Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı. Son başvuru tarihi 15 ocak 2024

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 30 Aralık 2023 01:40, Son Güncelleme : 30 Aralık 2023 02:49
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarda istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu uyarınca, Öğretim Üyesi alımı yapılacaktır. İlgili Kanunun 23., 24/e maddelerinde belirtilen şartlar için web sayfamızda yer alan "Gebze Teknik Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Koşulları Yönergesi"ne haiz adaylar başvuru yapabilir.

*23.03.2016 tarih ve 29662 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yükseköğretim Kurulularında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dilde Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" in 8. maddesinin 7, fıkrası uyarında İngilizce ders verebiliyor olmak.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

. Başvuru Dilekçesi* (Üniversitemiz anawcb sayfasında tinle verilmek sureliyle yayımlanacaktır.)

. T.C. Kimlik Kartı Fotokopisi

. 3 (üç) adcı Fotoğraf (Doktor Öğretim Üyesi başvurulan için 1 (bir) adet fotoğraf)

. YÖKSİS Fonnatında Özgeçmiş ve Eserler Listesi

. Lisans ve Lisansüstü Diplomaları ile Yurt Dışından Alınmış Diplomalar için YÖK Denklik Belgeleri (Onaylı Kopyası** ya da e-devlet kabul edilir)

. Profesör ve Doçent Kadrolarına Başvurular için Doçentlik Belgesi (Onaylı Kopyası)**

. Yabancı Dil Belgesi (e-devlet kabul edilir)

. AYDEK Başvuru Dilekçesi ve Formu *** (AYDEK başvurusunun, kadro başvurusu ile es zamanlı olarak Rektör Yardımcılığı AYDEK Komisvomfna yapılması ve sonucun adaya bildirilmesine müteakip, sonuç belgesinin aday tarafından başvuru linkine eklenerek Başkanlığımıza bilgi verilmesi gerekmektedir.)

. Yukarıda yer alan belgelerin de içinde bulunduğu bilimsel eserlerden oluşan 1 adet USB Bellek veya CD/DVD (Kitap bölümleri, makale, tez, kitap, eserlerin tam metni, eserlere yapılan atıflar vb. tüm akademik çalışmalar)

Başvuru süresi. Resmi Gazetemde yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür. Son başvuru tarihi resmi tatile denk geldiği takdirde bir sonraki iş gününün mesai saati bilimine kadar şahsen ya da kargo/posta volu ile başvuru yapılabilecektir.

^Profesör adayları, "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yöııetmeliği"nin 14. maddesi gereğince dilekçelerinde başlıca araştırına eserlerini belirteceklerdir.

BAŞVURUDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ÖNEMLt HUSUSLAR

. Başvuruda istenilen belgeler (1 nüsha halinde) basılı olacaktır. Dijital ortamda hazırlanan USB bellek veya CD/DVD'nin içindeki akademik çalışmalar ise basılı olmayacaktır.

. Doçent ve Profesör adayları Personel Dairesi Başkanlığı'na: Doktor Öğretim Üyesi adayları ise ilgili Fakülte Dekanlığı ya da Enstitü Müdürlüklerine başvuru yapacaktır.

. Profesör ve Doçent kadrolarına başvuran adayların, dijital ortamda (USB Bellek veya CD/DVD) hazırlanan eserleri ile başvuru evraklarını, link halinde (Örnek: Google Drive) personelatamara gtu.edu.tr adresine mail yoluyla göndermesi gerekmektedir.

. Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuran adayların, dijital ortamda (USB Bellek, CD veya DVD) hazırlanan eserleri ile başvuru evraklarını, link halinde (Örnek: Google Drive) ilgili fakülte va da enstitünün adresine mail yoluyla göndermesi gerekmektedir. İlgili fakülte ya da enstitünün mail adresleri Üniversitemiz websayfasında mevcuttur.

