Kastamonu Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi

Kastamonu Üniversitesi Öğretim Elemanı 30 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 31 ocak 2024

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 30 Aralık 2023 03:55, Son Güncelleme : 09 Ocak 2024 01:11
Kastamonu Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi

Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğünden:

DÜZELTME İLANI

30.12.2023 tarih ve 32415 sayılı Resmi Gazete'de aslına uygun olarak yayımlanan 2023-ÖE2-13 numaralı akademik personel alım ilanımızdaki ALES Puan Türü SÖZ/EA/SAY olarak güncellenmiştir.

İlan olunur. 349/1-1

Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda yazılı birimlerine 657 sayılı Kanun, 2547 sayılı Kanun, Öğretini Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar HaHemda Yönetmeliksin ilgili hükümleri gereğince öğretim elemanı alınacaktır.

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.

Müracaat Edilecek Birime İlişkin Bilgiler

- Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) adaylarının Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) ve Araştırma Görevlisi adaylarının ise ilan edilen kadro birimine şahsen veya posta yoluyla müracaat etmeleri gerekmektedir.

Genel ve Özel Şartlar

1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48' inci maddesinde belirtilen şartları taşımak esastır.

2- Diplomalarını yabancı ülkelerden alanlar için Yükseköğretim Kumlu Başkanlığı veya Üniversitelerarası Kımıl Başkanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.

3- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla oluz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. 01/01/2024 tarilıi itibarıyla 35 yaşmı doldurmamış (01/01/1989 tarihi ve sonrasında doğanlar) olmak.

4- Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi adaylarının ALES'tcn en az 70, Yükseköğretim Kurulu taralından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya cşdcğcrliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olması gerekir. ALES puanlarının geçerlilik süresi snıav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren 5 (beş) yıldır.

5- Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

6- Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi adaylarının ıranskriptlcri ön değerlendirme ve nihai değerlendirme safhasında aşağıdaki esaslara göre değerlendirilecektir:

a. Transkriptlerde sadece dörtlük not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

b. Transkriptlcrdc sadece yüzlük not sistemi olması halinde yüzlük not kullanılacaktır.

e. Transkripılerde sadece beşlik not sistemi olması halinde Yiıkseköğreıim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

d. Transkriptte hem dörtlük hem yüzlük not sistemi olması halinde adayın mezun olduğu dönemde üniversitenin resmi not sistemi dörtlükse Yükseköğreiim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

c. Transkriptte hem beşlik hem yüzlük not sistemi olması halinde adayın mezun olduğu dönemde üniversitenin resmi not sistemi beşlikse Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu

kullanılacaktır.

Müracaatlarda Talep Edilen Evrak

Öğretim Görevlisi Kadroları İçin

1- KYS-FRM-262 Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) Müracaat Formu*1*

2- KYS-FRM-263 Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) Müracaat Formu11*

3- Özgeçmiş

4- Lisans vc Lisansüstü Mezun Belgeleri (*)

5- Lisans Transkripti (*)

6- Tecrübe Belgesi (İlanda tecrübe şartı olan kadrolar için çalışılan meslek kodlarını gösterir sigortalı hizmet döküm belgesi, çalışılan yerlerden alınan ıslak imzalı tecrübe belgesi veya kamu personeli için tasdik edilmiş hizmet dökümü)

7- Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 (iki) adet fotoğraf (Fotoğrafın biri Müracaat Fonnu'na yapıştırılacaktır.)

8- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Araştırma Görevlisi Kadroları İçin

1- KYS-FRM-264 Araştırma Görevlisi Müracaat Fonnu(l>

2- Özgeçmiş

3- Lisans Mezun Belgesi (*)

4- Lisans Transkript Belgesi ()

5- Yüksek Lisans Öğrenci Belgesi (*)

6- Doktora Öğrenci Belgesi (İlanda doktora yapıyor olmak şartı olan kadrolar için) (*)

7- Son ahi ay içerisinde çekilmiş 2 (iki) adet fotoğraf

8- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

(*) Üniversitemize teslim edilen belgeler, ıslak imzalı, doğrulanabilir veya e-Devleı üzerinden alman karekodlu belge olması durumunda geçerli kabul edilecektir. Bu özellikleri taşımayan belgeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Diğer Açıklamalar vc Hususlar

1- Araştırma görevlisi kadrosuna yasal sebepler hariç olmak üzere (askerlik, doğum, hastalık, salgın vb. diğer sebepler) lisansüstü eğitim kayıtlarım dondurmuş şekilde müracaat eden adayların başvurulan dikkate alınmaz. Yasal mazeretlere sahip adaylar başvurularına enstitüden alacakları belgeyi eklemelidir.

2- Adaylar son müracaat tarihi mesai saati bilimine kadar bu ilanın "Müracaat Edilecek Birime İlişkin Bilgiler" kısmında belirtilen birimlere şahsen veya posta ile müracaatla bulunacaklardır. Süresi içinde yapılmayan ya da eksik belge ile yapılan müracaatlar işleme alınmayacaktır. Posta yoluyla yapılan başvurularda, postadaki gecikmeler dikkate almmaz.

3- Adayların tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. Birden fazla kadroya müracaat eden adayların müracaatları değerlendirmeye alınmayacaktır.

4- Üniversite uygun gördüğü takdirde İlanın her aşaması iptal edilebilir. Üniversite sınav takviminde mecburi hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversitemiz internet sayfasından yapılan bütün duyurular tebligat mahiyetindedir. Şahıslara ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.

Muafiyet

1 - Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, 7 ııci maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kunnnlannda öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakla olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

2- Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

(1) htlpt>://pdb.lcastamonu.edtj.fr/iniJex.php/belgeler/akademik-bel&,e\er adresinden "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı ile İlgili Belgeler" başlığı altından temin edilebilir.

13735/1-1