Ardahan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Ardahan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı. Son başvuru tarihi 14 ocak 2024

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 31 Aralık 2023 06:00, Son Güncelleme : 31 Aralık 2023 05:42
Ardahan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Ardahan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirlenen birimlerine, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2547 Sayılı Kanunun 31, 50/d, Ek:38. Maddeleri ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci Maddesine göre öğretim elemanı alımı yapılacaktır. Duyurulur.

GENEL ŞARTLAR

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda;

MADDE 6-(1)

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. (Ek cümle: RG-7/1/2023-32066) Uluslararası anlaşmalarla kurulan üniversitelerde Almanca ve Fransızca öğretimi için istihdam edilecek öğretim görevlisi adaylarında 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kuramlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8' inci maddesinin yedinci fıkrasındaki şartlardan aşağı olmamak kaydıyla Senato tarafından belirlenecek ilgili yabancı dili öğretme bilgi ve yetkinliğine sahip olma şartı aranır ve anılan Yönetmelikteki yabancı dil puanı şartı haricindeki diğer şartlardan yararlanarak bu kapsamdaki öğretim görevlisi ilanlarına başvuran adayların ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında yabancı dil puanı 85 olarak kabul edilir.

(2) Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kuntlu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretini görevlisi kadroları hariç olmak üzere üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri, senato kararıyla bu Yönetmelikte belirlenen ALES ve yabancı dil puan barajlarının üzerinde bir puanı asgari puan olarak belirleyebilirler.

(3) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lüknot sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100'lüknot sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kuramlarının senatoları karar verir.

(4) Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5'inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi tıyarmca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarımnuluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az (Değişik ibare:RG-18/5/2021-31485) 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

(5) Yükseköğretim kurumlan, bu Yönetmeliğe tabi öğretim elemanı kadro ilanlarında lisans veya lisansüstü mezuniyet alanları ile ilan edilen alana ait bilimsel, nesnel ve denetlenebilir koşullar dışında belirli bir adayı tanımlayan özel şartlar koyamazlar.

(6) İlanlarda, alanında tecrübe sahibi olmak şartının, hangi öğrenim düzeyinden sonrasına ait olduğu, belirli bir adayı tanımlamayacak şekilde belirtilir.

ÖZEL, ŞARTLAR

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda;

MADDE 7 - (1) (Değişik:RG-3/3/2022-31767) Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. Devlet yükseköğretim kuramlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.

(2) Yükseköğretim kurumlarmda tıpta uzmanlık ve tıpta yan dal uzmanlık eğitimi yapmakta olan tabip veya uzman tabip araştırma görevlileri, uzmanlık eğitimlerini tamamladıklarında uzman olduklarının Sağlık Bakanlığına bildirildiği tarihten sonraki ilk Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası sonuçlarının kuramlarına tebliğ edildiği tarihe kadar kurumlan ile ilişikleri kesilmeksizin araştırma görevlisi olarak görev yapmaya devam ederler.

(3) (Değişik:RG-3/l0/2019-30907) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

(4) (Değişik:RG-3/3/2022-31767) Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanıyla doğrudan ilgili lisans mezuniyeti bulunmayan alanlardaki programların öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda, en az lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

(5) (Ek:RG-3/3/2022-31767) Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki uygulamalı dersleri vermek üzere istihdam edilecek öğretim görevlilerinde, her program için Yükseköğretim Kurulu tarafından karar verilen sayıdaki öğretim görevlisi kadrosu için geçerli olmak üzere, lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla uygulama alanında en az dört yıl mesleki tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

İSTENEN BELGELER ve ÖNEMLİ NOTLAR

Başvuruda İstenen Belgeler:

1-Adayın başvuracağı Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulunu, kişisel yazışma adresini ve telefon numaralarını belirten dilekçesi, (www.ardahan.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz) 2-Ozgeçmiş,

3-Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge (e-Devletten alman barkotlu belgeler kabul edilir.)

4-Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora mezuniyet belgelerinin onaylı sureti (e-Devletten alınan barkotlu belgeler kabul edilir ), (Yurtdışından alman diplomaların denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması gerekmektedir.)

5-Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora transkriptinin onaylı fotokopileri veya (e-Devletten alınan barkotlu belgeler kabul edilir.)

6-ALES Belgesi, (5 yıl geçerlidir.)

7-Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi, (YDS,YÖKDIL veya muadili)

8-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

9-Fotoğraf(l adet),

10-Onaylı Hizmet/Tecrübe Belgesi. (Önemli Notlar kısmında ayrıntıları yer almaktadır.)

ÖNEMLİ NOTLAR

1-Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Personel Daire Başkanlığına ulaşması gerekmektedir.

2-Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir, aynı ilan dönemi içinde birden fazla kadroya başvuran adayların başvurulan değerlendirmeye alınmaz.

3-Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak şartı yer alan ilanlarda, öğrenci belgesi ve ilgili transkriptin de gönderilmesi zorunludur.

4-Yüksek Lisans ve Doktora yapıyor veya yapmış olmak şartı yer alan ilanlarda, ilanda belirtilen anabilim dalının/bilim dalmın/alanın mezuniyet belgesinde/öğrenci belgesinde/ transkriptte veya onaylı resmi yazıda belirtilmiş olması gerekmektedir.

5-Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

6-Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

7-Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversite internet sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere aynca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

8-idare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal edebilir.

SINAV TAKVİMİ

İlk Başvuru Tarihi: İlanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihtir.

Başvuru değerlendirme ve sınav takvimi: Son başvuru tarihi, ön değerlendirme tarihi, sınav giriş tarihi ve sonuç açıklama tarihi Üniversitemizin https://www.ardalian.edu.tr/adresinden duyurulacaktır.

Başvuru yeri ve şekli: Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla yapılabilir.

Başvuru adresi: Ardahan Üniversitesi Yenisey Kampusu Çamlıçatak Mevkii ARDAHAN Telefon: 0478 211 75 19

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.