Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı- Güncellendi

Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı. Son başvuru tarihi 12 ocak 2024

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 29 Aralık 2023 04:45, Son Güncelleme : 11 Ocak 2024 01:01
Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı- Güncellendi

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 657 Sayılı Devlet Memurları Kamınu'nun 48. Maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili yönetmelik hükümleri ile Erciyes Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. Öğretim Üyeliğine başvuru süresi, ilanın Resmi Gazete 'de yayımlandığı tarihten itibaren başlar 15. günün mesai saati bitiminde sona erer.

İlan olunur.

PROFESÖR KADROSU İÇİN

-2547 sayılı Kanun'un 26. maddesinde belirlilen şartlara haiz, olmak,

-Adaylar başvurularını; dilekçe, özgeçmiş ve yayın listesi ile noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora veya tıpta uzmanlık belgesi veya sanatla yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, yabancı dil belgesi, askerlik durum belgesi, nüfus cüzdanın tasdikli fotokopisi, herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair resmi belge (E-Devi et üzerinden alınan belge) ve iki adet fotoğrafı kapsayan başvuru dosyası ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 takım dosyayı fiziki olarak ve ayııca bu dosyalardaki dokümanların tamamının PDF formatmda CD veya Flash Belleğe aktarılıp, 6 (altı) adet olarak Üniversitemiz Rektörlüğüne şalisen teslim etmeleri gerekmektedir. Posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir,

-2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'mm 26. maddesi gereğince profesör adayları yayın listelerinde başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir.

DOÇENT KADROSU İÇİN

-2547 sayılı Kanuncun 24. maddesinde belirtilen şartlara haiz olmak,

-Adaylar başvurularını; dilekçe, özgeçmiş ve yayın listesi ile noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora veya tıpta uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, yabancı dil belgesi, askerlik dunun, belgesi, nüfus cüzdanın tasdikli fotokopisi, herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair resmi belge (E-Devlet üzerinden alınan belge) ve iki adet fotoğrafı kapsayan başvuru dosyası ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 lakım dosyayı fiziki olarak ve ayrıca bu dosyalardaki dokümanların tamamının PDF formalında CD veya Flash Belleğe aktarılıp, 4 (dört) adet olarak Üniversitemiz Rektörlüğüne şahsen teslim etmeleri gerekmekledir. Posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROSU İÇİN

-2547 Sayılı Kanunun 23, maddesinde belirlilen şartlara haiz olmak,

- Adaylar başvurularını; dilekçe, özgeçmiş vc yayın listesi ile noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora veya tıpta uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, yabancı dil belgesi, askerlik durum belgesi, nüfus cüzdanın tasdikli fotokopisi, herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair resmi belge (E-Dcvlet üzerinden alınan belge) vc iki adet fotoğrafı kapsayan başvuru dosyası ile bilimsel çalışma vc yayınlarını kapsayan 1 takım dosyayı fiziki olarak ve ayııca bu dosyalardaki dokümanların tamamının PDF formatmda CD veya Flash Belleğe aktarılıp, 4 (dört) adet olarak Üniversitemiz ilgili akademik birimlerine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

NOT: (Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuran Adaylar İçin)

-Adaylarda Yükseköğretim Kurumlan Yabancı Dil (YÖKDİL) veya YDS sınavından en az 65 (altmış beş) puan ya da eşdeğeri kabul edilen bir dil sınavından en az 65 (altmış beş) puanın muadili bir puan almış olmak ve Çalışma alanı bir yabancı dil olan bölümlerde çalışma alanı dışındaki başka bir dilde eşdeğeri kabul edilen merkezi bir yabancı dil sınavından en az 65 (altmış beş) puan veya muadili bir puan almış olmak şartı aranır.

- Eğilim Dili Yabancı Dil olan birimlerde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından ilgili eğilim dilinden asgari 85 (seksen beş) puan almış olma şartı aranır.

-Başvuruda bulunan adayların yayın dosyalarının içerisine Üniversitemiz Akademik Yükseltme vc Atama Ölçütlerinde kullanılan puanlama tablolarına göre hazırlayacakları puanlama tablosu eklemeleri gerekmekledir.

-Adayların ilan edilen öğretim üyesi kadrolarına başvurularının geçerli sayılabilmcleri için, durumlarının başvurduğu kadro unvanı ile ilgili Erciyes Üniversitesi Akademik Yükselime vc Atama Ölçütlerine uygunluğunun ilgili komisyon tarafından kabulü zorunludur. Üniversitemiz Akademik Yükseltine ve Atama Ölçütlerine https://www.erciyes.edu.tr/Files/regulation/75afd083-549e-4e05-a969-5d669ead4823.pdf adresinden ulaşabilirsiniz.

-Başvuruda bulunan öğretim üyesi adayları, ilan edilen yalnız bir kadroya müracaatta bulunabilirler. Profesör ve Doçent unvanına sahip öğretim üyeleri sahip olduğu unvanlardan daha alt unvanlı kadrolara müracaat edemezler.

-2547 sayılı Kanunun Ek 38. Maddesi uyarınca belirlenen %30'luk kota kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

-İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal edebilir.

İlanımız Üniversitemiz (www.erciyes.edu.tr) web sayfasının duyurular kısmında mevcut olup, Üniversitemiz web sitesinde yapılacak olan duyurular tebligat niteliğindedir.

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretini Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümleri çerçevesinde, Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine Öğretim elemanı alınacaktır.

İlan olunur.

A- GENEL ŞARTLAR 1- öğretim Elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

a) öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES' ten en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.

b) Yükseköğretim Kurulu taralından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 (elli) puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

c) Eğitim Dili Yabancı Dil olan birimlerde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından ilgili eğitim dilinden asgari 7ü (yetmiş) puan almış olma şartı aranır.

d) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

e) Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuracak adayların Lisansüstü, öğrenci olması vc I Jsansüstü eğitimlerine kayıt yaptırdıkları tarih itibarıyla azami eğitim sürelerini aşmamış olmaları gerekmektedir. (Lisansüstü Eğitim ve öğretim Yönetmeliğinin 35. maddesinin 8. fıkrası uyarınca ek süre alan adayların eğitim gördükleri Enstitülerden aldıkları yeni azami sürelerini gösteren belge ile başvuru yapmaları gerekmektedir.)

f) Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için adayın, sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olması gerekir.

2- Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun 4'lük ve 5'lik not sisteminin 1 OO'liik not sistemine eşdeğerliğinin belirlenmesinde Yükseköğretim Kurulu'nun eşdeğerlilik tablosu kullanılacaktır.

3- Yabanci ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

4- Öğretim Görevlisi kadrolarına 2547 sayılı Kanunun 31. maddesi uyarınca atama yapılacaktır.

5-Araştırma Görevlisi ve Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi kadrolarına 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır.

6- Başvuruda bulunan adaylar ilan edilen yalnız bir kadroya müracaatta bulunabilirler.

7- İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal edebilir.

8- Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir.

9- İlan edilen kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.

10- İlana başvurmak isteyen adaylar, başvuru yapacakları birimin iletişim adreslerine, ilgili birimin web sayfasından ulaşabilirler.

11- On Değerlendirme ve Değerlendirme sonuçlan Üniversitemiz Rektörlük web sayfasında yayımlanacaktır,

NOT: Tecrübe süresinde Lisans mezuniyetinden sonraki süre esas alınacaktır.

B ÖZEL ŞARTLAR

- Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuru için aranacak özel şartlar şualardır:

a) tlanda belirtilmiş olan şartlan taşımak.

C- MUAFİYET

1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kuramlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz,

D- BAŞVURMA YERİ VE İSTENEN BELGELER

1- Başvuru Dilekçesi (Aday Başvuru Dilekçesinde başvurulan kadronun; Birimini, Bölümünü, Ana Bilim Dalı/Programını, Kadro ilan No, Kadro Unvanım, Kadro Derecesini, ilan özel şartını ve iletişim adresini; telefon numarası, E-Mail vs. açıkça belirtecektir.)

2- Özgeçmiş

3- Lisans Diploması/Mezuniyet Belgesi (Resmi Kurum onaylı belge veya e-Devlet üzerinden alınan Lisans mezun belgesi)

4- İlan Edilen Kadroya Bağlı Olarak, Yüksek Lisans, Doktora-Tıpta Uzm.-Sanatta Yet. Öğrenim Durum Belgesi/ Mezuniyet Belgesi (Resmi Kurum onaylı belge veya e-Devlet üzerinden alman Lisansüstü mezun belgesi)

5- Lisans Transkript Belgesi (Resmi Kurum onaylı belge veya e-Devlet üzerinden alınan Lisans Transkript belgesi)

6- ALES Belgesi (Doğrulama kodunun okunaklı olması gerekmektedir)

7- Yabancı Dil Belgesi (YÖKDİLZYDS/KPDS/ÜDS veya Muadili), ( Doğrulama kodunun okunaklı olması gerekmektedir)

8- T.C. Nüfus Cüzdam/T.C, Kimlik Kartı Fotokopisi

9- 2 Adet Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

10- Sertifika veya Tecrübe Durumunu Gösterir Belge (İlan özel şartına bağlı olarak alınacak Resmi Kurum onaylı belge)

11- Erkek Adaylar için askerlikle ilişkisi olmadığına dair Askerlik Dunun Belgesi (Resmi Kurum onaylı belge veya e-Devlet üzerinden alınan belge)

12- Hizmet Belgesi (Daha önce kamuda hizmeti olanlar için Resmi Kurum onaylı belge)

13- Herhangi Bir Adli Sicil Kaydı Olmadığına Dair Belge (E-Devlet üzerinden alınan belge)

ÖNEMLİ NOTLAR:

- 06.02.2013 tarihinde Resmi Gazete' de yayımlanan Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde tanımlanan azami öğrenim süresini dolduran ancak 2016-2017 eğitim Öğretim güz yarıyılından itibaren azami süreleri tekrar başlatılan öğrencilerin Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuruları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının kararı doğrultusunda değerlendirmeye alınmayacaktır.

- 20 Nisan 2016 tarihinden itibaren 2017 Güz dönemine kadar geçen sürede azami öğrenim sürelerin dolması nedeniyle kadro ile ilişkileri kesilen Araştırma Görevlilerinden 2016-2017 güz döneminde azami öğrenim süreleri tekrar başlatılanların Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurulan Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının kararı doğrultusunda değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Yükseköğretim Kurulunun belirlediği Öncelikli Alanlar için Yükseköğretim Yürütme Kumlunun belirlediği Lisansüstü programa en geç iki yerleştirme dönemi sonunda yerleşemeyen ve/veya Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen azami süreler içinde eğitimini tamamlamayanların kadroyla ilişiği kesilir.

- Adaylar başvurusunu "Kadronun İlan Edildiği İlgili Birime" teslim edecektir. Atanmaya hak kazanan adaylardan, atama öncesi belgelerin asıllarının elektronik imzalı/ıslak imzalı hali istenecektir. Belgelerin asıllarım ibraz edemeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.

- 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu' nun 50 nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında atanıp tezli yüksek lisans eğitimini tamamlamış olanların araştırma görevlisi kadrolarıyla ilişikleri en fazla altı ay süreyle daha devam eder. Altı aylık süre içerisinde devlet yükseköğretim kurumlannda alanıyla ilgili doktora veya sanatta yeterlik eğitimine başlamayanların araştırma görevlisi kadrolarıyla ilişikleri kendiliğinden kesilir. (2547 Sayılı Kanun'un Ek Madde 38 (Değişik: 1/7/2022-7417/32 md.))

- Başvurular; Erciye» Üniversitesi tarafından kadronun ilan edildiği "İlgili Birime" şahsen veya posta yoluyla yapılabilecektir. Süresi içinde yapılmayan, postadaki gecikmeler ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır.

- İnternet aracılığı ile başvuru alınmayacaktır.

- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen aday? adayların sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Başvuran aday/adaylann koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması durumunda atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

BAŞVURU EVRAKLARI LADE EDİLMEYECEKTİR.

Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapmak hakkına haizdir. Üniversite web sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır

A- GENEL ŞARTLAR

1- Öğretim Elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

a) Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada AEES' ten en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.

b) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 (elli) puan veya cşdcğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

c) F.ğitim Dili Yabancı Dil olan birimlerde Yükseköğretim Kurulu taralından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından ilgili eğitim dilinden asgari 70 (yetmiş) puan almış olma şartı aranır.

d) Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuracak adayların Lisansüstü öğrenci olması ve Lisansüstü eğitimlerine kayıt yaptırdıkları tarih itibarıyla azami eğitim sürelerini aşmamış olmaları gerekmektedir. (Lisansüstü Eğilim ve Öğretini Yöne ime liği'nin 35. maddesinin 8. fıkrası uyarınca ek süre alan adayların eğilim gördükleri Enstitülerden aldıkları yeni azami sürelerini gösteren belge ile başvuru yapmaları gerekmekledir.)

c) Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için adayuı, sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olması gerekil .

2- Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun 4'lük ve 5'lik not sisteminin 100'lük not sistemine eşdeğerliğinin belirlenmesinde Yükseköğretim Kurulu'nun eşdeğerlilik tablosu kullanılacaktır.

3- Yabancı ülkelerden alman diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

4-Araştırma Görevlisi kadrolarına 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır.

5- Başvuruda bulunan adaylar ilan edilen yalnız bir kadroya müracaatta bulunabilirler.

6- İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal edebilir.

7- Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir.

8- İlan edilen kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.

9- İlana başvurmak isteyen adaylar, başvuru yapacakları birimin iletişim adreslerine, ilgili birimin web sayfasından ulaşabilirler.

10- Ön Değerlendirme ve Değerlendirme sonuçlan Üniversitemiz Rektörlük web sayfasında yayımlanacaktır.

NOT: Tecrübe süresinde Lisans mezuniyetinden sonraki süre esas alınacaktır.

B- ÖZEL ŞARTLAR

- Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuru için aranacak özel şartlar şunlardır:

a) İlanda belirtilmiş olan şartlan taşımak.

