Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı. Son başvuru tarihi 29 aralık 2023

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 15 Aralık 2023 00:45, Son Güncelleme : 15 Aralık 2023 02:59
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 31. ve 50/d maddesi ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliksin ilgili hükümleri uyarınca "Öğretim Görevlisi", "Araştırma Görevlisi" ve "Öncelikli Alan Kapsamında Araştırma Görevlisi" alımı yapılacak olup ayrıntılı bilgi aşağıda yer almaktadır.

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.

GENEL ŞARTLAR (İlgili Yönetmelik Madde 6}

(I) Bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabui edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

(2) Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadroları hariç olmak üzere üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri, senato kararıyla, bu Yönetmelikte belirlenen ALES ve yabancı dil puan barajlarının üzerinde bir puanı asgari puan olarak belirleyebilirler.

(3) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4' lük ve 5'lik not sistemlerinin lOO'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kuramlarının senatoları karar verir.

Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadrolarına Atamalar

MADDE 15 -(1) Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadroları için Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenen ilave atama izinlerinin en fazla yüzde yirmisi kadar ilave atama izni, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen öncelikli alanlarda araştırma görevlisi kadrosunda lisansüstü eğitim yaptırılması amacıyla yükseköğretim kurumlarına tahsis edilebilir. Bu kapsamda ilan edilen araştırma görevlisi kadroları için, bu Yönetmelik uyarınca yapılacak ön değerlendirme sonucunda giriş sınavına katılmaya hak kazananlar için, giriş sınavı sözlü olarak yapılır. Sözlü giriş sınavı jürisi en az bir öğretim üyesi başka bir devlet üniversitesinden olmak üzere üç öğretim üyesinden oluşur. Sözlü sınav sonucu 70 puanın altında puan alanlar, nihai değerlendirme aşamasına geçemezler. Bu Yönetmelik uyarınca yapılan değerlendirme sonucu başarılı olanların atamaları yürürlükteki mevzuat uyarınca yapılır.

(2) (Ek:RG-3/3/2022-31767) Araştırma üniversitelerine Yükseköğretim Kurulu tarafından her yıl belirlenen öncelikli alanlara atanmak üzere Yükseköğretim Kumlunun tahsis edeceği araştırma görevlisi kadroları için 10 uncu madde uyarınca yapılacak ön değerlendirme sonucunda ilan edilen kadro sayısının üç katı aday giriş sınavına katılmaya hak kazanır. 9 uncu madde uyarınca oluşturulacak giriş sınavı jürisince 11 inci maddedeki esaslar çerçevesinde yazılı giriş sınavı yapılır. Adayların nihai değerlendirilmesinde ALES puanının %40'ı, lisans mezuniyet notunun %15'i, yabancı dil puanının %30'u ve giriş sınavı notunun %15'i dikkate alımr. Nihai değerlendirme puanı 70 puanın altında olanlar başarısız sayılır. 13 üncü madde uyarınca başarılı olarak ilan edilen adayların ataması yürürlükteki mevzuat uyarınca yapılır.

ÖZEL ŞARTLAR - I (İlgili Yönetmelik Madde 7):

(1) (Değişik: RG-3/3/2022-31767) Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. Devlet yükseköğretim kuramlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli Yüksek Lisans, Doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.

ÖZEL ŞARTLAR - 2 (İlgili Yönetmeliğin Genel Şartlar başlıklı 6 ncı maddesin in 2 nci fıkrası kapsamında; asgari Yabancı Di) Puanlarının

Belirlenmesi):

'Üniversitemiz Senatosunun 16/07/2020 tarih ve 2020/15-11 sayılı kararı uyarınca, Fakülte/Enstitü/Bölümlerimiz için hizalarında gösterilen asgari yabancı dil puanları belirlenmiştir.

'Üniversitemiz Senatosunun 10/11/2022 tarih ve 2022/21-02 sayılı kararı uyarınca. Mühendislik Fakültesi bölümleri için hizalarında gösterilen asgari yabancı dil puanları belirlenmiştir.

.Üniversitemiz Senatosunun 02.11.2023 tarih ve 2023/31 -05 sayılı kararı uyarınca, Temel Bilimler Fakültesi Fizik Bölümü için asgari yabancı dil puanları belirlenmiştir.

MUAFİYET (İlgili Yönetmelik Madde 14):

(1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, (Değişik ibare:RG-3/3/2022-31767) 7 nci maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurulularında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi Kadrolarına Başvuracak Adaylar İçin İstenilen Belgeler:

1) Dilekçe (Başvuruda bulunulan birim, anabilim dalı, ilan numarası, iletişim adresi, telefon numarası, e-mail adresine ilişkin beyanın dilekçede belirtilmesi şarttır.)

2) Özgeçmiş

3) Lisans ve Lisansüstü diplomaları veya Geçici Mezuniyet Belgesi ile yurt dışından alınmış diplomalar için YÖK Denklik Belgesi (Onaylı Kopyası* ya da e-devlet kabul edilir)

4) Merkezi Sınav (ALES) Sonuç Belgesi, muaf adaylar için ise Hizmet Belgesi

5) T.C. Kimlik Kartı Fotokopisi

6) Lisans Not Transkripti ( Onaylı kopyası* ya da e-devlet kabul edilir)

7) Yüksek Lisans veya Doktora Öğrenci Belgesi (Onaylı Kopyası* ya da e-devlet kabul edilir)

8) Yüksek Lisans veya Doktora Not Transkripti (Onaylı Kopyası* ya da e-devlet kabul edilir)

9) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi Yabancı Dil Sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınava ait sonuç belgesi

i 0) Erkek Adaylar için Askerlik Durum Belgesi (e-devlet kabul edilir)

11) Adli Sicil Kaydı Belgesi (e-devlet kabul edilir)

' Başvuruda istenilen belgeler başlığı altında "onaylı kopyası" şeklinde talep edilen belgelerin herhangi bir resmi kurumca aslı gibidir yapılarak onaylanması yeterlidir. e-devlet kapısı (www.turkiye.gov.tr)'dan alınan kare kodlu mezuniyet belgesi, öğrenci belgesi ve adli sicil kaydı belgelerinin doğruluğu teyit edilmek şartıyla geçerli olabilecektir.

DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR

l- Adaylar, Üniversitemizce eş zamanlı olarak yayınlanan ilanlardan yalnızca 1 (bir) kadroya başvuruda bulunabilirler. Birden fazla kadroya başvuruda bulunan adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.

2- Adaylar, son başvuru tarihi olarak belirtilen günün mesai saati bitimine kadar, bu ilanda belirtilen başvuru adreslerine belgelerini teslim etmekle yükümlüdür. Postada yaşanan gecikmelerden, eksik belgelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. İlanda belirtilen koşulları taşımayan, ilgili birimlere yapılmayan, süresi içinde yapılmayan ya da eksik belgeyle yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.

3- İlan başvuru süreci ile nihai değerlendirme sonuçlarının yayımlanmasına istinaden kadro hakkı kazanan asil ve yedek adayların atanma sürecine ilişkin Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.

13053/1-1