Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı. Son başvuru tarihi 5 ocak 2023

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 20 Aralık 2023 00:05, Son Güncelleme : 20 Aralık 2023 02:05
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile yürürlükteki Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme Uygulama Esasları kapsamında öğretim üyesi alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR VE BİLGİLER

I-Müracaat edecek adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen Devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

2-Profesör ve doçent kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.

3-2547 sayılı Kanunun ek 38. maddesi uyarınca belirlenen %30'luk kota kapsamında başvuru yapılabilecek doktor öğretim üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

4-İlan özel şartlarında sertifika / belge istenmiş ise bu belge ve / veya sertifikalarında başvuru evrakı ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir

5-Doçent kadrosuna ; Profesörler. Doktor öğretim Üyesi Kadrosuna : Profesör ve Doçentler Müracaat edemezler. 6-17.04.2021 tarihli ve 31457 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu gereğince ilk defa ve yeniden atanmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yaptırılacaktır.

PROFESÖR. DOÇENT VE DOKTOR ÖĞRETİM (İYESİ KADROSU İÇİN İSTENİLEN BELGELER

I-Öğretim Üyesi İlanı Başvuru Eormu (ilgili fonna https personel.ebvu.edu tr dilekce-onıekleri adresinden ulaşılabilir) 2-özgeçmiş (YÖK fonnalında)

3-Lisans Mezuniyet Belgesi (onaylı)

4-Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi (onaylı)

5-Doktora veya Sanatta Yeterlik veya Uzmanlık Belgesi (onaylı)

6-Doçentlik Belgesi (onaylı) (Profesör ve Doçent kadrosu için)

7-Yabancı Dil Sonuç Belgesi (Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için)

8-Başlıca Araştırma Eserleri ile Bilimsel Çalışma ve Yayınlar

9-Eğiticilerin Eğitimi Sertifikası

10-Puanlama Tablosu (İlgili tabloya https://personel.ebyu.edu. tr kriterler adresinden ulaşılabilir) (Profesör ve Doktor öğretim Üyesi kadrosu için) (Puanlama tablosunda kullanılan kriterler ile ilgili belgelerin başvuru dosyasına konulması gerekmektedir)

11-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

12-İki Adet Fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)

I3-Erkek Adaylar için Askerlikle ilgili Terhis, Tecil veya Muaf Olduğunu Belirten Belge

14-Adli Sicil Belgesi

15-llizmet Belgesi (Onaylı) (Açıklamalar kısmında ayrıntıları yer almaktadır)

.Barkodkare kodu ile doğrulanabilir olması kaydıyla e-Devlet Özerinden alınan bütün belgeler geçerlıdir.

.Profesör kadrosuna başvuruda bulunacak adaylar tarafından yukarıdaki belgeleri kapsayan 1 (bir) takım dosya ve 5 (beş) adet dosya içeriğinin bulunduğu flaşlı bellek hazırlanarak Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yolu ile başvurması gerekmektedir.

.Doçent kadrosuna başvuruda bulunacak adaylar tarafından yukarıdaki belgeleri kapsayan I (bir) takım dosya ve 3 (üç) adet dosya içeriğinin bulunduğu flash bellek hazırlanarak Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yolu ile başvurması gerekmektedir.

.Doktor öğretim Üyesi kadrosuna başvuruda bulunacak adaylar tarafından yukarıdaki belgeleri kapsayan I (bir) takım dosya ve 3 (üç) adet dosya içeriğinin bulunduğu flash bellek hazırlanarak Üniversitemiz ilgili birimlerine şahsen veya posta yolu ile başvurması gerekmektedir.

GENEL AÇIKLAMALAR

I-Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir, aynı ilan dönemi içinde birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirilmez.

2-Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir. Son başvuru tarihinden sonra Üniversitemizin ilgili birimlerine ulaşan başvuru evrakları değerlendirmeye alınmayacaktır. 3-Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

4-Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

5-Zorunlu hallerde; ilanda ve ilan takviminde değişiklik yapma veya ilanın iptal edilme hakkı Üniversitemize aittir.

6-Üniversitenıiz internet sayfasından yapılan bütün duyurular tebligat mahiyetindedir. Başvuruda bulunan adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

7*İ lanın iptali halinde başvuran adaylar için söz konusu ilan kazanılmış bir hak doğurmayacaktır.

8-İlanda bulunmayan hükümler için 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu. Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile yürürlükteki Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme Uygulama Esaslarında yer alan hükümler uygulanır.

9-Yabancı Ülkelerden Alınan Diplomalar için Onaylı Denklik Belgesinin ibraz edilmesi zorunludur.

10-Kayıt altına alınan başvuru evrakı hiçbir şekilde iade edilmez.

11-Atama işlemleri esnasında kişilerden Adli Sicil Belgesi tekrar talep edilecektir. (Barkod kare kodu ile doğrulanabilir olması kaydıyla e-Devlet üzerinden alınabilir)

I2-Onayh Hizmet Belgesi: Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getirecektir. (Barkod/kare kodu ile doğrulanabilir olması kaydıyla e-Devlet üzerinden alınan Hitap Hizmet Dökümü kabul edilecektir)

I3-Diğer Kamu Kuramlarında çalışmakla iken Üniversitemiz tarafından açılan Kadro ilanlarına başvurarak atanmaya hak kazanan personele kurumumuzca sürekli görev yolluğu ödemesi yapılmayacaktır.

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR VE BİLGİLER

I-Müracaat edecek adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen Devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

2-ALES'ten en az 70 puan almış olmak. (Puan türlerinin belirlenmesinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 23.08.2017 ve 22.05.2019 tarihli Yürütme Kurulu Kararlarında belirtilen usul uygulanacaktır.) Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin başvuru belgeleri ekinde muafiyet durumlarım kanıtlayıcı belge sunmaları halinde, ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. Üniversitemiz Deprem Teknolojileri Enstitüsü araştırma görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda ALES'ten en az 80 puan almış olmak gerekir.

3-Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Üniversitemiz Deprem Teknolojileri Enstitüsü araştırma görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 70 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir.

4-Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu Not Dönüşüm Tablosuna göre yapılır. 5-Adaylarda herhangi bir kuruma karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir.

6-Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor veya yapmış olmak şartı yer alan ilanlarda, ilanda belirtilen anabilim dalının/bilim dalının/alanın; mezuniyet belgesinde veya öğrenci belgesinde veya enstitü müdürlüğünden alman onaylı resmi yazıda belirtilmiş olması gerekmektedir.

7-İlan özel şartlarında sertifika i belge istenmiş ise bu belge ve / veya sertifıkalannda başvuru evrakı ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir.

8-Araştınna Görevlisi kadrolarına atamalar. 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca yapılacak ve lisansüstü eğitiminde azami öğrenim süresini dolduran aday/adayların başvurulan geçersiz sayılacak olup, aday/adayların ilan takviminde belirtilen sonuç açıklama tarihine kadar ilan özel şartını taşımaları, atama işlemi gerçekleştirilirken de azami öğrenim süresi içinde lisansüstü öğrencilik durumunun da devam etmesi gerekmektedir.

9-17.04.2021 tarihli ve 31457 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu gereğince ilk defa ve yeniden atanmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yaptırılacaktır.

ÖZEL ŞARTLAR

(öğretim Üyesi Dışındaki öğretim Elemanı Kadroların Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınavı ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 7/1-3-4-5 maddeleri)

1-Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. Devlet yükseköğretim kuramlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır. (7/1)

2-öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır. (7/3)

3-Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanıyla doğrudan ilgili lisans mezuniyeti bulunmayan alanlardaki programların öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda, en az lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır. (7/4)

4-Mcslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki uygulamalı dersleri vermek üzere istihdam edilecek öğretim görevlilerinde, her program için Yükseköğretim Kurulu tarafından karar verilen sayıdaki öğretim görevlisi kadrosu için geçerli olmak üzere, lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla uygulama alanında en az dört yıl mesleki tecrübe sahibi olmak şartı aranır. (7/5)

MUAFİYETLER

(öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadroların Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınavı He Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 14/1-2 maddeleri)

I-Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda. Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda. Yükseköğretim Kuramlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz. (14/1)

2-Mcslck Yüksekokullarının, öğretim Üyesi Dışındaki öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğinin 6. maddesinin 4. Fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz. (14/2)

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ VE ÖĞRETİM GÖREVLİSİ KADROSU İÇİN İSTENİLEN BELGELER

I-öğretim Elemanı ilanı Başvuru Formu (İlgili forma https://personel.cbyu.edu.tr/dilekcc-omeklen adresinden ulaşılabilir) (Adayın başvuracağı Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu, kişisel yazışma adresini ve telefon numaralarını belirtmesi zorunludur)

2-özgeçmiş (YÖK formatında)

3-İlan edilen kadro niteliğine göre Lisans. Yüksek Lisans. Doktora Mezuniyet Belgesi veya öğrenci Belgesi 4-Lisans Transkript Fotokopisi

5-ALES Sonuç Belgesi (Geçerlilik Süresi Bitmemiş)

6-Yabancı Dil Sonuç Belgesi

7-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

8-İki Adet Fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)

9-Erkek Adaylar için Askerlikle ilgili Terhis. Tecil veya Muaf Olduğunu Belirten Belge

10-Adli Sicil Belgesi

11-Hizmet Belgesi (Onaylı) (Açıklamalar kısmında ayrıntıları yer almaktadır)

12-Tecrübe Belgesi (Açıklamalar kısmında ayrıntıları yer almaktadır)

*Barkod4care kodu ile doğrulanabilir olması kaydıyla c-Devlct üzerinden alınan bütün belgeler geçcrlidir.

GENEL AÇIKLAMALAR

I-Adaylar şahsen veya posta ile kadronun ilan edildiği birime başvuru yapacaklardır.

2-Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir. Son başvuru tarihinden sonra Üniversitemizin ilgili birimlerine ulaşan başvuru evrakları değerlendirmeye alınmayacaktır. 3-Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

4-Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir, aym ilan dönemi içinde birden fazla kadroya başvuran adayların başvurulan değerlendirilmez.

5-Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

6-Zorunlu hallerde; ilanda ve ilan takviminde değişiklik yapma ve ilanın iptal edilme hakkı Üniversitemize aittir. 7-Üniversitemiz internet sayfasından yapılan bütün duyurular tebligat mahiyetindedir. Başvuruda bulunan adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

8-İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Adayların atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilecek ve bu hususta hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

9-İlanın iptali halinde başvuran adaylar için söz konusu ilan kazanılmış bir hak doğurmayacaktır.

10-İlanda bulunmayan hükümler için 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve öğretim Üyesi Dışındaki öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik* te yer alan hükümler uygulanır.

11-Yabancı Ülkelerden Alınan Diplomalar için Onaylı Denklik Belgesinin ibraz edilmesi zorunludur.

I2-Kayıt altına alınan başvuru evrakı hiçbir şekilde iade edilmez.

13-Atama işlemleri esnasında kişilerden Adli Sicil Belgesi tekrar talep edilecektir. (Barkod kare kodu ile doğrulanabilir olması kaydıyla e-Dcvlet üzerinden alınabilir)

I4-Onaylı Hizmet Belgesi: Halen bir kamu kuruntunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getirecektir. (Barkodlcare kodu ile doğrulanabilir olması kaydıyla e-Devlet üzerinden alınan Hitap Hizmet Dökümü kabul edilecektir) 15-Tccrübc belgesi: SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/lşycri Ünvan Listesi belgesi ile birlikte Hizmetin yerine getirildiği kamu kurum ve kuruluşu/şirket/firmadan onaylı bir yazıyla belgelendirilmelidir. Üniversitelerde ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda ders saati ücreti karşılığı görev yapmış olanlar ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve kamu yararına çalışan demek ve vakıflardan alınan tarihli, onaylı ve mühürlü belge ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

I6-Diğer Kamu Kurumlannda çalışmakta iken Üniversitemiz tarafından açılan Kadro ilanlarına başvurarak atanmaya hak kazanan personele kurumumuzca sürekli görev yolluğu ödemesi yapılmayacaktır.