(***) Kadro ilanına dair ilgili birime yapılan başvurunun, ilgili birim tarafından işleme konularak seminer ve bilim jürilerinin oluşturulabilmesi için GTÜ Akademik Yükseltme ve Değerlendirme Kıırulu'nun (AYDEK) Çalışma Usul vc Esasları uyarınca ilgili kadro asgari koşullarının sağlandığına dair olumlu görüşü gerekmektedir. AYDEK değerlendirmeleri, sadece güncel kadro ilanı için geçerlidir. Bu nedenle adayların, güncel kadro ilanlarına başvurularında, ilgili birime ve Üniversitemiz Rektör Yardımcılığı AYDEK Komisyonuna eşzamanlı olarak başvuru yapması gerekmektedir. AYDEK Başvuru Dilekçesi ve AYDEK Başvuru Formu, ilanımızla eş zamanlı olarak Üniversitemiz web ana sayfasında link verilmek suretiyle yayımlanacaktır. AYDEK Başvuru Dilekçesi ve AYDEK Başvuru Formu elden veya posta yolu ile Rektör Yardımcılığına iletilecektir. AYDEK Başvuru Dilekçesi ekinde yer alan diğer evraklar ise https://abl.gtu.edu.tr/dogrulama/Dogrula/OtururnAc7giWaydek/ linkinden sisteme online olarak yüklenecektir. İhtiyaç duyulması halinde, AYDEK sürecine ilişkin adayları ilgilendiren tüm bilgilendirmeler için Üniversitemiz Rektör Yardımcılığı ile iletişime geçilmelidir.

İrtibat numarası: (0262) 605 15 35 - (0262) 605 29 97)

DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ BİLGİLER

1 - Adaylar son başvuru tarihi olarak belirtilen günün mesai saati bilimine kadar, bu ilanda belirtilen başvuru adreslerine belgelerini teslim etmekle yükümlüdür. Postada yaşanan gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. İlanda belirtilen koşulları taşımayan, ilgili birimlere yapılmayan veya süresi içinde yapılmayan ya da eksik belgeyle yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.

2- (**) Başvuruda istenilen belgeler başlığı altında "onaylı kopyası" şeklinde talep edilen belgelerin herhangi bir Resmi Kunımca aslı gibidir yapılarak onaylanması yeterli olup E-Devlet kapısı(www.turkiye.gov.tr)'dan alman kare kodlu belgeler doğruluğu teyit edilmek şartıyla geçerli olabilecektir.

3- İhtiyaç duyulması halinde; adayları ilgilendiren başvuru ve atama süreci ile ilgili tüın bilgilendirmeler Üniversitemizin wcb sayfasından https://www.gtu.cdu.tr yapılacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.

13812/1-1

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 31. ve 50/d maddesi ile "öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik''in ilgili hükümleri uyarınca "Öğretim Görevlisi", Araştırma Görevlisi ve "Öncelikli Alan Kapsamında Araştırma Görevlisi" alımı yapılacak olup ayrıntılı bilgi aşağıda yer almaktadır.

SINAV TAKVİMİ

GENEL ŞARTLAR (İlgili Yönetmelik Madde d)

(1) Bıı Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartlan taşımak,

b) ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğeri iği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön dcğcrlcndinnc ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

(2) Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kumlu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadroları hariç olmak üzere üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri, senato kararıyla, bu Yönetmelikte belirlenen ALES ve yabancı dil puan barajlarının üzerinde bir puanı asgari puan olarak belirleyebilirler.

(3) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100 Tük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlanma senatoları karar verir

Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadrolarına Atamalar

MADDE 15 - (1) Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadroları için Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenen ilave atama izinlerinin en fazla yüzde yirmisi kadar ilave atama izni, Y ükseköğrelim Kurulu tarafından belirlenen öncelikli alanlarda araştırma görevlisi kadrosunda lisansüstü eğitim yaptırılması amacıyla yükseköğretim kurulularına tahsis edilebilir. Bu kapsamda ilan edilen araştırma görevlisi kadroları için, bu Yönetmelik uyarınca yapılacak ön değerlendirme sonucunda giriş sınavına katılmaya hak kazananlar için, giriş smavı sözlü olarak yapılır. Sözlü giriş sınavı jürisi en az bir öğretim üyesi başka bir devlet üniversitesinden olmak üzere üç öğretim üyesinden oluşur. Sözlü sınav sonucu 70 puanın altında puan alanlar, nihai değerlendirme aşamasına geçemezler. Bu Yönetmelik uyarınca yapılan değerlendirme sonucu başarılı olanların atamaları yürürlükteki mevzuat uyarmca yapılır.

