında ikinci yabancı dil belgesine sahip olmak, (ÖSYM tarafından kabul edilen geçerli yabancı dil puanı / belgesi dikkate alınacaktır.)

4. Başvuru Şartlarına İlişkin Bazı Açıklamalar

. Yabancı dil sınav eşdeğerlikieri; ÖSYM'nin başvuru tarihi itibarı ile güncel Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri tablolarından, sınav başvuru tarihi itibariyle güncel olanına göre değerlendirilecektir.

. Tablo 2 ve Tablo 3'de yer alan bölümler dışındaki bölümlerden veya yurtdışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlemeye alınabilmesi için, e-Devlet başvurusu sırasında "Diğer Belgelerimiz" aşaması altında bulunan "Denklik Gösterir Belge" alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

. E-Devletteki mezuniyet bilgileri hatalı veya eksik olan adaylar başvurusu sırasında "Diğer Belgeleriniz" aşaması altında bulunan "Denklik Gösterir Belge" alanına " Lisans Mezuniyet Belgesi", "Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi" ve "Doktora Mezuniyet Belgesi" alanlarına mezuniyetlerini gösterir doküman(lar)ı yüklemeleri gerekmektedir.

5, Başvuru Şekli, Tarihi ve Yeri

Başvurular, 01.04.2024 tarihinden başlayarak 19.04.2024 tarihi saat 23.59'a kadar e-Devlet - Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden yapılacaktır.

Sadece elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olup ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile elden, e-posta veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

*5 yıl ve üzerindeki deneyim süresi dikkate alınır. (5 yıl için sınav ilanında belirlenen KPSS alt limiti puanı ve ilave her bir yıl için 100 puana tamamlayacak şekilde 2 puan verilir)

** İkinci yabancı dile ilişkin sınav ilanında belirtilen asgari YDS veya eşdeğeri iliği bulunan sınav puanları dikkate alınır.

***Bir tercih sebebine dair birden fazla belgeye sahip olmak bu alanın adayın toplam puanlamasındaki ağırlığını değiştirmez.

7. Sınavın Şekli, Yeri ve Tarihi

Sınav, Sözlü Yarışma Sınavı şeklinde yapılacaktır. Başvurular, Genel Sekreterlikçe başvuru şartlan bakımından değerlendirildikten sonra, mülakat sınavına katılabilecek adayların isimleri ile sınava ilişkin tarih ve yer bilgileri, 26.04.2024 tarihinden itibaren Ajansın internet sitesi olan www.baka.ka.gov.tr sayfasında ilan edilecektir. Ayrıca, adaylar sınava ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Yapilacak değerlendirme sonucunda alınması planlanan personel sayısının 5 (beş) katı kadar aday yarışma sınavına çağrılabilecektir.

Yarışma Sınavı, Ajansın Merkez Hizmet Binasının bulunduğu, Çünür Mah. 102. Cadde Ekonomi Kampüsü A2 Blok No:185-B Merkez/ISPARTA adresinde yapılacak olup, sınav tarihi daha sonra Ajansın İnternet sayfasından duyurulacaktır. Ayrıca, adaylar sınava ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Ajans Genel Sekreterliği, son başvuru tarihinin süresini uzatmaya veya sınav tarihini değiştirmeye yetkilidir. Olabilecek bu tür değişiklikler, Ajansın www.baka.ka.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır. Adaylar sınava ilişkin değişiklikleri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

Sözlü Yarışma Sınavına hak kazanan tüm adayların, sınav yer ve saatinde nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü kimlik belgesi ile üzerinde T.C. Kimlik Numarası bulunan ve özel kanunlarında resmi kimlik hükmünde olduğu açıkça belirtilen kimlik belgeleri ile hazır bulunmaları gerekmektedir.

8. Yarışma Sınavının Yapılışı

a) Sınav ilanında belirtilen şartları taşıyan ve başvurusunu istenilen belgelerle zamanında yapan adaylar yarışma smavına alınırlar.

b) Yarışma Sınavı, Genel Sekreterin başkanlığında, Yönetim Kurulunca öğretim üyeleri arasından belirlenecek iki asıl ve bir yedek ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca görevlendirilen iki ası! ve bir yedek olmak üzere toplam beş kişilik sınav kurulu tarafından yapılır.

c) Sınav Kurulu üyeleri, adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı not verir. Sınav Kurulu bu hususları tespit etmek üzere uygun gördüğü bilgi ve belgeleri adaylardan ister.

9. Değerlendirme

a) Sınav Kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav başarı notu yüz puan üzerinden 70 (yetmiş)'tir. Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday yarışma sınavını kazanmış kabul edilir. Yarışma sınavında yetmişin üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez. Belli bir öğrenim dalı veya kadro bazında İlan edilen kadro sayısı kadar adayın başarılı olamaması veya sınava katılan olmaması nedeniyle boş kalan pozisyonlar, sınav kurulunun uygun görüşü ile başka bir öğrenim dalı veya kadrodan sınava katılıp başarılı olmuş adayların sınavdaki başarı sırasına göre görevlendirilmesi suretiyle doldurulabilir.

b) Sınav Kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan durumlarda asıl adayların göreve başlamaması veya göreve başladıktan sonra söz konusu pozisyonun altı ay içinde herhangi bir nedenle boşalması halinde, yedek adaylar sırasına göre istihdam edilir. Bunlar hakkında Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri aynen uygulanır.

Sınav Kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda personel alma veya hiç personel almama hakkına sahiptir.

10. Sonuçların Duyurulması

Genel Sekreterlikçe sınav sonuçları, Sınav Kurulu tarafından sonuçların kendisine intikal ettirildiği tarihten sonra yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini takiben Ajansın internet sitesinde ilan edilecektir ve adaylar sonuçları Kariyer Kapısından görüntüleyebilecektir. Sınav sonucu, göreve başlama çağrısı ile birlikte, kazanan adaylara yazılı olarak bildirilir,

11. Görevlendirme

a) Sınavı kazananların, kendileriyle belirsiz süreli iş sözleşmesi yapılması ve Ajanstaki pozisyonlarda görevlendirilmesi işlemlerinin yapılabilmesi için, ilgililerin göreve başlama çağrısının kendilerine tebliğ edildiği günü müteakip 15 gün içerisinde Genel Sekreterliğe müracaat etmeleri gerekir.

b) Yapılan tebligata rağmen, Ajans tarafından kabul edilebilir ve belgeyle ispatı mümkün bir makul sebep olmaksızın 15 gün içerisinde müracaat etmeyenler ile tebligat adreslerinde bulunmamaları nedeniyle kendilerine tebligat yapılamadığı için bu süre içinde müracaat edememiş olanların görevlendirilmesi yapılmaz. Belgeyle ispatı mümkün bir makul sebep nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aşamaz, e) Giriş sınavında hile yaptığı, sahte belge ibraz ettiği veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu ya da Ajansta çalışmak için gerekli nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların görevlendirme onayları derhal iptal olunarak ve sözleşmeleri feshedilerek, kendileri hakkında gerekli yasal işlemler yapılır.

12. Ücretlendirme

Ajans personeli, emeklilik ve sosyal güvenlik yönünden 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'na tabi olup Ajans'ta istihdam edilecek personele, 375 sayılı Kanun Hükmünde Karamame'nin Ek 11 'inci maddesinin c ve ç fıkraları, 2014/8 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı ile 22/12/2021 tarihli ve 4963 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ve sair ilgili meri mevzuata göre Ajans Yönetim Kurulunca belirlenen aylık ücret ile 6772 sayılı yasada öngörülen ilave tediye ödenir. Ajansımızda ayrıca yürürlükte toplu iş sözleşmesi bulunmakta olup toplu iş sözleşmesinden yararlanan personele ilave mali ve sosyal haklar sağlanmaktadır.

Kamuoyuna llanen Duyurulur.