Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 30 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 16 ocak 2024

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 31 Aralık 2023 05:35, Son Güncelleme : 31 Aralık 2023 05:23
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Devlet Yükseköğretim Kuramlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolannm Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik kapsamında. Üniversitemiz çeşitli birimlerine 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolanna Yükseltilme ve Atanmalarda .-Vanan Değerlendirme Ölçütleri ve Puanlan» Yönergesine göre aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına ve Programlara Öğretim Üyesi alınacaktır.

GENEL AÇIKLAMALAR

. İlgililerin 657 sayılı Kanun'un 48. maddesindeki şartlan taşımalan gerekmektedir.

. Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

. Doçent kadrosuna Profesörler, Doktor Öğretim Üyesi kadrolanna ise Doçent Ünvanı alanlar ile Profesör veya Doçent kadrosunda görev yapmakta (Manlar müracaat edemez.

. Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolanna Yükseltilme ve Atanmalarda .Vanan Değerlendirme Ölçütleri ve Puanlama Yönergesine uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

. Profesör ve Doçent kadro başvurulan için Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadrolan için ise ilana çıkılan birime şahsen müracaat edilmesi gerekmekte olup, posta ile yapılacak başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

'PROFESÖR kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların;

1) Başvuru dilekçesi (Üniversitemiz Ana Sayfası->ldari->Personel Daire Başkanlığı->Belge ve Formlar->Öğretim Üyesi İlanı İçin Gerekli Belgeler kısmında yer alan),

2) Özgeçmiş ve Başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi,

3) İki (2) adet fotoğraf,

4) Nüfus cüzdanı fotokopisinin ilana çıkılan birim amiri veya noter tarafından onaylı örneği,

5) Lisans - Yüksek Lisans - Doktora'Uzmanlık/'Sanatta Yeterlilik Diplomalarının ve Doçentlik Belgesinin, ilana çıkılan birimin amiri veya noter tarafindan onaylı örneklerini,

6) Üniversitemiz kadrosu dışında herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp aynlsalar dahi) çalıştığı kuramdan alacaktan onaylı ayrıntılı hizmet belgesi,

7) Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Değerlendirme Puan Bildirim Formu (Aday tarafindan imzalı) - (Üniversitemiz Ana Sayfası->İdari->Personel Daire Başkanlığı->Belge ve Formlar ->Öğretim Üyesi İlam İçin Gerekli Belgeler kısmında yer alan)

8) Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolanna Yükseltilme ve Atanmalarda Aranan Değerlendirme Ölçütleri ve Puanlama Yönergesi, (Üniversitemiz Ana Sayfası->İdari->Personel Daire Başkanlığı->Belge ve Formlar->Öğretim Üyesi İlanı İçin Gerekli Belgeler kısmında yer alan)

9) İlan metni,

10) Öğretim Üyesi Kadrolanna Başvuru Kılavuzunda açıklanan bilgi ve belgelerden oluşmak üzere; 1 (bir) takım fiziki dosyanın ve içeriğinin PDF formatında hazırlandığı 6 (altı) adet salt okunur CD/DVD veya Taşınabilir Belleğin, Üniversitemiz internet sayfasında yayımlanan Öğretim Üyesi Kadrolanna Başvuru Kılavuzu çerçevesinde teslim edilmesi gerekmektedir.

..DOÇENT kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların;

1) Başvuru dilekçesi (Üniversitemiz Ana Sayfası->idan->Personel Daire Başkanlığı->Belge ve Formlar->Öğretim Üyesi İlanı İçin Gerekli Belgeler kısmında yer alan),

2) Özgeçmiş ve Yayın Listesi,

3) İki (2) adet fotoğraf,

4) Nüfus cüzdanı fotokopisinin ilana çıkılan birim amiri veya noter tarafindan onaylı örneği,

5) Lisans - Yüksek Lisans - Doktora Uzmanlık Sanatta Yeterlilik Diplomalannın ve Doçentlik Belgesinin, ilana çıkılan birimin amiri veya noter tarafından onaylı örneklerini,

6) Üniversitemiz kadrosu dışında herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (dalla önce çalışıp aynlsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı aynntilı hizmet belgesi,

7) Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Değerlendirme Puan Bildirim Formu (Aday tarafindan imzalı) - (Üniversitemiz Ana Sayfası->İdari->Personel Daire Başkanlığı->Belge ve Formlar* >Öğretim Üyesi İlam İçin Gerekli Belgeler kısmında yer alan) (10. maddede belirtilen çalışma ve yayınlara ilişkin puanlama yapılacaktır.)

8) Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolanna Yükseltilme ve Ataıunalarda Aranan Değerlendirme Ölçütleri ve Puanlama Yönergesi, (Üniversitemiz Ana Sayfası->İdari->Personel Daire Başkanhğı->Belge ve Formlar*>öğretim Üyesi İlanı İçin Gerekli Belgeler kısmında yer alan)

9) İlan metni,

10) Öğretim Üyesi Kadrolanna Başvuru Kılavuzunda açıklanan bilgi ve belgelerden oluşmak üzere; 1 (bir) takım fiziki dosyanın ve içeriğinin PDF formatında hazırlandığı 4 (dört) adet salt okunur CD/DVD veya Taşınabilir Belleğin, Üniversitemiz internet sayfasında yayımlanan Öğretim Üyesi Kadrolanna Başvuru Kılavuzu çerçevesinde teslim edilmesi gerekmektedir

*** DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ kadrolarına başvuracak adayların;

1) Başvuru dilekçesi (Üniversitemiz Ana Sayfası->İdari->Personel Daire Başkanlığı-> Belge ve Formlar-'Öğretim Üyesi İlanı İçin Gerekli Belgeler kısmında yer alan),

2) Özgeçmiş ve Yayın Listesi,

3) İki (2) adet fotoğraf.

4) Nüfus cüzdanı fotokopisinin ilana çıkılan birini amiri veya noter tarafindan onaydı örneği,

5) Lisans - Yüksek Lisans - Doktora/Uzmanlık/Sanatta Yeterlilik Diplomalannın. ilana çıkılan birim amiri veya noter tarafindan onaylı örneklerini,

6) Üniversitemiz kadrosu dışında herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılanlar en son çalıştığı kurumdan) çalıştığı kurumdan alacaktan onaylı ayrıntılı hizmet belgesi, (Halihazırda Üniversitemiz kadrosunda görev yapmakta olan personel hizmet belgesi teslim etmesine gerek yoktur.)

7) Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Akademik I3eğeriendırme Puan Bildin m Formu (Aday tara tından imzalı) - (Üniversitemiz Ana Sayfası->İdan->Personel Daire Başkanhğı->Belge ve Formlar->Öğ retim Üyesi İlanı İçin Gerekli Belgeler kısmında yer alan)

8) Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolanna Yükseltilme ve Atanmalarda Aranan Değerlendirme Ölçütleri ve Puanlama Yönergesi, (Üniversitemiz Ana Sayfası->İdari-^Personel Daire Başkanlığı-- Belge ve Formlar->Öğretim Üyesi İlam İçin Gerekli Belgeler kısmında yer alan)

9) İlan metni,

10) Öğretim Üyesi Kadrolanna Başvuru Kılavuzunda açıklanan bilgi ve belgeleıden oluşmak üzere, 2 (iki) takım fiziki dosyanın ve içeriğinin PDF foniKiünda hazırlandığı 5 (beş) adet salt okunur CD/DVD veya Taşınabilir Belleğin, Üniversitemiz internet sayfasında yayımlanan Öğretim Üyesi Kadrolanna Başvuru Kılavuzu çerçevesinde başvuru yapılan birime teslim edilmesi gerekmektedir.

GENEL NOTLAR:

. İlan ve kadroya atanma şartlanna uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır

. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir

. 2547 sayılı Y ükseköğretim Kanun'un Ek 38 inci maddesi uyannea belirlenen %3(yiuk kota kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

. Adayların istenen şartlan taşımadığı, belgelerinde gerçeğe aykın beyanda bulunduklan tespit edilenlerin tüm işlemleri iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

. İdare gerekli gördüğü takdirde "İlanın" her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir.