(2) (Ek:RG-3/3/2022-31767) Araştırma üniversitelerine Yükseköğretim Kurulu tarafından her yıl belirlenen öncelikli alanlara atanmak üzere Yükseköğretim Kurulunun tahsis edeceği araştırma görevlisi kadroları için 10 uncu madde uyarınca yapılacak ön değerlendirme sonucunda ilan edilen kadro sayısının üç katı aday giriş sınavına katılmaya hak kazanır. 9 uncu madde uyarınca oluşturulacak giriş sınavı jürisince 11 İnci maddedeki esaslar çerçevesinde yazılı giriş sınavı yapılır. Adayların nihai değerlendirilmesinde ALES puanının %40'ı, lisans mezuniyet notunun %15'i, yabancı dil puanının %30'u ve giriş sınavı notunun %15'i dikkate alınır. Nihai değerlendirme puanı 70 puanın altında olanlar başarısız sayılır. 13 üncü madde uyarınca başarılı olarak ilan edilen adayların ataması yürürlükteki mevzuat uyarmca yapılır.

ÖZEL ŞARTLAR 1 (İlgili Yönetmelik Madde 7):

(1) (Değişik:RG-3/3/2022-31767) Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. Devlet yükseköğretim kuramlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli Yüksek Lisans, Doktora veya sanalla yeterlik eğilimi öğrencisi olmak şartı aranır.

ÖZEL ŞARTLAR - 2 (İlgili Yönetmeliğin Genel Şartlar başlıklı 6 ncı maddesin in 2 nci fıkrası kapsamında; asgari Yabancı Dil Puanlarının Belirlenmesi):

* Üniversitemiz Senatosunun 16/07/2020 tarih ve 2020/15-11 sayılı kararı uyarmca, lakültc/Enstilü/Bölüml erimiz için hizalarında gösterilen asgari yabancı dil puanları belirlenmiştir.

.Üniversitemiz Senatosunun 10/11/2022 tarih ve 2022/21-02 sayılı karan uyarınca, Mühendislik Fakültesi bölümleri için hizalarında gösterilen asgari yabancı dil puanları belirlenmiştir,

.Üniversitemiz Senatosunun 02.11.2023 tarih ve 2023/31-05 sayılı karan uyarınca. Temel Bilimler Fakültesi Fizik Bölümü için asgari yabancı dil puanları belirlenmiştir.

MUAFİYET (İlgili Yönetmelik Madde 14):

(I) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğilimini tamamlamış olanlarda, (Değişik ibare:RG-3/3/2022-31767) 7 nci maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarına alanacak olanlarda, yükseköğretim kuramlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakla olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELCELER

Araştırma Görevlisi Kadrolarına Başvuracak Adaylar İçin İstenilen Belgeler:

I-Dilekçe (Başvuruda bulunulan birim, anabilim dalı, ilan numarası, iletişim adresi, telefon numarası, e-mail adresine ilişkin beyanın dilekçede belirtilmesi şarttır.)

2-özgeçmiş

3-Lisans ve Lisansüstü diplomaları veya Geçici Mezuniyet Belgesi ile yurt dışından alınmış diplomalar için YÖK Denklik Belgesi (Onaylı Kopyası* ya da e-devlet kabul edilir)

4-Mcrkczi Sınav (ALI İS) Sonuç Belgesi, muaf adaylar için ise Hizmet Belgesi

5-T.C. Kimlik Kartı Fotokopisi

6-Lisans Not Transkripti ( Onaylı kopyası* ya da e-devlet kabul edilir)

