Sinop Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı- Güncellendi

Sinop Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı. Son başvuru tarihi 15 ocak 2024

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 31 Aralık 2023 02:35, Son Güncelleme : 05 Ocak 2024 01:10
Sinop Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı- Güncellendi

Sinop Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Sinop Üniversitesi Öğretini Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Kanunun 48'inci maddesindeki, Sinop Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme vc Atanma Ölçütleri Yönergesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir.

1-BAŞVURU SÜRESİ: Başvurular; 31/12/2023-15/01/2024 tarihleri mesai saatleri içerisinde https://personelilan.sinop .edu.fr/ adresinden yapılacaktır.

Başvurular, ilanın Resmi Cıazctc' de yayımlandığı tarihten itibaren 15/01/2024 tarihi mesai bitimine kadar sadece çevrimiçi olarak https://pcisonclilan.sinop.cdu.tr/ adresinden kabul edilecek ve bu link üzerinden işlemler yürütülecektir. Şahsen veya posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. ilaıı şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Sistem üzerinden tamamlanmayan taslak durumundaki başvurular, belirtilen şartları taşımayan, eksik bilgi/belgesi olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. (Çevrimiçi olarak yapılan başvurular için istenen tüm bilgi ve belgeler ilanın her aşamasında kontrol ve teyit amaçlı olarak gerektiğinde Rektörlüğümüzce adaylardan fiziksel olarak istenebilecektir.)

2-PROFESÖR, DOÇENT, DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURULARDA İSTENİLENLER:

a) Başvuru dilekçesi https://pdb.sinop.edu.tr/belgeler/adresindeki ilgili unvana ait dilekçe bilgisayar ortamında doldurulup imzalandıktan sonra pdf olarak tekrar sisteme yüklenecektir. (Profesör kadrosuna başvuran aday Başlıca Araştırma Eserini dilekçesinde belirtecektir).

b) Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Başvuran Aday başvuru esnasında belirlediği 3 (üç) farklı konunun yer aldığı deneme dersine ait dilekçesini pdf olarak sisteme yükleyecektir'.

-Üniversitelerde görev yapmakta/yapmış olan ders veren kadrolu öğretim elemanları hariç olmak üzere daha önce ders verme deneyimini sağlamayan Doçent kadrosuna başvuran aday başvuru esnasında belirlediği 3 (üç) farklı konunun yer aldığı deneme dersine ait dilekçesini pdf olarak sisteme yükleyecektir.

c) Kişisel Veriler Kanunu Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metnine ( https://kalitc.sinop.cdu.tr/'wp-contcnt/upİ0ads/sites/l 4/2022/10/SN U-ARM-009-KVK-Mevzuati-Uyarinca-Akadeinik-Personel-Adayi-Acik-Riza-Metiii.pdf ) web adresinden ulaşıp imzaladıktan sonra pdf olarak tekrar sisteme yükleyecektir.

-Kişise] Veriler Kanunu Uyarınca Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metnine ( https://kalite.sinop.edu.tr/wp-eontent/uploadş/sites/1 4/2022/1 Ü/SNIJ-AYM-0 I 6-KVK-Mevzuati-Uyarinca-Akadeiiiik-Personel-Adayi-Aydinlatma-Metni.pdf ) web adresinden ulaşıp imzaladıktan sonra pdf olarak sisteme yükleyecektir.

ç) Özgeçmiş (YÖK Formatmda)

d) Sinop Üniversitesi Personel Daire Başkanlığının https://pdb.sinop.edu.tr/belgeler/ internet adresinden temin edilen Sinop Üniversitesi Akademik Değerlendirme Formu doldurulup imzalandıktan sonra pdf olarak tekrar sisteme yüklenecektir.

e) Bilimsel Çalışma ve Yayınları

f) Diploma |e-Devlet üzerinden alınan barkotlu ve okunaklı Lisans ve Lisansüstü mezuniyet belgeleri. (e-Devlette eğer Lisans ve Lisansüstü belgeleri yoksa diplomaların aslı veya geçici mezuniyet belgeleri)].

g) c-DcvIctlcn alınmamış belgelerin Noter veya ilgili kurumdan onaylı olması gerekmektedir. Yurt dışından alınan diplomalar için onaylı diplomayla birlikte onaylı denklik belgesi de eklenmelidir, ğ) Yabancı Dil Belgesi (ÖSYM internet sitesinden alman barkotlu belge)

h) Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (c-Dcvlcttcn alınmış barkotlu vc okunaklı belge).

