Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı. Son başvuru tarihi 16 ocak 2024

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 31 Aralık 2023 01:40, Son Güncelleme : 04 Ocak 2024 10:27
Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Kafkas Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili hükümleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri, Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinde belirtilen devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz öğretim üyesi alınacaktır.

Not: 2547 sayılı Kanunun Ek 38. Maddesi uyarınca belirlenen %30'luk kota kapsamında başvuru yapılabilecek öğretim üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

Başvurular profesör ve doçent kadroları için Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına; doktor öğretim üyesi kadroları için ise ilgili Birimlere şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır. Başvurular mesai gün ve saatleri içerisinde alınacaktır. (Postadaki gecikmelerden dolayı sorumluluk kabul edilmeyecek olup, son başvuru tarihinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır.)

İlan yayımlandığı tarih itibariyle 15 gün geçerli olup; tüm bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca ve/veya Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması gereklidir.

Profesör kadrosu başvurusunda istenen evraklar {aşağıda istenen tüm evraklar 1 (Bir) takım fiziki olarak, 5 (Beş) takım USB Bellek halinde hazırlanacaktır.)

1. Başvuru Dilekçesi,

2. Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı fotokopisi,

3. Lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının e-devlet çıktıları,

4. Doçentlik belgesinin onaylı sureti

5. Askerlik durum belgesi fotokopisi veya terhis belgesi fotokopisi ya da bunların e-devlet çıktısı,

6. Sabıkasızlık Belgesi,

7. Özgeçmiş ve yayın listesi (Başlıca araştırma eseri belirtilecek ),

8. Yayınlar,

9. 1 (Bir) adet fotoğraf,

10. Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesinin Profesör Kadrosuna Atanmada Uygulanacak Puan Hesaplama Tablosu,

11. Varsa kamu hizmetini gösterir hizmet belgesi aslı veya e-devlet HİTAP Hizmet Dökümü çıktısı.

Doçent kadrosu başvurusunda istenen evraklar (aşağıda istenen tüm evraklar 1 (Bir) takım fiziki olarak, 3 (Üç) takım USB Bellek halinde hazırlanacaktır.)

1. Başvuru Dilekçesi,

2. Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı fotokopisi,

3. Lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının fotokopileri veya e-devlet çıktıları.

4. Doçentlik belgesi onaylı sureti,

5. Askerlik durum belgesi fotokopisi veya terhis belgesi fotokopisi ya da bunların e-devlet çıktısı,

6. Sabıkasızlık Belgesi,

7. Özgeçmiş ve yayın listesi,

8. Yayınlar,

9. 1 (Bir) adet fotoğraf,

10. Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesinin Doçent Kadrosuna Atanmada Uygulanacak Puan Hesaplama Tablosu,

11. Varsa kamu hizmetini gösterir hizmet belgesi aslı veya e-devlet HİTAP Hizmet Dökümü çıktısı

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu başvurusunda istenen evraklar (aşağıda istenen tüm evraklar 1 (Bir) takım fiziki olarak, 3 (Üç) takım USB Bellek halinde hazırlanacaktır.)

1. Başvuru Dilekçesi,

2. Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı fotokopisi,

3. Lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının fotokopileri veya e-devlet çıktıları,

4. Askerlik durum belgesi fotokopisi veya terhis belgesi fotokopisi ya da bunların e-devlet çıktısı,

5. Sabıkasızlık Belgesi,

6. Özgeçmiş ve yayın listesi,

7. Yayınlar,

8. 1 (Bir) adet fotoğraf,

9. Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesinin Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Atanmada Uygulanacak Puan Hesaplama Tablosu,

10. Varsa kamu hizmetini gösterir hizmet belgesi aslı veya e-devlet HİTAP Hizmet Dökümü çıktısı

- Profesör ve Doçent kadroları daimi statüdedir.

Kafkas Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıdaki birimlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesi, Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 Sayılı Y ükseköğretim Kanununun 31. ve 50/d maddesi ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğimin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

A) BAŞVURU ŞEKLİ VE EKLENECEK BELGELER:

1. Başvuru Formu,

2. Özgeçmiş,

3. Lisans/Lisansüstü mezuniyet belgelerinin onaylı sureti veya Karekodlu E-Devlet çıktısı,

4. Lisans/Lisansüstü transkript belgeleri onaylı veya Karekodlu E-Devlet çıktısı,

5. Öğrencilik Belgesi onaylı sureti veya Karekodlu E-Devlet çıktısı. (Lisansüstü Öğrenci Şartı Aranan İlanlarda),

6. ALES sonuç belgesi,

7. Yabancı dil belgesi (İlan edilen kadroya bağlı)

8. 1 adet fotoğraf,

9. Nüfus cüzdanı fotokopisi,

10. Tecrübe durumunu gösterir (ilan edilen kadroya bağlı) onaylı belge SGK hizmet dökümü ile teyit edilmelidir.

B) AÇIKLAMALAR:

l. Atanmaya hak kazanıldığında, adayların diploma ve transkriptlerinin aslını veya noter onaylı suretini ibraz etmeleri gerekmektedir.

2. Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin kabul edildiğinin ibraz edilmesi gerekmektedir.

C) BAŞVURUYA İLİŞKİN UYARILAR:

1- Adayların yukarıda belirtilen belgelerle İlan edilen birime, şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir. Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. (Postadaki gecikmelerden Kurumumuz sorumlu değildir.) 2. Sınavlar aynı gün yapılacağından ilgili kadrolara müracaat edecek adayların tek bir kadro ilanına başvuru yapmaları gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuru yapan adayların her iki başvurusu da değerlendirmeye alınmayacaktır.

3. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edilemeyecektir.

4. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyet notunun 100'lük sisteme göre puanı gerekmektedir. Mezuniyeti notu 4'lük ve 5'lik not sistemine göre olanların 100'lük not sistemine eşdeğerliği hesaplanırken "Yükseköğretim Kurumu Not Dönüşüm Tablosu" kullanılır.

5. Araştırma Görevlisi kadrolarına yapılacak atamalar 2547 Sayılı Kanunun 50-d maddesine göre yapılacaktır.

6. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme sonuçları aşağıda belirtilen takvim dahilinde ilanda belirtilen internet sitesinde yayımlanacaktır. İlgili web sayfalarından yapılan tüm duyumlar tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.