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI

Üniversitemiz çeşitli birimlerine, 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ve 09 Kasım 2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazcte'dc yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolanna

Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlanna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik' in ilgili hükümleri uyannca Öğretim Görevlisi alınacaktır

GENEL ŞARTLAR:

. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen şartlan taşımak gerekir

. ALES'ten en az 70 puan almış olmak gerekli olup, merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nilıai değerlendinne aşamalannda ALES puanı 70 olarak kabul edilir

. ALES puanının geçerlilik süresi sonuç açıklama tarihi ıtıbanyia 5 (Beş) yıldır

. Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır

. Ada yİ an n transkriptleri ön değerlendinne ve nihai değerlendirme aşamasında aşağıdaki esaslara göre değerlendirilecektir:

❖ Transkrıptlerde sadece dörtlük not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır

❖ Transkrıptlerde sadece yüzlük not sistemi olması halinde yüzlük not kullanılacaktır

❖ Transkrıptlerde sadece beşlik not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır

❖ Transkrıptte hem dörtlük hem yüzlük not sistemi olması halinde adayın mezun olduğu dönemde üniversitenin resmi not sistemi dörtlükse Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır

.i* Transkrıptte hem beşlik hem yüzlük not sistemi olması halinde adayın mezun olduğu dönemde üniversitenin resmi not sistemi beşlikse Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır. MUAFİYET

❖ Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafindan tıelirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kumrularında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

❖ Meslek yüksekokullannın. Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolanna Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlanna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 6 ncı maddesinin 4 üncü fıkrası kapsamındaki Öğretim Görevlisi kadrolan haricindeki Öğretim Görevlisi kadrolanna yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1- Başvuru Formu (Üniversitemiz web sayfasının (www.adu.edu.tr) Tüm Duyurular ilan duyurusu kısmında mevcuttur.)

2- ALES Sonuç Belgesi.

3- Özgeçmiş,

4- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

5- Fotoğraf (2 adet),

6- Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi (İlana göre lisans ve/veya tezli yüksek lisans ve/veya doktora mezuniyet belgesi başvuru sırasında E-Devlet çıktısı kabul edilmektedir. E-Devlet harici diplomalar mutlaka aslı veya ıslak imzalı/mühürlü onaylı belge olmalıdır. Aynca yurtdışı ndan alınmış diplomalar için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin kabul edildiğini gösteren belge.)

7- Lisans Transkhpti (Aslı veya ıslak imzalı/mühürlü onaylı veya karekodlu/barkodlu transkript belgesi. Transkript belgesinde her iki not ortalaması bulunan adaylann 100'lük sisteme göre mezun olduklannı belgelemeleri gerekmektedir. Aksi takdirde lisans not ortalamasının 100'lük sisteme göre eşdeğerliği Yönetmelik uyannea yapılacaktır.)

8- Tecrübe Belgeleri (İlana göre tecrübe şartı isteniyorsa; çalışılan iş yerlerinden, alanlar ve görev yapıldığı tarihleri gösterir imzalı belge ve SGK hizmet dökümü, kamuda çalışmış ya da çalışanlar için onaylı hizmet belgesi veya E-Devlet üzerinden alınmış karekodlu/barkodlu HİTAP hizmet dökümü belgesi)

9- Askerlik Belgesi (E-Devlet çıktısı kabul edilmektedir.)

10- İlan özel şartlarında belirtilen belge ve sertifikalar.

AÇIKLAMALAR:

❖ İlk başvuruda ya da atanmaya hak kazandığında istenilen belgelerin Resmi Kurumlarca "Aslı Gibidir" yapılması veya Noter Onaylı olması gereklidir. Onaysız belgeler geçersiz kabul edilir.

❖ Başvurular ilanda belirtilen başvuru adreslerine şahsen veya posta yoluyla yapılabilir. Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

... Üniversite, ilanın sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversitemiz birimlerinin internet sayfalanndan yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere aynca yazılı tebligat yapılmayacakür.

... Adayların istenen şartlan taşımadığı, belgelerinde gerçeğe aykın beyanda bulunduklan tespit edilenlerin tüm işlemleri iptal edilecek ve hiç in r lıak talep edemeyeceklerdir.

-!* İdare gerekli gördüğü takdirde "İlanın" her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir.

❖ Adaylar ilanda belirtilen kadrolardan sadece birine başvuruda bulunabilir.

❖ İlanımıza www.adu.cdu.tr adresinden ulaşılabilir.

DUYURULUR.

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.