Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 68 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 15 ocak 2024

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 30 Aralık 2023 02:50, Son Güncelleme : 30 Aralık 2023 03:58
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür. e-Devlet üzerinden alınan kare kodlu belgeler başvurularda kabul edilecektir. Yurt dışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını değiştirebilir veya iptal edebilir.

Not: 2547 sayılı Kanun'un ek 38. maddesi uyarınca belirlenen %30 kota kapsamında başvuru yapılabilecek doktor öğretim üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

Başvuru Başlangıç Tarihi: 30.12.2023

Son Başvuru Tarihi : 15.01.2024

. Profesör ve Doçent kadrolarına başvurular Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden (Başvuru dilekçesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 1 (bir) adet fotoğraf, öğrenim belgeleri» yabancı dil belgesi, özgeçmiş ve eserler listesi, Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesine göre hazırlanmış puan tablosu, bilimsel çalışma ve yayınların eklenmesi suretiyle) elektronik ortamda yapılacaktır. Ayrıca elektronik ortamda hazırlanan belgelerin bir nüshası fiziksel olarak da -başvuru süresi içerisinde-Personel Daire Başkanlığına teslim edilecektir.

. Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvurular (Başvuru dilekçesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 1 (bir) adet fotoğraf, öğrenim belgeleri» yabancı dil belgesi, özgeçmiş ve eserler listesi, Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesine göre hazırlanmış puan tablosu, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan 4 (dört) adet CD veya taşınabilir bellek ile birlikte) ilan edilen birime yapılacaktır.

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Smav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönctmclik"in ilgili maddeleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.

Genel ve Özel Şartlar

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımış olmak.

2- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak.

3- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşım doldurmamış olmak gerekir. Devlet yükseköğretim kuramlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.

4- ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

5- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin lOO'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin lOO'lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kuramlarının senatoları karar verir.

6- Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafindan belirlenen uzmanlık alanıyla doğrudan ilgili lisans mezuniyeti bulunmayan alanlardaki programların öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda, en az lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

7- Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki uygulamalı dersleri vermek üzere istihdam edilecek öğretim görevlilerinde, her program için Yükseköğretim Kurulu tarafından karar verilen sayıdaki öğretim görevlisi kadrosu için geçerli olmak üzere, lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla uygulama alanında en az dört yıl mesleki tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

8- Adaylarda, yabancı dille eğilim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vcrmçk üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kuramlarının uluslararası ilişkiler i1c yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az (Değişik ibare :RG-18/5/2021 -31485) 85 puan veya eşdeğeri iği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

Muafiyet

(1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda. Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönctmclik"in 7 net maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurulularında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

(2) Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

Açıklamalar

1- c-Dcvlct üzerinden alman karc kodlu belgeler başvurularda kabul edilecektir.

2- Eksik belgeli ve süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

3- Başvurular şahsen veya posta yoluyla ilan edilen birime yapılacak olup, posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmekledir. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

4- Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir. Aynı ilan döneminde birden fazla kadroya başvuran adayların başvurulan değerlendirilmez.

5- Yabancı bir yükseköğretim kurumu mezunlarının, diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylandığını gösterir belgeyi beyan etmeleri gerekmekledir.

6- Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmaz. İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını değiştirebilir veya iptal edebilir.

İstenilen Belgeler

1- Başvuru dilekçesi

2- Özgeçmiş

3- Nüfus cüzdanı fotokopisi

4- Fotoğraf (] adet)

5- Diploma veya mezuniyet belgesi

6- Akademik personel ve lisansüstü eğitimi giriş sınavı (ALES) sonuç belgesi

7- Yabancı dil sınav sonuç belgesi (Yabancı dil şartı olan kadrolar için)

8- Lisans transkript

9- Öğrenci durum belgesi (Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylar için)

10-Hizmet belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için)

11-Deneyim şartı veya sertifika vb. kurs bilgisi aranan kadrolar için bu durumu kanıtlayıcı resmi belge