7-Yilksek Lisans veya Doktora Öğrenci Belgesi (Onaylı Kopyası* ya da e-devlet kabul edilir)

8-Yilksek Lisans veya Doktora Not Transkripti (Onaylı Kopyası* ya da e-devlet kabul edilir)

9-Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi Yabancı Dil Sınavı veya eşdeğerlili kabul edilen bir sınava ait sonuç belgesi

10-Erkek Adaylar için Askerlik Durum Belgesi (e-devlel kabul edilir)

11-Adlı Sicil Kaydı Belgesi (e-devlet kabul edilir)

Öğretim Görevlisi Kadrolarına Başvuracak Adaylar İçin İstenilen Belgeler:

1) Dilekçe (Başvuruda bulunulan birim, anabilim dalı, ilan numarası, iletişim adresi, telefon numarası, e-mail adresine ilişkin beyanın dilekçede belirtilmesi şarttır.)

2) Özgeçmiş

3) Lisans ve Lisansüstü diplomaları veya Geçici Mezuniyet Belgesi ile yurt dışındım alınmış diplomalar için YÖK Denklik Belgesi (Onaylı Kopyası* ya da e-devlet kabul edilir)

4) Merkezi Sınav (ALES) Sonuç Belgesi, muaf adaylar için ise hizmet belgesi

5) T.C. Kimlik Karlı Fotokopisi

6) Lisans Not Transkripti (Onaylı Kopyası* ya da e-devlet kabul edilir)

7) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi Yabancı Dil Sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınava ait sonuç belgesi

8) Erkek adaylar için Askerlik Dunun Belgesi ya da Terhis Belgesi (c-dcvlct kabul edilir)

9) Adli Sicil Kaydı Belgesi (e-devlet kabul edilir)

10) ilan niteliğinde özel şart olması halinde özel şarta ilişkin belgeler

11) Tecrübe Belgesi istenilen kadrolarda, bu durumu kanıtlayan resmi ya da özel kuruluşlardan alınmış belgeler. (Onaylı Kopyası* ya da c-dcvlct kabul edilir)

* Başvuruda istenilen belgeler başlığı altında "onaylı kopyası" şeklinde talep edilen belgelerin herhangi bir resmi burumca aslı gibidir yapılarak onaylanması yctcrlidir. c-dcvlct kapısı (www.turkiyc.gov.trfdan alınan kare kodlu mezuniyet belgesi, öğrenci belgesi vc adli sicil kaydı belgelerinin doğruluğu teyit edilmek şartıyla geçerli olabilecektir.

DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR

1- Adaylar, Üniversitemizce eş zamanlı olarak yayınlanan ilanlardan yalnızca 1 (bir) kadroya başvuruda bulunabilirler. Birden fazla kadroya başvuruda bulunan adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.

2- Adaylar, son başvuru tarihi olarak belirtilen günün mesai saati bilimine kadar, bu ilanda belirtilen başvuru adreslerine belgelerini teslim etmekle yükümlüdür. Postada yaşanan gecikmelerden, eksik belgelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. İlanda belirtilen koşullan taşımayan, ilgili birimlere yapılmayan, süresi içinde yapılmayan ya da eksik belgeyle yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.

3- İlan başvuru süreci ile nihai değerlendirme sonuçlarının yayımlanmasına istinaden kadro hakkı kazanan asil vc yedek adayların atanma sürecine ilişkin Üniversitemiz wcb sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversitemize bağlı bilimlerde istihdam edilmek üzere. 2547 sayılı Yükseköğretim Kamınu'uun 31. ve 50/d maddesi ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi alımı yapılacak olup ayrıntılı bilgi aşağıda yer almaktadır,

GENEL ŞARTLAR (İlgili Yönetmelik Madde 6)

(1) Bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda;

a) 657 sayılı DevletMemurları Kanun un un 48 inci maddesinde belirtilen şartlan taşımak.

b) ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir, Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

(2) Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kumlu tarafından belirienen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadroları hariç olmak üzere üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri, senato kararıyla, bu Yönetmelikte belirlenen AT.ES ve yabancı dil puan barajlarının üzerinde bir puanı asgari puan olarak belirleyebilirler.