ı) Adli Sicil Kaydı (e-Devletten alınmış barkotlu ve okunaklı belge)

i) Hizmet Belgesi | Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrıtsalar dahi) e-Dcvlet üzerinden alacakları "HİTAP Hizmet Belgesini" müracaatlarına eklemeleri gere kmektedi r].

j) Vesikalık Fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş)

k) Nüfus Kayıt Örneği (c-Dcvlcllcn alınmış barkotlu vc okunaklı belge)

1) Diğer Belgeler (Eğer ilan açıklamasında deneyim ya da belge vb. özel şartlar istenmekte ise adayın bu şartları taşıdığını ispatlayan belgeler) 3-ÖNEMLİ NOTLAR:

a) Yukarıdaki istenilen belgelerin https://pcrsonclilan.sinop.cdit.tr/ wcb adresine yüklenmesi gerekmektedir.

b) Yukarıdaki belgelerden e-Devlet üzerinden alınanlar, eğer belgenin içeriği, barkod / karekod vb. tüm doğrulamaları okunaklı ve eksiksiz ise kabul edilecektir.

c) Adayların ilanda açıklama olarak belirtilen şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanumı'mın 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

ç) İslenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya koşullarının uygun olmadığı lespit edilen adayların atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve adaylar hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

d) Adaylar sadece bir kadroya başvuru yapabilir. Birden fazla kadroya başvuran adayın tüm başvuruları iptal edilir.

e) Profesör unvanı olanlar, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına, Doçent unvanı olanlar da Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuru yapamazlar.

I) Yabancı Dil Sınav Belgesinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafindan geçerliliği kabul edilen Merkezi Yabancı Dil sınavları (YDS, e-YDS veya YÖKDİL) veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan birisine ait olması gerekmektedir.

g) Yabancı dille eğilim yapılan birimlere yapılan başvurularda "Yükseköğretim Kurulularında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" in ilgili maddeleri gereğince asgari koşulların sağlanmış olması gerekmektedir.

ğ) Univcrsilcmiz internet şayiasından vc/vcya https://personelilan.sinop cdu. 1 ı adresinden yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir.

h) Üniversitemiz gerekli durumlarda ikuım her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

ı) Herhangi bir akademik birimde öğrenci alımı için Yükseköğretim Kutulunun öngördüğü öğretim üyesi sayısına ulaşılıncaya kadar. Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme vc Atanma Ölçütleri Yönergesinde belirlilen atanma ve yükseltilme için gerekli olan akademik puan şartı aranmaz.

i) Makalelerin basıldığı derginin hangi indekslerde tarandığının aday tarafından belgelenmesi gereklidir. Sempozyum, kongre ve çalıştaylarda alman görevlerin veya sunumların belgelendirilmesi gerekmektedir. Kitap veya bölüm yazarlığında uluslararası ya da ulusal kitabın künyesi eklenmelidir.

j) Eserlerin yayımlanmış veya DOT numarası almış olması gereklidir.

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.

Sinop Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversitemiz birimlerine "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır. Tüm başvurular https://personelilan.sinop.edu.tr/ adresi üzerinden elektronik olarak alınacak olup şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2- ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 7 0 olarak kabul edilir.

3- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliğinin belirlenmesinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlilik tablosu kullanılacaktır. Diğer not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliğine Üniversitemiz senatosu karar verir.

4- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır. Ancak Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

5- Meslek Yüksekokullarında ilan edilen kadrolar yabancı dil şartından muaftır.

6- Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlannın uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek

İletişim Numaralan:

Personel Daire Başkanlığı e-posta

: 0368 271 57 73

: [email protected]

öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafindan kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az (Değişik ibare: RG-1 8/5/2021 -31485) 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

7-Araştırma Görevlileri 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca alınacaktır. 2023 yılı ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmuş olanlar, lisansüstü eğitim öğrencilik azami süresi dolan ve ilgili Yönetmelikler gereğince azami süreleri yeniden başlayanlar ile azami sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişikleri kesilen araştırma görevlileri ilan edilen araştırma görevlisi kadrolarına müracaat edemezler.

MUAFİYET

1 - Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamı ş olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafindan belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kuramlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

2- Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6'ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.