Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı. Son başvuru tarihi 12 ocak 2024

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 29 Aralık 2023 04:20, Son Güncelleme : 29 Aralık 2023 05:59
Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi  ve Elemanı Alım İlanı

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri, Üniversitemiz Akademik Değerlendirme Yönergesi uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

GENEL AÇIKLAMALAR

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak şarttır.

- Her aday tek bir kadroya başvurabilir.

- Adaylar ünvanlarının altında kadroya başvuramazlar.

- Başvuru evraklarında eksik belge veya yanlış beyanda bulunduğu sonradan tespit edilen adayların başvurusu geçersiz sayılacaktır.

- Atanmaya hak kazanan adayın hak ettiği derece ve kademesine göre derece değişikliği yapma hakkı Kurumumuza aittir.

- İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını değiştirebilir ve iptal edebilir.

Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların:

1. Başvuru Formu (1)

2. Doçentlik Belgesi

3. Akademik Değerlendirme Belgesi (2)

4. Askerlik Belgesi (3,4)

5. Varsa kamu hizmetini gösterir hizmet belgesi (3,4) ile;

PROFESÖR kadroları için "özgeçmiş, doçentlik belgesi, bilimsel yayın listesi (başlıca araştırma eseri belirtilecek), yayınlar, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıflar, sanat eserleri, icralar ve bunlara ilişkin doküman, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmaları, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkıları" içeren 6 (altı) adet CD/USB ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına,

DOÇENT kadroları için "özgeçmiş, doçentlik belgesi, yayın listeleri, bilimsel çalışma ve yayınları" içeren 4 (dört) adet CD/USB ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına,

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ kadroları için "özgeçmiş, diploma onaylı suretleri (4), bilim doktorluğu veya tıpta uzmanlık belgeleri (veya

onaylı sureti), yayın listeleri, bilimsel çalışma ve yayınları" içeren 4 (dört) adet CD/USB ile ilgili birimlere teslim edilmesi gerekmektedir.

İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15.01.2024 tarihi mesai bitimine kadar adayların, şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

(1) Başvuru Belgesi: http://www.pau.edu.tr/personel/tr/sayfa/form-ve-belgeler

(2) Akademik Değerlendirme Belgesinin alınması için; http://www.pau.edu.tr/adk/tr adresinde istenilen şekilde Akademik Değerlendirme Kuruluna, kadro ilanının açıklama kısmındaki ek şartların sağlandığını gösterir dokümanları ve bu şartların sağlandığına dair beyanını içeren dilekçe ile birlikte ayrıca 1 adet USB teslim edilmesi gerekmektedir.

(3) Üniversite dışı başvurular için

(4) Barkodlu e-Devlet belgesi kabul edilmektedir.

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda yazılı birimlerine Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in ve 2547 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR:

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak şarttır.

2- ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

DİĞER ŞARTLAR:

1-Araştırma görevlileri 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca alınacaktır. 2024 yılı Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmuş olanlar, lisansüstü eğitim öğrencilik azami süresi dolan ve ilgili Yönetmelikler gereğince azami süreleri yeniden başlayanlar ile azami sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişikleri kesilen araştırma görevlileri ilan edilen araştırma görevlisi kadrolarına müracaat edemezler.

2- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

3- Yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

4- Adaylar sadece 1 (bir) kadroya başvurabilirler.

MUAFİYET

(1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, ilgili Yönetmeliğin 7'nci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:

Başvurular, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren son başvuru tarihi mesai bitimine kadar Üniversitemiz web sitesinde verilecek olan bağlantıdan online olarak yapılarak, online başvuru formu ve aşağıdaki belgeler ile şahsen veya posta yoluyla ilanda belirtilen başvuru adreslerine (ilgili birimlere) teslim edilecektir.

Süresi içinde yapılmayan başvurular ve başvuru evraklarında eksik belge veya yanlış beyanda bulunduğu sonradan tespit edilen

adayların başvurusu geçersiz sayılacak ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

1. Öğretim Elemanı Başvuru Formu (https://pbs.pusula.pau.edu.tr/basvuru/onlinebasvuru.aspx)

2. ALES Belgesi

3. Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi

4. Özgeçmiş

5. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

6. Lisans Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi (1)

7. Lisans Transkripti (Aslı, aslı gibidir onaylı ya da kare kodlu belge)

8. Araştırma Görevlisi Kadroları için Lisansüstü Eğitim Öğrenci Belgesi(1)

9. Askerlik Belgesi (1)

10. Hizmet Belgesi(2) veya Çalışma Belgesi (2)

(1) Başvuru sırasında askerlik belgesi ve diplomaların "e-Devlet" çıktısı kabul edilmektedir.

(2) Mesleki tecrübe şartı aranan kadrolara yapılan başvurular için istenmektedir.

* Lisans eğitimini tamamladıktan sonra mesleki tecrübeye sahip olmak.

- Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin kabul edildiğini gösteren belge eklenecek. - Transkript belgesinde 4'lük/5'lik not ortalaması bulunanların eşdeğerliliği, yönetmelik uyarınca YÖKSİS karşılığı alınacaktır. Sınav Takvimi: