Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı. Son başvuru tarihi 15 ocak 2024

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 31 Aralık 2023 02:15, Son Güncelleme : 31 Aralık 2023 02:15
Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemize aşağıda unvanı, derecesi ve nitelikleri belirtilen kadrolara; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri ile bu Kanun'a dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Yükseltilirle ve Atanma Yönergesinde belirtilen kriterleri sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

Başvuru Şartları:

. Profesör kadroları daimi statüde olup adayların başvurmak istedikleri birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, doçentlik belgesini, 2 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanı fotokopisini, öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora), yabancı dil belgesi, bilimsel çalışma ile yayınlarım ve bu yayınlara yapılan atıfların listelerini, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde biten ve devam eden yüksek lisans ve doktora çalışmalarının listelerini içeren 1 (bir) adet dosyayı basılı olarak, 6 (altı) adet dosyayı elektronik ortamda (CD/Flash Bellek) şahsen Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. Adaylar, başvurularında yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterecekler. Adayların, doçentlik unvanını aldıktan sonra cn az beş yıl, açık bulunan profesörlük kadrosu ile ilgili bilim alanında çalışmış olduklarını belgelendirmeleri gerekmektedir.

. Doktor Öğretim Üyesi kadroları için başvuracak adayların, başvurmak istedikleri birim vc anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, doktora belgesini, 2 adet fotoğrafım, nüfus cüzdanı fotokopisini, öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans), yabancı dil belgesi, bilimsel çalışma vc yayınlarım içeren 1 (bir) adet dosyayı basılı olarak, 4 (dört) adet dosyayı elektronik ortamda (CD/Taşınabilir Bellek) şahsen ilanda belirtilen süre içerisinde ilgili dekanlığa ya da müdürlüğe başvurmaları gerekmektedir.

. Adayların, Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Yükseltilme ve Atanma Yönergesi'ndc bulunan puan tablosunu eksiksiz doldurup her sayfası imzalı olacak şekilde hazırlanarak dosyalarına eklemeleri zorunludur.

. Adayların mecburi hizmet yükümlülüğünün bulunmadığına dair belgeyi müracaat sırasında ilgili birime teslim etmeleri gerekmektedir.

. Profesör ve doçent unvanına sahip öğretim üyeleri sahip olduğu unvanlardan daha alt unvanlı kadrolara başvuramazlar.

. Bir aday birden fazla kadroya başvuramaz; başvurması durumunda tüm başvuruları geçersiz sayılır.

. Yabancı ülkelerden alman diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliklerinin onaylandığına dair belgelerin müracaat dosyasına eklenmesi gerekmektedir.

. Süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

. Şartlan taşımayan veya sonradan şartları taşımadığı tespit edilen adayların ataması yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir.

. İnternet Adresi: http://www.alparslan.cdu.tr

tik Başvuru Tarihi Son Başvuru Tarihi

31.12.2023

15.01.2024

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri ile 09 Kasım 2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili hükümleri uyarınca öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alınacaktır.

Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür.

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2- ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. ALES puanı geçerlilik süresi sınav sonuç tarihinden itibaren 5 (beş) yıldır. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin başvuru belgeleri ekinde muafiyet durumlarını kanıtlamaları halinde ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3- Adayların Lisans transkriptleri ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamasında aşağıdaki esaslara göre değerlendirilecektir:

- Transkriptte sadece dörtlük not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

- Transkriptte sadece yüzlük not sistemi olması halinde yüzlük not kullanılacaktır.

- Transkriptte sadece beşlik not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

-Transkriptte hem dörtlük hem yüzlük not sistemi olması halinde adayın mezun olduğu dönemde üniversitenin resmi not sistemi dörtlük ise Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

-Transkriptte hem beşlik hem yüzlük not sistemi olması halinde adayın mezun olduğu dönemde üniversitenin resmi not sistemi beşlik ise Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

4- Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi uyarmca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az (Değişik ibare: RG-18/5/2021-31485) 85puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

5- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır

6- Meslek Yüksekokullarında ilan edilen kadrolar yabancı dil şartından muaftır.

7- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.

8- Araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlilik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.

9- Araştırma Görevlisi Kadrolarına 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesine göre atama yapılacaktır.

10- "İlanda Aranan Özel Şartlar"da belirtilen özelliklere sahip olmak gerekmektedir.

MUAFİYET

(1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, (Değişik ibare:RG-3/3/2022-31767) 7'nci maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kunımlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

(2) Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6'ıncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1- Başvuru Formu (Üniversitemiz web sayfası mevzuat ve formlar kısmından temin edilecektir.)

2- Lisans ve Yüksek Lisans Diploması,

3- Lisans ve Yüksek Lisans Transkript belgesi,

4- Doktora belgesi (İlan özel şartında istendiği takdirde),

5- ALES sonuç belgesinin,

6- Yabancı Dil belgesi (Lisans eğitimi veren birimler ile Rektörlük kadrolarına başvuracak adaylar için),

7- Nüfus cüzdan fotokopisi,

8- Özgeçmiş,

9- Askerlik durum belgesi,

10- Adli Sicil Belgesi (en geç 1 aylık),

11 - İkametgah Belgesi,

12- Son altı ay içerisinde çekilmiş 1 (bir) adet vesikalık fotoğraf,

13- "İlanda Aranan Özel Şartlar"da istenen belgeleri, başvuru dosyanıza eklemeniz gerekmektedir.

ÖNEMLİ HUSUSLAR

1-Adaylar son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar şahsen veya posta ile başvuruda bulunacaklardır. Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ve postadaki gecikmeler ile internet üzerinden yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.

2-Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana başvurabilecektir Birden fazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir.

3-Askerlik belgesi, Adli Sicil belgesi ve diplomaların başvuru sırasında E-Devlet çıktısı kabul edilmektedir.

4-Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin kabul edildiğini gösterir belgenin, müracaat dosyasına eklenmesi gerekmektedir.

5-Üniversite sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.

6- Şartları taşımadığı sonradan tespit edilen adayların ataması yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir.