Artvin Çoruh Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Artvin Çoruh Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 63 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 15 ocak 2024

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 30 Aralık 2023 01:30, Son Güncelleme : 30 Aralık 2023 02:40
Artvin Çoruh Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine; "2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu","657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi", "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" ile "Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ilgili maddeleri" uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

1) Profesör kadrosuna başvuruda bulunacaklardan istenen belgeler: Başvurdukları bölüm ve anabilim dalı ile başlıca araştırma eserini belirttiği dilekçe, bir adet fotoğraf, nüfus cüzdan fotokopisi, özgeçmiş, puan tablosu, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları ile doçentlik belgesinin onaylı suretleri, hizmet belgesi, askerlik durum belgesi, adli sicil kaydı belgesi ile 6 (altı) adet CD veya Flash Bellek

2) Doçent kadrosuna başvuruda bulunacaklardan istenen belgeler: Başvurulan bölüm ve anabilim dalım belirttiği dilekçe, bir adet fotoğraf, nüfus cüzdan fotokopisi, özgeçmiş, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları ile doçentlik, belgesinin onaylı suretlen, hizmet belgesi, yabancı dil belgesi, askerlik durum belgesi, adli sicil kaydı belgesi ile 4 (dört) adet CD veya Flash Bellek

3) Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuruda bulunacaklardan istenen belgeler: Başvurdukları bölüm ve anabilim dalını belirttiği dilekçe, bir adet fotoğraf, nüfus cüzdan fotokopisi, özgeçmiş, puan tablosu, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının onaylı suretleri, hizmet belgesi, yabancı dil belgesi, askerlik durum belgesi, adli sicil kaydı belgesi ile 4 (dört) adet CD veya Flash Bellek

CD ve Flash Bellek içerikleri: Bilimsel çalışma ve yayınlar, özgeçmiş, yabancı dil belgesi (Doçent ve Dr. Öğr. Üyesi), puan tablosu (Profesör ve Dr. Öğr. Üyesi), lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları ile doçentlik belgesinin onaylı suretleri, hizmet belgesi

Başvuruların 30/12/2023 ilan tarihi itibarı ile 17 (on yedi) gün içerisinde (15/01/2024 tarihi mesai bitimine kadar) şahsen veya postayla yapılması gerekmekledir. Postadaki gecikmelerde sorumluluk kabul edilmeyecektir.

Not : 1) Yabancı ülkelerden alman diplomaların denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması gereklidir.

2) E-Devlet üzerinden alman barkodlu belgeler geçerli olup ayrıca onaylanmasına gerek bulunmamaktadır.

3) Profesör ve doçent adayları Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına, doktor öğretim üyesi adayları ise ilgili dekanlık veya müdürlüğe başvurularım şahsen veya postayla yapacaklardır.

4) Üniversitemiz Rektörlüğü gerekli gördüğü durumlarda ilan sürecinin her aşamasında iptal etme ve/veya değişiklik yapma yetkisine sahiptir.

Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine; " 10/07 '2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesi", "2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu", 09/11/2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik", "657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi" ve "Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadrolarına Atananların Lisansüstü Eğitimleri İle Diğer Hususlara İlişkin Usul ve Esaslar" hükümleri uyarınca akademik personel alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR:

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2- ALES'ten en az 70. Yükseköğretim Kurulu tarafindan kabul edilen merkezi yabancı dil suıavmdan en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3- On değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lilk ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerlisi Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

4- Yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak aramalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi at amaları ile 4/111981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fikrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kuramlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil suıavmdan en az 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

ÖZEL ŞARTLAR:

1- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.

2- Araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.

3- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

4- Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu itirafından belirlenen uzmanlık alanıyla doğrudan ilgili lisans mezuniyeti bulunmayan alanlardaki programların öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda, en az lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır,

5- Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafindan belirlenen uzmanlık alanlarındaki uygula ma h dersleri vermek üzere istihdam edilecek öğretim görevlilerinde, her program için Yükseköğretim Kurulu tarafindan karar verilen sayıdaki öğretim görevlisi kadrosu için geçerh olmak üzere, lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla uygulama alanında en az dört yıl mesleki tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

MUAFİYET:

1- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, özel şartlann dördüncü ve beşinci maddeleri kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

2- Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretini görevlisi kadro lan haricindeki öğrcıiın elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

1- Başvuru Formu (www.artvin.edu.tr adresi DUYURULAR bölümünde bulunan "Öğretim Elemanı İlam" alımdaki "Öğretim Elemanı Başvuru Fonnu"ııun çıktısı alınarak (formda ilan numarası mutlaktı belirtilerek) doldurulacaktır.

2- Özgeçmiş

3- Mezuniyet Belgesi ve Transknpl (Lısans/Yüksck Lisans-Doktora)

4- Öğrenci Belgesi (Yüksek Lisans/Doktora)

5- ALES Sonuç Belgesi

6- Yabancı Dil Belgesi

7- Alanında İş Tecrübe Belgesi (SGK belgesi ile birlikte)

8- Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kuruntunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir,)

9- Nüfus Cüzdan Fotokopisi

ÖNEMLİ NOTLAR:

1- Başvurular şahsen veya posta ile yapılabilir. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak Amin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğü Yan İşleri Şube Müdürlüğü Merkez Yerleşke adresine ulaşması gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurulardan, eksik belgeli başvurulardan ve postada meydana gelen gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

2- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme sonuçlan hl1p;//www.artvin,edu,lr web adresinde ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3- Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca birine başvuracaklardır. Birden fazla başvuru yaptığı tespit edilen adayların başvurulan dikkate alınmayacaktır.

4- Yabancı ülkelerden alman diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

5- Onaylı istenen belgelerin Resmi Kurumlarca "Aslı Gibidir" yapılarak onaylanması gerekmektedir. E-Devlei üzerinden alınan barkodlu belgeler geçerli olup ayrıca onaylanmasına gerek bulunmamaktadır.

6- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

7- Araştırma Görevlisi kadrolarına atamalar 2547 Sayılı Kanunun 50/d Maddesi uyarınca yapılacaktır.

8- Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversitemiz Rektörlüğü gerekli gördüğü durumlarda ilan sürecinin her aşamasında iptal etme vc/vcya değişiklik yapma yetkisine sahiptir.

9- Atanmaya hak kazanan Aday;/Adayların tüm belgeleri onaylı olmak zorundadır.

1ü- Başvuru formunda ilan numarası kesinlikle belirtilecektir. Eksik vcva hatalı bildirilen ilan numaralarından iİKİli kişi sorumlu olup Üniversitemiz sorumlu değildir.