Milli Savunma Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Milli Savunma Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı. Son başvuru tarihi 21 aralık 2023

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 07 Aralık 2023 01:30, Son Güncelleme : 07 Aralık 2023 03:05
Milli Savunma Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI (2023-3)

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Rektörlüğüne bağlı akademik birimlere aşağıda belirtilen kadrolarda 6756 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasma Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesi Hakkında Kanun, 4566 sayılı Harp Okulları Kanunu, 4752 sayılı Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanunu, MSÜ Akademik Personelin Seçimi, Atanması, Görevleri ve Görevde Yükseltilmesi Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre sivil kaynaktan profesör, doçent, doktor öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alımı yapılacaktır.

Başvurular profesör ve doçent kadrolarına müracaat eden adaylar tarafından MSÜ Rektörlüğüne (Yenilevent/İstanbul), doktor öğretim üyesi, öğretim görevlisi ile araştırma görevlisi kadrolarına başvuracak adaylar tarafından ise ilgili dekaıılık/yüksekokul/enstitü/araştırma merkezine, Resmi Gazete'de ilan edilmesinden itibaren on beş (15) gün içinde aşağıda kapsamı belirtilen başvuru dosyası ile birlikte şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular işleme alınmayacaktır, istenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin müracaatı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bu adayların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Her aday sadece bir kadroya başvuru yapabilecektir.

Handa yer almayan hususlarla ilgili olarak, www.msu.edu.tr adresinde yer alan "MSÜ Akademik Personelin Seçimi, Atanması, Görevleri ve Görevde Yükseltilmesi Yönetmeliği" ile "MSÜ Öğretim Üyelerinin Seçimi, Atanması ve Görevde Yükseltilmesi Esaslarındaki şartlar geçerli olacaktır.

Kadroya seçilen adayların atama işlemleri, haklarında yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması halinde yapılacaktır.

Personel temini ile ilgili tüm duyurular MSU internet sayfasından yapılacaktır. MSU internet sitesinden yapılan duyurular tebligat niteliği taşımakta olup adayların adreslerine ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Başvuruda kullanılan dosyalar iade edilmeyecektir.

1. Başvuru Şartları

a. Fakültelerin lisans dereceli bölümlerinden mezun olmak,

b. MSÜ Akademik Personelin Seçimi, Atanması, Görevleri ve Görevde Yükseltilmesi Yönetmeliği'ndc belirtilen genel ve özel şartları taşımak,

c. Doktor öğretim üyeliğine başvuru için en az 55 yabancı dil puanına sahip olmak,

ç. Öğretim üyesi dışındaki kadrolara yapılacak başvurular için yabancı dil sınav sonucu en az 50, ALES sonucu en az 70 olmak (öğretim görevlisi kadrosuna başvuran ve doktorasmı tamamlamış olan adaylar için ALES şartı aranmaz. Doktorasını tamamlamış adayların jüri değerlendirmesinde; adayın son beş yıla ait sınav belgesi bulunmaması halinde ALES puanı 70 olarak kabul edilir),

d. Araştırma görevlisi kadrolarına başvuracak adaylar için 01 Ocak 1989 ve sonrası doğumlu olmak,

e. Yabancı ülkelerden alınan lisans ve yüksek lisans diplomaları için YÖK tarafından, doktora diplomaları için Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) tarafından verilecek denklik onaylanırı almış olmak,

f. Başvurulan kadronun ilanda belirtilen şartlarını karşılıyor olmak,

g. Yedek subay, crbaş/cr hariç olmak üzere asker kişi olmamak,

ğ. Doçent Unvanına sahip adaylar sadece profesör ve doçent kadrosuna başvuru yapabilecektir.

h. MSU Öğretim Üyelerinin Seçimi, Atanması ve Görevde Yükseltilmesi Esaslarında her bir kadro için ilgili bilim dallarında belirtilen asgari şartları ve puanı karşılama şartları aranır.

2. Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuracak Adayların Hazırlaması Gereken Başvuru Dosyası Kapsamı

a. Adayın başvuru dilekçesi (MSÜ internet sayfasındaki örneğe göre hazırlanacaktır),

b. Özgeçmiş (YÖKSİS'tcn fotoğraflı alınacak veya MSÜ internet sayfasındaki örneğe göre hazırlanacaktır),

c. Lisans/lisansüstü öğrenim diploma suretleri (noter onaylı suret ya da e-devlet sistemi üzerinden yükseköğretim mezuniyet belgesi geçerlidir),

ç. Yabancı Dil Belgesi (YÖK tarafindan düzenlenen merkezi yabancı dil sınavından veya YÖK tarafindan eşdeğerliği kabul edilmiş uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden alınmış olmalıdır),

d. Adli sicil belgesi (e-devlet sisteminden alınacaktır),

e. Vukuatlı nüfüs kayıt örneği (c-dcvlct sisteminden "Nüfüs Aile" alınacaktır),

f. İki adet vesikalık fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır),

g. Nüfus cüzdam/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı fotokopisi,

ğ. 1 (bir) adet ıslak imzalı güvenlik soruşturması formu (MSÜ internet sayfasındaki örneğe göre hazırlanacaktır),

h. Bilimsel yayınların listesi ve suretleri (Adayların yayınlarını Akademik Değerlendirme Çizelgesine göre sıralayarak basılı suretlerin sağ üst köşesine değerlendirme çizelgesindeki madde/fıkra/bent numaralarını yazması gerekmektedir),

ı. Başvuru genel değerlendirme çizelgesi (MSÜ internet sayfasındaki örneğe göre hazırlanacaktır),

i. MSÜ Öğretim Üyelerinin Seçimi, Atanması ve Görevde Yükseltilmesi Esasları temel alınarak hazırlanan "Akademik Değerlendirme Çizelgesi",

j. DOI numarası alınmamış ancak ilgili makam tarafindan yayımına karar verilen bilimsel çalışmalar için "Yayımlanması Kabul Edildi" yazısı,

k. Profesör ve doçent kadrosuna başvuruda bulunan adaylar için doçentlik belgesi (noter onaylı veya e-devlet sisteminden alınacaktır),

1. Kadro için aranan hizmet belgesi, sertifika vb. dokümanlar.

Öğretim Üyesi kadrolarına başvurularda başvuru dosyasının 1 adedi fiziki dosya ve 6 adet USB belleğe yüklenmiş pdf formatında dijital dosya olarak hazırlanacaktır. Fiziki dosyanm hazırlanmasında kullanılacak klasör mavi sert kapaklı, sırtlığında başvuran adayın ünvanı, adı soyadı ve başvurduğu kadro belirtilecektir. Klasör içeriği bölümlendirilmiş olacaktır. Dosya kapsamında yer verilen d, e, f, g, ğ fıkralarındaki belgeler dijital dosyalara konulmayacak sadece fiziksel dosyada yer alacaktır.

3. Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Kadrolarına Başvuracak Adayların Hazırlaması Gereken Başvuru Dosyası Kapsamı

a. Adayın başvuru dilekçesi (MSÜ internet sayfasındaki örneğe göre hazırlanacaktır),

b. Özgeçmiş (MSÜ internet sayfasındaki örneğe göre hazırlanacaktır),

e. Lisans/lisansüstü öğrenim diploma suretleri (noter onaylı suret ya da e-devlet sistemi üzerinden yükseköğretim mezuniyet belgesi geçerlidir),

ç. Yabancı Dil Belgesi (YÖK tarafından düzenlenen merkezi yabancı dil sınavından veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilmiş uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden alınmış olmalıdır),

d, Son 5 (beş) yıla ait ALES belgesi»

e. Not Dökümü (Islak imzalı suret ya da doğrulama kodu bulunan belge kabul edilecektir. Not dökümü beyan edilmediği takdirde e-devlet sistemi üzerinden alınan yükseköğretim mezuniyet belgesinde yer alan mezuniyet notu ile başvuru yapılabilir),

f. Adli sicil belgesi (e-devlet sisteminden alınacaktır),

g. Vukuatlı nüfus kayıt örneği (c-dcvlct sisteminden ''Nüfus Aile" alınacaktır),

ğ. İki adet vesikalık fotoğraf (Son allı ay içinde çekilmiş olmalıdır),

h. Nüfus cüzdam/Türkiyc Cumhuriyeti kimlik kartı fotokopisi,

ı. 1 (bir) adet ıslak imzalı güvenlik soruşturması formu (MSÜ internet sayfasındaki örneğe göre hazırlanacaktır),

i. Varsa bilimsel yayınların listesi ve suretleri,

j. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (e-devlet sisteminden alınacaktır),

k, Kadro için aranan hizmet belgesi, sertifika vb. dokümanlar.

Başvuru dosyasının hazırlanmasında plastik mavi renkli telli dosya kullanılacaktır. Başvuru dosyası bölümlendirilmiş olarak hazırlanacak ve dosya kapağında başvuran adayın unvanı, adı soyadı ve başvurduğu kadro belirtilecektir.

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.