Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 18 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 15 ocak 2024

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 31 Aralık 2023 02:05, Son Güncelleme : 31 Aralık 2023 02:10
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi (ilkeler ve Kriterler) uyarınca üniversitemizin çeşitli birimlerine öğretim üyesi alınacaktır.

Öğretim üyeliğine müracaat eden adayların, ilanda açıklama olarak belirtilen şartları sağlamaları ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48.maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi başvurularında "Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi" uyarınca Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi bir yabancı dil sınavından en az 50 puan almış olmak ya da geçerliliği kabul edilen bir yabancı dil sınavından eşdeğer puan almış olmak gerekmektedir.

Öğretim üyesi kadrolarına müracaat edecek adaylar müracaatlarını dilekçe ve istenilen diğer belgeler ile birlikte, ilanın Resmi Gazete 'de yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile yapacaklardır. Posta ile yapılan başvurularda son başvuru tarihinden sonra gelecek müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır ve postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu olmayacaktır.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1-Dilekçe,

2-İki adet vesikalık fotoğraf,

3-Özgeçmiş örneği,

4-Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ön Değerlendirme Tablosu, (Form 1)

5-Yayın listesi, (Profesörlük başvuruları için başlıca araştırma eserinin (Doçentlik sonrası) belirtilmelidir)

6-Mezuniyet Belgeleri,(Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta Yeterlilik, Doçentlik)(Yurtdışmdan alınan diplomalar için denklik belgesi)

7-Nüfus cüzdanı örneği,

8-Halen kamuda çalışan ya da daha önce çalışmış olanlardan hizmet belgesi,

9-Askerlik durum belgesi,

10-Yabancı dil sınavı sonuç belgesi,(Sadece Doktor Öğretim Üyeliği başvuruları için)

11-Bilim jüri üyelerine gönderilmek üzere yayın dosyaları. (Profesörlük başvuruları için 6 Adet)(Doçentlik ve Doktor Öğretim Üyeliği başvuruları için 4 Adet) ( PDF formatında CD/DVD veya USB flaşh bellek halinde teslim edilebilir.)

Not:

-2547 sayılı Yükseköğretim Kanun'un Ek 38 inci maddesi uyarınca belirlenen % 30'luk kota kapsamında başvuru yapılabilecek doktor öğretim üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

-Başvuruda istenilen belgelerin örnekleri https://pdb.dpu.edu.tr/tr/index/savfa/5512/oqretim-uvesi-basvurulari adresinden alınabilir.

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31 maddesi ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Genel şartlar

(1) a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) ALES'ten en az 70 puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

(2) Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadroları hariç olmak üzere üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri, senato kararıyla, bu Yönetmelikte belirlenen ALES ve yabancı dil puan barajlarının üzerinde bir puanı asgari puan olarak belirleyebilirler.

(3) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 1OO'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.

(4} Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

(5}Yükseköğretim kurumlan, bu Yönetmeliğe tabi öğretim elemanı kadro ilanlarında lisans veya lisansüstü mezuniyet alanları ile ilan edilen alana ait bilimsel, nesnel ve denetlenebilir koşullar dışında belirli bir adayı tanımlayan özel şartlar koyamazlar.

(6} ilanlarda, alanında tecrübe sahibi olmak şartının, hangi öğrenim düzeyinden sonrasına ait olduğu, belirli bir adayı tanımlamayacak şekilde belirtilir.

Özel şartlar

(1) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

(2) Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

Muafiyet:

(1} Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

(2} Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

Başvuru Şekli ve Eklenecek Belgeler:

Genel şartlar ve özel şartlar ile ilanda belirtilen açıklamalardaki diğer şartlara sahip adaylar,

(1} Adayın müracaat için hazırlamış olduğu dilekçesi veya üniversitemiz personel daire başkanlığının internet sitesinden temin edeceği başvuru formu,

(2) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

(3} 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf,

(4) Adayın müracaat için hazırlamış olduğu özgeçmişi veya Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesinden temin edeceği özgeçmiş formu,

(5) Mezuniyet Belgesi (lisans ve ilan edilen kadroya bağlı olarak gerekiyorsa yüksek lisans / doktora / sanatta yeterlik) belgesinin resmi kurumlarca aslının aynıdır şeklinde onaylanmış fotokopisi veya noter onaylı fotokopisi veya www.turkiye.gov.tr adresli internet adresinden alınan internet çıktısı,

(Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin resmi kurumlarca aslının aynıdır şeklinde onaylanmış fotokopisi)

(6) Transkript (Not Çizelgesi) belgesinin resmi kurumlarca aslının aynıdır şeklinde onaylanmış fotokopisi (lisans ve ilan edilen kadroya bağlı olarak gerekiyorsa yüksek lisans / doktora / sanatta yeterlik) veya www.turkiye.gov.tr adresli internet adresinden alınan internet çıktısı.

(7) ilan edilen kadroya bağlı olarak gerekiyorsa güncel yüksek lisans / doktora / sanatta yeterlik öğrenci belgesinin resmi kurumlarca aslının aynıdır şeklinde onaylanmış fotokopisi veya www.turkiye.gov.tr adresli internet adresinden alınan internet çıktısı,(e-Devletten başvuru süresi içerisinde alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

(S) Halen kamuda çalışan ya da daha önce kamuda çalışmış olan adaylardan onaylı hizmet belgesi,

(9) Tecrübe şartı aranması halinde tecrübe süresi (SGK hizmet dökümü) ve konusu (çalışılan işyerinden) ile ilgili belgeler,

(10) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) sonuç belgesi (üzerinde sonuç belgesi doğrulama kodu bulunan internet çıktısı),

(11) Askerlik durum belgesi (Erkek adaylar için) (Askerlik Şubelerinden veya www.turkiye.gov.tr adresli internet adresinden),

(12) Varsa yayınlanmış eserlerin listesi,ile birlikte, son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar ilanda belirtilen başvuru adreslerine şahsen veya posta ile başvuruda bulunacaklardır, ilgili birimlere yapılmayan veya süresi içinde yapılmayan ya da eksik belgeyle yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak olup, postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu olmayacaktır.

(13) Her aday sadece bir kadroya müracaat edebilecektir. Birden çok kadroya müracaat eden adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

(14) idare gerekli gördüğü takdirde "ilanın" her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir.

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.