C- MUAFİYET

1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta vc veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kuramlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

D- BAŞVURMA YERİ VE İSTENEN BELGELER

1- Başvuru Dilekçesi (Aday Başvuru Dilekçesinde başvurulan kadronun; Birimini, Bölümünü, Ana Bilim Dalı/Programını, Kadro İlan No, Kadro Unvanım, Kadro Derecesini, ilan özel şartını ve iletişim adresini; telefon numarası, E-Mail vs, açıkça belirtecektir.)

2- Özgeçmiş

3- Lisans Diploması/Mczuniyct Belgesi (Resmi Kurum onaylı belge veya c-Dcvlct üzerinden alman Lisans mezun belgesi)

4- İlan Edilen Kadroya Bağlı Olarak, Yüksek T. i san s, Doktora-Tıpta Uzm.-Sanatta Yet. Öğrenim Dutum Belgesi/ Mezuniyet Belgesi (Resmi Kurum onaylı belge veya c-Dcvlct üzerinden alınan Lisansüstü mezun belgesi)

5- Lisans Transkript Belgesi (Resini Kurum onaylı belge veya c-Dcvlct üzerinden alınan Lisans Transkript belgesi)

6- Al.ES Belgesi (Doğrulama kodunun okunaklı olması gerekmekledir)

7- Yabancı Dil Belgesi (YÖKDİL/YDSZKPDS/ÜDS veya Muadili), ( Doğrulama kodunun okunaklı olması gerekmektedir)

8- T.C. Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı Fotokopisi

9- 2 Adet Vesikalık Fotoğraf (Son allı ay içinde çekilmiş olmalı)

10- Sertifika veya Tecrübe Durumunu Gösterir Belge (İlan özel şanına bağlı olarak alınacak Resmi Kurum onaylı belge)

11- Erkek Adaylar için askerlikle ilişkisi olmadığına dair Askerlik Durum Belgesi (Resmi Kurum onaylı belge veyae-Devlel üzerinden alınan belge)

12- Hizmet Belgesi (Daha önce kamuda hizmeti olanlar için Resmi Kurum onaylı belge)

13- Herhangi Bir Adli Sicil Kaydı Olmadığına Dair Belge (E-Devlet üzerinden alman belge)

ÖNEMLİ NOTLAR: - 06.02.2013 tarihinde Resmi Gazete' de yayımlanan Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde tanımlanan azami öğrenim süresini dolduran ancak 2016-2017 eğitim öğretim güz yarıyılından itibaren azami süreleri tekrar başlatılan öğrencilerin Araştırına Görevlisi kadrolarına başvurulan Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının karan doğrultusunda değerlendirmeye alınmayacaktır.

- 20 Nisan 2016 tarihinden itibaren 2017 Güz. dönemine kadar geçen sürede azami öğrenim sürelerin dolması nedeniyle kadro ile ilişkileri kesilen Araştırma Görevlilerinden 2016-2017 güz döneminde azami öğrenim süreleri tekrar başlatılanların Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurulan Yükseköğretim Kurulu Başkaııhğıııuı karan doğrultusunda değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Adaylar başvurusunu "Kadronun İlan Edildiği İlgili Birime" teslim edecektir. Atanmaya hak kazanan adaylardan, atama öncesi belgelerin aşıtlarının elektronik imzalı/ıslak imzalı hali istenecektir. Belgelerin asıllarını ibraz edemeyen adayların atamaları yapılmayacakta.

- 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu' mın 50 nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında atanıp tez.li yüksek lisans eğitimini tamamlamış olanların araştırma görevlisi kadrolarıyla ilişikleri en fazla altı ay süreyle daha devam eder. Allı aylık süre içerisinde devlet yükseköğretim kurulularında alanıyla ilgili doktora veya sanatla yeterlik eğilimine başlamayanların araştırma görevlisi kadrolarıyla ilişikleri kendiliğinden kesilir. (2547 Sayılı Kanun'un Ek Madde 38 (Değişik: 1/7/2Ü22-7417/32 ınd.))

- Başvurular; Erciyes Üniversitesi tarafindan kadronun ilan edildiği "ilgili Birime" şahsen veya posta yoluyla yapılabilecektir. Süresi içinde yapılmayan, postadaki gecikmeler ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır.

- İnternet aracılığı ile başvuru alınmayacaktır.

- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen aday/adayların sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Başvuran aday/adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması durumunda atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

BAŞVURU EVRAKLARI İADE EDİLMEYECEKTİR.

-ilanımıza https://www.crcives.cdii.lr/ adresinden ulaşılabilir.

Üniversitemiz sınav takviminde zoıunlu hallerde değişiklik yapmak hakkına haizdir. Üniversite web sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır