Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı. Son başvuru tarihi 1 ocak 2024

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 18 Aralık 2023 01:05, Son Güncelleme : 18 Aralık 2023 02:21
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ile 12.06.2018 tarih ve 30449 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetme!iği"nin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesi uyarınca Üniversitemiz internet sayfasında yayımlanan "Akademik Personel Atama Yönergesinin koşullarını sağlamış olmak şartıyla öğretim üyesi alınacaktır.

BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER

Personel Daire Başkanlığına sunulacak başvuru dosyası için;

1- http://aperdb.kocaeli.edu.tr/Formlar/Form_lb.pdf adresinde bulunan öğretim üyeleri başvuru formu (2 Adet)

2-Özgeçmiş (2 Adet)

3-Vesikahk fotoğraf (2 Adet) (son altı ay içinde çekilmiş)

4-Nufus cüzdanı fotokopisi (2 Adet)

5-Yabancı dil belgesi (2 Adet)

6-Diploma fotokopileri ve doçentlik belgesi (2 Adet) (Doçentlik Belgesi, Profesör ve Doçent adayları için)

7-Doçent adayları için http://aperdb.kocaeli.edu.tr/docentlik_sozlu_sinav.php adresinde yer alan "Doçentlik Sözlü Sınava Girme" dilekçe örneği (1 Adet)

8-Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştıkları kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesi. (2 Adet) 9-Başvurulan ünvana göre ayrıca akademik yayın dosyası hazırlanması:

a) Profesör kadrosuna başvuracak adaylar tarafından hazırlanacak akademik yayın dosyası için;

Doçentlik belgesi, özgeçmiş ve Üniversitemiz http://aperdb.kocaeli.edu.tr/Akademik_personel_atama_yonergeleri.php adresinde bulunan Akademik Personel Atama Yönergesinde yer alan puanlama şablonunu doldurup, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya (fiziki olarak) ve bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan 6 adet (CD, DVD veya USB 3.0 Flash Bellek) taşınabilir belleğe ekleyerek sunacaklardır.

b) Doçent kadrosuna başvuracak adaylar tarafından hazırlanacak akademik yayın dosyası için;

Doçentlik belgesi, özgeçmiş ve Üniversitemiz http://aperdb.kocaeli.edu.tr/Akademik_personel_atama_yonergeleri.php adresinde bulunan Akademik Personel Atama Yönergesinde yer alan puanlama şablonunu doldurup, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya (fiziki olarak) ve bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan 4 adet (CD, DVD veya USB 3.0 Flash Bellek) taşınabilir belleğe ekleyerek sunacaklardır. 2547 sayılı Kanun'un 24/d maddesi uyarınca, adaylar doçentlik sözlü sınavı için http://apcrdb.kocaeli.edu.tr/docentlik sozlu sinav.php adresinden gerekli belgelere ulaşabileceklerdir.

c) Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylar tarafından hazırlanacak akademik yayın dosyası için;

Doktora diploması, özgeçmiş, yabancı dil belgesi ve Üniversitemiz http://aperdb.kocaeli.edu.tr/Akademik_personel_atama_yonergeleri.php adresinde bulunan Akademik Personel Atama Yönergesinde yer alan puanlama şablonunu doldurup, birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya (fiziki olarak) ve bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan 4 adet (CD, DVD veya USB 3.0 Flash Bellek) taşınabilir belleğe ekleyerek sunacaklardır.

AÇIKLAMALAR

1-Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüdedir.

2-Başvurular şahsen yapılacak olup, başvuru süresi ilanın Resmi Gazete'de yayım tarihinden itibaren 15. (on beşinci) günü mesai bitimidir. ilana başvurular Kocaeli Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına yapılacak olup, posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

3-Başvuran adayların Kocaeli Üniversitesi öğretim üyeliği kadrolarına başvuru ile ilgili Üniversitemiz "Akademik Personel Atama Yönergesi"nde belirtilen koşullara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak "Ön Değerlendirme Komisyonu" tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.

4-Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve ataması yapılmış olanlar ise iptal edilecektir.

5-Yurtdışından alınan diploma veya unvanların Üniversitelerarası Kurul'ca eşdeğerliliğinin yapılmış olması gerekmektedir.

6-Her adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvurabilir.

7-İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını değiştirebilir ve iptal edebilir.

8-Barkodlu e-Devlet belgesi kabul edilmektedir.

Not:

-Başvuru tarihlerinin 15. (on beşinci) günü hafta sonu ve/veya resmi tatil gününe rast gelmesi halinde takip eden günün iş günü mesai bitimi son gün olaıak değerlendirilecektir.

-2547 sayılı Kanunun Ek.38 Maddesi uyarınca belirtilen,%20 kotası ile başvuru yapılabilecek doktor öğretim üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

Başvuru Adresi:

Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kaınpüsü Kabaoğlu Mah. Prof. Baki Komsuoğlu Bulvarı Rektörlük Personel Daire Başkanlığı No:515 A İzmit/KOCAELİ

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden:

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Kanunün ilgili maddeleri ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi kadrolarına Atananların Lisansüstü Eğitimleri ile Diğer Hususlara İlişkin Usul ve Esaslar'a göre araştırma görevlisi alınacaktır.

Duyuru Başlama Tarihi 18.12.2023

Son Başvuru Tarihi 02.01.2024

Ön Değ. Sonuç Açıklama Tarihi 22.01.2024

Giriş Sınavı Tarihi 29.01.2024

Sonuç Açıklama Tarihi >05.02.2024

Sonuçların İlan Edileceği İnternet Adresi www.kocaeli.edu.tr

Genel Şartlar( İlgili Yönetmelik Madde 6)

1-Bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda;

a)657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya cşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

2-"Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadrolan hariç olmak üzere üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri, senato kararıyla, bu Yönetmelikte belirlenen ALES ve yabancı dil puan barajlarının üzerinde bir puanı asgari puan olarak belirleyebilirler" hükmü gereği Üniversitemiz 23.12.2021 tarih ve 2021/13 nolu toplantısında alınan senato kararı gereği yabancı dil puanını en az 65 puan olarak belirlemiştir.

3-Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin lOO'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin lOO'lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kuramlarının senatoları karar verir.

Özel Şartlar (ilgili Yönetmelik Madde 7):

1- (Değişik:RG-3/3/2022-31767) Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. Devlet yükseköğretim kuramlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.

Muafiyet (İlgili Yönetmelik Madde 14)

1-Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, (Değişik ibare:RG-3/3/2022-31767) 7 nci maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kuramlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

ÖNCELİKLİ ALANLARDAKİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROLARINA ATAMALAR (İlgili Yönetmelik Madde 15)

1-Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadroları için Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenen ilave atama izinlerinin cn fazla yüzde yirmisi kadaı ilave atama izni, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen öncelikli alanlarda araştırma görevlisi kadrosunda lisansüstü eğitim yaptırılması amacıyla yükseköğretim kuramlarına tahsis edilebilir. Bu kapsamda ilan edilen araştırma görevlisi kadroları için, bu Yönetmelik uyarınca yapılacak ön değerlendirme sonucunda giriş sınavına katılmaya hak kazananlar için, giriş sınavı sözlü olarak yapılır. Sözlü giriş sınavı jürisi en az bir öğretim üyesi başka bir devlet üniversitesinden olmak üzere üç öğretim üyesinden oluşur. Sözlü sınav sonucu 70 puanın altında puan alanlar, nihai değerlendirme aşamasına geçemezler. Bu Yönetmelik uyarınca yapılan değerlendirme sonucu başarılı olanların atamaları yürürlükteki mevzuat uyarınca yapılır.

BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

-Başvuru süresi ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 16 (on altı) gün olup, adaylar başvurularını https://arsgorbasvuru.kocaeli.edu.tr/ adresinden çevrimiçi (online) yaparak aşağıda listelenen belgelerini başvurularına ekledikten sonra son başvuru günü saat 17:00'a kadar yapabileceklerdir.

Çevrimiçi (online) başvuru haricinde Üniversitemize ya da birimlere posta yoluyla gönderilen müracaat evrakları dikkate alınmayacaktır.

BAŞVURU İÇtN GEREKLİ BELGELER

1- Başvuru formu doldurarak imzalı şekilde çevrimiçi (online) başvuru sistemine yüklenecektir. (Başvuru formu gerekli bilgiler girildikten sonra sistem tarafından oluşturulacaktır.)

2-Özgeçmiş,

3-Nüfüs cüzdanı fotokopisi,

4-Lisans/lisansüstü diploma veya geçici mezuniyet belgesi fotokopisi veya E- Devlet üzerinden alınan karekodlu belge,

5-Lisans eğitimi ile ilgili resmi transkript belgesi fotokopisi veya E- Devlet üzerinden alınan karekodlu belge, (Diploma supplement kabul edilmeyecektir.) 6-Yüksek lisans veya doktora öğrenci belgesi fotokopisi veya E- Devlet üzerinden alman karekodlu belge, (İlanda belirtilen özel şarta göre)

7-1 Adet fotoğraf,

8-Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge E- Devlet üzerinden alınan karekodlu belge,

9-ALES Sonuç Belgesi Çıktısı (Sınav sonucunun açıklandığı tarih itibariyle son beş yıl geçerlidir.)

10-Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kuruntunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.)

11-Yabancı Dil Sonuç Belgesi Çıktısı (Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen veya ÖSYM tarafından eş değerliliği kabul edilmiş muadili.)

AÇIKLAMA

-Araştırma Görevlisi kadrosuna atamalar, 2547 sayılı Kanun'un 50/d maddesi uyarınca yapılacaktır.

-Lisansüstü eğitim öğrencilik azami süresi dolan ve ilgili Yönetmelikler gereğince azami süreleri yeniden başlayanlar ile azami sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişkileri kesilen araştırma görevlileri ilan edilen araştırma görevlisi kadrolarına müracaat edemezler.

-ALES muafiyet talebi olan adaylar sistem üzerinden ALES belgesi yerine muafiyet dilekçelerini yüklemeleri gerekmektedir.

- Sisteme yapılan eksik ya da hatalı başvurular geçersiz sayılacaktır.

-Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca bir tanesine müracaat edebilecektir. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvurulan değerlendirmeye alınmayacaktır.

-Adaylar sonuçlan sistem üzerinden görebilecek olup, aynca bir tebligat yapılmayacaktır.

-Belgelerin onaylı olması zorunlu değildir. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

-İdare gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir.

-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin yapılmış olması gerekmektedir.

NOT:

-Adaylar başvuru kaydını tamamladıktan sonra başvuru numarası ile online (çevrimiçi) sistem üzerinden başvuru süresi bitimine kadar başvurularını takip edebilirler.

-Başvuru sırasında oluşabilecek teknik sorunlar için [email protected] adresine mail atabilirsiniz.

,