(S) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlannın senatoları karar verir.

ÖZEL ŞARTLAR -1 (İlgili Yönetmelik Madde 7):

(1) (Değişik:RG-3/3/2022-31767) Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşım doldurmamış olmak gerekir. Devlet yükseköğretim kurumlannın araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli Yüksek Lisans, Doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır,

ÖZEL ŞARTLAR - 2 (İlgili Yönetmeliğin Genel Şartlar başlıklı 6 mı maddesin in 2 m i fıkrası kapsamında; asgari Yabamı Dil Puanlarının Belirlenmesi):

* Üniversitemiz Senatosunun 16/07/2020 tarih ve 2020/15-11 sayılı kararı uyarınca. Fakülte/Enstitü/Bölümlerimiz için hizalarında gösterilen asgari yabancı dil puanlan belirlenmiştir.

MUAFİYET (İlgili Yönetmelik Madde 14):

(1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatla yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, (Değişik ibare;RG-3/3/2022-31767) 7 nci maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarına, atanacak olanlarda, yükseköğretim kuramlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şanı aranmaz.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Öğretim Görevlisi Kadrolarına Başvuracak Adaylar İçin İstenilen Belgeler:

l) Dilekçe (Başvuruda bulunulan birim, anabilim dalı, ilan numarası, iletişim adresi, telefon numarası, e-mail adresine ilişkin beyanın dilekçede belirtilmesi şarttır.)

2) Özgeçmiş

3) Lisans ve Lisansüstü diplomaları veya Geçici Mezuniyet Belgesi ile yurt dışından alınmış diplomalar için YÖK Denklik Belgesi (Onaylı Kopyası* ya da e-devlet kabul edilir)

4) Merkezi Sınav (ALES) Sonuç Belgesi, muaf adaylar için ise hizmet belgesi

5) T.C. Kimlik Kartı Fotokopisi

6) Lisans Not Transkripti (Onaylı Kopyası* ya da e-devlet kabul edilir)

7) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi Yabancı Dil Sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınava ait sonuç belgesi

8) Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi ya da Terhis Belgesi (e-devlet kabul edilir)

9) Adli Sicil Kaydı Belgesi (e-devlet kabul edilir)

10) İlan niteliğinde özel şart obuası halinde özel şarta ilişkin belgeler

11) Tecrübe Belgesi islenilen kadrolarda, bu durumu kanıtlayan resmi ya da özel kuruluşlardan alınmış belgeler. (Onaylı Kopyası* ya da e-devlet kabul edilir)

* Başvuruda istenilen belgeler başlığı altında "onaylı kopyası" şeklinde talep edilen belgelerin herhangi bir resmi kuramca aslı gibidir yapılarak onaylanması yeterlidir. e-devlet kapısı (www.turkiye.gov.tr)'dan alınan kare kodlu mezuniyet belgesi, öğrenci belgesi ve adli sicil kaydı belgelerinin doğruluğu teyit edilmek şartıyla geçerli olabilecektir.

DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR

I-Adaylar, Üniversitemizce eş zamanlı olarak yayınlanan ilanlardan yalnızca I (bir) kadroya başvuruda bulunabilirler, Birden fazla kadroya başvuruda bulunan adayların tüm başvurulan geçersiz sayılacaktır.

2-Adaylar, son başvuru tarihi olarak belirtilen günün mesai saati bitimine kadar, bu ilanda belirtilen başvuru adreslerine belgelerini teslim etmekle yükümlüdür. Postada yaşanan gecikmelerden, eksik belgelerden Üniversitemiz sorumlu değildir, tlanda belirtilen koşulları taşımayan, ilgili birimlere yapılmayan, süresi içinde yapılmayan ya da eksik belgeyle yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.

3- İlan başvuru süreci ile nihai değerlendirme sonuçlarının yayımlanmasına istinaden kadro hakkı kazanan asil ve yedek adayların atanma sürecine ilişkin Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir, Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.

13954/1-1