Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 28 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 15 ocak 2024

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 31 Aralık 2023 02:55, Son Güncelleme : 31 Aralık 2023 02:55
Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Trabzon Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Karnımı, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi kapsamında öğretim üyesi alınacaktır.

A. GENEL ŞARTLAR

1) Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kaınınu'nun 48'inci maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönerge'sinde belirtilen şartlan sağlamalan gerekir.

2) Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuran adayların YÖKDİL, YDS, KPDS veya ÜDS'dcn en az 65 ya da eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir yabancı dil puanı almış olmaları gerekir.

3) Üniversitemiz "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi" hükümleri uyarınca doçentlik kadrolarına başvuranlardan doçentlik unvanım Üniversitelerarası Kurul'ca sözlü sınava tabi tutulmadan almış olan adaylar müracaat ettikleri doçent kadroları için Üniversitelerarası Kurul'ca oluşturulacak jüri üyelerince sözlü sınava tabi tutulacaklardır. Hu sınavdan başarılı olamayan adayların kadro atamaları yapılmayacaktır.

B) İSTEN EN BELGELER

a) Profesör Kadroları İçin;

1) Bir Adet Başvuru Dosyası (Başvuru dilekçesi, 1 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi, adli sicil belgesi, Doçentlik belgesi, özgeçmiş ve yayın listesi, yönergeye göre hazırlanan puan tablosu). E-Dcvlct üzerinden alınan karekodlu belgeler de kabul edilecektir.

2) 6 (altı) adet taşınır bellek veya CD (Doçentlik belgesi, özgeçmiş ve yayın listesi, nüftıs cüzdanı fotokopisi, adli sicil belgesi, yönergeye göre hazırlanan puan tablosu, bilimsel çalışmalarına ait yayınlarının tamamını içerecek şekilde hazırlanmalı).

b) Doçent Kadroları İçin:

1) Bir adet Başvuru Dosyası (Başvuru dilekçesi, 1 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi, adli sicil belgesi, Doçentlik belgesi, özgeçmiş ve yayın listesi, yönergeye göre hazırlanan puan tablosu). E-Devlet üzerinden alınan karekodlu belgeler de kabul edilecektir.

2) 4 (dört) adet taşınır bellek veya CD (Doçentlik belgesi, özgeçmiş ve yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, adli sicil belgesi, yönergeye göre hazırlanan puan tablosu, bilimsel çalışmalarına ait yayınlarının tamamını içerecek şekilde hazırlanmalı).

c) Doktor Öğretim Üyesi Kadroları için;

1) Bir adet başvuru dosyası (Başvuru dilekçesi, 1 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi, adli sicil belgesi, yabancı dil belgesi, lisans, yüksek lisans (varsa) ve doktora/sanatta yeterlilik diplomalarının fotokopileri, özgeçmiş ve yayın listesi, yönergeye göre hazırlanan puan tablosu). E-Dcvlct üzerinden alınan karekodlu belgeler de kabul edilecektir.

2) 4 (dört) adet taşınır bellek veya CD (Nüfus cüzdanı fotokopisi, adli sicil belgesi, yabancı dil belgesi, lisans, yüksek lisans (varsa) ve doktora/sanatta yeterlilik diplomalarının fotokopisi, özgeçmiş ve yayın listesi, yönergeye göre hazırlanan puan tablosu, bilimse! çalışmalarına ait yayınlarının tamamını içerecek şekilde hazırlanmalı).

C) GENEL AÇIKLAMALAR

1 ) Adaylar başvuru dilekçesinde (lı ttps: //person el. trabzon .edu.tr/SZ3429/ lor mİ ar), duyuru ilan numarasını mutlaka belirtip dilekçeyi eksiksiz dol durmalıdırlar.

2) Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler, birden fazla kadroya başvuran adayların hiçbir başvurusu kabul edilmeyecektir.

3) Doçent kadrosuna profesörler, doktor öğretim üyesi kadrosuna profesör ve doçentler başvuramazlar.

4) Kamu ktırumunda çalışan adayların (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı kurumdan veya E-devlet sistemi üzerinden alacakları onaylı/karekodlu hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ihraz etmeleri gerekmektedir (Trabzon Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde görev yapmakta olan adaylar hariçtir).

5) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı / Üniversitelerarası Kımıl Başkanlığı tarafından denkliğinin onaylanmış olması vc belgelendirilmesi şarttır.

6) İstenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvurulan geçersiz sayılacaktır. Ayrıca adaylann başvuru ve atanma koşullarına sahip olmadıklarının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak olup atamaları yapılmış olanlar varise atamalan iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Ayrıca bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır.

7) Başvuruda islenen belgelerin noter onaylı olması zorunlu değildir (Kurum onaylı belge örnekleri vc/vcya karekodlu e-devlct çıktısı da kabul edilecektir).

