Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 6 sözleşmeli personel alacak

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, 6 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 21 şubat 2024

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 07 Şubat 2024 01:20, Son Güncelleme : 07 Şubat 2024 02:12
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 6 sözleşmeli personel alacak

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:

4/B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI

Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere; 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" uyarınca 2022 KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 6 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.

ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR:

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 40 inci maddesindeki yaş şartlarını taşımak,

3- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

4- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

5- 657 sayılı Kanun'un 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili engeli bulunmamak.

6- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kuramlarınca sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kuramların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler,

7- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kuramımdan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

8- Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonlan çalışmaya herhangi bir engeli olmamak.

9- Önlisans mezunlan için 2022 KPSS (B) grubu KPSS (P93) ve Lise mezunlan için 2022 KPSS (B) grubu KPSS (P94) puanı esas alınacaktır. Başvuran adayların 60 (almış) ve üzeri puana sahip olması gerekmekledir.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI ve İSTENİLEN BELGELER:

Başvuru Yeri/Adresi:

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı 3.Kal 308 nolu oda Beştepe Mah. 192090 Nolu Cad.6/1 27010 Şahitıbey/GAZİANTEP

Başvuru Tarihleri:

1-Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür.( Başlama: 07/02/2024-21/02/2024 tarihi mesai bitimi) 2-Adaylar, başvurularını Üniversitemiz wcb sayfasında (https://www.gibtu.cdu.tr/pcrsoncl) yer alan başvuru formunu tam ve eksiksiz doldurarak istenen belgelerle birlikte Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile başvuru yapmaları gerekmektedir.

3-Fax veya E-mail kanalıyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir,

4-Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece bir tanesine başvurabileceklerdir.

MÜRACAAT İÇİN İSTENEN BELGELER:

1- Başvuru formu (Üniversitemiz web sayfasından temin edilecektir)

2- 2022 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi

3- Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı fotokopisi veya E-Devlet üzerinden alınacak karekodlu belge

4- Nüfus Cüzdanı fotokopisi

5- Fotoğraf (1 adet)

6- Belge ve Sertifikaları fotokopisi (İlan şartlarında belirtiliyor ise)

7- Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için)

8- Adli Sicil Kaydı (E-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge kabul edilecektir)

* Vekalet ile başvurularda sadece noter onaylı vekalet kabul edilecek olup, vekaletname ile yapılacak başvurularda vekaletnamenin ash ve vekalet edenin kimliğinin asimi ibraz etmesi zorundadır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

KPSS puan sıralaması sonrasında asıl ve yedek adayların yedek aday kadro sayısının iki (2) katı kadar belirlenecektir. Kazanan adayların isimleri başvuru bitim tarihinden sonraki 10 (on) iş günü içerisinde www.gibtu.edu.tr adresinde yayınlanacaktır. Asıl kazananlardan süresi içerisinde başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartlan taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adaylar sonuçların https://www.gibtu.edu.tr/persone1 adresinde yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde işe başlamaları için gerekli evrakları tamamlayarak şahsen Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmekledir. İşe başlama için gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin https://www.gibtu.edu.tr/personel adresinden takip edilmesi gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler. Başvuıu ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi fesih edilir,

*ilanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

İLETİŞİM :

Adres Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü, Beştepe Mah.

192090 Nolu Cad. 6/1 27010- Şahinbey/GAZİANTEP

Telefon: (0342) 909 75 00 Dahili: 1607-1608 Faks: (0850) 258 98 0i

e-posta: personel,@.gibru.edu.rr

1265/1-1