X) İdarenin gerekli görmesi halinde ilanın başvuru sürecinde değişiklik yapılabilir, ilan kısmen veya tamamen iptal edilebilir. Üniversite resmi internet sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

9) Başvuru süresi ilanın Resmi Gazetede ilan edildiği tarihten sonraki 15 (onbeş) gündür. Başvuru süresi 15'inci günün mesai saati sonunda (Saat 17.00'de) biter. Süresi içinde ulaşmayan başvurular ile eksik belgeli başvurular geçersiz olacaktır. Adaylar şahsen veya posta yolu ile başvuruda bulunabilirler. Başvuru yapılacak Üniversitemiz akademik vc idari birimlerinin posta adresleri Üniversitemizin internet sayfasında yer almaktadır (https://trabzon.cdu.tr/Ilctisim). Eksik belgeli başvurulardan veya postada yaşanacak gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

10) Başvuru evrakları adaylara iade edilmeyecektir.

İlgililere ilanen duyurulur.

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.

Trabzon Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca öğretim görevlisive araştırma görevlisialınacaktır.

A) GENEL ve ÖZEL ŞARTLAR:

1) 657 Sayılı Kanun'un 48'inci maddesinde belirtilen şartlan taşımak,

2) ALES'ten en az 70 puan almak (lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türünden ya da ilan edilen bölüm/program hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türünden). Merkezi sınav muafiyetinden yararlanacakların ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir,

3) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı veya Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylanmış olması gerekir,

4) Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki uygulamalı dersleri vermek üzere istihdam edilecek öğretim görevlilerinde lisans mezunu olup belgelendirmek kaydiyla uygulama alanında en az dört yıl mesleki tecrübe sahibi olmak şartı aranır,

5) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans vc yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak,

6) Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış ve başvuracak adaylarda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlilik eğitimi öğrencisi olmak gerekir.

7) Araştırma görevlisi kadrolarına atamalar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 50/d maddesi (Değişik: Ek Madde 38- (Ek: 18/6/2017-7033/18 mcL) kapsamında yapılacağından adayların ibraz etmiş olduğu eğitim belgelerinde Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen azami öğrenim sürelerini aşmamış olmaları gerekmektedir.

8) Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanıyla doğrudan ilgili lisans mezuniyeti bulunmayan alanlardaki programların öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda, en az lisans mezunu olup belgelendirmek kaydiyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

B) AÇIKLAMALAR:

1) Başvuracak adayların Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerinde yer alan genel ve özel koşulları taşıyor olması gerekmektedir.

2) Başvuru Dilekçesinde duyuru ilan numarası mutlaka belirtilecektir. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvuru yapabilirler. Birden fazla kadroya başvuran adayların hiçbir başvurusu kabul edilmeyecektir.

3) Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı kurumdan ya da c-dcvlct sisteminden alacakları onaylı veya karekodlu hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz etmeleri gerekir.

4) İstenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır. Ayrıca, adayların başvuru ve atanma koşullarına sahip olmadıklarının sonradan anlaşılması halinde sınavı kazanmış olsalar dahi atamaları yapılmayacak olup atamaları yapılmış olanlar var ise atamaları iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

5) Üniversitemiz gerekli gördüğü durumlarda ilanı her aşamada kısmen veya tamamen iptal edebilir veya sınav takviminde değişiklik yapabilir. Üniversite resmi internet sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

6) Başvuru süresi bu ilanın Resmi Gazetede yayım tarihinden sonraki 15 (onbeş) gündür. Başvuru süresi 15'inci günün mesai saati sonunda (Saat 17.00'dc) biter. Başvurular şahsen veya posta yoluile yapılabilir. Süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılan başvurularda yaşanılacak gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

7) Sonuçlar Üniversitemiz internet sayfasında ((http://www.trabzon.cdu.tr/) ilan edilecek olup adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

8) Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak veya yapmış olmak şartı yer alan ilanlarda, belirtilen anabilim dalmm/bilim dalmın/alanın mezuniyet bclgcsindc/öğrcnci bclgcsindc/transkripttc veya onaylı resmi yazıda belirtilmiş olması gerekmektedir.

9) Başvuru evrakları adaylara iade edilmeyecektir.

C) İSTENEN BELGELER:

1) Öğretim Elemanı Kadroları İçin İlan Başvuru Dilekçesi'nin (https://personel.trabzon.edu. tr/S/3429/formlar) doldurulmuş ve imzalanmış hali,

2) Özgeçmiş,

3) Bir adet vesikalık fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş olmalı),

4) Nüfus cüzdan fotokopisi,

5) Lisans diploması / geçici mezuniyet belgesi ile lisans transkripl belgesi örneği,

6) Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta Yeterlilik diploması veya geçici mezuniyet belgesi örneği,

7) ALES Belgesi (Sınav sonucunun açıklandığı tarih itibariyle son beş yıllık ALES belgesi geçerlidir),

8) Yabancı Dil Belgesi örneği (YÖKDTL. YDS, KPDS, ÜDS veya eşdeğeri iği kabul edilen yabancı dil belgesi),

9) Aranılacak özel şartlarda belirtilen deneyim sahibi olduğunu gösterir belge (kamuda çalışanlardan onaylı hizmet cetveli ve ilgili alanda çalıştığını gösterir belge; özel sektörde çalışanlardan SGK hizmet dökümü ve ilgili alanda çalıştığını gösterir belge),

10) Yüksek Lisans veya Doktora Öğrenci Belgesi, Yüksek Lisans veya Doktora Transkripti (Aslı gibidir kurum / noter onaylı veya E-Devlet üzerinden alman karekodlu belge),

11) Güncel adli sicil belgesi (E-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge)

ilgililere Hanen duyurulur.